Αποτελέσματα Εισαγωγής Σπουδαστών σε ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού 2019 (Μόρια κατάταξης)

Αποτελέσματα εισαγωγής σε ΙΕΚ Τουρισμού
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020

Μετάβαση στην Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στα ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού

Αρ.Πρωτ.17447/26-09-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μιχαλοπούλου
Τηλ.: 210 3736309
Fax: 210 3736185
email: a_michalopoulou(ΣΤΟ)mintour.gr

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019 – 2020.

ΣΧΕΤ: Η 12485/28.6.2019 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020» (ΑΔΑ: 6ΖΠ2465ΧΘΟ-ΦΗΚ).


Σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 4 της 11802/27.7.2007 Απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 1547) και της ως άνω σχετικής Προκήρυξης, ανακοινώνουμε τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για την εισαγωγή τους στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019 – 2020.

Η αλφαβητική κατάσταση με τον αριθμό των μορίων των υποψηφίων καταρτιζομένων αναρτώνται: α) στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και β) στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης για τον αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε.

Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Παρασκευή 27.9.2019 έως και Τρίτη 01.10.2019, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα, με αποδέκτη το Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, είτε μέσω fax (210 -3736185).

Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 15630/23-8-2019 Απόφαση Υφυπουργού Τουρισμού «Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων επί των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019 – 2020» (ΑΔΑ: Ψ2ΖΘ465ΧΘΟ-Ρ5Ε).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα Υπουργείου Τουρισμού με μόρια υποψηφίων για ΙΕΚ Τουρισμού

Pin It

Εκτύπωση