edu.klimaka.gr

4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2022

4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2022

Αρ.Πρωτ.Φ15/105153/Δ2/31-08-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά.
: Χριστοδούλου Μ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272
: 210-34.42.242

ΘΕΜΑ: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου για το σχολικό έτος 2021-22
Σχετικό έγγραφο: το με αρ.πρ. 99366/Δ2/08-08-2022 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ..

Σε συνέχεια της με αρ.πρ. Φ15/62622/Δ2/26-05-2022 (Ανακοινοποίηση 02-06-2022) έγκρισης του ΥΠΑΙΘ για τη διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου με ελεύθερο θέμα, που διοργανώνεται από το Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου σχολικού έτους 2021-22 σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από το από 08/08/2022 αίτημα του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Αρ.Πρωτ.Φ.15/62622/Δ2/26-05-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Κουροπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-3443273 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου για το σχολικό έτος 2021-22
Σχετ. Έγγραφο.: το με αρ. πρωτ. 59762/Δ2/24-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. 30/19-05-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διεξαγωγή του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου με ελεύθερο θέμα, που διοργανώνεται από το Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου σχολικού έτους 2021-22.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και να διοχετεύσουν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη συγγραφή πρωτότυπων θεατρικών έργων. Ειδικότερα, αποσκοπεί να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του, να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής και να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των έργων ορίζεται η 31η Αυγούστου 2022.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
 4. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
 7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης γνωμοδότησης/έγκρισης του ΙΕΠ.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης

Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edugate.minedu.gov.gr/ → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί.

Συν.: Ένα (01) ηλ. αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
(ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Φορείς – Πλαίσιο:

• Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εργαστήριο Θεάτρου Κινηματογράφου Μουσικής, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
• 5ο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης (Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας)
• Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ( Όμιλος Δημιουργική Έκφραση και Γραφή)

Οι παραπάνω φορείς προκηρύσσουν από κοινού τον
4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου
για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
(Ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών, Μουσικών)

Εισαγωγικά/ σκεπτικό:

Το θέατρο στο σχολείο αποτελεί μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης. Εντάσσει ομαλά τις τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργεί την αισθητική, αναδεικνύει αξίες, αποσκοπεί στην καλλιέργεια του μαθητή. Σκοπός του διαγωνισμού που προκηρύσσεται για τέταρτη χρονιά φέτος είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και να διοχετεύσουν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη συγγραφή πρωτότυπων θεατρικών έργων.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

 • να γνωρίσουν οι μαθητές το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος
 • να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του
 • να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
 • να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού προγραμματίζει να υλοποιήσει φέτος για πρώτη χρονιά, με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ένα Εξ Αποστάσεως σεμινάριο Δημιουργικής Θεατρικής Γραφής με μέλη όσους από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό το επιθυμούν. Επιμορφωτής θα είναι ο Φώτης Δούσος, θεατρολόγος, συγγραφέας και υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο τμήμα Φιλολογίας. Κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με την τεχνική της θεατρικής γραφής, να ενημερωθεί για καλές πρακτικές κατά τη διαδικασία της συγγραφής, να κατανοήσει τα επιμέρους στοιχεία ενός θεατρικού έργου (πλοκή, δομή, χαρακτήρες ή τύποι, διάλογος κλπ). Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά εκτός σχολικού ωραρίου.

Η συμμετοχή τόσο στο διαγωνισμό όσο και στο σεμινάριο δημιουργικής γραφής θα είναι δωρεάν.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

• Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας.

• Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή και ομαδικά.

• Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

• Η θεματολογία είναι ελεύθερη.

• Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

• Τα κείμενα θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, γραμματοσειρά Times New Roman, το μέγεθος της γραμματοσειράς 12 και το διάστιχο 1,5 γραμμή.

• Το κάθε μονόπρακτο δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 3.500 λέξεις.

• Η αποστολή των έργων θα γίνει ηλεκτρονικά. Κάθε έργο θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Στο μέηλ θα πρέπει να επισυναφθούν:

α) Ένα αρχείο Word, όπου θα προηγείται μια σύντομη Περίληψη του Μονόπρακτου (μέχρι 100 λέξεις) και θα ακολουθεί το Θεατρικό Μονόπρακτο.

β) Σε ένα ξεχωριστό αρχείο Word (και στο ίδιο μήνυμα) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Ονοματεπώνυμο, σχολείο φοίτησης, τάξη, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.)

γ) Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105, στην οποία ο γονέας/ κηδεμόνας του μαθητή δηλώνει ενυπόγραφα ότι 1) εγκρίνει τη συμμετοχή του παιδιού του στο διαγωνισμό, 2) το έργο είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων 3) ότι συναινεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού του σε περίπτωσή διάκρισής του (αρχείο Word, PDF ή JPEG).

• Τα έργα θα τα παραλάβει η Οργανωτική Επιτροπή και στη συνέχεια θα τα προωθήσει αποστείλει ΑΝΩΝΥΜΑ στους κριτές.

• Για την κάθε μία από τις δύο γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο) θα δοθούν τρία (3) πρώτα βραβεία.

• Τα έργα θα κρίνουν δύο επιτροπές (μία για τα έργα των μαθητών του Γυμνασίου και μία για τα έργα των μαθητών του Λυκείου).

• Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο του 2022 με mail που θα σταλεί στα σχολεία. Τελετή απονομής θα γίνει στο Ρέθυμνο το αμέσως επόμενο διάστημα, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Διαφορετικά θα προγραμματιστεί άλλου είδους απονομή (π.χ. διαδικτυακή τελετή). Σε κάθε περίπτωση τα βραβεία και οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα σταλούν και αυτά ηλεκτρονικά. Ως βραβεία απονέμονται έντυπες τιμητικές διακρίσεις (διπλώματα) στους τρεις πρώτους μαθητές του Λυκείου και στους τρεις πρώτους μαθητές του Γυμνασίου που διακρίθηκαν. Επίσης απονέμονται σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό βεβαιώσεις συμμετοχής.

• Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους για την περίπτωση έκδοσης, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δε θα προκύψουν έσοδα για κανένα από τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για οποιονδήποτε άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.). Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μαθητές διατηρούν ωστόσο τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για διεξαγωγή θεατρικής παράστασης σε οποιοδήποτε σχήμα, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, επιθυμούν.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 24:00

• Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο,

• Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.

• Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική.

• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του.

• Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, ούτε με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

• Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων του.

• Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 1. Κατερίνα Καρρά, θεατρολόγος, μέλος ΕΕΠ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ
 2. Παναγιώτα Κωνσταντινάκου, θεατρολόγος, δραματολόγος, μέλος ΕΕΠ Τμήματος Θεάτρου
 3. Χρυσοξένη Προκοπάκη, συγγραφέας – εκδότης
 4. Αθηνά Σοκόλη, εκδότης
 5. Ευανθία Στιβανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., σκηνοθέτης

ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

 1. Σοφία Βγενοπούλου, σκηνοθέτης, υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού Θεάτρου
 2. Τώνια Καράογλου, θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου
 3. Ειρήνη Μουντράκη, διδάκτωρ θεατρολογίας, υπεύθυνη Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου, ιδρύτρια του Greek Play Project
 4. Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Λέκτορας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., σκηνοθέτης
 5. Αλεξάνδρα Σίμου, Διδάκτορας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ, εκπαιδευτικός, ηθοποιός, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1) Σειραγάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης - Διευθυντής του εργαστηρίου Θεάτρου, Κινηματογράφου και Μουσικής. Σκηνοθέτης, ηθοποιός.

2) Μανιουδάκη Μαρία, Φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου - Παν/μίου Κρήτης.

3) Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, Φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου - Παν/μίου Κρήτης.

4) Φιολιτάκη Μαρία, δρ. Φιλοσοφίας, Φιλόλογος, υπεύθυνη του Ομίλου Δημιουργική Έκφραση και Γραφή του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου.

Σχετικά Άρθρα