edu.klimaka.gr

Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας «e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός Πολίτης»

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός Πολίτης”

Αρ.Πρωτ.Φ15/201840/Δ2/19-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ Δ.Ε. - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΤΜΗΜΑ Β΄ Π.Ε. - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Ιορδάνου Α. (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.247 (Π.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”) με τίτλο “e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός Πολίτης” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2019-2020».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 171901/Δ2/04-11-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 28-06-2019 αίτημα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του οικείου υπουργείου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”) με τίτλο “e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός Πολίτης ”, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 45/31-10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού, για μαθητές/τριες Π.Ε και Δ.Ε., σχολικού έτους 2019-2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού, ο οποίος συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών και την ενεργοποίησή τους σε ζητήματα που αφορούν την έννοια «ενεργός ψηφιακός πολίτης», την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, την προστασία της ψηφιακής τους ταυτότητας, την κατανόηση και αντιμετώπιση των διαδικτυακών κινδύνων, τις ψευδείς ειδήσεις, καθώς και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων οπτικοακουστικής αγωγής, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Η συμμετοχή του σχολείου, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/ντριας της εκάστοτε σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών αυτής.
 • Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/τριών θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. Πληροφορική, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή κ.α.), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (σχεδιασμός δράσεων κ.λπ.) των εμπλεκομένων μαθητών/τριών είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα τους συντονίσουν. Ο χρόνος ενασχόλησης για τον διαγωνισμό εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση αξιοποίησης της διαδικασίας των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου θα γίνεται σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες» στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στην Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/τριες ή για το σχολείο.
 • Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Οι διοργανωτές να γνωστοποιήσουν στο ΙΕΠ την πενταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή (η οποία θα αξιολογήσει τις συμμετοχές) πριν την έναρξη του διαγωνισμού.
 • Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
 • Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, να μην υπάρξει διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
 • Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευθεί το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, ότι θα γίνεται χρήση του έργου μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
 • Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού να δημοσιοποιηθούν στο ΙΕΠ ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργειά του.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


«Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»)

«e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός Πολίτης»

Σας ενημερώνουμε ότι η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών «Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» διοργανώνουν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας «e-me online: Υπεύθυνος, Ενεργός Ψηφιακός πολίτης» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών και η ενεργοποίησή τους στο ζήτημα της έννοιας ενεργός ψηφιακός πολίτης μέσω της δημιουργίας μαθητικών ψηφιακών έργων με την αξιοποίηση της e-me, της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας για μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (e-me.edu.gr).

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αντιληφθούν οι μαθητές και μαθήτριες τρόπους δημιουργίας και προστασίας της ψηφιακής τους ταυτότητας και του ψηφιακού τους αποτυπώματος, να κατανοήσουν τους ψηφιακούς κινδύνους, να έρθουν σε επαφή με τρόπους πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισής τους καθώς και γενικότερα να αντιληφθούν κανόνες ασφαλούς πλοήγησης, να συμμετάσχουν σε μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης, να μάθουν να αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο και κανόνες προστασίας των ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιπλέον, επιμέρους στόχοι της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι:

● να δοθεί στους /ις μαθητές /μαθήτριες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά ως ενεργοί συμμέτοχοι μιας ψηφιακής κοινότητας,

● να γίνουν δημιουργοί, κριτές, μελετητές/τριες, ερευνητές/τριες και παραγωγοί ψηφιακού διαδραστικού μαθησιακού περιεχομένου το οποίο θα διαμοιραστούν και θα δημοσιοποιήσουν,

● να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής,

● να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της e-me, της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας του
Υπουργείου Παιδείας με στόχο τη δικτύωση, την επικοινωνία και τη συνεργασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη διάχυση του έργου τους,

● να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο, προστασίας της ψηφιακής τους ταυτότητας, ασφαλούς πλοήγησης και κατανόησης και αντιμετώπισης των διαδικτυακών κινδύνων,

● να έρθουν σε επαφή και να ευαισθητοποιηθούν με το θέμα των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο,

● να αντιληφθούν τρόπους προστασίας της ψηφιακής πνευματικής ιδιοκτησίας,

● να κατανοήσουν τη σημασία και ευθύνη του να είναι ενεργοί, υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες.

Με αφορμή τον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο για τον καθορισμό της έννοιας της ψηφιακής πολιτειότητας (digital citizenship) (Hobbs & Jensen, 2009: 5; Jones & Mitchell, 2016), του τρόπου που συνδέεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού (Simsek & Simsek, 2013), και της ορθής και υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών μέσων (Ribble, Bailey & Ross, 2004; Ribble, 2011) καλούνται όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς να καταθέσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν διαδραστικό, μαθησιακό περιεχόμενο και να διαμοιραστούν τις γνώσεις τους με μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ή της ευρύτερης κοινότητας όπου ζουν.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης και διάχυσης του διαγωνισμού, καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να αξιοποιήσουν ως ισότιμα μέλη της ψηφιακής εκπαιδευτικής κοινότητας τις λειτουργικότητες της e-me, προκειμένου να δημιουργήσουν ψηφιακά έργα, που υπάγονται στις παρακάτω δύο (02) κατηγορίες:

▪ Κατηγορία I: δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων/ εκπαιδευτικών πόρων, με την εφαρμογή «e-me content», επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικούς διαθέσιμους τύπους μαθησιακών αντικειμένων (π.χ. διαδραστικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια, διαδραστικά βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις κ.ά.),

▪ Κατηγορία II : δημιουργία συνεργατικού ιστολογίου Κυψέλης με την εφαρμογή «e-me Hive blogs»

Οι διαγωνιζόμενοι/διαγωνιζόμενες μπορούν να δημιουργήσουν στις ως άνω κατηγορίες συμμετέχοντας σε όποια θεματική (μία ή περισσότερες) από τις παρακάτω επιθυμούν:

Α. «Ψηφιακή Ταυτότητα, Ασφαλής Πλοήγηση και Ψηφιακό Αποτύπωμα»

Β. «Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο- Κυβερνοεκφοβισμός και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Γ. «Ψηφιακές Μαθητικές Κοινότητες»

Δ. «Ψευδείς Ειδήσεις και Δεοντολογία στο Διαδίκτυο»

Ε. «Ψηφιακά Πνευματικά Δικαιώματα & Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»

Οι ψηφιακές δημιουργίες των μαθητών/τριών προτείνεται να αναπτυχθούν είτε εντός ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο ενός διδακτικού αντικειμένου σε διασύνδεση με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος ή με μια σχετική θεματική ενότητα, ή εκτός ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας μαθητικής λέσχης/ ομίλου, βιωματικών δράσεων στην ευέλικτη ζώνη (Δημοτικό), θεματικής εβδομάδας ή εκπόνησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο Γυμνάσιο, εκπόνησης μιας ερευνητικής εργασίας (project) (Λύκειο) ή ενός σχεδίου δράσης (ΕΠΑ.Λ., Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.”).

Για τις ανάγκες δημιουργίας των ψηφιακών έργων και υποβολής τους στο διαγωνισμό η κάθε μαθητική ομάδα που συμμετέχει, δύναται να αποτελείται από μαθητές/ τριες και εκπαιδευτικούς ίδιου ή/ και διαφορετικών σχολείων από την ίδια ή/ και διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες, δυνατότητα που παρέχει η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me ως προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού, εντός και εκτός σχολικού ωρολογίου προγράμματος.

Στο πλαίσιο μιας ή περισσοτέρων θεματικών που θα επιλέξουν, προτείνεται η παρακάτω ενδεικτική δομή (βήματα υλοποίησης) αξιοποίησης της e-me για την ανάπτυξη των ψηφιακών δημιουργιών σε μια ή περισσότερες κατηγορίες:

 • Σύσταση μαθητικής ομάδας που θα αποτελείται από τους μαθητές/ τριες και εκπαιδευτικούς που θα συνεργαστούν. Η μαθητική ομάδα θα αποτελεί παράλληλα και μια ψηφιακή κοινότητα συνεργασίας (μέλη Κυψέλης).
 • Γνωριμία και παρουσίαση της e-me και ειδικότερα του τρόπου λειτουργίας μιας «Κυψέλης», του βασικού χώρου συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει είτε από εκπαιδευτικούς ή/ και μαθητές στα υπόλοιπα μέλη της μαθητικής ομάδας που θα συσταθεί.
 • Απόκτηση μαθητικού λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και είσοδος στην e-me.
 • Δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας στην e-me , αξιοποιώντας την εφαρμογή «Προφίλ».
 • Δημιουργία κοινωνικού δικτύου με μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας την εφαρμογή «Επαφές».
 • Δημιουργία μιας δημόσιας ή ιδιωτικής Κυψέλης, δηλ. της ψηφιακής κοινότητας συνεργασίας, αξιοποιώντας την εφαρμογή «Κυψέλες» και αποδοχή ή αποστολή πρόσκλησης σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς για να συμμετέχουν ως μέλη.
 • Διερεύνηση της θεματικής που επέλεξαν, αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού από τις διαθέσιμες πηγές ή από άλλες πηγές.
 • Ανάρτηση του υλικού, που εντόπισαν, στα κοινόχρηστα «Αρχεία» της Κυψέλης για να είναι διαθέσιμα/ προσβάσιμα σε όλα τα μέλη της.
 • Αξιοποίηση των εφαρμογών που προσφέρονται στην αρχική σελίδα χρήστη (π.χ. Ημερολόγιο, e-me assignments, my photodentro) και στο αποθετήριο εφαρμογών της e-me («e-me store») καθώς και των μικροεφαρμογών που διατίθενται στο αποθετήριο της Κυψέλης («e-me store Κυψέλης») για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών της Κυψέλης.
 • Αξιοποίηση των «Μηνυμάτων» στην οριζόντια πάνω μπάρα καθώς και της σύγχρονης επικοινωνίας μέσω κλήσεων ήχου/βιντεοκλήσεις για την επικοινωνία μεταξύ Επαφών.
 • Αξιοποίηση του «Τοίχου» της Κυψέλης, προκειμένου τα μέλη να κάνουν αναρτήσεις για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, για να σχολιάσουν αναρτήσεις άλλων μελών, για να διαμοιραστούν πολυμεσικό περιεχόμενο και γενικά για να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σε σχέση με τη θεματική και το πληροφοριακό υλικό που εντόπισαν.
 • Αξιοποίηση της εφαρμογής «e-me assignments» προκειμένου να αναθέσουν σε μέλη της Κυψέλης την ανάπτυξη μιας ψηφιακής δημιουργίας, ήτοι ενός ή περισσοτέρων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων με την εφαρμογή «e-me content» ή/ και ενός συνεργατικού ιστολογίου Κυψέλης.
 • Αξιοποίηση της εφαρμογής «e-me content» για τη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων, π.χ. σύνθετων παρουσιάσεων, διαδραστικών βίντεο, διαδραστικών ασκήσεων, ερωτηματολογίων κ. ά. προκειμένου να παρουσιάσουν και αναδείξουν ιδέες και προτάσεις που αφορούν στη θεματική που επέλεξαν (ψηφιακή δημιουργία Κατηγορία Ι).
 • Αξιοποίηση της μικροεφαρμογής «e-me blogs», διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της Κυψέλης, για τη δημιουργία του συνεργατικού ιστολογίου, που θα περιλαμβάνει άρθρα και διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα «e-me content» ώστε να αναδείξουν και δημοσιοποιήσουν συνολικά ιδέες και προτάσεις που αφορούν στη θεματική που επέλεξαν (ψηφιακή δημιουργία Κατηγορία ΙΙ).
 • Αξιοποίηση της εφαρμογής «e-portfolio», προκειμένου τα μέλη της ομάδας να οργανώσουν,
  να προβάλλουν και να αναδείξουν το συλλογικό τους έργο σε άλλους χρήστες της e-me.

Τα παραπάνω ενδεικτικά βήματα αξιοποίησης της e-me με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δημιουργιών, θα αναρτηθούν μαζί με αντίστοιχο συνοδευτικό υλικό (οδηγός υλοποίησης, εγχειρίδιο χρήσης της e-me, video tutorials αξιοποίησης της e-me) στους δικτυακούς τόπους www.edutv.gr, www.i-create.gr, στον ιστότοπο της e-me (e-me.edu.gr), και στον πληροφοριακό ιστότοπο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» (https://dschool.edu.gr/).

Υποστηρικτικό υλικό

Πληροφορίες και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά στα κάτωθι:

▪ στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» http://internet-safety.sch.gr, που περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό για τη ψηφιακή ασφάλεια.

▪ στον ιστότοπο της κοινότητας eTwinning, δράση διαδικτυακών μαθημάτων: «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων» (http://www.etwinning.gr/news/moodle/762-online-e-web-2-0-etwinning), που περιλαμβάνει το διαδικτυακό μάθημα «5: Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο».

▪ στην θεματική κατηγορία: Ασφάλεια στο διαδίκτυο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου https://www.sch.gr/category/safeweb/, όπου διατίθεται υλικό για την ασφάλεια και προστασία στο διαδίκτυο, διαθέσιμο από ενημερωτικές ημερίδες/ εκδηλώσεις, εκθέσεις από έρευνες, προτάσεις ευρωπαϊκών δικτύων, κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. ά.

▪ στην πύλη https://www.esafetylabel.eu/about της πανευρωπαϊκής υπηρεσίας διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία, εστιάζοντας στην ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και την διδακτική του αξιοποίηση.

▪ στη διαδικτυακή Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπου είναι αναρτημένα τα κάτωθι, ενδεικτικά, ψηφιακά διδακτικά σενάρια:
http://aesop.iep.edu.gr/node/11396
http://aesop.iep.edu.gr/node/5817
http://aesop.iep.edu.gr/node/18465
http://aesop.iep.edu.gr/node/23176/5864
http://aesop.iep.edu.gr/node/23176

▪ στον ιστότοπο του "Δικτύου" www.edivea.org, δράσης του Εργαστηρίου Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

▪ στον ιστότοπο του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου http://isecurenet.sch.gr/portal/

▪ στον ιστότοπο https://www.cyberkid.gov.gr/ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

▪ στην πύλη SaferInternet4Kids.gr https://saferinternet4kids.gr/ του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αποτελεί επίσημο εκπρόσωπο στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχουν το πλαίσιο για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο. Η πύλη διαθέτει πλούσιο πληροφοριακό υλικό (παρουσιάσεις, αφίσες, βίντεο, βιβλία, οδηγούς λογισμικών, σχέδια μαθημάτων) κατηγοριοποιημένο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Α’/θμια και Β’/θμια Εκπ/ση) αναφορικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, αποτελέσματα ερευνών

▪ Στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, στην κατηγορία «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» http://www.edutv.gr/index.php/diadiktio, όπου διατίθεται σειρά εκπαιδευτικών βίντεο με θέμα «Οδύσσεια στο διαδίκτυο»

▪ στην πύλη http://www.webwewant.eu/el/ του Ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για Ασφαλές Διαδίκτυο Insafe, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από το Εθνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (https://saferinternet4kids.gr/), που παρέχει εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδια για εφήβους, παιδαγωγούς, σχέδια μαθημάτων)

Τα παραπάνω προτεινόμενο, υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό θα διατεθεί στους δικτυακούς τόπους www.edutv.gr, www.i-create.gr, στον ιστότοπο της e-me (e-me.edu.gr), και στον πληροφοριακό ιστότοπο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» (https://dschool.edu.gr/).

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

● Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια) δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

● Η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

● Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ομαδική και η ψηφιακή δημιουργία που θα κατατεθεί θα εκπροσωπεί μια ομάδα.

● Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ότι ένας/μία ή περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα αναλάβουν την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας. Προτείνεται να προηγηθεί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών από τους/τις εκπαιδευτικούς σε σχέση με τη θεματική που επέλεξαν, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο ενημερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, συνίσταται να προηγηθεί ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της e-me, της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά για την υλοποίηση των ψηφιακών δημιουργιών. Στόχος είναι η παράλληλη θεωρητική προσέγγιση (μέσω του υλικού) και η βιωματική προσέγγιση της θεματικής μέσω της αλληλεπίδρασής μαθητών και εκπαιδευτικών με την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

● Σε περίπτωση που γίνει χρήση μη πρωτότυπου υλικού για τις ανάγκες του έργου (κείμενα, φωτογραφίες, πληροφορίες από ιστότοπους κ.λπ.), θα πρέπει το έργο να συνοδεύεται από σαφή διευκρινιστική αναφορά στην πηγή προέλευσης του μη πρωτότυπου υλικού.

● Η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων των μαθητών/τριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο αναφορικά με την αποδοχή και τήρηση των όρων παροχής υπηρεσιών και της πολιτικής απορρήτου της πλατφόρμας, καθώς και τους όρους χρήσης των λογαριασμών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου προκειμένου να λάβουν, εφόσον δεν έχουν, μαθητικούς λογαριασμούς στο ΠΣΔ για την είσοδό τους στην e-me. Επιπλέον χρειάζεται η έγγραφη συναίνεση σε περίπτωση που καταγραφεί ήχος ή εικόνα της φυσικής παρουσίας των μαθητών/ τριων (ήτοι φωνή, πρόσωπο), για τις ανάγκες δημιουργίας των ψηφιακών έργων ή παρουσίασης και διάχυσής τους (π.χ. ανάρτησης στον ιστότοπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί το σχολείο). Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων. Στην περίπτωση μη συμφωνίας κάποιων γονέων/ κηδεμόνων αναφορικά με την καταγραφή της φυσικής παρουσίας των παιδιών τους, επιτρέπεται η συμβολή των μαθητών/ τριών στα διάφορα στάδια υλοποίησης των ψηφιακών έργων αλλά δεν επιτρέπεται η απεικόνιση των μαθητών/τριών αυτών, σε περίπτωση διάχυσης του έργου (ανάρτησης σε ιστότοπο και κοινωνικά δίκτυα).

Τεχνικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών δημιουργιών

Προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο τη θεματικής που θα επιλέξουν απαιτείται:

▪ στην Κατηγορία I :

δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων/ εκπαιδευτικών πόρων, με την εφαρμογή «e-me content», να υποβάλουν τουλάχιστον τρία (03) ψηφιακά αντικείμενα που αφορούν στη θεματική που επέλεξαν, Τα διαδραστικά αντικείμενα θα προκύπτουν από διαφορετικούς διαθέσιμους τύπους μαθησιακών αντικειμένων (διαδραστικές ασκήσεις, ερωτηματολόγια, διαδραστικά βίντεο, παρουσιάσεις κ. ά.). Δύναται να υποβληθούν ψηφιακά έργα σε μια ή περισσότερες θεματικές, με την προϋπόθεση ότι κάθε δημιουργία θα αφορά σε μια μόνο θεματική.

▪ στην Κατηγορία II :

δημιουργία συνεργατικού ιστολογίου Κυψέλης με την εφαρμογή «e-me Hive blogs», να υποβάλουν τουλάχιστον ένα ιστολόγιο Κυψέλης που αφορά στη θεματική που επέλεξαν, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον τρία (03) άρθρα και αναρτημένα τουλάχιστον δύο (02) διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα «e-me content».

Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας www.i-create.gr έως και 15 Μαΐου 2020. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των συμμετεχόντων/ουσών.

2. Για την υποστήριξη της δημιουργικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από τους συν- διοργανωτές φορείς σχετική επιμορφωτική ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία υλοποίησης της ημερίδας, το πλήρες πρόγραμμα εργασιών, καθώς και για τη διαδικασία συμμετοχής θα αναρτηθούν προσεχώς στους δικτυακούς τόπους www.edutv.gr, www.i-create.gr, στο ψηφιακό αποθετήριο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης “Φωτόδεντρο i-create”, στον ιστότοπο της e-me (e-me.edu.gr), στον πληροφοριακό ιστότοπο και στα κοινωνικά δίκτυα του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» (https://dschool.edu.gr/).
Η αποστολή των έργων θα γίνει με ανάρτηση στο ψηφιακό αποθετήριο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης “Φωτόδεντρο i-create” έως και 15 Μαΐου 2020 .

3. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρέχουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), μέσω της δήλωσης συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου - και πάσης φύσεως/μορφής εκμετάλλευσής της – των συμμετοχών που θα διακριθούν για απεριόριστο χρόνο.

Βράβευση

Τα έπαθλα διάκρισης (τρία από κάθε κατηγορία για την κάθε θεματική) απονέμονται στους/ις διαγωνιζόμενους/ες κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών από πενταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από μέλη, τα οποία θα οριστούν από τους φορείς διοργάνωσης.

Τα έργα που θα διακριθούν (τρία από κάθε κατηγορία για την κάθε θεματική), θα προβληθούν στο πλαίσιο ενημερωτικών - πολιτιστικών εκπομπών από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση καθώς και τον ιστότοπο και τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»).

Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από επιτροπή, η οποία θα επιλέγει με βάση τα κριτήρια της Σφραγίδας Ποιότητας «i-create»[1]. Οι διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες θα πάρουν τη Σφραγίδα Ποιότητας «i-create» .
[1] http://photodentro.edu.gr/seals/retrieve/98491/QUALITY_SEAL_i-create_EduTV-v1.0.pdf

Οι ομάδες των μαθητών /μαθητριών και εκπαιδευτικών που θα τύχουν διάκρισης καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση (ένα έργο από κάθε κατηγορία για την κάθε θεματική), θα λάβουν τον τίτλο του “e-me Πρεσβευτής” (e-me Ambassador badge). Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2019-2020.

Οι συμμετοχές που θα ξεχωρίσουν θα προβληθούν στα ψηφιακά περιβάλλοντα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και στην επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Επικοινωνία:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (I.T.Y.E.)
Διεύθυνση Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Γιάννης Τσιλιβίγκος
Επικεφαλής Μηχανικός Λογισμικού
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα & Υπηρεσίες
τηλ: +30 210 3350859
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αγγελική Πολίτη
Παιδαγωγική αξιοποίηση
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me
τηλ: +30 210 3350859
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σοφία Παπαδημητρίου
Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ
τηλ: +30 210 3443820
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βασίλης Σουλικιάς
Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ
τηλ: +30 210 3442155
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άλκηστις Πουλοπούλου
Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ
τηλ: +30 210 3443042
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οργανωτική επιτροπή:

Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Υπεύθυνη Έργου «Ψηφιακό Σχολείο»

Γιάννης Τσιλιβίγκος, Συνεργάτης ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Επικεφαλής Μηχανικός Λογισμικού, Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me & Υπηρεσίες

Αγγελική Πολίτη, Εκπαιδευτικός, Συνεργάτης ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Παιδαγωγική αξιοποίηση της
Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ

Βασίλης Σουλικιάς, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ

Άλκηστις Πουλοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, ΥΠΑΙΘ

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Hobbs, Renee & Jensen, Amy (2009). The Past, Present, and Future of Media Literacy Education. Journal of Media Literacy Education, 1(1). Available at: https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol1/iss1/1

Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. New Media & Society, 18(9), 2063–2079. Available at: https://doi.org/10.1177/1461444815577797

Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in Schools. International Society for Technology in Education. (ISTE), 2nd edition, ISBN 978-1-56484-301-2

Ribble, M. Bailey, R. & Ross. T. (2004). Digital Citizenship, Addressing Appropriate Technology Behavior- ISTE. Learning & Leading with Technology. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ695788.pdf

Simsek, E., & Simsek, A. (2013). New Literacies for Digital Citizenship. Contemporary Ecucational Technology, 4(2), 126-137. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1105529.pdf

 

Σχετικά Άρθρα