Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018 - 2019

Μετάβαση στην Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού

Αρ.Πρωτ.16902/04-10-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Βασιλοπούλου, A. Μιχαλοπούλου
Τηλ.:210 3736097, 210 3736309
Fax.: 210 3736185
email: vasilopoulou_d(ΣΤΟ)mintour.gr
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την 11802/27.7.2007 Απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 1547) και ειδικότερα την παρ. 6 του άρθρου 4 αυτής.
2. Την 12033/09.7.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018 – 2019» (ΑΔΑ: Ω0Μ6465ΧΘΟ-6ΚΥ), όπως τροποποιήθηκε με την 15691/14.9.2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ: 7ΤΦΗ465ΧΘΟ-ΣΟΣ)
3. Το ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
4. Το άρθρο 4 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
5. Το ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
6. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
7. Το π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 179).
8. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
10. Την 23214/5.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός της Γενικής Γραμματέως Κουρνέτα Ευρυδίκης του Παναγιώτη στο Υπουργείο Τουρισμού.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 680).
11. Την 21957/27.11.2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», στον Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα Τουρισμού … και των Σχολών Ξεναγών.» (Β΄ 4159) και ειδικά το άρθρο 1, παράγραφος 28
12. Την 9303/29.5.2018 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019» (ΑΔΑ: 7ΝΑΓ465ΧΘΟ-Γ0Ι) (Β΄ 1983).
13. Την 12795/23.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και των καταχωρημένων μηχανογραφημένων αιτήσεων υποψηφίων, εξαγωγής αποτελεσμάτων και κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων, για εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, έτους κατάρτισης 2018 – 2019.» (ΑΔΑ: 60ΓΜ465ΧΘΟ-Τ2Χ)
14. Την 12899/25.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Συγκρότηση Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων επί των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού , για το έτος κατάρτισης 2018 – 2019» (ΑΔΑ: ΨΜΒΦ465ΧΘΟ-ΖΑ0)
15. Το από 25.9.2018 Πρακτικό διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και των καταχωρημένων μηχανογραφημένων αιτήσεων υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019 (Α.Π. 16351/26.9.2018)
16. Το από 3.10.2018 Πρακτικό εκδίκασης των ενστάσεων επί των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019 (Α.Π. 16751/3.10.2018))
17. Το από 3.10.2018 Πρακτικό εξαγωγής αποτελεσμάτων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού και κατανομής των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα για το έτος κατάρτισης 2018-2019 (Α.Π. 16772/3.10.2018)
18. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/17276/18.6.2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, παρ.1) «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες και εκατό (100) ατόμων για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.»
19. Την 7479/2.5.2018 Εισηγητική Έκθεση κατ’ άρθρο 24, παρ. 5, περ. ε’ του ν.4270/2014 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019 και την κατανομή των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής, σύμφωνα με το από 3.10.2018 Πρακτικό εξαγωγής αποτελεσμάτων και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες.

2. Οι αλφαβητικές ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων καταρτιζόμενων αναρτώνται:
α) στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr και
β) στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.
Στις εκπαιδευτικές μονάδες αναρτάται και η κατανομή η κατανομή των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής.

3. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλεγέντων υποχρεούνται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ήτοι από 5 Οκτωβρίου έως και 11 Οκτωβρίου 2018 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00 να καταθέσουν στην εκπαιδευτική μονάδα που εισάγονται, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αρ.12033/09.7.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, τυχόν κενές θέσεις θα καλυφθούν ύστερα από νέα κατανομή των υπόλοιπων υποψηφίων, σύμφωνα με τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Με Εντολή Υπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΝΕΤΑ

Λήψη το αρχείου με τα Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΙΕΚ Τουρισμού 2018 - 2019

 


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα