ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ3/155837/Δ4/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Αλιβάνιστου
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 40
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 32/03-08-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες που ακολουθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018:

Κύριος σκοπός της διδασκαλίας της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στα Επαγγελματικά Λύκεια είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/μαθητριών, έτσι ώστε, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις τόσο στο κοινωνικό όσο και στο μελλοντικό επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την έκαστη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στα ΕΠΑ.Λ., Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, προτείνονται τα ακόλουθα:

(...)

1. ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

α) Η Γαλλική και η Γερμανική γλώσσα διδάσκονται 2 ώρες εβδομαδιαίως στη Γ΄ τάξη των Ημερησίων και των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ως μάθημα ειδικότητας, στην Ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας. Για το σχολικό έτος 2017-2018 θα ισχύσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα που δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 2411/τ.Β’/04-08-2016. Όσον αφορά στο διδακτικό εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για την διδασκαλία του μαθήματος, θα κοινοποιηθούν από το ΥΠΠΕΘ στα σχολεία οι λίστες με τα ελεύθερα βοηθήματα για τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην ανωτέρω ειδικότητα.

β) Η μεθοδολογική προσέγγιση της διδασκαλίας της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας ως μάθημα Τομέα/Ειδικότητας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στη βιωματική μάθηση μέσω εμπειριών είτε σε καταστάσεις προσομοίωσης εργασιακών συνθηκών είτε σε πραγματικές συνθήκες, εργαστηριακού τύπου. Πρέπει να στηρίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/μαθήτρια καλείται με βασικά στοιχεία της γλώσσας που μαθαίνει να μπορεί να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να επικοινωνήσει για προσωπικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Γενικά, κατά τον προγραμματισμό της ύλης του ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι οι δραστηριότητες που προσφέρονται στο/στη μαθητή/μαθήτρια θα πρέπει:

(α) να ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο, στα ηλικιακά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών,

(β) να ποικίλουν, ως προς το είδος (π.χ. συμπλήρωση κενού, σύγκριση πληροφοριών, σχηματοποίηση λόγου σε πίνακα κτλ.), ως προς το ρόλο που καλείται να αναλάβει ο/η μαθητής/μαθήτρια (ατομική εργασία, εργασία ανά ζεύγη, ομαδική εργασία) και ως προς το σκοπό (εκμάθηση γλωσσικού φαινομένου ή αξιολόγηση γνώσεων ή συμμετοχή σε καθαρά επικοινωνιακή δραστηριότητα),

(γ) να παρέχουν τη δυνατότητα για σύνθετη ατομική ή ομαδική εργασία π.χ. προετοιμασία για τη συναρμολόγηση ενός μηχανήματος βάσει γραπτών οδηγιών, διεύρυνση γνώσεων, και σύνδεση γνώσεων με την πραγματική ζωή,

(δ) να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης, ώστε να μπορούν να επέμβουν διαμορφωτικά στη διαδικασία της μάθησης, και

(ε) να κινητοποιούν τους/τις μαθητές/μαθήτριες, ώστε να γίνονται δημιουργικοί και να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες.

Μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες πρέπει να επιδιώκεται να κατακτήσει προοδευτικά ο μαθητής/η μαθήτρια και τη γνώση του λεξιλογίου και της ορολογίας σε μαθήματα ειδικότητας, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της γλώσσας, τα οποία χρειάζεται για να μπορέσει να επικοινωνήσει για επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς και κοινωνικούς λόγους. Κατά το σχεδιασμό του μαθήματος ο/η εκπαιδευτικός της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας μπορεί να επινοεί ποικίλους τρόπους διδασκαλίας του λεξιλογίου, όχι σαν κατάλογους λέξεων που πρέπει να απομνημονευθούν, αλλά μέσα από την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας.

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις γνωστικές και γλωσσικές ανάγκες των μαθητών και σύμφωνα με τα διδακτικά πακέτα που θα επιλέξουν από την εγκεκριμένη λίστα που θα εκδοθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθορίζουν τη διδακτέα ύλη για κάθε σχολικό έτος. Καλούνται επομένως να οργανώσουν το μάθημά τους με βάση τα όσα προβλέπονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, προσαρμόζοντας την ύλη και τη διδασκαλία τους στο επίπεδο των μαθητών τους, αξιοποιώντας το διδακτικό εγχειρίδιο ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων διδακτικών μέσων και υλικού που χρησιμοποιούν, εμπλουτίζοντάς το ανάλογα, ώστε να επιτύχουν τους γενικούς και ειδικούς διδακτικούς στόχους του μαθήματός τους.»

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Εκτύπωση