edu.klimaka.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε-ΣΤ Δημοτικού Σχολείου (Οδηγίες διδασκαλίας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2019 2020

Αρ.Πρωτ.Φ.20/130400/Δ1/22-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος, Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο»

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό σχολείο.

(...)

3. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) για το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το Φ.20/159400/174934/Δ1/18-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18»).

(...)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι εκπαιδευτικοί

των σχολικών μονάδων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.Φ.20/159400/174934/Δ1/18-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 3286

ΘΕΜΑ: «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18»

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 37/21-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, που αφορά: «Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18», ισχύουν τα κάτωθι:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε΄ και ΣΤ΄)
2. Ιστορία (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)
3. Θρησκευτικά (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα:

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ε΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

1. Ο εκπαιδευτικός προσεγγίζει κριτικά τους διδακτικούς στόχους και τους προσαρμόζει στις ανάγκες της τάξης. Προτείνεται να δημιουργεί περιλήψεις, κατανοητούς ορισμούς κ.λπ., όπου είναι δυνατόν, ώστε με βάση αυτά ο μαθητής στη συνέχεια να συσχετίζει έννοιες και να προχωρά τη σκέψη του, κάνοντας συγχρόνως αναγωγές στην πράξη. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός προτείνεται να δημιουργεί και να διαθέτει στους μαθητές του «εκπαιδευτικό υλικό» (π.χ. για επίκαιρα θέματα) και να τους καθοδηγεί στην αναζήτηση κα επεξεργασία πηγών, υλικού κτλ.

2. Ειδικότερα, είναι πολύ σημαντικό να υλοποιούνται προτεινόμενα σχέδια εργασίας καθώς έτσι, μέσα από ενεργητικές μεθόδους εμπλοκής των μαθητών, καλλιεργούνται οριζόντιες ικανότητες και πραγματοποιούνται πολλοί (και επικαιροποιημένοι) στόχοι σύμφωνα με τις θεματικές του Προγράμματος Σπουδών.

3. Για τις επίκαιρες δραστηριότητες που προτείνονται, καθώς και για τα (προαιρετικά) σχέδια εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παρακάτω πρόσθετο υλικό:

1. Νομοθετικό πλαίσιο ενηλικίωσης,

2. Νομοθεσία εθνικότητας και ιθαγένειας

3. Κείμενα και αποσπάσματα από ληξιαρχείο,

4. Αιτήματα που έχουν υποβληθεί από μετανάστες για επεξεργασία σε υπηρεσίες (μέσα από ιστοσελίδες),

5. Σύνταγμα της Ελλάδας,

6. Φωτογραφίες από τόπους λατρείας άλλων θρησκειών,

7. Συνθήκες για το περιβάλλον,

8. Διεθνής Αμνηστία,

9. Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων,

10. Κείμενα για τη λειτουργία των σχολείων κατά το παρελθόν,

11. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας,

12. Υλικό για εναλλακτικές μορφές ενέργειας,

13. Εγχειρίδια ανακύκλωσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ
(ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90).

Α1. ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ

-

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Α2 .ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΛΕΞΕΙΣ

1

Στο τέλος του μαθήματος και μέσα από τις δραστηριότητες επιδιώκεται να έχουν αποσαφηνιστεί η έννοια και η σκοπιμότητα των τριών τρόπων απόκτησης ιθαγένειας, δηλ:
α) με γέννηση
β) με πολιτογράφηση,
γ) με υιοθεσία (<18 ετών).

Επικαιροποιημένη Νομοθεσία περί ιθαγένειας.

Έντυπα (χωρίς ονόματα) που σχετίζονται με το ζήτημα (π.χ. Ληξιαρχείου, πιστοποιητικά Δήμου, βεβαιώσεις σχολείου περί παρακολούθησης, αιτήσεις πολιτογράφησης, ερωτήσεις που υποβάλλονται κατά τη συνέντευξη της πολιτογράφησης (υπάρχουν στο διαδίκτυο), αιτήσεις υιοθεσίας κ.λπ.)

Α3. ΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1

Προτείνεται να τονιστεί ότι κάθε άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως Ιθαγένειας, έχει διαφορετικές υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Σημαντικό λοιπόν είναι να γίνουν σαφείς (και προτείνεται να κατηγοριοποιηθούν σε πινακάκι) οι διαφορές δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Έλληνα πολίτη (ο οποίος έχει την ελληνική Ιθαγένεια) και του αλλοδαπού πολίτη (π.χ. η Νάντια που είναι πολίτης Ουκρανίας και δεν έχει την ελληνική Ιθαγένεια), οι οποίοι όμως ζουν και εργάζονται και οι δύο στην Ελλάδα.

 

Α5. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

-

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Α6. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

2

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στο τέλος της Β΄ ενότητας του βιβλίου προτείνεται να υλοποιηθεί σχέδιο εργασίας με τίτλο: «Οι μαθητές αποτυπώνουν τα άρθρα της οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με σχέδια.

Σχολιάζουν με κείμενα το κάθε άρθρο», καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να ευαισθητοποιήσουν ήδη τους μαθητές με στοιχεία από την παρούσα ενότητα (Α6).

Βοηθητικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιλεγμένα άρθρα από τη «Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1989» (Η Σύμβαση υπάρχει στο Βιβλίο του Δασκάλου σελ. 79).

Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Προτείνεται προαιρετικά η υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας με τίτλο:
«Οι μαθητές αναζητούν στοιχεία και μελετούν την ιστορία της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αναλύουν τις αιτίες, τις συνθήκες, τα προβλήματα» με τους παρακάτω ενδεικτικούς στόχους και θεματικές:

1. Κατανόηση της έννοιας «πατρίδα» και των διαφορετικών κρατών.

2. Μελέτη παραδειγμάτων και μορφών διάκρισης ρατσισμού και ξενοφοβίας, και ανάδειξη των συνεπειών σε όσους είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών και εκδηλώσεων.

3. Μελέτη των αιτιών μετανάστευσης των ανθρώπων (οικονομικά, πολιτικά).

4. Ιστορία μετανάστευσης των Ελλήνων (σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία).

Προτεινόμενο υλικό για τη δραστηριότητα:

1. Σχετικά γεγονότα της επικαιρότητας σε έντυπα (εφημερίδες) ή τηλεόραση.

2. Λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. «Ο Νταβίντ δεν ήρθε για διακοπές» του Πάνου Χριστοδούλου) και παραμύθια που σχετίζονται με το θέμα αυτό.

3. Πληροφορίες για διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμούς.

4. Φωτογραφίες χώρων θρησκευτικής λατρείας.

Α7. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ

2+1*

*Προτεινόμενη «επίκαιρη» δραστηριότητα:
Με τη βοήθεια του Σχεδίου πολιτικής προστασίας του σχολείου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιήσουν «επίκαιρη» δραστηριότητα για προβλήματα και τρόπους πρόληψης από φυσικές καταστροφές.

 

Α8. ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΩΣ ΤΩΡΑ

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (7+1 η επίκαιρη δραστηριότητα)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
«ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90).

Α1. ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ

2

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Προτεινόμενη προαιρετική δραστηριότητα για τον μαθητή «δημιουργικής γραφής», που μπορεί να ενταχθεί και να υλοποιηθεί σε αυτή την ενότητα:

Τίτλος: Είσαι φίλος, γίνε μέλος

Στόχος: Ανάπτυξη του κριτικού κοινωνικού και πολιτικού γραμματισμού των παιδιών, ώστε να γίνουν οι αυριανοί δημοκρατικοί και ενεργοί πολίτες, μέσω των σχέσεών τους με τα μέλη της οικογένειας. Κατανόηση των τρόπους σύστασης ομάδων και τις μορφές της οικογένειας.

Περιγραφή δραστηριότητας: Οι μαθητές διατυπώνουν γραπτώς τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για την οικογένειά τους. Όποιο παιδί επιθυμεί περιγράφει/συστήνει την ομάδα αναφοράς του (όνομα, μορφή οικογένειας/σκέψεις/συμπεριφορές/συνήθειες/αξίες
/προσδοκίες/συναισθήματα ομάδας-οικογένειας).

Β1. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
Β2. ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

1

Τα κεφάλαια Β1 και Β2 προτείνεται να διδαχτούν μαζί σε μια διδακτική ώρα.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές

: α) τη διαφορά του «δικαιώματος» από το «προνόμιο» (έμφαση στο παράδειγμα της Ιωάννας και τη συμφωνία που είχε κάνει με τους γονείς της),

β) το ότι το «δικαίωμα» και η «υποχρέωση» είναι αλληλοπροσδιοριζόμενα και ετεροκαθοριζόμενα.

 

Β3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

1+1*

* Προτεινόμενη «επίκαιρη» δραστηριότητα:
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει θέματα όπως: σχολική ζωή και δημοκρατικοί κανόνες (βία, επιθετικότητα, επίλυση προβλημάτων με ειρηνικές διαδικασίες), κοινωνικό ζήτημα οδικής ασφάλειας.

Ενδεικτική περιγραφή:
α) Συζήτηση για σχέση μαθητή με ενηλίκους – συνομηλίκους
β) Επεξεργασία κανόνων λειτουργίας σχολείου.

) Έρευνα για το πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια στο σχολείο.
δ) Πίνακες με επιτρεπόμενα και μη επιτρεπόμενα στο σχολείο.
ε) Οργάνωση συζητήσεων με επιχειρηματολογία: το να αναφέρεις μια επίθεση αποτελεί μορφή προδοσίας;
στ) Επεξεργασία κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας. Συζήτηση για τις τιμωρίες που πρέπει να επιβάλλονται στους παραβάτες.

Επεξεργασία θεμάτων: αλκοόλ και οδήγηση, πώς συμπεριφέρομαι ως οδηγός και συνοδηγός. Συμπαρίσταμαι σε προβλήματα, σεβασμός στον πεζό.

1. Κείμενα που αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων σε άλλες εποχές.

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου.

3. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (5+1 η επίκαιρη δραστηριότητα)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’
«ΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90).

Α5. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

2

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ.

1. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να δώσουν και περιγραφικούς ορισμούς των εννοιών κράτος-έθνος- λαός και να τις συσχετίσουν μεταξύ τους.

2. Να διευκρινιστεί τι εννοούμε ότι «ο ανώτερος νόμος είναι το Σύνταγμα». Προτείνεται να τονιστεί η καθοριστική σημασία του Συντάγματος στη λειτουργία της δημοκρατίας και να γίνει σαφές ότι το Σύνταγμα προστατεύει από την αυθαίρετη εξουσία.

Σύνταγμα της Ελλάδας

Γ1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η δημοκρατία είναι αλληλένδετη με το Σύνταγμα και ότι η κατάργηση του σημαίνει κατάλυση της δημοκρατίας

 

Γ2. ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1

1.Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αναφερθούν στα συγκεκριμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν τους θεσμούς (Π.τ.Δ., Πρωθυπουργός, πολιτικά κόμματα Βουλής κτλ.)

2. Προτείνεται να δοθεί με ένα σαφές διάγραμμα πώς προκύπτουν η Βουλή, η κυβέρνηση και ο Π.τ.Δ.

3. Θεωρείται σημαντικό να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα των «εκλογών» στην τάξη, υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού, ώστε αυτή να έχει παιδαγωγική αξία .

 

Γ3. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

1

Στο κεφάλαιο Γ3 προτείνεται να εξηγηθεί στους μαθητές (μέσω απλών διαγραμμάτων και παραδειγμάτων) μόνο ο τρόπος σχηματισμού και λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

Γ4. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ

1

 

 

Γ5. ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΩΣ ΤΩΡΑ

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’
«ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90).

Δ1. ΕΡΕΥΝΩ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

1

Προτείνεται οι ομάδες των μαθητών να εργαστούν βιωματικά με παραδείγματα για εξάσκηση

 

Δ2. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

1

Στο κεφάλαιο Δ2 προτείνεται να εξηγηθεί στους μαθητές (μέσω απλών διαγραμμάτων και παραδειγμάτων) μόνο ο τρόπος σχηματισμού και λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Δ3. Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑ

1

 

 

Δ4. ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΩΣ ΤΩΡΑ

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σύνολο των απαιτούμενων διδακτικών ωρών ανέρχεται στις 25 ώρες (23+2 οι επίκαιρες δραστηριότητες). Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, στις διαθέσιμες υπόλοιπες 5 διδακτικές ώρες, μπορούν να υλοποιήσουν, κατά την κρίση τους, τα τρία σχέδια εργασίας που υπάρχουν στο Βιβλίο του Δασκάλου. H υλοποίηση των συγκεκριμένων σχεδίων προτείνεται να γίνει ως εξής: To 1o σχέδιο με τίτλο: «Οι ενεργοί πολίτες χτίζουν το αειφόρο σχολείο» (οδηγίες στη σελ. 50 στο Βιβλίο του Δασκάλου) να υλοποιηθεί με το τέλος της Α΄ ενότητας. Το 2ο και το 3ο Σχέδιο, με τίτλους «Ο ενεργός πολίτης συμμετέχει στην ανάπτυξη του τόπου του» (οδηγίες και υλικό δίνονται στη σελ. 52 του Β.τ.Δ. ) και «Οι πολίτες εκφράζονται συλλογικά στο Δήμο» (οδηγίες και υλικό δίνονται στη σελ. 55 του Β.τ.Δ.) αντίστοιχα, να υλοποιηθούν με το τέλος της Δ΄ Ενότητας.

 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Το άτομο και η κοινωνία

Εισαγωγικό

Επαναληπτικό Κεφάλαιο Ύλης της Ε΄ τάξης.

Προτείνονται: Επανάληψη Διδακτικού Περιεχομένου που διδάχθηκε στην Ε΄ τάξη. Εξέταση κατανόησης και εμπέδωσης εννοιών που διδάχθηκαν.

Εντοπισμός προϋπάρχουσας γνώσης και διάγνωση δυσκολιών.

Αξιοποίηση των διαθεματικών μακροεννοιών άτομο-σύνολο, αλληλεξάρτηση, επικοινωνία, σύστημα.
Βιωματική Δραστηριότητα ανάπτυξης και ανάδειξης όρων και κανόνων τάξης και σχολικής ζωής.

Προτείνεται να πραγματοποιηθεί βιωματική δραστηριότητα εντοπισμού, καταγραφής και ανάδειξης των κανόνων της τάξης σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Οι μαθητικές μικρο-ομάδες με διαδικασίες καθοδηγούμενης διερεύνησης εντοπίζουν και διατυπώνουν έναν ή περισσότερους κανόνες της τάξης (όχι πάντως όλους τους κανόνες από την αρχή, μιας και η διαδικασία είναι συνεχής και στόχο έχει την ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνευθύνης) για ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ. ασφάλεια, καθαριότητα, τρόπος εργασίας, τρόπος επικοινωνίας, όροι συνεργασίας, ρόλοι μελών ομάδων, παιχνίδι). Στη συνέχεια σε ολομέλεια οι μαθητές ψηφίζουν την προτιμότερη διατύπωση του κανόνα με τη μορφή δικαιώματος-υποχρέωσης, αλλά και πιθανών συνεπειών παραβίασης της συμφωνίας. Κατόπιν με ανάλογες δημοκρατικές διαδικασίες αναλαμβάνουν ποιος/-οί/-ές θα τον γράψουν, θα τον παρουσιάσουν και θα τον αναρτήσουν στην τάξη. Στην όλη διαδικασία ο εκπαιδευτικός προσανατολίζει, οργανώνει, συντονίζει, επεξηγεί, διευκολύνει, υποστηρίζει και κατευθύνει τις διαδικασίες. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και για την ανάπτυξη σχετικού σχεδίου εργασίας.

1+(1)

Ψηφιακά Διδακτικά Εγχειρίδια για το Δημοτικό:
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSDIM-F103

Αξιοποίηση πολυμεσικού ψηφιακού υλικού και επαναληπτικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων από το συνοδευτικό λογισμικό για τα εγχειρίδια Κ.Π.Α. Ε΄ & Στ΄ τάξεων Δημοτικού http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-koinoniki-pol-agogi-e-st/intro.htm

Ενότητα Α΄: Η Οικογένεια

Αξιοποίηση εννοιολογικού χάρτη στην αρχή της ενότητας ως σχηματική αναφορά στα υπό μελέτη θέματα
Εμπλουτισμός του εννοιολογικού χάρτη ως διδακτική δραστηριότητα (και στον διαδραστικό πίνακα, εφόσον είναι διαθέσιμος).

Κεφάλαιο 1ο:
Η οικογένεια, τα μέλη της και οι μεταξύ τους σχέσεις

Έμφαση στην ετυμολογική διερεύνηση της έννοιας της οικογένειας (οίκος+γένος).

Διατύπωση συμπερασμάτων.

Εμπλουτισμός εννοιολογικού χάρτη με νέες διασυνδέσεις, π.χ. μορφές οικογένειας, κανόνες-συμφωνίες και όροι οικογενειακής ζωής.

1

Διάθεση μόνο μίας (1) διδακτικής ώρας για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων Α1 & Α2 τα οποία θεωρούνται επαναληπτικά της προηγούμενης τάξης.

 

Κεφάλαιο 2ο:
Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας

Κεφάλαιο 3ο:
Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια

Σε συνέχεια με το προηγούμενο κεφάλαιο μέσα από καθοδηγούμενη διερεύνηση (κινητοποίηση με εστιασμένες ερωτήσεις από το ειδικό στο γενικό) εντοπίζονται πιθανά προβλήματα, δυσκολίες και δυσλειτουργίες στην οικογένεια και εξετάζονται ως αποτελέσματα ανεκπλήρωτων αναγκών που δυσχεραίνουν την εύρυθμη οικογενειακή λειτουργία.
Μέσα από καθοδηγούμενη διερεύνηση σε πλαίσιο μαθητικών μικρο-ομάδων οι μαθητές συνθέτουν συμπεράσματα για τους τρόπους με τους οποίους οι οικογένειες υπερβαίνουν τις δυσκολίες (συζήτηση, δέσμευση για συγκεκριμένες συμπεριφορές, κανόνες-δικαιώματα-υποχρεώσεις, αλληλοσεβασμός, αλληλοκατανόηση).

Στην περίπτωση που η υπέρβαση των δυσκολιών είναι αδύνατη αναζητούνται λύσεις από το νόμο (Οικογενειακό δίκαιο) και την υποστήριξη της πολιτείας (μέσω υποστηρικτικών φορέων).

1

Φορείς Στήριξης της Οικογένειας

http://www.1dype.gov.gr/?page_id=1488

http://www.hamogelo.gr/138-1/19/Kentro-sthrixhs-poidioy-koi-oikogeneias

http://www.kesoiaa.gr/

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Το σχέδιο εργασίας με θέμα «Το Οικογενειακό Δέντρο» προτείνεται ως διεπιστημονική ή/και διαθεματική προσέγγιση της θεώρησης των θεμάτων της οικογένειας ως θεσμού, αλλά και ως βιωματική εφαρμογή, με στόχο την εμπέδωση και προέκταση των γνώσεων και των αντιλήψεων των μαθητών.

Κεφάλαιο 1ο:
Το εκπαιδευτικό
σύστημα και το σχολείο

Η εισαγωγή στην ενότητα προτείνεται να ξεκινήσει από το 2ο κεφάλαιο «Ένα σχολείο για όλους». Μέσα από τη συνεχιζόμενη ενασχόληση με τη διαμόρφωση κανόνων τάξης που έχει εγκαινιαστεί και συνεχίζεται ως μαθητική υποχρέωση και δέσμευση, η έννοια της ισότητας ως ισοτιμίας όλων των συμμαθητών/-τριών είναι μια βιωμένη πραγματικότητα, η οποία στο παρόν κεφάλαιο μένει να γίνει αντιληπτή ως θεσμός.

Κομβικές έννοιες είναι: η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα – η υποχρεωτική και δωρεάν Εκπαίδευση – οι Βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτικός προτείνεται να δώσει έμφαση στα εξής:

Παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Έμφαση στην ισοτιμία ως δικαίωμα που κατοχυρώνεται με τη δωρεάν φοίτηση όλων και την πρόσθετη θεσμική υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη.

Αξιοποίηση εννοιολογικού χάρτη στην αρχή της θεματικής ενότητας «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» ως σχηματική αναφορά στα υπό μελέτη θέματα.

Εμπλουτισμός του εννοιολογικού χάρτη ως διδακτική δραστηριότητα (και στον διαδραστικό πίνακα εφόσον είναι διαθέσιμος).

Παραδείγματα από εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών.

Προτείνεται επίσης να αξιοποιηθούν πιθανές εμπειρίες παιδιών που έχουν έρθει ή κατάγονται από άλλες χώρες.

1


Διάθεση μόνο μίας (1) διδακτικής ώρας για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων Β1 & Β2 .

http://www.minedu.gov.gr/

Κεφάλαιο 2ο: Ένα σχολείο για όλους

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
: Ανάπτυξη-δημιουργία εννοιολογικού χάρτη για τον τρόπο διοίκησης, ή οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας μπορεί να επιμεριστεί στις μαθητικές μικρο-ομάδες και το αποτέλεσμα να αναπαρασταθεί ψηφιακά και πολυμεσικά με τη χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης με τη συνεργασία και σύμπραξη και του/της εκπαιδευτικού πληροφορικής.

Ενότητα Γ΄: Η Εκκλησία

Προτείνεται συγχώνευση των δύο κεφαλαίων σε ένα, διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας.

Η ενότητα αυτή μπορεί να μελετηθεί από τις μαθητικές μικρο-ομάδες που καλούνται να εντοπίσουν τις εκκλησίες των ενοριών τους. Ενδεχομένως μπορεί να αποτυπωθεί και σε χάρτη, αν υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα, ή να παρουσιαστεί με προβολέα και υπολογιστή σε δίκτυο μέσα από ψηφιακούς χάρτες ή σε μικρογραφία χάρτη της περιοχής ανά ομάδα. Αξιοποίηση εννοιολογικού χάρτη στην αρχή της ενότητας ως σχηματική αναφορά στα υπό μελέτη θέματα. Εμπλουτισμός του εννοιολογικού χάρτη ως διδακτική δραστηριότητα.

Κεφάλαιο 1ο:
Η Εκκλησία της Ελλάδος

Προτείνεται να δοθεί έμφαση στα εξής:

Εκκλησία – ορισμός της έννοιας (σύντομη ετυμολογική διερεύνηση του όρου)

Όροι και κανόνες οργάνωσης και διοίκησης

Διοίκηση-Ιεραρχία-Βαθμοί

Έργο της Εκκλησίας

Άλλα δόγματα (καθολικοί, προτεστάντες, ευαγγελιστές, κ.α.) ή θρησκείες (χριστιανισμός, ιουδαϊσμός, μωαμεθανισμός, ινδουισμός, βουδισμός, κ.α.) παραδείγματα ναών διαφορετικών θρησκειών.

Ελευθερία πίστης-Ανεξιθρησκία-Σεβασμός για την πίστη του «άλλου».

Δυνητική συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη

1

Διάθεση μόνο μίας (1) διδακτικής ώρας για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων Γ1 & Γ2

Ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος:
http://www.ecclesia.gr/

Κεφάλαιο 2ο:
Άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Το προτεινόμενο σχέδιο εργασίας μπορεί να έχει θεματική σχετική με την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση («Τα ξωκλήσια του τόπου μας», «Η Τέχνη στην Ορθόδοξη Παράδοση») ή και με γενικότερα θέματα θρησκείας («Τόποι θρησκευτικής πίστης στον κόσμο μας», «Ναοί και τόποι θρησκευτικής λατρείας σε διαφορετικούς πολιτισμούς»).

Ενότητα Δ΄: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής

Προτείνεται αξιοποίηση και εμπλουτισμός εννοιολογικού χάρτη στην αρχή της ενότητας
Προτείνονται αλλαγές στη σειρά διδασκαλίας των κεφαλαίων της ενότητας

Κεφάλαιο 5ο:
Οργανωμένες ομάδες – Σύλλογοι

Το Κεφάλαιο 5 προτείνεται να διδαχθεί στην αρχή της ενότητας με έμφαση στη δημοκρατική εκλογή αντιπροσώπων σε οργανωμένες ομάδες.

(Αξιοποίηση βιωμάτων παιδιών από τυχόν συμμετοχή τους σε διαφορετικές ομάδες-συλλόγους εντός και εκτός σχολείου).

Βιωματική δραστηριότητα:

Εκλογή αντιπροσώπων τάξης που θα μετέχουν σε ενδοσχολικές συλλογικές δραστηριότητες, όπως η λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, η λειτουργία του σχολικού συνεταιρισμού, η έκδοση μαθητικής εφημερίδας, η ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου με αναρτήσεις, ενημερώσεις, προσκλήσεις, παρουσιάσεις.

1+(1)

Αναζήτηση πολιτιστικών συλλόγων
“Big Issues in Small Hands”

Εκλογές Σχολικού Συμβουλίου (Μαθητών)
http://1dim-vront.chi.sch.gr/index.php/big-issues-in-small-hands

Κεφάλαιο 3ο:
Οι εκλογές στον Δήμο

Σε φυσική συνέχεια των εκλογών στην τάξη και το Δημοτικό σχολείο γίνεται εισαγωγή στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

1

Υπουργείο Εσωτερικών:
http://www.ypes.gr/el/elections/cityelections/

Κεφάλαιο 1ο:
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα

Αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων από τη Γεωγραφία και την Ιστορία του τόπου μου αλλά και από τα Θρησκευτικά (ενορίες, θρησκευτικά μνημεία, τόποι θρησκευτικής παράδοσης και προσκυνήματα στον τοπικό Δήμο ή την κοινότητα).

1

Ένωση Περιφειών Ελλάδας:
http://www.enpe.gr/perifereies.aspx

Κεφάλαιο 2ο:
Οργάνωση – Διοίκηση των Δήμων και Κοινοτήτων

Η ενότητα ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 2: Οργάνωση και Διοίκηση των Δήμων και Κοινοτήτων (καταληκτικό κεφάλαιο της Θεματικής Ενότητας) στο οποίο μπορούν να ενταχθούν προς διδακτική αξιοποίηση και στοιχεία από το Κεφάλαιο 4: Η οικονομική οργάνωση των Δήμων.

1
Διάθεση μόνο μίας (1) διδακτικής ώρας για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων Δ2 & Δ4

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας:
http://www.kedke.gr/

2Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Το άτομο και η Πολιτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙ-
ΚΕΣ ΩΡΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κεφάλαιο 1
Το κράτος

Επισημαίνουμε τη σημασία της αναφοράς στα βασικά στοιχεία του ελληνικού κράτους (βλ. επίσης σχετική δραστηριότητα του κεφαλαίου)

Θεωρούμε ότι πρέπει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο να γίνει παράλληλα αναφορά και στην έννοια του Έθνους (με τον τρόπο που γίνεται στο βιβλίο της Ε΄) ώστε να μπορέσει ο μαθητής να προσεγγίσει πιο ομαλά τις έννοιες του λαού, του πολίτη, του μετανάστη, της ιθαγένειας. Εδώ επίσης μπορεί να γίνει αναφορά στη σχέση των αλλοδαπών μεταναστών με το ελληνικό κράτος και το ελληνικό έθνος. Έτσι και σε αυτή την τάξη θα συνεχιστεί η γνωστική διαδικασία εμπέδωσης της σχέσης μεταξύ έθνους και κράτους, όπως έχει ξεκινήσει από το κεφάλαιο 5 του βιβλίου της Ε΄ τάξης.

1

Εξέταση (διαθεματικά) της εξέλιξης των εθνικών συνόρων στην Ευρώπη τα τελευταία 1000 χρόνια μέσω διαδραστικού ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στοιχεία από τον ΟΗΕ για το φαινόμενο της μετακίνησης πληθυσμών στον σύγχρονο κόσμο.

Κεφάλαιο 2
Το πολίτευμα και οι μορφές του

Αυτές οι δύο ενότητες μπορούν να δοθούν περιληπτικά ως μία επειδή υπάρχει εκτενής αναφορά στο δημοκρατικό πολίτευμα και στη λειτουργία της Βουλής στην προηγούμενη τάξη (ενότητα Γ΄).

Εάν το επίπεδο της τάξης το επιτρέπει προτείνουμε να γίνει αναφορά και στην πολιτική διαδικασία του δημοψηφίσματος και στο ρόλο του στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αναφορά στο θεσμό της Βουλής των Εφήβων.

1
Διάθεση μόνο μίας (1) διδακτικής ώρας για τη διδασκαλία των Κεφαλαίων 2 & 3

Αναφορά σε δημοσιεύματα και προεκλογικά διαγράμματα δημοσκοπήσεων και μετεκλογικά αποτελεσμάτων εκλογών.

Μέσα από αυτά μπορεί να προσεγγιστεί ευχερέστερα ο τρόπος λειτουργίας του ισχύοντος στην Ελλάδα δημοκρατικού πολιτεύματος.

Βιωματική δράση με εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών στο μικρόκοσμο της τάξης για λήψη μιας απόφασης που αφορά όλους.

Κεφάλαιο 3
Το Δημοκρατικό Πολίτευμα

Κεφάλαιο 4
Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας

Περισσότερη προσοχή προτείνεται να δοθεί στο διαχωρισμό των εξουσιών, στη λειτουργία της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας και στην απονομή της δικαιοσύνης.

1

www.efivoi.gr/

Κεφάλαιο 5 – Το ελληνικό Σύνταγμα

Εδώ μπορεί να γίνει εκτενέστερη αναφορά στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (δικαίωμα ιδιοκτησίας, άσυλο κ.λπ.), αλλά και στις παράλληλες υποχρεώσεις των πολιτών (κοινωνική αλληλεγγύη, συμμετοχή στα φορολογικά βάρη κ.λπ.). Σε συνδυασμό με την Ιστορία, μπορεί να γίνει αναφορά στις προσπάθειες που έκαναν οι Έλληνες από τα πρώτα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα (1821) να συντάξουν επίσημη γραπτή νομοθεσία. Μπορεί να εισαχθεί η έννοια του κράτους δικαίου.

1

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-Istoria/

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναφορά στην Κοινωνία των Πολιτών. Ακολουθείται η διαλογική διαδικασία. Επιλέγεται ένα υπαρκτό πρόβλημα από την καθημερινότητα της γειτονιάς, του δημοτικού διαμερίσματος ή του δήμου/κοινότητας των παιδιών, μια ομάδα παιδιών υποδύεται τους θιγόμενους πολίτες και άλλοι μαθητές τους σχετιζόμενους κρατικούς φορείς. Γίνεται διαλογική συζήτηση και αναπτύσσεται επιχειρηματολογία με βάση αναγνωρισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών και του κράτους. Υπογραμμίζεται η σημασία της διεκδίκησης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων και η συμμετοχή «από κάτω προς τα πάνω» των πολιτών σε συλλογικές διαδικασίες για θέματα που τους αφορούν.

Κεφάλαιο 1
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη

Τα πνευματικά δικαιώματα μπορούν να αναφερθούν περιληπτικά ως υποκατηγορία των γενικότερων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Μπορούν να αναζητηθούν σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο τα σημεία που αναφέρονται στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, στον μοναδικό αριθμό ISBN του κάθε βιβλίου, καθώς και στη διαδικασία της φωτοτυπίας

1

Συνήγορος του πολίτη
http://www.synigoros.gr/

συνήγορος του παιδιού
http://www.0-18.gr/

Παγκόσμια διακήρυξη ανθρώπινων δικαιωμάτων

Κεφάλαιο 2 – Πνευματικά δικαιώματα

Κεφάλαιο 4
Η ενημέρωση του πολίτη

Θεωρείται σκόπιμο να δοθεί έμφαση σε έναν αρχικό «αλφαβητισμό» των παιδιών στην κριτική χρήση των ΜΜΕ ως διαύλων πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Σε δεύτερο στάδιο μπορεί να γίνει αναφορά σε τεχνολογικά νέα μέσα επικοινωνίας και στην πολιτική τους ισχύ καθώς και στην ιδιαίτερη προσοχή την οποία πρέπει να επιδεικνύουν τα ΜΜΕ σε σχέση με τα παιδιά. Αναφορά στην Ανεξάρτητη Αρχή Τηλεπικοινωνιών.

1

www.eett.gr

Κεφάλαιο 3
Πολιτική άμυνα και πολιτική προστασία

Προτείνεται περιληπτική αναφορά στην ενότητα με μεγαλύτερη έμφαση στα φαινόμενα του καύσωνα στις πόλεις και των πυρκαγιών στην ελληνική ύπαιθρο και στους τρόπους αντιμετώπισής τους.

1

www.civilprotection.gr

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναφορά στα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας-μεταφοράς πληροφορίας μέσω φορητών συσκευών (έξυπνα τηλέφωνα-ταμπλέτες), στο ρόλο που έχει πλέον η χρήση τους στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και στους κινδύνους και τις παγίδες που κρύβει. Αξιοποιείται και διευρύνεται η εμπειρία των παιδιών στο θέμα.

3Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Να παραχθούν εννοιολογικοί χάρτες με κατάλληλους συνδέσμους ρήματα ή να μελετηθούν οι εννοιολογικοί χάρτες του εγχειριδίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔ ΩΡΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ενότητα Α΄ – Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Κεφάλαιο 1
Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της

Τα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναφερθούν επιγραμματικά.

Η διαδικασία ένταξης της Ελλάδας συνοπτικά (μόνο φάσεις χωρίς λεπτομέρειες).

Οι τομείς συνεργασίας των κρατών-μελών να παρουσιαστούν συνοπτικά (μόνο επιγραμματικά) ή να μην αξιοποιηθούν διδακτικά.

Η δραστηριότητα - έρευνα σε ομάδες του κεφαλαίου 3 για την επιλογή χώρας μελέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. μπορεί να αντικατασταθεί ή να τροποποιηθεί και να γίνει πάνω στο νόμισμα - ευρώ, όπως περιγράφεται στο σχέδιο εργασίας «Το νόμισμα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός» (βλ. τέλος Ενότητας Β΄).

2

1 διδακτική ώρα και για τη συνοπτική παρουσίαση των τριών κεφαλαίων

και 1
διδακτική ώρα για το σχέδιο εργασίας «Το νόμισμα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός» που αναφέρεται στο τέλος της ενότητας Β΄

Να δημιουργηθεί εννοιολογικός χάρτης σε ολομέλεια με τις τρεις αυτές θεματικές (βασικά όργανα, η Ελλάδα-σταθμοί, περιοχές συνεργασίας) ώστε να μείνει χρόνος για δραστηριότητες με το νόμισμα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό

Κεφάλαιο 2
Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 3
Σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

: Οι Ευρωπαίοι Πολίτες

Κεφάλαιο 1
Λαοί και πολιτισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Να γίνει η δραστηριότητα «Ας μάθουμε να λέμε «καλημέρα» σε κάποιες από τις γλώσσες των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η δραστηριότητα «παραμυθοσαλάτα», ενώ είναι μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, απαιτεί χρόνο γιατί οι μαθητές δεν γνωρίζουν όλους τους παιδικούς κινηματογραφικούς ήρωες. Προτείνουμε να μη γίνει ή να γίνει στο μάθημα της πληροφορικής (δημιουργία κόμικ, εισαγωγή εικόνας).

1

«Ας μάθουμε να λέμε «καλημέρα» σε κάποιες από τις γλώσσες των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Περιγραφή:
Σε χαρτάκια με το σχήμα της χώρας στον χάρτη γράφονται οι 27 καλημέρες και η χώρα και κάθε μαθητής παίρνει ένα χαρτάκι. Οι μαθητές περιφέρονται στο χώρο με μουσική τον ύμνο της Ε.Ε. ή άλλη. Όταν η μουσική σταματήσει, καλημερίζονται «στη γλώσσα τους» με τους διπλανούς τους και ανταλλάσσουν χαρτάκια. Τα καλημερίσματα συνεχίζονται ώσπου να πάρουν όσο γίνεται περισσότερες καλημέρες από διάφορες χώρες.

Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ως εισαγωγική δραστηριότητα της ενότητας ευρωπαϊκή ένωση. Στη συνέχεια συνθέτουμε τον χάρτη της Ε.Ε με τις καλημέρες και τις χώρες.

Κεφάλαιο 2
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών

Η ενότητα μπορεί να προσεγγιστεί με βάση το σχεδιασμό ταξιδιού ενός ευρωπαίου πολίτη από την χώρα που διαμένει σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα.
(Ποιες οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας; Τι θα προσέξει; Τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις έχει; Καταγραφή σε έναν μεγάλο χάρτη).

1

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το νόμισμα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. O/η εκπαιδευτικός ετοιμάζει τα νομίσματα του ευρώ που έχουν εκδοθεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε φακέλους έχει συγκεντρωμένο το υλικό που θα επεξεργαστούν οι ομάδες (π.χ. τις πληροφορίες για τις μορφές που απεικονίζονται σε κάθε ευρώ ). Διερευνώνται θέματα όπως: Ποιες χώρες έχουν το κοινό νόμισμα, ποιες όχι και γιατί, τι απεικονίζουν τα νομίσματα ανά χώρα και με τι σχετίζονται.
Προτείνεται να γίνει πίνακας. Μπορεί να γίνουν ερωτήσεις επέκτασης: Πότε στο παρελθόν υπήρχε πολιτική ή νομισματική ένωση; Τι έγινε στη συνέχεια με το κοινό ταμείο; Τι προβλέπεται για το μέλλον; Πολιτική, πολιτισμική ή νομισματική ένωση; Από τα αρχαία νομίσματα στα σύγχρονα είδη χρήματος).

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα

Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔ ΩΡΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Κεφάλαιο 1ο:
Παγκόσμια προβλήματα

Η δραστηριότητα με την έλλειψη νερού μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε άλλο παγκόσμιο πρόβλημα (φτώχεια, πόλεμος, προσφυγιά, βία, κλιματικές αλλαγές, ρύπανση του περιβάλλοντος, ρατσισμός ναρκωτικά, έλλειψη τροφής, νερού, στέγης, εργασίας κ.λπ.). Μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την διδασκαλία γλώσσας

Ενδεικτικά:

Οι μαθητές παρακολουθούν τις ειδήσεις δύο ημερών και καταγράφουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Φτιάχνουν έναν χάρτη με τα κοινωνικά-οικονομικά και πολιτικά προβλήματα στις διάφορες χώρες και ηπείρους.

Συζητούν και επιχειρηματολογούν για διάφορα θέματα, μιλούν με ειδικούς που καλούνται στο χώρο του σχολείου: οικονομολόγους, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, πολιτικούς, νομικούς.

Προβλήματα της παγκοσμιοποίησης (ανεργία ομοιογένεια-ομοιομορφία ανισότητες και έντονες διαφορές προωθεί τον καταναλωτισμό).

1

COMPASS Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/ ες
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf

«Περάσματα»: ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/mathitikosDiagonismos/Passages/PASSAGES_GREEKFINAL.pdf

Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων (6 – 18 ετών) https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf

Κεφάλαιο 2ο:
Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

Σε εννοιολογικό χάρτη οι μαθητές αποτυπώνουν ομαδικά διεθνείς οργανώσεις ή ομάδες και διεθνείς οργανισμούς. Καταγράφουν τι διασφαλίζουν (υγεία, ειρήνη, περιβάλλον κ.λπ.

1

Υλικό από τη Διεθνή Αμνηστία

: Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Προτείνεται να γίνει μια εργασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς με θέμα «Ένα Ημερολόγιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Κάθε ημέρα του χρόνου είναι η ημέρα ενός ανθρώπινου δικαιώματος» από το COMPASITO.

Η/ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει το ημερολόγιο και κάθε μέρα τοποθετούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα που εορτάζονται και τιμώνται. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αναφορά στα δικαιώματα του ανθρώπου και δημιουργείται ένα πλαίσιο για συζήτηση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Κεφάλαιο 1ο:
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Μπορούν να αντικατασταθούν οι δραστηριότητες του εγχειριδίου με το επιτραπέζιο παιχνίδι «Πόσο καλά γνωρίζεις τα δικαιώματά σου;»
Compasito σελ. 82-88 6α, Γνωρίζεις τα Δικαιώματα Σου;

1

Compasito Μικρή Πυξίδα, Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά.

Κεφάλαιο 2ο:
Τα δικαιώματα του παιδιού

Μπορεί να γίνει η δραστηριότητα–παιχνίδι «κόκκινος συναγερμός» από το εκπαιδευτικό πακέτο compasito (σελ. 153-158) και να συζητηθεί ο ρόλος των οργανισμών στην προστασία των δικαιωμάτων αυτών.
Μπορούν να συμβουλευτούν και το εγχειρίδιο της ΚΠΑ.

1

Συλλογή videos της unicef για τα δικαιώματα των παιδιών
http://goo.gl/7PSvfF

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
http://www.0-18.gr/downloads/filadio_stp_dimotikou.pdf

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχουν τα παιδιά όλου του κόσμου δικαίωμα στην εκπαίδευση;

Ενδεικτικά ερωτήματα
– Μπορούν ισότιμα τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε όλες τις χώρες; Υπάρχουν παιδιά που εργάζονται και δεν πηγαίνουν σχολείο; Ποιες άλλες κατηγορίες παιδιών δεν παρακολουθούν συστηματικά και γιατί;
– Υπάρχουν ανισότητες και αντιθέσεις (αγόρια-κορίτσια, κοινωνικές ανισότητες-αντιθέσεις). Αναλφαβητισμός-Εγγραμματισμός.
– Υπάρχουν αναλφάβητοι στην Ελλάδα;
– Το σχολείο βοηθά μόνο στην προετοιμασία για ένα επάγγελμα;
– Είμαστε όλοι ίσοι στο σχολείο; (Ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα, διαφορετικότητα: πολιτισμός, θρησκεία, συνήθειες, ιδιαιτερότητες, αναπηρία).
– Η εκπαίδευση προσφέρεται πράγματι δωρεάν; (Από πότε μιλάμε για δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, τι δαπανά το Κράτος για την εκπαίδευση, τι ξοδεύουν οι πολίτες για την εκπαίδευση των παιδιών τους).

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Κείμενα στον ημερήσιο τύπο - Συνεντεύξεις με γονείς/παππούδες για την εκπαίδευση στο παρελθόν - Φωτογραφίες - Στοιχεία για αναλφαβητισμό - Δημιουργία ενός παιχνιδιού με ερωτήσεις, σωστές και λάθος απαντήσεις - Αναζήτηση λαθών σε κείμενα, σχολιασμός.

Επιχειρηματολογία - (Το σχολείο προσφέρει ευκαιρίες ή δημιουργεί εμπόδια, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης ενός επαγγέλματος σε μικρή ηλικία, θα πρέπει οι μαθητές να έχουν ενιαία ενδυμασία-στολή) - Αναζήτηση σύγχρονων κειμένων και λογοτεχνικών κειμένων-βιογραφιών άλλης εποχής.

Επεξεργασία εικόνων-φωτογραφιών, γραπτών τεκμηρίων και κειμένων του παρελθόντος για σχολιασμό θεμάτων (ενδυμασία, ποινές, παιχνίδι, σεβασμός, σχολικές εργασίες, συνεκπαίδευση των δύο φύλων)

Προβολή ταινιών με θέμα τα παιδιά από άλλες χώρες (τα παιδιά του παραδείσου, τα χρώματα του παραδείσου κ.λπ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 26 (24+2)

(δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος των προτεινόμενων βιωματικών σχεδίων των οποίων η εφαρμογή είναι επιλογή του δασκάλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες και προϋποθέσεις)

(...)

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα