edu.klimaka.gr

ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΕΚ 22/1981

ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981

(...)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 63
Περί άρχειοθετήσεως εγγράφων τών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις : α)Της παρ. 1 τοϋ άρθρου 8 τοU Ν.Δ 3983/1959 «περί μέτρων τινών πρός βελτίωσιν της λειτουργίας τών Δημοσίων Υπηρεσιών», β) Της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ 770/1975 «περί διαρθρώσεως τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και Όργανισμού Υπηρεσιών τινών αυτού».
2. Τήν υπ' αριθμ. 11/19.8.1980 γνωμοδότηση τοϋ Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως.
3. Τήν ύπ' αριθμ. 1182/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου τής Επικρατείας, προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, άποφασίζομεν :

Άρθρο 1. Εκταση εφαρμογής.

1. Οί διατάξεις τοϋ παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται σέ όλες τις σχολικές μονάδες Γενικής, Επαγγελματικής και Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, στις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες και στις Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, στις Σχολές Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως Διδακτικοΰ Προσωπικοϋ και στις Υπηρεσίες Λαϊκής Επιμορφώσεως.

2. Στους φακέλους του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχειοθετούνται όλα τά έγγραφα και λοιπά στοιχεία, πού σχετίζονται μέ τά επί μέρους θέματα του κάθε φακέλου, μετά τήν περαίωση τής υποθέσεως στην οποία αναφέρονται και τον χαρακτηρισμό τους από τούς αρμοδίους υπαλλήλους γιά τό χρόνο διατηρήσεως τους, σύμφωνα μέ τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τών Προεδρικών Διαταγμάτων περί εκκαθαρίσεως τών Αρχείων.

Άρθρο 2. - Γενικοί Φάκελοι.

Φ.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Φ.1.1. Νόμοι, Διατάγματα και Αποφάσεις κανονιστικές, ερμηνευτικές και λοιπές βασικές εγκύκλιοι Διαταγές σέ θέματα Εκπαιδεύσεως.

Φ.1.2 Αποφάσεις - γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου τής Επικρατείας, Νομικοΰ Συμβουλίου τοϋ Κράτους, ΑΣΔΤ, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ανωτάτου είδικοϋ Δικαστηρίου, Διοικητικών Δικαστηρίων.

Φ.2 ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φ.2.1 "Ιδρυση, έδρα, όρια, μεταβολές, εσωτερική οργάνωση - διάρθρωση, αρμοδιότητες, εκθέσεις λειτουργίας, ειδικές εκθέσεις προτάσεις.

Φ.2.2 Επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά λειτουργικών δαπανών, μισθώσεις και δαπάνες αυτών.

Φ.3 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Φ.3.1 Επιλογή οικοπέδων - οικημάτων, αγορά ή απαλλοτρίωση τους, επιτροπές κρίσεως καταλληλότητας, τίτλοι κυριότητας, μελέτες - σχέδια ανεγέρσεως, εκθέσεις επιτροπών καταλληλότητας, πρακτικά παραλαβής, σχετική αλληλογραφία, δαπάνες.

Φ.3.2 Κανονισμός επισκευής και συντηρήσεως διδακτηρίου, θέματα σχετικά μέ εργασίες επισκευής - συντηρήσεως -επεκτάσεως διδακτηρίων, επικοινωνία μέ Νομαρχιακό Ταμείο και Ο.Σ.Κ. παραστατικά δαπανών.

Φ.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ.4.1 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός Γραφείου.

Φ.4.2 Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εξοπλισμός εργαστηρίων.

Φ.4.3 Αθλητικό υλικό.

Φ.5 ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Φ.5.1 ΟΕΔΒ, διδακτικά και σχολικά βιβλία, σχολικές και μαθητικές βιβλιοθήκες, διανομή βιβλίων, ελεύθερα βοηθήματα, πίνακες εγκεκριμένων βιβλίων.

Φ.5.2 Περιοδικά, δημοσιεύματα εφημερίδων.

Φ.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Σχετική νομοθεσία. Σύσταση, διορισμός μελών - γραμματέα, διατάξεις λειτουργίας - διαχειρίσεως, προϋπολογισμός - απολογισμός - έλεγχος διαχειρίσεως, αντίγραφα πράξεων, πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής, εκθέσεις έλεγκτικοΰ Συνεδρίου. Κυλικεία Σχολείων.

Φ.7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απογραφικά δελτία και στατιστικοί πίνακες ΥΠΕΠΘ, δελτία κινήσεως προσωπικού, δελτία και πίνακες ΕΣΥΕ, τριμηνιαία στοιχεία απασχολήσεως Υπουργείου Συντονισμού, ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, πάσης φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία και πίνακες, συναφής αλληλογραφία.

Φ.8 ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Φ.8.1 Ειδική αντιγραφειοκρατική νομοθεσία, Διατάγματα και Εγκύκλιοι σέ θέματα ' Οργανώσεως, προτάσεις και μελέτες γιά τή βελτίωση τοϋ έκπαιδευτικοΰ συστήματος και τήν απλούστευση τών διαδικασιών.

Φ.8.2 Όργάνωση αρχείου, ΚΑΔΥ, σύνταξη τών έγγραφων, τυποποίηση - αναπαραγωγή τους, εγκύκλιοι σχετικές μέ τήν καθιέρωση τής δημοτικής γλώσσας στή Δημόσια Διοίκηση. Θέματα μικροφωτογραφήσεως.

Φ.8.3 Νομοθεσία σχετική μέ τήν εκκαθάριση τοϋ αρχείου, επιτροπές, πρακτικά - καταστάσεις εκκαθαρίσεως αρχείου και σχετική αλληλογραφία.

Φ.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Πάσης φύσεως εμπιστευτική αλληλογραφία. Θέματα ΠΣ ΕΑ.

Φ.10 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ

Φ.10.1 Προϋποθέσεις διορισμού, ύποβλητέα δικαιολογητικά, πίνακες διοριστέων, διορισμός, ανάληψη υπηρεσίας, ορκωμοσία, προσωρινή, οριστική τοποθέτηση, μονιμοποίηση άναδιορισμός, παραίτηση, ανάκληση παραιτήσεως, αποδοχή παραιτήσεως, απόλυση.

Φ.10.2 Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακής καταστάσεως γενικά τοϋ έκπαιδευτικοΰ και διοικητικού προσωπικού

Φ. 11 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Φ.11.1 Προαγωγές, πίνακες προακτέων, μετατάξεις, εντάξεις, διαβαθμίσεις, προϋπηρεσία, επετηρίδα/πράξεις χορηγήσεως επιδομάτων.

Φ.11.2 Μεταθέσεις πάσης φύσεως, πίνακες μετατιθεμένων, αποσπάσεις, ειδικές μετακινήσεις - μεταθέσεις - αποσπάσεις.

Φ.12 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Φ.12.1 Άδειες κανονικές, εκπαιδευτικές αναρρωτικές άνευ αποδοχών, κυήσεως, τοκετού, μεταφορά άδειων.

Φ.12.2 Παραπομπές στήν υγειονομική επιτροπή, υγειονομική περίθαλψη, βιβλιάρια ασθενείας.

Φ.13 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ - ΠΟΙΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ

Φ.13.1 Πειθαρχικώς προϊστάμενοι, καταγγελία, έγερση πειθαρχικής αγωγής, κλήση σέ απολογία, πειθαρχικά συμβούλια, πειθαρχικές ποινές, εκτέλεση ποινών, παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος, διαγραφή πειθαρχικής ποινής, διαθεσιμότητα, αργία Συμβούλου Επικρατείας.

Φ.13.2 Ηθικές - υλικές αμοιβές.

Φ.14 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Φ.14.1 Εκκαθαριστές, μισθός,δώρα, φύλλα ένάρξεως-διακοπής μισθοδοσίας, καταστάσεις αποδοχών, περικοπές αποδοχών, φορολογικές βεβαιώσεις.

Φ.14.2 Ειδικές αμοιβές συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας, συνεργείων. "Εξοδα μεταθέσεως, αποσπάσεως, μετακινήσεως, τοκετού, κηδείας, νοσηλεία. Εξαγορά προϋπηρεσίας, ασφαλιστικά Ταμεία, ΙΚΑ.

Φ.14.3 Απόφαση, καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, σχετική αλληλογραφία γιά τις υπερωρίες

Φ.15 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδασκαλεία ΔΕ και ΜΕ, ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΕ-ΤΕ, διαλέξεις, σεμινά^α συνέδρια, Επιμόρφωση, μετεκπαίδευση εσωτερικού - εξωτερικού, υποτροφίες, μορφωτικές ανταλλαγές, πίνακες μετεκπαιδευμένων.

Φ.16 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Φ.16.1 Αιτήσεις, δικαιολογητικά, διορισμός, ορκωμοσία, τοποθέτηση, πιστώσεις, μισθοδοσία, απόλυση προσθέτων- άναπληρωτών, Σχετική Νομοθεσία.

Φ.16.2 Πρόσληψη, ανάθεση διδασκαλίας σέ ωρομίσθιους, αμοιβή τους.

Φ.16.3 Ειδική νομοθεσία, διαδικασία προσλήψεως, δικαιολογητικά αιτούντων, απόλυση, μισθοδοσία υπαλλήλων μέ σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

Φ.17 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φ.17.1 Πάσης φύσεως θέματα οργανώσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων Φροντιστηρίων.

Φ.17.2 Πάσης φύσεως θέματα προσωπικού Ιδιωτικής εκπαιδεύσεως.

Φ.17.3 Πάσης φύσεως μαθητικά θέματα.

Φ.18 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Σύνταξη, διαγραφή, τροποποίηση υπηρεσιακής εκθέσεως. Αντίγραφα υπηρεσιακών εκθέσεων.

Φ.19 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Φ.19.1 εγγραφές - κατατάξεις

Φ.19.2 Μετεγγραφές.

Φ.19.3 Έπανεγγραφές.

Φ.20 ΦΟΙΤΗΣΗ

Φ.20.1 Κύκλοι, έτη σπουδών, εξάμηνα, βαθμοί, έλεγχοι προόδου γραπτών, επιδόσεως, ποινές απουσίες, δελτία ατομικότητας, φοιτήσεως.

Φ.20.2 Υποτροφίες, αριστεία, βραβεία, έπαινοι, μαθητική πρόνοια, εισιτήρια.

Φ.20.3 Έλληνόπαιδες εξωτερικού, αλλοδαποί σπουδαστές, μαθητές.

Φ.21 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Φ.21.1 Έκδοση τίτλων.

Φ.21.2 Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών.

Φ.21.3 Ισοτιμία τίτλων σπουδών.

Φ.22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ - ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Φ.22.1 Αναλυτικά προγράμματα.

Φ.22.2 Μέθοδοι και οδηγίες τρόπου διδασκαλίας, σχετικές εγκύκλιοι και κατευθύνσεις.

Φ.22.3 Διδακτέα, διδαχθεϊσα ΰλη, σχετική αλληλογραφία.

Φ.23 ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εορτές, ομιλίες, εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκκλησιασμός, κατηχητικά, προσκοπισμός, μαθητικές κοινότητες, Ιρανοί, ερυθρός σταυρός, Ελληνική παράδοση, παραστάσεις, επισκέψεις, διαγωνισμοί εξωσχολικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών, σχολικοί συνεταιρισμοί.

Φ.24 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, δημοτικά,έθνικά σχολικά Γυμναστήρια, κλειστές αίθουσες γυμναστικής, Κολυμβητήρια, χιονοδρομίες, ναυτικά αθλήματα, παρελάσεις, σημαία, παραστάσεις, αγώνες, εξωσχολικός αθλητισμός, περιφερειακοί, πανελλήνιοι μαθητικοί αγώνες.

Φ.25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Υγειονομική εξέταση, περίθαλψη μαθητών, εμβολιασμοί, απολυμάνσεις, χώροι υγιεινής, καθαριότητα κυλικείων, σχο-λίατροι.

Φ.26 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φ.26.1 Πανελλήνιες εξετάσεις Β' και Γ' Λυκείου.

Φ.26.2 Εξετάσεις πάσης φύσεως, έκδοση αποτελεσμάτων, βελτίωση βαθμολογίας, απαλλαγή άπό εξετάσεις.

Φ.27 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Θέματα σχετικά μέ τή μεταφορά τών μαθητών και παραστατικά δαπανών μεταφοράς.

Φ.28 ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Κανονισμός λειτουργίας λαϊκής επιμορφώσεως και νυχτερινών Δημοτικών Σχολείων, διορισμοί, εκθέσεις, αποζημιώσεις.

Φ.29 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Οργάνωση και λειτουργία, προϋπολογισμοί, απολογισμοί μαθητικές εστίες, σύσταση Επιτροπών Μαθητικών Συσσιτίων και Έξοχων (ΕΜΣ), αποστολή Εκπαιδευτικών, μαθητών στις μαθητικές κατασκηνώσεις, σχετική αλληλογραφία.

Φ.30 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Συγκρότηση, αρμοδιότητες κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων (συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας, συνεργείων). Αντίγραφα πρακτικών.

Φ.31 ΔΙΑΦΟΡΑ

Φ.31.1 Ειδική νομοθεσία περί συνδικαλισμού, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, "Οργανώσεις, αιρετοί, απεργία, σχετική αλληλογραφία.

Φ.31.2 Επίταξη, επιστράτευση, βουλευτικές, δημοτικές, κοινοτικές εκλογές. "Οποιοδήποτε θέμα δέν περιλαμβάνεται σ' έναν άπό τους λοιπούς φακέλους του άρθρου αύτου.

Άρθρο 3.

1. Κάθε Επιθεώρηση Γ και Γενική Επιθεώρηση τής Εκπαιδεύσεως τηρεί και ατομικούς φακέλους γιά κάθε σχολική μονάδα Δημοσίας και Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως και φροντιστήριο τής περιφερείας της, στους οποίους τοποθετούνται εξειδικευμένα θέματα, πού άφοροϋν κάθε σχολική μονάδα χωριστά, όπως ίδρυση, λειτουργία, προαγωγή, υποβιβασμός μετονομασία, συγχώνευση, άρση, ανανέωση αδείας, πρακτικά καταλληλότητας, κανονισμός λειτουργίας, προσωνυμία, μεταβίβαση, μεταφορά, οικοτροφείο, προσθήκη τάξεως, ορισμός Διευθυντών Σχολείων, εκθέσεις Επιθεωρήσεις, Πειθαρχικά ποινές, ωρολόγια προγράμματα κ.λ.π.

2. Κάθε Ανώτερη Εκπαιδευτική περιφέρεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως τηρεί φακέλους τών Επιθεωρήσεων ή Γενικών Επιθεωρήσεων τής περιφερείας της στους οποίους καταχωρούνται τά εξειδικευμένα θέματα πού άφοροϋν τήν Επιθεώρηση ή Γενική Επιθεώρηση.

Άρθρο 4.
Φάκελοι Αρχείου Υπηρεσιών, Λαϊκής Επιμορφώσεως (Λ.Ε)

Κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως (ΝΕΛΕ)και Κέντρο Επιμορφώσεως (ΚΕ) τηρεί τούς πιό κάτω φακέλους :

Φ1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις κανονιστικές, ερμηνευτικές και λοιπές βασικές εγκύκλιες διαταγές. Αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις τοϋ Συμβουλίου τής Επικρατείας, Νομικοΰ Συμβουλίου τοϋ Κράτους, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διοικητικών Δικαστηρίων. Συναφής αλληλογραφία μέ τά ανωτέρω θέματα, σέ θέματα Λαϊκής Επιμορφώσεως.

Φ2. ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

"Ιδρυση, έδρα, δρια, λειτουργία, εσωτερική οργάνωση, διάρθρωση, αρμοδιότητες, μεταβολές.

Φ3. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θέματα στεγάσεως, ακίνητης περιουσίας και μή αναλώσιμου ύλικοϋ, τίτλοι κυριότητας, θέματα διακινήσεως υλικού, σχετική αλληλογραφία.

Φ4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συγκρότηση και ανασυγκρότηση Συμβουλίου, Επιτροπής, προσκλήσεις συνεδριάσεων, ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων, πρακτικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα αποφάσεων και κάθε σχετική προς τά ανωτέρω αλληλογραφία.

Φ5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όρισμός Έπόπτου, ορισμός προϊσταμένου της υπηρεσίας, γενικής φύσεως θέματα και καταστάσεις προσωπικού ΝΕΛΕ, Κέντρων Επιμορφώσεως και Νυκτερινών Δημοτικών σχολείων, θέματα μετεκπαιδεύσεως και σεμιναρίων προσωπικού, ατομικοί φάκελοι προσωπικού ΝΕΛΕ και κάθε σχετική προς τά ανωτέρω αλληλογραφία.

Φ6. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗ ΝΕΛΕ

Όργάνωση και λειτουργία τμημάτων μαθήσεως, πρόγραμμα δράσεως, δελτίο αναλυτικού προγράμματος, εκτέλεση προγραμμάτων, όργάνωση και εκτέλεση μεμονωμένων εκδηλώσεων, ειδικότερα προγράμματα σέ συνεργασία μέ άλλους φορείς, έρευνες, μελέτες, εκδόσεις, δημοσιεύματα. Κάθε σχετική προς τά ανωτέρω αλληλογραφία.

Φ7. ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Κ.Ε)

Θέματα ιδρύσεως και λειτουργίας Κ.Ε. όρισμός Διευθυντών και Επιτροπών, καταστάσεις προσωπικού Κ.Ε., Κ.Ε Νομικών Προσώπων, κάθε σχετική προς τά ανωτέρω γενικής φύσεως αλληλογραφία, ατομικοί φάκελοι για κάθε Κ.Ε. όπου τοποθετούνται τά εξειδικευμένα γιά κάθε Κ.Ε θέματα.

Φ8. ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Ν.Δ.Σ)

Θέματα ιδρύσεως, οργανώσεως και λειτουργίας τών Ν.Δ.Σ διατάξεις υποχρεωτικής φοιτήσεως, κυρώσεις, σχετική γενικής φύσεως αλληλογραφία, ατομικοί φάκελοι γιά κάθε Ν. Δ.Σ.

Φ9. ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ

Γενικής φύσεως θέματα σπουδαστών ΝΕΛΕ, Κ.Ε και Ν.Δ.Σ. ειδικές διατάξεις και θέματα εξετάσεων γιά απόκτηση τίτλου Ν.Δ.Σ.

Φ10. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκθέσεις πεπραγμένων, στατιστικά στοιχεία, προγράμματα και αξιολόγηση δράσεως, τμήματα μαθήσεως, μεμονωμένες εκδηλώσεις, εκθέσεις πεπραγμένων, σχετική αλληλογραφία.

Φ11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προϋπολογιστικά στοιχεία, απολογισμοί, πιστώσεις άπό προϋπολογισμό Νομαρχίας, αναλήψεις πιστώσεων, επιχορηγήσεις ΥΠΕΠΘ, επιχορηγήσεις άπό άλλους φορείς, επιδοτήσεις ΕΟΚ και λοιπών διεθνών οργανισμών, αποδεικτικά καταθέσεων τραπεζών, δικαιολογητικά γιά τή λήψη αποφάσεων εγκρίσεως δαπανών, δικαιολογητικά γιά τήν πληρωμή τών δαπανών, έξοδα λειτουργίας, αποζημιώσεις προσωπικού, σχετική αλληλογραφία.

Φ12. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

"Ολα τά αναφερόμενα στήν διά βίου εκπαίδευση θέματα και σχετική αλληλογραφία.

Φ13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ - ΠΣΕΑ

Πάσης φύσεως εμπιστευτική αλληλογραφία. Πάσης φύσεως θέματα και αλληλογραφία Πολιτικής Σχεδιάσεως "Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

Φ14. ΔΙΑΦΟΡΑ

Εκδηλώσεις διεθνούς χαρακτήρα, θέματα πού δέν εμπίπτουν σέ προηγούμενους φακέλους τοϋ παρόντος άρθρου, θέματα πού εμπίπτουν σέ περισσοτέρους άπό Ινα φακέλους και πού δέν μπορούν νά διαχωρισθοϋν.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τή δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήναι, 16 Ιανουαρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
KΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Σχετικά Άρθρα