ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.Φ3/155837/Δ4/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Αλιβάνιστου
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 40
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 32/03-08-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες που ακολουθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018:

Κύριος σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/μαθητριών, έτσι ώστε, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις τόσο στο κοινωνικό όσο και στο μελλοντικό επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την έκαστη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στα ΕΠΑ.Λ., Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. ΑΓΓΛΙΚΑ

α) Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας ως μάθημα Γενικής Παιδείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 προτείνονται τα παρακάτω διδακτικά εγχειρίδια:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

  • Α΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π. ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0002) ,
  • Β΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π.ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0004) ή το βιβλίο της Α΄ τάξης, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, εφόσον αυτόδεν ολοκληρώθηκε,
  • Γ΄ τάξη: «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π.ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0004) (συνέχεια του βιβλίου της Β΄ τάξης).

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

  • Α΄ τάξη : «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π.ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0002),
  • Γ΄ τάξη : «ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ ΤΑΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ» των ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ Π. ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΤΣΙΟΥΡΗ Π.ΕΥΑΝΘΙΑΣ (Κωδ. 24-0002) (συνέχεια του βιβλίου της Α΄ τάξης).

Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα διατήρησης των διδακτικών βιβλίων που δεν ολοκληρώνονται σε ένα σχολικό έτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο σχολικό έτος.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) που προσδιορίζει την επικοινωνιακή και γλωσσική επάρκεια του ομιλητή για το συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας, και αξιοποιώντας το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων που χρησιμοποιούν, για να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους.

Δεδομένης της ενδεχόμενης ανομοιογένειας στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών, οι εκπαιδευτικοί απαιτείται να προσαρμόζουν την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών/μαθητριών τους, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/μαθήτριες στην προηγούμενη τάξη. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

β) Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας ως μάθημα Τομέα/Ειδικότητας κατά το σχολικό έτος 2017-2018, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Πρέπει να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται με βασικά στοιχεία της γλώσσας που μαθαίνει να μπορεί να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του/της για να επικοινωνήσει για προσωπικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Γενικά, κατά τον προγραμματισμό της ύλης του ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι οι δραστηριότητες που προσφέρονται στο μαθητή/στη μαθήτρια θα πρέπει:

(α) να ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών,

(β) να ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κτλ.), ως προς το ρόλο που καλείται να αναλάβει ο/η μαθητής/μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς το σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),

(γ) να παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία π.χ. προετοιμασία για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,

(δ) να παρέχουν στους/στις μαθητές/μαθήτριες τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης, και

(ε) να κινητοποιούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες ώστε να γίνονται δημιουργικοί/ες και να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.

Μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες πρέπει να επιδιώκεται να κατακτήσει προοδευτικά ο/η μαθητής/μαθήτρια και τη γνώση του λεξιλογίου και της ορολογίας σε μαθήματα ειδικότητας, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της γλώσσας τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να επικοινωνήσει για επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς και κοινωνικούς λόγους. Κατά το σχεδιασμό του μαθήματος ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να επινοεί ποικίλους τρόπους διδασκαλίας του λεξιλογίου, όχι σαν κατάλογους λέξεων που πρέπει να απομνημονευθούν, αλλά μέσα από την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας.

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και σύμφωνα με τα διδακτικά πακέτα που έχουν στη διάθεσή τους, καθορίζουν τη διδακτέα ύλη για κάθε σχολικό έτος. Καλούνται επομένως να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, προσαρμόζοντας την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών/μαθητριών τους, αξιοποιώντας το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων και υλικού που χρησιμοποιούν, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα, ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους.

Όπως ισχύει και στην περίπτωση των διδακτικών βιβλίων Αγγλικών Γενικής Παιδείας, οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να ενημερώνονται για την αναγκαιότητα διατήρησης των βιβλίων Αγγλικών Τομέα/Ειδκότητας που δεν ολοκληρώνονται σε ένα σχολικό έτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενο σχολικό έτος.

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Σε αντικατάσταση του υπ.αρ.Φ3/166720/Δ4/07-10-2016 με τις οδηγίες σχολικού έτους 2016-2017


Εκτύπωση