edu.klimaka.gr

3ος Μαθητικός Διαγωνισμός Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου 2021

Εκτύπωση  

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ.15/1480/Δ2/08-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Θεατρικού Μονόπρακτου με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου» για μαθητές/-τριες Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 168759/Δ2/14-12-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Απαντώντας στην από 23-10-2020 αίτησή σας και τα συνημμένα σε αυτή, που αφορά σε έγκριση μαθητικού διαγωνισμού Θεατρικού Μονόπρακτου με τίτλο: «3ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/10-12-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2020-21.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να είναι προαιρετική.
 2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
 3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών.
 4. Τα έργα των μαθητών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση τους.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

Συνημμένο: ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Φορείς – Πλαίσιο:

Το 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης με τον Όμιλό του Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου με τον Όμιλο «Πρ(ωτ)ότυπες δημιουργικές εκφράσεις» και ο Τομέας Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης προκηρύσσουν τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών)

Εισαγωγικά/ Το σκεπτικό του Διαγωνισμού:

Το θέατρο στο σχολείο αποτελεί μορφή τέχνης και εργαλείο μάθησης. Ως παιδαγωγικό εργαλείο –ανάμεσα στα άλλα– εντάσσει τις τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιεργεί την αισθητική, αναδεικνύει αξίες και ιδέες, αποσκοπεί στην ηθική και πνευματική καλλιέργεια του μαθητή, στη μόρφωσή του, στην παιδεία του εν γένει.

Με αυτήν τη λογική δημιουργήθηκε και λειτουργεί εδώ και επτά έτη ένας Όμιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας στο 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης, με τη συμμετοχή πολλών μαθητών που έρχονται σε επαφή με θεατρικά έργα του ελληνικού και του ξένου ρεπερτορίου, έχουν εξοικειωθεί αρκετά με τα χαρακτηριστικά και τις αρχές του θεατρικού γραπτού λόγου και ως τελικό «παραδοτέο» κάθε χρόνο παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση σε ανοιχτό θέατρο της πόλης.

Φέτος, μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης σύμπραξης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποφασίσαμε με ιδιαίτερη χαρά να διευρύνουμε την πρωτοβουλία μας συνεργαζόμενοι στη διοργάνωση του διαγωνισμού και με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, όπου φέτος λειτουργεί Όμιλος Δημιουργικής Έκφρασης και Γραφής.

Η διεύρυνση αυτή καλύπτει, επίσης, την ανάγκη μας να επικοινωνήσουμε ακόμη περισσότερο την πρωτοβουλία μας, την οποία ήδη έχει υποδεχτεί θερμά η εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού

Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

 • να γνωρίσουν οι μαθητές το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος
 • να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του
 • να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
 • να εξοικειωθούν με την τεχνική της θεατρικής γραφής
 • να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας.

Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή και ομαδικά.

Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.

Η θεματολογία είναι ελεύθερη.

Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.

Η αποστολή των έργων θα γίνει ηλεκτρονικά. Κάθε έργο θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Στο μέηλ θα πρέπει να επισυναφθούν:

α) Ένα αρχείο Word, όπου θα προηγείται μια σύντομη Περίληψη του Μονόπρακτου (μέχρι 100 λέξεις) και θα ακολουθεί το Θεατρικό Μονόπρακτο.

β) Σε ένα ξεχωριστό αρχείο Word (και στο ίδιο μήνυμα) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Ονοματεπώνυμο, σχολείο φοίτησης, τάξη, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.)

γ) Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105, στην οποία ο γονέας/ κηδεμόνας του μαθητή δηλώνει ενυπόγραφα ότι 1) εγκρίνει τη συμμετοχή του παιδιού του στο διαγωνισμό, 2) το έργο είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων 3) ότι συναινεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού του σε περίπτωσή διάκρισής του. (αρχείο Word, PDF ή JPEG).

* Τα έργα θα τα παραλάβει η Οργανωτική Επιτροπή και στη συνέχεια θα τα προωθήσει αποστείλει ΑΝΩΝΥΜΑ στους κριτές.

Για την κάθε μία από τις δύο γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο) θα δοθούν τρία (3) πρώτα βραβεία.

Τα έργα θα κρίνουν δύο επιτροπές (μία για τα έργα των μαθητών του Γυμνασίου και μία για τα έργα των μαθητών του Λυκείου).

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μετά τα μέσα Οκτωβρίου του 2021 με mail που θα σταλεί στα σχολεία. Τελετή απονομής θα γίνει εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν ή μπορεί να προγραμματιστεί άλλου είδους απονομή (π.χ. διαδικτυακή τελετή). Σε κάθε περίπτωση τα βραβεία και τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν και αυτά ηλεκτρονικά.

Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, θα εκδοθούν σε βιβλίο.

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους για ένα (1) έτος όσον αφορά την έκδοση, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Διατηρούν ωστόσο τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για διεξαγωγή θεατρικής παράστασης σε οποιοδήποτε σχήμα, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, επιθυμούν.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο. Η ενδεχόμενη μετακίνησή τους σε πιθανή τελετή βράβευσης θα γίνει με έξοδά τους και χωρίς επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του.

Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.

Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1) Μανιουδάκη Μαρία, φιλόλογος, ΜΔΕ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

2) Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, φιλόλογος, ΜΔΕ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

3) Σειραγάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Μουσικολογίας- Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, σκηνοθέτης, ηθοποιός.

4) Φιολιτάκη Μαρία, φιλόλογος, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Δημιουργικής Έκφρασης και Γραφής του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου


Εκτύπωση