ΓΑΛΛΙΚΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ3/137808/Δ4/06-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Τηλέφωνο: 210 344 33 09
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 17/16-05-2019 και 30/25-07-2019 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες που ακολουθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων, (3ετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των (4ετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2019-2020.

Ι.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η διαμόρφωση των οδηγιών που δίδονται κάθε χρόνο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο ΕΠΑΛ (Ημερήσιο και Εσπερινό) βασίζεται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών στο ΕΠΑΛ (ΦΕΚ Β/2411/4-8-2016 και ΦΕΚ Β/3976/13-9-2018), λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα εγχειρίδια και το διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στο ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα για τη διδασκαλία του μαθήματος της ξένης γλώσσας στο ΕΠΑΛ, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

(α) να λάβει υπόψη τα ισχύοντα ΑΠΣ της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας του ΕΠΑΛ, σε μία προσπάθεια σύνδεσης με τη διδασκαλία και τη μάθηση της ξένης γλώσσας στις προηγούμενες τάξεις (όπου αυτό ισχύει), και να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό που διατίθεται για το ΕΠΑΛ.

(β) να λάβει υπόψη το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών του/της, τις μαθησιακές τους ανάγκες, καθώς και τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο η διδασκαλία να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους προκειμένου να επικοινωνήσουν για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

(γ) να αξιοποιήσει εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, όπως π.χ. στον ιστότοπο του ΙΕΠ, στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ, (http://aesop.iep.edu.gr/) ή/και από άλλες πηγές που διαθέτουν παιδαγωγικά κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο επιδιώκεται εν γένει η ανάπτυξη των παρακάτω τεσσάρων δεξιοτήτων, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε επικοινωνιακούς δείκτες γλωσσικής επάρκειας ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας :

  • Κατανόηση γραπτού λόγου
  • Παραγωγή γραπτού λόγου
  • Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Παραγωγή προφορικού λόγου

Όσον αφορά τη διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών, αναμένεται οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν να κατανοούν και να παράγουν δομημένα και συνεκτικά κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας ως ειδικού μαθήματος στις πανελλήνιες εξετάσεις, οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε δοκιμασίες α) κατανόησης γραπτού λόγου, β) γλωσσικής επίγνωσης και γ) παραγωγής γραπτού λόγου, ως ακολούθως:

Ι. Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα γραπτό κείμενο (320-400 λέξεων), κατανοώντας σημαντικές πληροφορίες στο πλαίσιο καθημερινών επικοινωνιακών περιστάσεων (π.χ. σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου κ.λπ.) και γενικότερων θεμάτων κοινωνικο-οικονομικού, και πολιτισμικού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής/η μαθήτρια πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει το θέμα, να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, την άποψη του συγγραφέα και την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται το κείμενο, καθώς και να διατυπώνει προσωπική άποψη επί συναφών θεμάτων.

ΙΙ. Γλωσσική Επίγνωση

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια πρέπει ενδεικτικά να είναι σε θέση να:

  • εντοπίζει τα βασικά μέρη ενός κειμένου ως προς την οργάνωση και τη δομή,
  • να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) και να τοποθετεί στη σωστή σειρά μέρη ενός κειμένου αναγνωρίζοντας την αλληλουχία των νοημάτων και τα γλωσσικά στοιχεία που διασφαλίζουν τη συνοχή του κειμένου,
  • να αναγνωρίζει και να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου,
  • να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα ή/και ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις για τη συμπλήρωση φράσεων, προτάσεων κ.ά.

ΙΙΙ Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια πρέπει να είναι σε θέση να:

  • παράγει γραπτό κείμενο (180-200 λέξεων) σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, σύμφωνα με στοιχεία που δίδονται,
  • να αναπτύσσει μια άποψη ή/και να επιχειρηματολογεί σχετικά με ένα θέμα.

ΙΙ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’ ΤΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
(...)

ΙΙΙ.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ, ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΑΓΓΛΙΚΑ Τομέα/Ειδικότητας
(...)

ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ ως Μάθημα Ειδικότητας

Γ΄ τάξη: Ημερησίων και (3ετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Η Γαλλική ή η Γερμανική ή η Ιταλική ή η Ισπανική γλώσσα διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως στη Γ΄ τάξη των Ημερησίων και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ως μάθημα ειδικότητας, στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας. Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα ισχύσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Ιταλική και την Ισπανική Γλώσσα που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β/2411/4-8-2016 και στο ΦΕΚ Β/3976/13-9-2018.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής γλώσσας, ως μάθημα Ειδικότητας, θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο η διδασκαλία να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους προκειμένου να επικοινωνήσουν για κοινωνικούς, επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Οι εκπαιδευτικοί, κατά συνέπεια, καλούνται να διαμορφώσουν την ύλη που θα διδάξουν σε κάθε σχολικό έτος, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών τους και να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούν το διδακτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματος. Κατά τον σχεδιασμό του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι προτεινόμενες δραστηριότητες να:

(α) ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών,

(β) ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κτλ.), ως προς τον ρόλο που καλείται να αναλάβει ο μαθητής/η μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς τον σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),

(γ) παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία, π.χ. προετοιμασία για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων, και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,

(δ) παρέχουν στους μαθητές/στις μαθήτριες τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης,

(ε) κινητοποιούν τους μαθητές/τις μαθήτριες για τη λειτουργική χρήση της ξένης γλώσσας στις επαγγελματικές επικοινωνιακές περιστάσεις που άπτονται της ειδικότητάς τους.

Επισημαίνεται ότι για τη διδασκαλία του μαθήματος της της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής γλώσσας στην εν λόγω ειδικότητα, παρέχεται υποστηρικτικό διδακτικό-εκπαιδευτικό υλικό στον ιστότοπο του ΙΕΠ στο πεδίο «Οι Ξένες Γλώσσες στο Σχολείο», στο οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 

Αντικατέστησε το υπ. αρ.Αρ.Πρωτ.Φ3/155837/Δ4/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

Ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2019 - 2020

ΙΣΤΟΡΙΑ Δημοτικού Σχολείου / Οδηγίες Διδασκαλίας