ΞΕΝΕΣ ΓΛΏΣΣΕΣ Οδηγίες Διδασκαλίας Γυμνασίου

Εκτύπωση  
Pin It

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2019 2020

Αρ.Πρωτ.143715/Δ2/17-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: B. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 130254/22-08-2019 έγγραφο

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 26/27-06-2019 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου

ΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις ημερήσιου Γυμνασίου

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις ημερήσιου Γυμνασίου

ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις ημερήσιου Γυμνασίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαμόρφωση των Οδηγιών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο βασίζεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) στην υποχρεωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα εγχειρίδια για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο, καθώς και άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Το ΕΠΣ-ΞΓ δεν προσδιορίζει την ύλη που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές κάθε τάξης (π.χ. τα γραμματικά και λεξιλογικά στοιχεία), αλλά περιλαμβάνει δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ). Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας περιγράφουν τις προσδοκώμενες επικοινωνιακές δεξιότητες που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές/τριες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Α

Βασικός χρήστης της γλώσσας

Α1

Στοιχειώδης γνώση

Α2

Βασική γνώση

Β

Ανεξάρτητος χρήστης της γλώσσας

Β1

Μέτρια γνώση

Β2

Καλή γνώση

Γ

Απόλυτα ικανός χρήστης της γλώσσας

Γ1

Πολύ καλή γνώση

Γ2

Άριστη γνώση

Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

(α) να σχεδιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματός του/της για την κάθε τάξη, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών/τριών του/της,

(β) να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών
(https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php).
Επίσης για τη Γερμανική γλώσσα υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό στον ιστότοπο του ΙΕΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://iep.edu.gr/el/component/k2/388-didaktika-senaria-gia-ti-germaniki-glossa

(γ) να προσαρμόσει και να εμπλουτίσει τις δραστηριότητες του διδακτικού του υλικού, αξιοποιώντας και το ψηφιακό υλικό που είναι διαθέσιμο στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/) και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/)

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα διδακτικά εγχειρίδια που προτείνονται και διανέμονται για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο έχουν ως εξής:

Α΄ Γυμνασίου
- Think Teen! 1st Grade of Junior High School -Student’s Book - Αρχάριοι
- Think Teen! 1st Grade of Junior High School - Workbook - Αρχάριοι
- Think Teen! 1st Grade of Junior High School -Student’s Book – Προχωρημένοι
- Think Teen! 1st Grade of Junior High School - Workbook – Προχωρημένοι

Β΄ Γυμνασίου
- Think Teen! 2nd Grade of Junior High School - Student’s Book - Αρχάριοι
- Think Teen! 2nd Grade of Junior High School - Workbook - Αρχάριοι
- Think Teen! 2nd Grade of Junior High School - Student’s Book - Προχωρημένοι
- Think Teen! 2nd Grade of Junior High School - Workbook – Προχωρημένοι

Γ΄ Γυμνασίου
- Think Teen! 3rd Grade of Junior High School - Student’s Book
- Think Teen! 3rd Grade of Junior High School - Workbook

Βάσει του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα που ταιριάζει στην τάξη τους.

Το ΕΠΣ-ξγ περιγράφει λεπτομερώς το «τι» αναμένεται να είναι σε θέση να κάνει ο μαθητής χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα.

Συγκεκριμένα, στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές/-τριες αναμένεται να έχουν κατακτήσει επίπεδο γλωσσομάθειας Β1, και να είναι σε θέση:

 • να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα σχετικά με προσωπικά τους ενδιαφέροντα, όπως το σχολείο, ο ελεύθερος χρόνος, οι κοινωνικές σχέσεις κ.λπ.,
 • να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν εμπειρίες και προσωπικά σχέδια και να διατυπώνουν προσωπικές απόψεις,
 • να συμμετέχουν, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, σε καθημερινές περιστάσεις διαπροσωπικής επικοινωνίας,
 • να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα μηνύματα (στον γραπτό και τον προφορικό λόγο) στην ξένη γλώσσα, έχοντας ως ερέθισμα γραπτά κείμενα στην Ελληνική, ή και αντίστροφα.

Έχοντας αυτό ως αφετηρία, και λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της μαθησιακής περίστασης - τους μαθητές με τα ιδιαίτερα μαθησιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, το σχολείο, το κοινωνικό περιβάλλον αλλά και τα δικά του χαρακτηριστικά), ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τον τρόπο αξιοποίησης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού:

 • επιλέγοντας τα μαθησιακά αντικείμενα ανάλογα με τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες
 • εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της διδασκαλίας μέσω της αξιοποίησης:
  - του ψηφιακού υλικού που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών
  (https://www.iep.edu.gr/moodle/login/index.php),
  - του υλικού που είναι διαθέσιμο στον ισότοτοπο του ΙΕΠ
  (http://iep.edu.gr/el/component/k2/388-didaktika-senaria-gia-ti-germaniki-glossa ),
  στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (http://photodentro.edu.gr/)
  και στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/), καθώς και
  - άλλου κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού από το διαδίκτυο.

ΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Σε σχέση με το διδακτικό υλικό

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου (*3)

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 1

Ενότητες: 0, 1, 2, 3

(*3) 3 Είναι πιθανό, σε ορισμένα σχολεία ή σε ορισμένες τάξεις ή τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη διδακτέα ύλη να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/-τριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται, ο/η εκπαιδευτικός να επιλέγει τους διδακτικούς στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών/ -τριών του/της, ενδεχομένως, ανεξάρτητα από το σχολικό βιβλίο, αξιοποιώντας και άλλες πηγές διδακτικού υλικού, π.χ. ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν. (Ιστότοπος του ΙΕΠ, Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, κά.)

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 1

Ενότητες: 4, 5, 6, 7

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικό υλικό: Micro-intervalle, Σταματία Γεωργίου

Β. Σε σχέση με το Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΥΑ 141417/Δ2/02-09-2016, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016):

Α΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά οι διδακτικοί στόχοι και η διδακτέα ύλη και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
 • Κατοικία
 • Εκπαίδευση και Σχολικό περιβάλλον
 • Αγορές και κατανάλωση
 • Εργασία
 • Ψυχαγωγία
 • Τουρισμός &Ταξίδια
 • Ενημέρωση & Μέσα Επικοινωνίας
 • Πολιτική & Κοινωνία
 • Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Οικονομία & Βιομηχανία

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο τέλος του Γυμνασίου, αναμένεται να είναι ικανοί/-ές:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα- στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στη με αρ. 141417/Δ2/02-09-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016.

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου (*4)

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 1

Ενότητες: 1, 2, 3, 4, 5

(*4) Είναι πιθανό, σε ορισμένα σχολεία ή σε ορισμένες τάξεις ή τμήματα ξένης γλώσσας η προτεινόμενη διδακτέα ύλη να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/-τριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται, ο/η εκπαιδευτικός να επιλέγει τους διδακτικούς στόχους, την ύλη και το περιεχόμενο σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών/-τριών του/της, ενδεχομένως, ανεξάρτητα από το σχολικό βιβλίο, αξιοποιώντας και άλλες πηγές διδακτικού υλικού, π.χ. ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν (Ιστότοπος του ΙΕΠ , Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, κά.)

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 1

Ενότητες: 6, 7, 8, 9

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch ein Hit! 2

Ενότητες: 1, 2, 3,4

Eπίσης ο/η εκπαιδευτικός μπορεί εμπλουτίσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα διδακτικά σενάρια που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΙΕΠ (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/388-didaktika-senaria-gia-ti-germaniki-glossa)

Β. Σε σχέση με το Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΥΑ 141417/Δ2/02-09-2016, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016):

Α΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά οι διδακτικοί στόχοι και η διδακτέα ύλη και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
 • Κατοικία
 • Εκπαίδευση και Σχολικό περιβάλλον
 • Αγορές και κατανάλωση
 • Εργασία
 • Ψυχαγωγία
 • Τουρισμός &Ταξίδια
 • Ενημέρωση & Μέσα Επικοινωνίας
 • Πολιτική & Κοινωνία
 • Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Οικονομία & Βιομηχανία

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο τέλος του Γυμνασίου, αναμένεται να είναι ικανοί/-ές:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στη με αρ. 141417/Δ2/02-09-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016.

ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ Β΄ Γ΄ Τάξη ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Σε σχέση με τα σχολικά εγχειρίδια

Για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει διδακτικό βιβλίο σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης του/της, από τον εγκεκριμένο κατάλογο ελευθέρων βοηθημάτων, ο οποίος αποστέλλεται από το ΥΠΠΕΘ για κάθε σχολικό έτος.

Β. Σε σχέση με το Επίπεδο Γλωσσομάθειας

Για τις 3 τάξεις του Γυμνασίου προτείνεται η διδακτέα ύλη να καλύψει το Επίπεδο Γλωσσομάθειας ως εξής (ΥΑ 141417/Δ2/02-09-2016, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016):

Α΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1-
Β΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1
Γ΄ΓΥΜ Επίπεδο Α1+

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά οι διδακτικοί στόχοι και η διδακτέα ύλη και των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικοπολιτισμική της διάσταση. Επίσης προτείνεται η αξιοποίηση και άλλων πηγών διδακτικού υλικού, π.χ. ιστοσελίδες κρατικών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας ή από φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χαίρουν δημόσιας αναγνώρισης για το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο που προσφέρουν (Ιστότοπος του ΙΕΠ, Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο, κά.)

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον
 • Κατοικία
 • Εκπαίδευση και Σχολικό περιβάλλον
 • Αγορές και κατανάλωση
 • Εργασία
 • Ψυχαγωγία
 • Τουρισμός &Ταξίδια
 • Ενημέρωση & Μέσα Επικοινωνίας
 • Πολιτική & Κοινωνία
 • Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Οικονομία & Βιομηχανία

2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο τέλος του Γυμνασίου, αναμένεται να είναι ικανοί/-ές:

 • Να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με απλή δομή, λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής.
 • Να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο, κ.λπ.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία.
 • Να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας αποτυπώνονται στη με αρ. 141417/Δ2/02-09-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 2871/Β/09-09-2016.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση