edu.klimaka.gr

Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4807/2022

Αριθμ. 709/287335
Κανονισμός Λειτουργίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 34 αυτού.
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπ’ αρ. 5570/19-07-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 3688).
3. Την υπ’ αρ. 188763/10-10-2011 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (Β’ 2284).
4. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).
5. Την υπ’ αρ. 6287/08-09-2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργάνωση και λειτουργία Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 4213).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι:

 1. η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων.
 2. η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

2. Στους αποφοίτους των ΙΕΚ ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Η ανωτέρω βεβαίωση δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Άρθρο 2
Οδηγοί κατάρτισης και Προγράμματα σπουδών - Κατατάξεις - Αντιστοιχίες-Τεχνικά Εγχειρίδια - Κινητικότητα

1. Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους αντίστοιχους οδηγούς κατάρτισης, ανά ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων, τομέα ή ειδικότητα. Ο οδηγός κατάρτισης κάθε ειδικότητας περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται ιδίως οι διατάξεις για την ειδικότητα και τις προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τις επαγγελματικές λειτουργίες και τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πιστωτικές μονάδες, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν, το ωρολόγιο πρόγραμμα με τη διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, την εκπαιδευτική μεθοδολογία απόκτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως η μάθηση στη μονάδα κατάρτισης, μάθηση σε χώρο εργασίας ή πρακτική άσκηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση, τα προσόντα εκπαιδευτών, τις μεθόδους διδασκαλίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπου απαιτείται, τα μέσα διδασκαλίας, τις διαδρομές απόκτησης των προσόντων, τη διαδικασία πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης προσόντων που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

2. Οι απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των ΙΕΚ, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α’ και σε συναφείς ειδικότητες ΙΕΚ, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών. Οι ανωτέρω, υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τη ΒΕΚ στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει την εισήγησή του για έγκριση στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

Άρθρο 3
Πρακτική άσκηση

1. Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) στο ΙΕΚ φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ, οπότε τους απονέμεται η ΒΕΚ με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

2. Η πρακτική άσκηση (ΠΑ), διαρκεί, όπως ορίζεται στον εκάστοτε οδηγό κατάρτισης. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

3. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή ΠΑ. Ο Συντονιστής ΠΑ είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζόμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

4. Η πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις δύναται να είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη. Η πρακτική άσκηση, τόσο στους ιδιωτικούς, όσο και στους φορείς του Δημοσίου, είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4
Πλαίσιο ποιότητας

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ., εφαρμόζεται σε ετήσια βάση πλαίσιο που διαμορφώνεται κατόπιν συνεργασίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τον ΕΟΠΠΕΠ και εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5
Επάρκεια εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών μέσων

1. Το εκπαιδευτικό έργο δύναται να είναι ασκείται από:

 1. το τακτικό προσωπικό του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και
 2. ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους οδηγούς κατάρτισης των ΙΕΚ, καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

2. Στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ (ΜΕΕΚ) αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, στο οποίο καταχωρούνται όσοι ασκούν εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Οι λεπτομέρειες τήρησης του ΜΕΕΚ καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή, ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Όταν ο εκπαιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

4. Τα κριτήρια επιλογής όσων ασκούν εκπαιδευτικό έργο και περιγράφονται στην παρ. 1 έχουν ως εξής:

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 29    
1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)   27  
1.1.α.1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ –ΤΕΙ) σχετικό με το αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων     7
1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) (προσμετράται και υπολογίζεται που απαιτείται από το αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων)     5
1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Υπολογίζεται  όπου  προβλέπεται  από  το  προσοντολόγιο  στο  πρόγραμμα  κατάρτισης και όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου)     3
Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος
1.1.β Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος     8
1.1.γ Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος     4
1.1.δ Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο     5
1.1.ε Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο     2
1.1.στ Δεύτερο Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό     1
Το άθροισμα στις μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 27

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών

Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β, 1.1.γ, 1.1.δ, 1.1.ε και 1.1.στ δεν μοριοδοτούνται.

3
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
Στο αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) (Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25
ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.)
    2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 18    
2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΑΑΤ, σχετική με το αντικείμενο των μαθημάτων
(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 13)
  13  
2.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης
Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΠ/200082 υπουργική απόφαση (Β΄ 2844/2012)
Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια
Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης. (Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράτε χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν της διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 )
  2  
2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
(1 μόριο ανά έτος)
     
2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
(1 μόριο ανά έτος)
     
2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
(0,5 μόρια ανά έτος)
     
2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ
(1 μόριο ανά 300 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
  3  
το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει το 18
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 43    
Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των διδασκομένων μαθημάτων (2 μόρια ανά έτος με ανώτερο τα 43 μόρια)
(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση.
(δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία).
Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η επαγγελματική εμπειρία η οποία είναι σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος, πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαι- τούμενο).
  43  
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 10    
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   3  
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     2
4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)     3
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1,5
4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)     2
●    Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ
  3  
4.4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ν. 3879/2010 (Α΄163)   2  
ΣΥΝΟΛΟ: 100  
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες)
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
5.1.ΑΝΕΡΓΙΑ 2%
Από 0-6 μήνες
Από 6-12 μήνες 4%
Από 12-18 μήνες 6%
Από 18-24 μήνες 8%
Από 24 μήνες και πάνω 10%
5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 10%
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα) Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς 10%
και τέκνα) 10%
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) 10%

5. Τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου δύναται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Η επάρκεια, η διαρκής ανανέωση και η επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών, όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, οι οδηγοί κατάρτισης περιλαμβάνουν σαφείς κατευθύνσεις αναφορικά με τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά μάθημα και με τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέσα, μεθοδολογίες και εργαλεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΙΤΗΣΗ

Άρθρο 6
Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

1. Το έτος κατάρτισης στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ. άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Περιλαμβάνει δε δύο εξάμηνα κατάρτισης έκαστο. Οι ώρες κατάρτισης ανά εξάμηνο καθορίζονται στον Οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Για το χειμερινό εξάμηνο εκάστου έτους οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις πραγματοποιούνται έως και την παραμονή έναρξής των μαθημάτων του, ενώ οι εγγραφές για τις ειδικότητες που πραγματοποιούνται το εαρινό εξάμηνο, πραγματοποιούνται έως και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου εκάστου έτους.

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνονται η ημερομηνία έναρξης και λήξης των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

2. Η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί τέσσερα (4) έως πέντε (5) συνολικά εξάμηνα σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο Η περίοδος πρακτικής άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης, εφόσον προβλέπεται στους οδηγούς κατάρτισης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.

3. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία, σε ένα ή περισσότερα ΙΕΚ δεν πραγματοποιηθεί κατάρτιση, συνολικά ή σε επίπεδο θεματικής ενότητας παρατείνεται αντίστοιχα η κατάρτιση του εξαμήνου με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και μόνον σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις.

4. Οι ώρες κατάρτισης εκάστου εξαμήνου δύνανται να εκτείνονται σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα από δώδεκα (12) έως και δεκαπέντε (15) εβδομάδες.

5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης καθορίζεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

6. Κατά τη συμπλήρωση κάθε εκατό (100) διδακτικών ωρών κατάρτισης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος από το ωρολόγιο πρόγραμμα αριθμός των θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων. Κατά την ολοκλήρωση των ωρών κατάρτισης ανά εξάμηνο, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της αναλογίας των προβλεπόμενων θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων.

7. Τα ΙΕΚ είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή, με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως μάθηση και η κατανομή μεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης- κατάρτισης.

Άρθρο 7
Διάρκεια μαθημάτων - Παρουσίες - Αριθμός εκπαιδευτών

1. Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:

 1. Θεωρητικά:
  Θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή, μόνον σε αίθουσες διδασκαλίας και έχουν ως σκοπό να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν το γνωστικό αντικείμενο της κατάρτισής τους.
 2. Εργαστηριακά:
  Εργαστηριακά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στην εμπέδωση του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και στην απόκτηση δεξιοτήτων, πραγματοποιούνται δε αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους ενώ δύναται να παρέχονται στο σύνολο ή σε μέρος των εγγεγραμμένων φοιτούντων κάθε τμήματος.
 3. Μικτά:
  Μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.

2. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων είναι δυνατό να γίνεται συνεχόμενη μέχρι τρεις (3) ώρες.

3. Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα διδασκαλίας ή στον εργαστηριακό χώρο, δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζόμενων.

4. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών.

5. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζόμενων. Όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων σε έκαστο εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό κατάρτισης.

Άρθρο 8
Διακοπές, αργίες

Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δε γίνονται κατά τις εορτές, τις επίσημες αργίες και τις διακοπές, καθώς επίσης και τις ημέρες τοπικών αργιών λόγω θρησκευτικών εορτών ή επετείων.

Άρθρο 9
Επιλογή καταρτιζόμενων

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, ανακοινώνονται οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν ανά ΙΕΚ το επόμενο έτος κατάρτισης, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

2. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζονται, σε σχετική προκήρυξη, το διάστημα και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων καταρτιζομένων, η διαδικασία παραλαβής, καταχώρισης και ελέγχου των αιτήσεων καθώς κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής. Επιπλέον, καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την επιλογή και εγγραφή των υποψηφίων καταρτιζομένων στα ΙΕΚ.

3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα - ΙΕΚ.

4. Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

β) Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ως εξής:
I. Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.
II. Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια.
III. Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.
IV. Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:
I. Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια
II. Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια
III. Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια
IV. Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια.

δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

στ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

Άρθρο 10
Αρχική εγγραφή και ανανέωση εγγραφής

1. Για την οριστικοποίηση της εγγραφής των επιλεγέντων υποψηφίων καταρτιζόμενων, απαιτείται η έγκαιρη κατάθεση στο ΙΕΚ όπου κατετάγησαν, των απαραίτητων δικαιολογητικών και η οριστικοποίηση της εγγραφής με την απόκτηση Αριθμού Μητρώου Καταρτιζόμενων (ΑΜΚ).

2. Η μη οριστικοποίηση της εγγραφής το αργότερο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας, έχει ως συνέπεια την απώλεια της αρχικής επιλογής εγγραφής.

3. Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 - Πρόοδος καταρτιζόμενου.

4. Η ανανέωση της εγγραφής, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται με κατάθεση σχετικής αίτησης.

Άρθρο 11
Οριστικοποίηση λειτουργίας Τμημάτων ΙΕΚ

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανακοινώνονται τα τμήματα που θα λειτουργήσουν. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10%.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας τμήματος, εκδίδεται σχετική απόφαση από το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην οποία οι καταρτιζόμενοι αυτών των τμημάτων, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν δικαίωμα προεγγραφής για το εαρινό β’ εξάμηνο.

Άρθρο 12
Απαλλαγές μαθημάτων

1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων, κατόπιν αίτησής τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή, εφόσον προβλέπεται από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

1. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται και με βάση τον Οδηγό Κατάρτισης και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση:

(α) Εξέταση προόδου,
(β) Τελική εξέταση ή και
(γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές, οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων εκάστου εξαμήνου.

2. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν τα εξής:

 1. Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια εξέταση προόδου ανά μάθημα, προ της συμπληρώσεως του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.
 2. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζόμενου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζόμενου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.
 3. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών.
 4. η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος δύναται να είναι μέχρι δύο (2) ώρες.

3. Αναφορικά με τις τελικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου ισχύουν τα εξής:

 1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος.
 2. Ο τρόπος διεξαγωγής τους για κάθε μάθημα καθορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης.
 3. Τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.
 4. Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης.
 5. Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου. Η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει το χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του καταρτιζόμενου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή των μαθημάτων από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και, χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.

4. Αναφορικά με την αξιολόγηση της συμμετοχής σε εργασίες, ομαδικές και ατομικές, ισχύουν τα εξής:

 1. Τα θέματα των εργασιών ορίζονται από τον εκπαιδευτή.
 2. Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές ή ομαδικές.
 3. Οδηγίες για τη θεματολογία των εργασιών δίνονται στον Οδηγό Κατάρτισης του μαθήματος ή και από τον εκπαιδευτή.

5. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή - εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

6. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της Διοίκησης του ΙΕΚ.

7. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίδονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα, στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.

9. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων.

10. Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του ΙΕΚ όπου υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής προς διόρθωση.

11. Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζόμενου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.

12. Ο εισηγητής, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης - παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ.

13. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για την επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών.

14. Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζόμενου και επισυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.

15. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

 1. Είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α’ 191), ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%.
 2. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
 3. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
 4. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή.
 5. Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).

16. Για τις περ. α) έως δ) απαιτείται γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, ενώ για την περίπτωση ε) απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, ή σταθμού, ή Κ.Δ.Α.Υ., με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας ή άλλων σοβαρών διαταραχών. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω πιστοποιημένης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.

17. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 16 εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Διευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο των απαντήσεων ως «παρών» και ο Διευθυντής.

Άρθρο 14
Βαθμολόγηση

1. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.

2. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην τελική εξέταση αποτελεί το βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) του εξαμήνου στο μάθημα.

3. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης του εξαμήνου και κατά 40% από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

4. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε).

5. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους.

6. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για το οποίο η φοίτηση του καταρτιζόμενου έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω.

7. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης, και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί το γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.

8. Όπου προβλέπεται απαλλαγή από μαθήματα, το πλήθος αυτών των μαθημάτων δεν υπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο.Β.

9. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

Άρθρο 15
Πρόοδος καταρτιζόμενου

1. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).
 2. Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6).

2. Στην ανωτέρω περίπτωση 1β, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε, στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί εντός επτά (7) ημερών. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5, είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα.

3. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον πέντε (5), ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι εκ νέου κάτω του πέντε (5), υποχρεούται να επαναπαρακολουθήσει το μάθημα.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

Άρθρο 16
Χαρακτηρισμός φοίτησης

1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών κατάρτισης.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

5. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του ΙΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους την επομένη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις.

6. Εάν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα αριθμό απουσιών μεγαλύτερο όσων προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Διοίκηση του ΙΕΚ με απόφαση του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του. Σε περίπτωση καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

7. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.

8. Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, υποχρεούται, προκειμένου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τις διαδικασίες του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17
Πειθαρχικές κυρώσεις καταρτιζόμενων

1. Η κατάκτηση της γνώσης και η εκπαιδευτική διαδικασία επιβάλλουν εκ μέρους όλων, τον σεβασμό στους κανόνες ορθής συμπεριφοράς και επαγγελματικής δεοντολογίας. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων αυτών και/ή παρακώλυσης του έργου του ΙΕΚ από σπουδαστές ή σπουδάστριες, επιβάλλονται σε βάρος τους οι κάτωθι πειθαρχικές κυρώσεις:

 1. προφορική ή έγγραφη επίπληξη, οι οποίες επιβάλλονται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή. Οι επιβληθείσες επιπλήξεις γνωστοποιούνται από τον διδάσκοντα που τις επέβαλλε στον Διευθυντή του ΙΕΚ.
 2. ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, επιβάλλεται από τον διδάσκοντα και γνωστοποιείται στον Διευθυντή του ΙΕΚ.
 3. αποβολή από τα μαθήματα (με παραμονή στο εκπαιδευτήριο) και
 4. απομάκρυνση/διαγραφή από το ΙΕΚ.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, κατόπιν προηγούμενης ακροάσεως του ελεγχόμενου καταρτιζόμενου και με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Οι πειθαρχικές κυρώσεις των ανωτέρω γ) και δ) σημείων επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή του ΙΕΚ κατόπιν γνωμοδότησης της συνέλευσης διδασκόντων.

2. Οι πειθαρχικές κυρώσεις που αφορούν σε απομάκρυνση/διαγραφή από το ΙΕΚ καταρτιζόμενου, επικυρώνονται από το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Οι επιβληθείσες πειθαρχικές κυρώσεις καταγράφονται στο βιβλίο κυρώσεων με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ.

Άρθρο 18
Αποφοίτηση

1. Ο καταρτιζόμενος αποφοιτά, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτέρω άρθρου και, η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης καταμερισμένες αναλογικά σε θεωρητικές, εργαστηριακές και μικτές, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως επίσης να έχει ολοκληρωθεί και η υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

2. Εάν υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6), ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, μέχρις ότου η νέα βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον πέντε (5).

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

Άρθρο 19
Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτιση - Βεβαιώσεις Φοίτησης και Στρατολογίας

1. Η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) εκδίδεται από το ΙΕΚ και θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Οι βεβαιώσεις Στρατολογίας εκδίδονται από το ΙΕΚ και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Οι βεβαιώσεις Φοίτησης εκδίδονται από το ΙΕΚ.

4. Ο τύπος και το περιεχόμενο των ανωτέρω βεβαιώσεων, δηλαδή της ΒΕΚ, της Βεβαίωσης Στρατολογίας και της Βεβαίωσης φοίτησης καθορίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1,2 και 3, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(...)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (Για Στρατολογική Χρήση)
(...)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
(...)

Άρθρο 20
Ενημέρωση για τον Κανονισμό

Οι καταρτιζόμενοι, κατά την αρχική εγγραφή τους στα ΙΕΚ όπου επιλέχθηκαν να φοιτήσουν, λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας, και υπογράφουν δήλωση αποδοχής που θα διέπει όλα τα εξάμηνα κατάρτισης, με την οποία δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους, των ωρολογίων προγραμμάτων όλων των εξαμήνων καθώς και του παρόντος Κανονισμού. Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται για κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και υπογράφουν εκ νέου την ανωτέρω δήλωση αποδοχής.

Άρθρο 21
Παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης

Στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ., δύναται με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ να παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση στους καταρτιζόμενους. Το πλαίσιο καθορίζεται σε σχετικό «Κανονισμό Παροχής Σίτισης-Στέγασης» που εγκρίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 22
Οργανωτική δομή - Αρμοδιότητες

1. Σε κάθε ΙΕΚ, επιπέδου Διεύθυνσης,της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ,η διοίκηση ασκείται απότον Διευθυντή.

2. Ο Διευθυντής είναι τακτικός υπάλληλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, και επιλέγεται για θητεία τριών (3) ετών, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του Κανονισμού Προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (υπ’ αρ. 893/138106/21.12.2017 κοινή υπουργική απόφαση Β’ 4800), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Ο Διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των ΙΕΚ, είναι επιστημονικός και οικονομικός υπεύθυνος των ΙΕΚ, αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών.

4. Ο Διευθυντής των ΙΕΚ ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ιδίως:

 1. συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Κ.,
 2. μεριμνά και έχει την ευθύνη για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων, που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης,
 3. μεριμνά και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σπουδαστές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
 4. αναθέτει στους εκπαιδευτές του ΙΕΚ συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως αυτές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και τη λειτουργία του ΙΕΚ.

5. Ο Διευθυντής είναι πειθαρχικός Προϊστάμενος του ΙΕΚ.

6. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ δύναται να ασκεί και διδακτικά καθήκοντα.

7. Η αναπλήρωση του Διευθυντή του ΙΕΚ στην περίπτωση που αυτός απουσιάζει, κωλύεται, ή δεν υπάρχει (ελλείπει), γίνεται από υπάλληλο του ΙΕΚ με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

8. Σε κάθε ΙΕΚ λειτουργεί συνέλευση των διδασκόντων, ως γνωμοδοτικό όργανο, στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτές που υπηρετούν στη μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

9. Στο σύλλογο των διδασκόντων προεδρεύει ο διευθυντής του ΙΕΚ. Η συνέλευση των διδασκόντων συνεδριάζει, τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της. Τακτικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε εξαμήνου ή τριμήνου. Η συνέλευση των διδασκόντων συγκαλείται έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

10. Η συνέλευση των διδασκόντων ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο των ΙΕΚ, στην ομαλή λειτουργία τους καθώς και στην διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,
 2. διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας,
 3. γνωμοδοτεί στο Διευθυντή του ΙΕΚ για θέματα φοίτησης, επίδοσης και διαγωγής των σπουδαστών και
 4. εισηγείται στον διευθυντή των ΙΕΚ το είδος και τη μορφή της εκπαιδευτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης και συμβάλλει στην υλοποίησή της
 5. γνωμοδοτεί στο Διευθυντή του ΙΕΚ για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων των σημείων γ και δ του άρθρου 17 της παρούσας

11. Σε κάθε ΙΕΚ λειτουργεί γραφείο γραμματείας, το οποίο στελεχώνεται από τακτικούς υπαλλήλους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και εν ελλείψει αυτών, από μόνιμους υπάλληλους του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Κύριες αρμοδιότητες του γραφείου είναι η τήρηση των Υπηρεσιακών βιβλίων.

Άρθρο 23
Υπηρεσιακά βιβλία

Σε κάθε ΙΕΚ τηρούνται τα παρακάτω υπηρεσιακά βιβλία:

1. Πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρούνται αμέσως τα πάσης φύσεως εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, οι πάσης φύσεως εισερχόμενοι και εξερχόμενοι τίτλοι και τα εμπιστευτικά. Για τα τελευταία, σημειώνεται στη στήλη «περιεχόμενο εγγράφου» η ένδειξη Ε.Π. μόνο, ενώ τηρείται ιδιαίτερος φάκελος εμπιστευτικών εγγράφων.

2. Μητρώο και ευρετήριο καταρτιζομένων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία των καταρτιζομένων στο ΙΕΚ:

 1. Στοιχεία Δελτίου ταυτότητας, ήτοι: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, μητέρας, γένος, έτος γεννήσεως, Δήμος στον οποίο φέρεται εγγεγραμμένος ο καταρτιζόμενος, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, τίτλοι εκπαίδευσης κ.λπ.
 2. Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι γενική κατά μάθημα εξαμηνιαία τελική βαθμολογία και γενικός μέσος όρος βαθμολογίας.

3. Βιβλία φοιτήσεως καταρτιζομένων (απουσιολόγια) και βιβλία πειθαρχικών κυρώσεων.

4. Βιβλία διδασκομένης ύλης, κατά τάξη ή τμήμα τάξης, στα οποία καταχωρείται από τον διδάσκοντα η ενότητα που διδάσκεται καθημερινά.

5. Βιβλία εποπτικών μέσων διδασκαλίας και εργαστηριακού υλικού: α) Μηχανημάτων, β) Εργαλείων μακράς διάρκειας, γ) Εργαλείων βραχείας διάρκειας, δ) Εισαγωγής αναλωσίμου υλικού ε) Αρχείο εισροών πρώτων υλών - εκροών τελικών προϊόντων που παράγονται κατά την εκπαιδευτική λειτουργία.

6. Βιβλίο πράξεων.

7. Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών.

8. Φάκελος στοιχείων Εκπαιδευτή.

Τα βιβλία φυλλομετρούνται και φέρουν σφραγίδα και υπογραφή από τον διευθυντή του ΙΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΕΚ

Άρθρο 24
Εποπτεία και παρακολούθηση ΙΕΚ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

 1. άμεσα όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου που αφορούν τα ΙΕΚ,
 2. με την έναρξη κάθε εξαμήνου, καταστάσεις με τα στοιχεία των σπουδαστών ανά ΙΕΚ και ανά ειδικότητα και με τη λήξη κάθε εξαμήνου τα στοιχεία των σπουδαστών που προάγονται στο επόμενο εξάμηνο,
 3. με την ολοκλήρωση της φοίτησης των σπουδαστών αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των σπουδαστών, στους οποίους θα χορηγηθεί ΒΕΚ,
 4. κάθε έτος και πριν από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους απολογιστική έκθεση για τη λειτουργία των ΙΕΚ, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του άρθρου 4 της παρούσας καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τον την κατανομή των εκπαιδευτών στις κατηγορίες α και β της παρ. 1 του άρθρου 5 ανά ειδικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Εγκαταστάσεις λειτουργίας ΙΕΚ

Για τη στέγαση των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, που ιδρύθηκαν με την υπ’ αρ. 5570/19-07-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 3688), των οποίων η οργάνωση και λειτουργία ανατίθεται στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», στον οποίο εντάσσονται οργανικά (υπ’ αρ. 6287-08.09.2021 υπουργική απόφαση (Β’ 4213), χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αρμοδιότητας Υ.Π.Α.Α.Τ., του ν. 3475/2006, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης.

Άρθρο 26
Προσωπικό

Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης υπηρετεί στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, του ν. 3475/2006, μεταφέρεται από το διδακτικό έτος 2022-2023 αυτοδικαίως και με τις οργανικές θέσεις που κατέχει, με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα, στα αντίστοιχα δημόσια Ι.Ε.Κ. του ν. 4763/2020 αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, που ιδρύονται στις αντίστοιχες έδρες που λειτουργούσαν οι ΕΠΑ.Σ.

Επίσης από το διδακτικό έτος 2022-2023 μεταφέρονται αυτοδικαίως και οι κενές οργανικές θέσεις που έχουν κατανεμηθεί με την υπ’ αρ. 919/131869/20-10-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2889) στις ΕΠΑ.Σ., στα ΙΕΚ που ιδρύονται στις αντίστοιχες έδρες που λειτουργούσαν οι ΕΠΑ.Σ.

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης (σπουδαστικό έτος 2021-2022), η λειτουργία των ΙΕΚ θα εξυπηρετείται διοικητικά και οικονομικά από τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ., του ν. 3475/2006, που λειτουργούν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα:

 1. το προσωπικό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που υπηρετεί στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ., του ν. 3475/2006, αφενός θα εξακολουθεί να καλύπτει τις διοικητικές ή και διδακτικές ανάγκες των ΕΠΑΣ και αφετέρου θα καλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες των ΙΕΚ που θα λειτουργήσουν στις ίδιες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι για τις διδακτικές ανάγκες, θα τους ανατεθούν μαθήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους οδηγούς κατάρτισης.
 2. χρέη Διευθυντή των ΙΕΚ θα εκτελεί με παράλληλα καθήκοντα το προσωπικό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που κατά την έναρξη λειτουργίας των υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ., του ν. 3475/2006.

2. Μέχρι την πρώτη εφαρμογή λειτουργίας του ΜΕΕΚ, για την επιλογή όσων ασκούν εκπαιδευτικό έργο, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 εκδίδεται σχετική πρόσκληση με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Ειδικά και κατ΄ εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2021-2022, η ανακοίνωση των ειδικοτήτων του άρθρου 9 γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

Άρθρο 28

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

 

 

Σχετικά Άρθρα