edu.klimaka.gr

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.Φ3/126497/Δ4/22-09-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 40
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 25/21-05-2020, 42/27-08-2020 και 44/10-09-2020 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες που ακολουθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2020-2021

Ι.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΑΓΓΛΙΚΑ Γενικής Παιδείας

Βιβλία:
Α΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ»,
Β΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» ή το βιβλίο της Α΄ τάξης, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, εφόσον αυτό δεν ολοκληρώθηκε,
Γ΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» (συνέχεια του βιβλίου της Β΄ τάξης)

Οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα διατήρησης των διδακτικών βιβλίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο έτος.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) που προσδιορίζει την επικοινωνιακή και γλωσσική επάρκεια του ομιλητή για το  συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας, και αξιοποιώντας το διδακτικό υλικό εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους.

Δεδομένης της ενδεχόμενης ανομοιογένειας στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/-τριών, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών/-τριών τους αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

ΙΙ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. 

ΑΓΓΛΙΚΑ Τομέα/Ειδικότητας

H διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, ως μάθημα Τομέα/ Ειδικότητας εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο η διδασκαλία να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους προκειμένου να επικοινωνήσουν για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Οι εκπαιδευτικοί, κατά συνέπεια, καλούνται να διαμορφώσουν την ύλη που θα διδάξουν, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών τους και να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούν το διδακτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Ειδικότερα, κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι προτεινόμενες δραστηριότητες να:

  1. ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών,
  2. ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κ.τλ.), ως προς τον ρόλο που καλείται να αναλάβει ο μαθητής/η μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς τον σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),
  3. παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία, π.χ. προετοιμασία για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων, και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,
  4. παρέχουν στους μαθητές/στις μαθήτριες τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης,
  5. κινητοποιούν τους μαθητές/τις μαθήτριες για τη λειτουργική χρήση της ξένης γλώσσας στις επαγγελματικές επικοινωνιακές περιστάσεις που άπτονται του τομέα ειδικότητάς τους.

Σημειώνεται ότι η χρήση αυθεντικών κειμένων –προσαρμοσμένων ή μη– αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, και ιδιαίτερα στη διδασκαλία της για ειδικούς σκοπούς (ESP), καθώς διευκολύνουν την έκθεση των μαθητών/μαθητριών σε επικοινωνιακές περιστάσεις σχετικές με τον επαγγελματικό τους τομέα. Δεδομένου ότι συχνά τα αυθεντικά κείμενα παρουσιάζουν δυσκολία ως προς το επίπεδο της γλώσσας, προτείνεται οι δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/μαθητριών και να διαφοροποιούνται όπου κρίνεται σκόπιμο. Για παράδειγμα, πριν από την ανάγνωση του κειμένου, ο/η εκπαιδευτικός προτείνεται να προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες κατάλληλα ώστε να μειωθεί ο βαθμός δυσκολίας κατανόησης των κειμένων, μέσα από τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτήσεων, την παρουσίαση του λεξιλογίου που απαιτείται για την κατανόησή του ή και συζήτηση σχετικά με το θέμα του κειμένου στη μητρική τους γλώσσα (pre-reading tasks).

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Σε αντικατάσταση του αρ.πρωτ.Φ3/137808/Δ4/06-09-2019/ΥΠΑΙΘ

Σε αντικατάσταση του υπ.αρ.Φ3/155837/Δ4/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ

Σε αντικατάσταση του υπ.αρ.Φ3/166720/Δ4/07-10-2016 με τις οδηγίες σχολικού έτους 2016-2017

Σχετικά Άρθρα