edu.klimaka.gr

21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οπτικοακουστικής Δημιουργίας CAMERA ZIZANIO 2021

21η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ CAMERA ZIZANIO 2021

Αρ.Πρωτ.Φ15/117410/Δ2/20-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Χριστοδούλου Μ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.249 (Π.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.242 (Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio» από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας - σχ. έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 112882/ΓΔ4/13-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 02/06/2021 αίτημα του φορέα ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας που αφορά σε έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio» από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους που θα πραγματοποιηθεί από 26 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2021 στον Πύργο Ηλείας, παράλληλα με το 24ο Φεστιβάλ Ολυμπίας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 44/02-09-2021 του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται ο ανωτέρω Μαθητικός Διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων όλων των τύπων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2021-22, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 2. Οι σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
 3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 4. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
  σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).
 5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και
  βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης,
  σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των
  προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών
  δικαιωμάτων.
  6. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών παρά μόνο για τις
  ανάγκες δημιουργίας του οπτικοακουστικού υλικού.
  7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια
  του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και
  ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους
  όρους της προκήρυξης.
  8. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ.
  συμμετοχή στην τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις
  προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις
  και εκπαιδευτικές εκδρομές.
  9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα
  συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
  σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί
  στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των
  επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό
  προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια,
  και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του

 

 


Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για παιδιά & για νέους
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας
ΠΥΡΓΟΣ, Χρυσανθακοπούλου 2, 271 31, 2621026890
ΑΘΗΝΑ, Ρόδου 18Α, 112 52, 2108664470
info(ΣΤΟ)olympiafestival.gr
tofyloseprotoplano(ΣΤΟ)gmail.com
www.olympiafestival.gr

CAMERA ZIZANIO

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για τη συμμετοχή ταινιών στην 21η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας CAMERA ZIZANIO

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 21ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας CAMERA ZIZANIO,

προσκαλεί

τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων της χώρας να λάβουν μέρος με ταινίες τους στην 21η Camera Zizanio. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΑΙΘ και θα πραγματοποιηθεί από 26 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2021 στον Πύργο Ηλείας παράλληλα με το 24ο Φεστιβάλ Ολυμπίας.

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Το θέμα της ταινίας είναι ελεύθερο, χωρίς περιορισμούς. Γίνεται ωστόσο σαφές ότι αποκλείονται ταινίες που εκπέμπουν μηνύματα αντιτιθέμενα στο περιεχόμενο των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει επικυρώσει η Ελλάδα (Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπου, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.).

2. Η ιδέα της ταινίας πρέπει να είναι προϊόν της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας των παιδιών. Οι ταινίες δεν πρέπει να περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδράμουν τα παιδιά στη διαδικασία της δημιουργίας και ιδιαίτερα σε τεχνικά ζητήματα και στην τελική επεξεργασία της ταινίας. Όμως, ταινίες στις οποίες η συμμετοχή των παιδιών είναι μικρότερη του 50% ή εκπαιδευτικοί υπογράφουν το σενάριο ή/και τη σκηνοθεσία, δεν διαγωνίζονται. (Κατά την κρίση της Προκριματικής Επιτροπής της Camera Zizanio, οι ταινίες αυτές δύναται να προβληθούν στο Πληροφοριακό Τμήμα). Πιθανές τεχνικές ατέλειες δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού μιας ταινίας.

3. Βασικό ζητούμενο της συμμετοχής στην Camera Zizanio είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία –από την ιδέα και το σενάριο μέχρι το μοντάζ και την τελική επεξεργασία– και μέσα από τη διαδικασία αυτή να γίνουν δημιουργοί, να αναπτύξουν κριτική ικανότητα, να αποκτήσουν αισθητική παιδεία, να εκπαιδευτούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών και τον χειρισμό των ψηφιακών μέσων παραγωγής και επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας.

4. Οι ταινίες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια και δύναται να είναι είτε ατομικές είτε συλλογικές εργασίες (μέσα από εργαστήρια, κινηματογραφικές ομάδες σχολείων, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.). Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με μια ταινία, εκτός αν οι ταινίες προέρχονται από διαφορετικές κινηματογραφικές ομάδες.

5. Οι ταινίες μπορεί να ανήκουν σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό είδος (μυθοπλασία, κινούμενο σχέδιο, ντοκιμαντέρ). Η μέγιστη διάρκειά τους πρέπει να είναι μέχρι 10’ μαζί με τους τίτλους αρχής και τέλους. Οι ταινίες παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή μορφή mp4 ή mov.

6. Η συμμετοχή στην Camera Zizanio είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους μαθητές/ήτριες ή το σχολείο. Οι ταινίες που θα παραχθούν δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών, ενώ οι σχετικές δραστηριότητες γύρω από την παραγωγή τους δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς θα πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

7. Οι Διευθύνσεις των σχολείων πρέπει να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην Camera Zizanio, πριν από την αποστολή των ταινιών. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται την προβολή της ταινίας του/της μαθητή/τριας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αίτηση Συμμετοχής, θα δημοσιευτούν στον έντυπο και ψηφιακό Κατάλογο της διοργάνωσης καθώς και στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ Ολυμπίας και της Camera Zizanio.

8. Τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Camera Zizanio δικαιούνται να προβάλλουν τα έργα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά έμμεση ή άμεση εμπορική εκμετάλλευσή τους.

9. Η συμμετοχή στην Camera Zizanio συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και των κανονισμών της.

10. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της μορφής διεξαγωγής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα της Camera Zizanio αποτελείται από τρία διαγωνιστικά τμήματα: Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές. Κάθε ένα από αυτά χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων: α) Μέχρι 12 ετών, β) Από 13 έως 16 ετών, γ) Από 17 έως 20 ετών. Επίσης η Camera Zizanio έχει Πληροφοριακό Τμήμα, στο οποίο προβάλλονται ταινίες που δεν πληρούν το σύνολο των κριτηρίων για συμμετοχή στο διαγωνιστικό πρόγραμμα. (π.χ. ταινίες που η συμμετοχή των παιδιών είναι μικρότερη του 50% κλπ.).

2. Οι ταινίες από την Ελλάδα συμμετέχουν στο Ελληνικό Τμήμα. Η Προκριματική Επιτροπή μπορεί να κατατάξει ορισμένες απ’ αυτές να διαγωνιστούν και στο Ευρωπαϊκό Τμήμα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ζητηθεί από τους δημιουργούς τους να τις παραδώσουν και με αγγλικούς υπότιτλους.

3. Όλες οι ταινίες που θα λάβουν μέρος στην Camera Zizanio θα προβληθούν από 26 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2021 στον Πύργο Ηλείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα προβολών που θα καταρτίσει η διοργάνωση.

4. Οι ταινίες θα κριθούν από δύο κριτικές επιτροπές, μια για το Ελληνικό Τμήμα και μια για το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Τμήμα. Οι κριτικές επιτροπές είναι μικτές, αποτελούνται δηλαδή από παιδιά, εφήβους και νέους από 12 έως 22 ετών, που επιλέγονται με κλήρωση. Κριτήρια για την επιλογή των ταινιών που θα βραβευτούν αποτελούν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα. Εκτός από βραβεία, οι Κριτικές Επιτροπές μπορούν να απονείμουν εύφημες μνείες ή ειδικά βραβεία για να εξάρουν το θέμα ή άλλες αρετές μιας ταινίας.

5. Η απονομή των βραβείων της 21ης Camera Zizanio θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2021 μαζί με την απονομή των βραβείων του 24ου Φεστιβάλ Ολυμπίας, στη διάρκεια της τελετής λήξης του Φεστιβάλ στον Πύργο της Ηλείας.

6. Τα βραβεία δεν περιλαμβάνουν χρηματική ανταμοιβή. Ορισμένα βραβεία συνοδεύονται από υποτροφίες για σπουδές κινηματογράφου ή από την παραχώρηση επαγγελματικού εξοπλισμού για το γύρισμα της επόμενης ταινίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να πάρετε μέρος στην Camera Zizanio:

1. Μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Camera Zizanio https://camerazizanio.net/ το αργότερο μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 20:00) και συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής. (Προσοχή! Εάν υποβάλλετε περισσότερες από μια ταινίες, πρέπει να συμπληρώσετε ξεχωριστή Αίτηση Συμμετοχής για κάθε ταινία).

2. Στείλετε στο e-mail Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μία ή δυο φωτογραφίες της ταινίας σε αρχείο jpg ή tiff (προτιμώμενη ανάλυση 300dpi), το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 20:00).

3. Κάνετε εξαγωγή του αρχείου της ταινίας σε μορφή mp4 ή mov και στείλετέ το, χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία όπως wetransfer, dropbox κ.ο.κ., το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021 (ώρα 20:00).

4. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απορία ή πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην Λητώ Θεοδοσίου στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα τηλ. 2108664470 και 2108664030

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

- 4 Οκτωβρίου 2021: καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής μέσω του https://camerazizanio.net/

- 8 Oκτωβρίου 2021: καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή φωτογραφιών

- 15 Οκτωβρίου 2021: καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του αρχείου της ταινίας μέσω wetransfer, dropbox κ.ο.κ.

- 26 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2021: Πύργος, επίσημες προβολές διαγωνιστικού προγράμματος

- 4 Δεκεμβρίου 2021: Πύργος, απονομή βραβείων 21ης Camera Zizanio.

Καλή επιτυχία!

Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους

Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας
CAMERA ZIZANIO

Σχετικά Άρθρα