edu.klimaka.gr

Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία / Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (ΚΕΑ)

Αρ.Πρωτ.77877/Δ7/17-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Πληροφορίες: Χ. Μπάκα
Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο: 210 3443286
210 3443791

ΘΕΜΑ: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) και
β) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210)
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
4. Τη με αρ. πρωτ. 211108/Ε2/6-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)» (Β΄ 5643).
5. Το γεγονός ότι η παρούσα Υπουργική Απόφαση δεν προκαλεί επιπρόσθετη δημοσιονομική επίπτωση (δαπάνη-εξοικονόμηση) στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/228/77333/Β1/16-05-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κ.Ε.Α.


Άρθρο 1
Αποστολή των Κ.Ε.Α.

1. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) έχουν ως αποστολή:

α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός,

β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα (παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018).

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Α. ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018.

Άρθρο 2
Οργανωτική δομή των Κ.Ε.Α.

1. Η οργανωτική δομή των Κ.Ε.Α. περιλαμβάνει διεπιστημονική Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.), την οποία απαρτίζουν ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. και τα λοιπά μέλη της ομάδας αυτής.

2. Η Π.Ο. κάθε Κ.Ε.Α. συγκροτείται από πέντε (5) έως εννέα (9) εκπαιδευτικούς, με διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποσπώνται με τριετή θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α., ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου.

3. Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Π.Ο. με την προϋπόθεση ότι έχει δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη.

4. Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Προϊστάμενος Κ.Ε.Α., αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από μέλος της Π.Ο., που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της Π.Ο. του Κ.Ε.Α..

Άρθρο 3
Χρονική περίοδος λειτουργίας των Κ.Ε.Α. – Εργασιακό και διδακτικό ωράριο των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α.

1. Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τις Π.Ο. των Κ.Ε.Α. εργάζονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών και των σχολικών διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, όλες τις εργάσιμες ημέρες της παραπάνω περιόδου, ακόμη και όταν δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κτλ.).

2. Τα μέλη των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. εργάζονται καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00. Με απόφαση της Π.Ο. το εργασιακό ωράριο δύναται να τροποποιείται ή/και να επεκτείνεται σε περίπτωση που υλοποιούνται δράσεις ή προγράμματα κατά τις απογευματινές ώρες ή/και τα Σαββατοκύριακα. Κατά την περίπτωση εργασίας πέραν του καθορισμένου ωραρίου και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και υπάρχουσες ανάγκες δύναται να οριστούν βάρδιες (πρωινή και απογευματινή) και να κατανεμηθούν αναλόγως οι εκπαιδευτικοί της Π.Ο. σε αυτές.

3. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδακτικών καθηκόντων του Προϊσταμένου και των μελών της Π.Ο. καθορίζονται ως ακολούθως:

α) ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. συμπληρώνει δέκα (10) ώρες διδακτικών καθηκόντων ανά εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων μαθητών/τριών ή/και των επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων εκπαιδευτικών,

β) τα υπόλοιπα μέλη της Π.Ο. του Κ.Ε.Α. συμπληρώνουν δεκαοκτώ (18) ώρες διδακτικών καθηκόντων ανά εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων μαθητών/τριών ή/και των επιμορφωτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων εκπαιδευτικών.

4. Κατά την οργάνωση της διδασκαλίας σε ομάδες είναι δυνατόν να απασχολούνται ταυτόχρονα δύο (2) εκπαιδευτικοί ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών/τριών.

5. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α., καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Π.Ο. κατά τις μη διδακτικές ώρες της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους επιτελούν τα διοικητικά, επιστημονικά/ερευνητικά και διαχειριστικά καθήκοντά τους, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα.

6. Οι άδειες του Προϊσταμένου και των μελών της Π.Ο. χορηγούνται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Α., αντίστοιχα, και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί αδειών των μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄102).

Άρθρο 4
Κατανομή του χρόνου λειτουργίας των Κ.Ε.Α.

1. Κάθε Κ.Ε.Α. διαθέτει τα 2/3 του χρόνου λειτουργίας του:

α) στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της περιοχής αρμοδιότητάς του, προκειμένου αυτοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με αποτελεσματικότητα το εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης τους για την αειφορία ή/και άλλα σχετικά σχολικά προγράμματα και

β) στην εφαρμογή προγραμμάτων για τους/τις μαθητές/τριες που επισκέπτονται το Κ.Ε.Α., καθώς και στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων/δράσεων για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

2. Το υπόλοιπο του χρόνου λειτουργίας του Κ.Ε.Α. διατίθεται για:

α) τον ποιοτικό σχεδιασμό και την οργάνωση των προγραμμάτων/δράσεων των δικτύων που συντονίζει ή στα οποία συμμετέχει,

β) την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,

γ) την ανάπτυξη τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεργειών και συνεργασιών,

δ) την υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται στην τοπική κοινωνία και

ε) την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

Άρθρο 5
Συνεδριάσεις Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α.

1. Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Α., η Π.Ο. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις τακτικές συνεδριάσεις, αυτές προγραμματίζονται και υλοποιούνται:

α) στην αρχή και στο τέλος κάθε σχολικού έτους, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της τελικής αποτίμησης της δράσης του Κ.Ε.Α., αντιστοίχως, και

β) μία φορά το μήνα για τον έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων του προγραμματισμού, τη διερεύνηση προβλημάτων κατά την εφαρμογή του, τον εντοπισμό παρεκκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για τυχόν τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις του.

2. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α., εάν κριθεί αναγκαίο, δύναται να καλεί τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του αρμόδιου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) να παρίσταται, δια ζώσης ή από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Π.Ο. του Κ.Ε.Α..

3. Στις τακτικές συνεδριάσεις που αφορούν στον προγραμματισμό και την αποτίμηση της δράσης του Κ.Ε.Α. παρίσταται ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του αρμόδιου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4547/2018, ασκεί την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Α.

4. Στις συνεδριάσεις της Π.Ο. προεδρεύει ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης συντονίζει τις εργασίες και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά από μέλος της Π.Ο. το οποίο ορίζεται ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου και απόφαση της Π.Ο. του Κ.Ε.Α., στο πλαίσιο του καταμερισμού εργασιών και της ανάθεσης καθηκόντων.

6. Κάθε είδους ψηφοφορία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων είναι φανερή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη της Π.Ο..

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 6
Προγραμματισμός και αποτίμηση της δράσης των Κ.Ε.Α.

1. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, κατά το μήνα Σεπτέμβριο, η Π.Ο. κάθε Κ.Ε.Α. αποφασίζει για:

α) τον ετήσιο σχεδιασμό και στρατηγικό προγραμματισμό της δράσης του Κ.Ε.Α.,

β) τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Α.,

γ) την ορθολογική διαχείριση των πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής του Κ.Ε.Α. και

δ) τα θέματα επικοινωνίας και διασύνδεσης του Κ.Ε.Α. με το εξωτερικό περιβάλλον.

2. Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση της παρ. 1 ορίζονται αναλυτικά οι στόχοι, τα μέσα και οι τρόποι επίτευξής τους και επιπλέον:

α) γίνεται καταμερισμός εργασιών και ανάθεση καθηκόντων στα μέλη της Π.Ο.,

β) περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι ενέργειες, οι δράσεις και οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγραμματισμένου έργου,

γ) ορίζονται χρονοδιαγράμματα, καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την αποτίμηση του παρεχόμενου έργου και των δράσεων του Κ.Ε.Α. και

δ) στα πρακτικά που τηρούνται κατά τη συνεδρίαση αυτή καταγράφονται οι απόψεις και προτάσεις όλων των μελών της Π.Ο. σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και εκείνες του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του αρμόδιου Π.Ε.Κ.Ε.Σ..

3. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του προγραμματισμού λαμβάνεται υπόψη η εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι θέσεις και οι άξονες προβληματισμού που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί για τα θέματα της αειφορίας, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Γίνεται ανάλυση-μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του Κ.Ε.Α., των σχετικών με την εκπαίδευση για την αειφορία αναγκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, καθώς και αυτών της τοπικής κοινότητας.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους η Π.Ο. προβαίνει σε ανατροφοδοτική αποτίμηση του έργου της, εξετάζει τυχόν προβλήματα και αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του και, εάν απαιτείται, κάνει διορθωτικές παρεμβάσεις ή/και αναπλαισίωση του αρχικού προγραμματισμού.

5. Η τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης του Κ.Ε.Α. γίνεται κατά τη λήξη του σχολικού έτους, από τις 10 έως τις 30 Ιουνίου, σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση, προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός επίτευξης των αρχικών και ενδιάμεσων στόχων που είχαν τεθεί, να αναλυθούν τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι αδυναμίες που προέκυψαν, να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του παραγόμενου έργου σε συνάρτηση με τους στόχους της αειφορίας και τους γενικούς σκοπούς της εκπαιδευτικής πολιτικής και να χαραχθεί η πορεία προγραμματισμού του επόμενου σχολικού έτους.

6. Κατά τη συνεδρίαση για την τελική αποτίμηση συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και στην οποία καταγράφονται ιδίως:

α) τα πεδία αποτίμησης,

β) η διατύπωση αξιολογικών κρίσεων και συμπερασμάτων της Π.Ο. του Κ.Ε.Α., καθώς και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του αρμόδιου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εφόσον παρίσταται στη σχετική συνεδρίαση, και

γ) οι προτάσεις βελτίωσης του παραγόμενου έργου για το επόμενο σχολικό έτος.

7. Το σχέδιο του ετήσιου προγραμματισμού δράσης κάθε Κ.Ε.Α., καθώς και η έκθεση της τελικής αποτίμησης, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Α. και κοινοποιούνται στο αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., για την ενημέρωση του αρμόδιου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Άρθρο 7
Ηλεκτρονική υποστήριξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Α.

1. Τα Κ.Ε.Α. αξιοποιούν τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών για την οργάνωση και λειτουργία τους ως προς τα οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που διαχειρίζονται.

2. Κάθε Κ.Ε.Α. διατηρεί ιστοσελίδα, την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχει ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α.. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται, μεταξύ άλλων, το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, η περιοχή αρμοδιότητας του Κ.Ε.Α. και οι σχολικές μονάδες που υποστηρίζονται από αυτό, το περιεχόμενο των προσφερόμενων από το Κ.Ε.Α. προγραμμάτων, ο τρόπος και τα μέσα υλοποίησής τους, τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά σχέδια δράσης για την αειφορία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα στα οποία συμμετέχει ή συντονίζει, το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων, επιλεγμένες δράσεις για την αειφορία, καθώς και επιμορφωτικά προγράμματα/σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς.

3. Κάθε Κ.Ε.Α. τηρεί σε ψηφιακή μορφή ημερολόγιο επισκέψεων σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών στο οποίο καταγράφονται, εκτός από τους τίτλους των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν και:

α) η διάρκεια της επίσκεψης-συνεργασίας,

β) η σύνοψη του σκοπού και των στόχων των προγραμμάτων,

γ) ο αριθμός του συνόλου των μαθητών/τριών και η τάξη/βαθμίδα τους και

δ) η σχολική μονάδα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που συνεργάστηκαν.

4. Στο πλαίσιο της οργάνωσης/διαχείρισης και της μέγιστης εσωτερικής αποδοτικότητας του Κ.Ε.Α., τηρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Α. ηλεκτρονικά αρχεία ανά κατηγορία δραστηριοτήτων (επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, δράσεις, συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών κ.ά.), όπου καταχωρίζονται τα σχετικά με κάθε κατηγορία στοιχεία (θέμα/περιεχόμενο της δραστηριότητας, εκπαιδευτικοί της Π.Ο. του Κ.Ε.Α. που συμμετείχαν, ομάδα στόχος/αποδέκτες των υπηρεσιών, συνεργασίες, αποτίμηση κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω στοιχεία παραμένουν πάντοτε διαθέσιμα προς αξιοποίηση από το αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

5. Σε κάθε Κ.Ε.Α. τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄138):

α) ηλεκτρονικό αρχείο των εγγράφων που εκδίδει, κατέχει ή διακινεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και

β) πρωτόκολλο εισερχομένων/εξερχομένων για κάθε έγγραφο που περιέρχεται στο Κ.Ε.Α. με οποιονδήποτε τρόπο ή εξέρχεται από αυτό.

6. Κάθε Κ.Ε.Α. συνεργάζεται με το αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προκειμένου να καταθέτει στο κοινό ψηφιακό αποθετήριο επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 2 της με αρ. 158733/ΓΔ4/24-9-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4299).

7. Tα Κ.Ε.Α. δύνανται να αναπτύσσουν κοινό αποθετήριο με θεματικό εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί των Π.Ο. των Κ.Ε.Α., καθώς και αυτοί των σχολικών μονάδων που σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις να αξιοποιούν το σχετικό υλικό του αποθετηρίου για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των διδακτικών/μεθοδολογικών εργαλείων και του περιεχομένου τους, καθώς και τη βέλτιστη διασύνδεσή τους με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Άρθρο 8
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Καινοτόμα εκπαιδευτικά/ερευνητικά προγράμματα

1. Η παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού αποτελεί βασικό πεδίο δραστηριότητας των Κ.Ε.Α.. Το περιεχόμενο του παραγόμενου υλικού συναρτάται με τα προγράμματα που παρέχει κάθε Κ.Ε.Α. και η θεματολογία αντλείται ιδίως από τα ζητήματα που αφορούν το τοπικό φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Το εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες των μαθητών/τριών. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιείται ιδίως από τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Κ.Ε.Α..

2. Σε κάθε Κ.Ε.Α., όταν εισάγονται νέα εκπαιδευτικά υλικά ή/και καινοτόμα εκπαιδευτικά/ερευνητικά προγράμματα ή/και δράσεις, αποστέλλεται αναλυτικό σχέδιο στη Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστημονική επάρκεια και η ενσωμάτωση όλων των εξελίξεων και των νεότερων κατευθύνσεων στο πεδίο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

3. Κατά τον σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Α. αξιοποιούνται:

α) τα σύγχρονα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και ενσωματώνονται νέες μέθοδοι και εκπαιδευτικά μέσα (προσομοιώσεις, διαδραστικά προγράμματα, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά.),

β) το εκπαιδευτικό υλικό του κοινού αποθετηρίου των Κ.Ε.Α. και

γ) το εκπαιδευτικό υλικό του κοινού αποθετηρίου των δομών εκπαιδευτικής υποστήριξης (Κ.Ε.Α., ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ.).

Άρθρο 9
Βιβλιοθήκη Κ.Ε.Α.

Σε κάθε Κ.Ε.Α. λειτουργεί βιβλιοθήκη για την ανάπτυξη και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του. Η ευθύνη λειτουργίας και αξιοποίησής της ανατίθεται σε μέλος της Π.Ο. με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Α.

Άρθρο 10
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.Α.

1. Τα Κ.Ε.Α. δέχονται επισκέψεις μαθητών/τριών και των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τους, προκειμένου να τους προσφέρουν οργανωμένα μονοήμερα ή/και πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα.

2. Κατά την επιλογή των σχολικών μονάδων που αιτούνται την επίσκεψή τους σε Κ.Ε.Α., προτεραιότητα δίδεται σε εκείνες οι οποίες εντάσσουν στον ετήσιο προγραμματισμό τους εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης για την αειφορία και γενικότερα υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ή ερευνητικές εργασίες που το περιεχόμενό τους εμπίπτει στους στόχους της αειφορίας.

3. Με το πέρας των εργασιών κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η συγκέντρωση στοιχείων ανατροφοδότησης για την εξέταση της επίτευξης των στόχων κάθε προσφερόμενου προγράμματος, δράσης ή σεμιναρίου εξασφαλίζεται με τη συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης από τους επιμορφούμενους. Οι φόρμες αξιολόγησης τηρούνται σε αρχείο του Κ.Ε.Α., μελετώνται από την Π.Ο. και αξιοποιούνται για τη λήψη μέτρων βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4. Στα Κ.Ε.Α. εντός της περιοχής αρμοδιότητας των οποίων λειτουργούν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), οι Προϊστάμενοι των συγκεκριμένων Κ.Ε.Α., καθώς και τα μέλη των Π.Ο. συνεργάζονται με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων που τις φιλοξενούν, προκειμένου να αναπτύξουν δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στους μαθητές/τριες πρόσφυγες και είναι προσαρμοσμένα στις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 11
Επιμορφωτικά σεμινάρια και δράσεις για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Α. αποτελεί κύριο πεδίο δραστηριοποίησης και καλύπτει ευρεία θεματολογία που αφορά στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υγεία. Συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη διερεύνηση των οποίων απαιτείται σχετική έρευνα/μελέτη από τα μέλη των Π.Ο. σε συνεργασία με το αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

2. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια περιλαμβάνουν θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία, ανάλυση/ερμηνεία σχετικών βασικών εννοιών, παρουσιάσεις των προγραμμάτων και των δράσεων του Κ.Ε.Α. που πραγματοποιεί την επιμόρφωση, εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες για ζητήματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικά και κοινωνικά που εμπίπτουν στο πεδίο της αειφορίας, καθώς και βιωματικά εργαστήρια για την άσκηση/εκπαίδευση των επιμορφούμενων στο σχεδιασμό προγραμμάτων και την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών τεχνικών στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α. ή/και στο πεδίο.

3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια και οι δράσεις για εκπαιδευτικούς σχεδιάζονται και οργανώνονται από την Π.Ο. του Κ.Ε.Α. στο πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου του Κ.Ε.Α., υπό την εποπτεία και το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εφόσον πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα του ενός σχολεία. Τα σεμινάρια και οι δράσεις του παρόντος άρθρου υλοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων και εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Α..

Άρθρο 12
Οργάνωση/συντονισμός θεματικών δικτύων

1. Τα Κ.Ε.Α. δύνανται να οργανώνουν και να συντονίζουν θεματικά δίκτυα σχολικών μονάδων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και διεθνές επίπεδο, τα οποία εξυπηρετούν τους πολλαπλούς στόχους της εκπαίδευσης για την αειφορία και ιδίως τη συστηματική επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των σχολικών ομάδων που υλοποιούν εκπαιδευτικά σχέδια δράσης ή/και οργανωμένες δράσεις για το περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό.

2. Για την οργάνωση και το συντονισμό θεματικών δικτύων τα Κ.Ε.Α. συνεργάζονται με το αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και, όταν πρόκειται για τοπικά ή/και περιφερειακά δίκτυα, δύνανται να συνεργάζονται με φορείς της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα της οικείας περιφέρειας και άλλους τοπικούς φορείς για την διερεύνηση και ανάδειξη των τοπικών ζητημάτων, αντλώντας για τη θεματολογία τους από το τοπικό/περιφερειακό γίγνεσθαι. Αντίστοιχα, για τα θεματικά δίκτυα εθνικής/διεθνούς εμβέλειας ενδείκνυται να εστιάζουν σε καίρια εθνικά/διεθνή ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό και τα θεματικά αντικείμενα να σχετίζονται με την εθνική στρατηγική και τους διεθνείς στόχους για την αειφορία.

Άρθρο 13
Περιοχή αρμοδιότητας Κ.Ε.Α.

1. Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Α. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν σε μία περιοχή δεν λειτουργεί Κ.Ε.Α. ή λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.Α., η περιοχή αρμοδιότητας των Κ.Ε.Α. καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018.

2. Κάθε Κ.Ε.Α. δέχεται εκπαιδευτικές επισκέψεις από σχολικές μονάδες που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σχετικά με τη θεματολογία του σε ποσοστό 70% από σχολικές μονάδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σε ποσοστό 30% από σχολικές μονάδες της υπόλοιπης χώρας. Ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας τα αιτήματα των σχολικών μονάδων: α) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιοχής αρμοδιότητάς του, β) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γ) της υπόλοιπης χώρας.

Άρθρο 14
Συνεργασίες/συνέργειες των Κ.Ε.Α. με φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος

1. Τα Κ.Ε.Α. δύνανται να αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες (με σχολικές μονάδες του εξωτερικού, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.ά) για ένα τουλάχιστον έτος, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων/προγραμμάτων, την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και θεματικών δικτύων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τη συνδιοργάνωση συνεδρίων/συμποσίων και εργαστηρίων για την αειφορία.

2. Για την επιστημονική υποστήριξη της εκπαιδευτικής/ερευνητικής δράσης τους τα Κ.Ε.Α. δύνανται να αναπτύσσουν συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και κατά προτεραιότητα με αυτά που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια. Επιπλέον, αναπτύσσουν συνεργασίες/συνέργειες με δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα πληροφόρησης, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μουσεία, τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, δημόσιες ή δημοτικές βιβλιοθήκες κ.ά..

Άρθρο 15
Διαχείριση υποδομών και διαθέσιμων πόρων

1. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Α., οι διάφορες αίθουσες και οι υποδομές τους, καθώς και ο συνολικός εξοπλισμός συναποτελούν πολυδύναμο/παιδαγωγικό εργαστήριο που περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) αίθουσες εργασίας, β) βιβλιοθήκη, γ) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και δ) αύλειο χώρο που δύναται να λειτουργεί ως πεδίο μελέτης ή/και να αξιοποιείται για υπαίθριες συναντήσεις και δραστηριότητες των εκπαιδευομένων/επιμορφούμενων.

2. Ο εκσυγχρονισμός κάθε είδους εξοπλισμού (εργαστηριακού, πληροφορικής κ.τ.λ.) ελέγχεται, αξιολογείται από την Π.Ο. του Κ.Ε.Α. και εμπλουτίζεται όταν το απαιτούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. με υποδομές τηλεκπαίδευσης, σύγχρονα συστήματα προβολής εκπαιδευτικού υλικού, φορητά εργαστήρια, εξοπλισμό εργαστηρίου τεχνών και κατασκευών κ.ά.) για την κάλυψη των αναγκών όλων των προγραμμάτων των Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που αφορούν την προαγωγή της υγείας και του πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη και το δυνητικά διαφοροποιημένο κοινό τους.

3. Κάθε Κ.Ε.Α. εισηγείται στον φορέα στον οποίο ανήκει το κτήριο στο οποίο στεγάζεται έργα για ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών του, ώστε τα Κ.Ε.Α. να καθίστανται πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας (αξιοποίηση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας, μηχανισμοί εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.), σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.

4. Εξασφαλίζεται σε όλα τα Κ.Ε.Α. η ανεμπόδιστη πρόσβαση για Άτομα με Αναπηρία, με κατάλληλα συστήματα, ώστε να παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους δυνητικούς ωφελούμενους επισκέπτες.

5. Κάθε Κ.Ε.Α. επιδιώκει τη βιώσιμη χρήση των πόρων του και μεριμνά για την ορθολογική κατανομή τους σε όλες τις ομάδες-στόχους που απευθύνεται, δίνοντας προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν αυξημένες εκπαιδευτικές ή/και κοινωνικές ανάγκες.

6. Τα θέματα υγιεινής, προσβασιμότητας και ασφάλειας των χώρων, των υποδομών και των υλικών του Κ.Ε.Α., καθώς και η καταλληλότητα των τροφίμων που παρέχονται στους φιλοξενούμενους αποτελούν ευθύνη του Προϊσταμένου και όλων των μελών της Π.Ο..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου και της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α.

Άρθρο 16
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Κ.Ε.Α.

1. Ο Προϊστάμενος του ΚΕΑ ασκεί διοικητικά, οργανωτικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.

2. Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α.:

α) Μεριμνά για: αα) την προώθηση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο αρμοδιότητάς του και ββ) τον έγκαιρο προγραμματισμό της δράσης του Κ.Ε.Α., καθώς και την υλοποίηση και την αποτίμηση του προγραμματισμού αυτού, στο πλαίσιο της διττής στόχευσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κ.Ε.Α. και την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης για την αειφορία.

β) Συνεργάζεται με τα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ., με άλλα Κ.Ε.Α. και με φορείς της επιστημονικής και τοπικής κοινότητας, όπως Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και άλλους φορείς που υποστηρίζουν τις δράσεις τόσο του Κ.Ε.Α., όσο και των σχολικών μονάδων.

γ) Συντονίζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει το ατομικό και συλλογικό έργο των μελών της Π.Ο. και, αξιοποιώντας τις οργανωτικές/στρατηγικές ικανότητές του, την εμπειρία και τις επιστημονικές/παιδαγωγικές γνώσεις του, συμβάλλει στη διερεύνηση/καταγραφή των προβλημάτων, την ιεράρχηση των αναγκών και την ορθή λήψη αποφάσεων, μέσα από διαδικασίες διαλόγου, αναστοχασμού και μεταγνώσης.

δ) Στο πλαίσιο ανάθεσης αρμοδιοτήτων και διαμοιρασμού εργασιών, αναθέτει σε μέλη της Π.Ο. τη μελέτη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης για την αειφορία και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής, τα οποία υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες προς έγκριση από την Π.Ο. του Κ.Ε.Α..

ε) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για θέματα εκπαιδευτικά/παιδαγωγικά και επιστημονικά και συντονίζει το υποστηρικτικό έργο της Π.Ο. προς τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας του Κ.Ε.Α., προκειμένου αυτές: αα) να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το δικό τους εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης για την αειφορία και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής, ββ) να κάνουν κριτική επιλογή και ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών οι οποίες αναφέρονται σε εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους και δράσεις για την εκπαίδευση για την αειφορία που βασίζονται σε συνέργειες με τους Συλλόγους Γονέων/Κηδεμόνων και φορείς της τοπικής κοινωνίας και γγ) να εμπλουτίσουν τις ενδεικτικές κατευθύνσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας ως προς την εκπαίδευση για την αειφορία.

στ) Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφορούν στον προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και, όποτε καλείται, στις συνεδριάσεις της ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειμένου να ενισχύεται η αλληλόδραση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους και το συντονισμό τους για την υποστήριξη αυτών.

ζ) Φροντίζει για την από κοινού οργάνωση με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. και ΠΕ.Κ.Ε.Σ. επιμορφωτικών και ερευνητικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους και την υποστήριξη των προγραμμάτων που υλοποιούν οι σχολικές μονάδες.

η) Είναι υπεύθυνος για την υποβολή των εκθέσεων του αρχικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής αποτίμησης στο αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συνεργάζεται με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία για την αποτίμηση του παραγόμενου έργου και τη βελτίωση του.

θ) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων των προγραμματισμένων δράσεων, καθώς και για την βέλτιστη διαχείριση/αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

ι) Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τα οικονομικά ζητήματα και είναι υπεύθυνος για τη ορθολογική χρήση των πόρων του Κ.Ε.Α..

ια) Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον εσωτερικό και τον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Ε.Α., και ιδίως στους χώρους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι/επιμορφούμενοι.

ιβ) Έχει την ευθύνη για την καλλιέργεια κουλτούρας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών της Π.Ο. και φροντίζει για την ορθολογική κατανομή των εργασιών, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας για την επίτευξη των σκοπών του Κ.Ε.Α. και την προβολή του έργου του.

ιγ) Φροντίζει, σε συνεργασία με το αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών της Π.Ο., προκειμένου τα μέλη της να βελτιώνουν/επεκτείνουν τις επιστημονικές και επαγγελματικές δεξιότητές τους.

ιδ) Είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με μέλη της Π.Ο. που ορίζει ο ίδιος, για (αα) τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και (ββ) τη διασφάλιση της εσωτερικής διοικητικής οργάνωσης και (γγ) τη λειτουργία συστήματος αρχειοθέτησης/διατήρησης των ιστορικών στοιχείων του Κ.Ε.Α..

ιε) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Π.Ο. του Κ.Ε.Α., προεδρεύει σε αυτές και εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
ιστ) Μεριμνά για την ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση των χώρων και των τεχνο-υποδομών του Κ.Ε.Α., καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση του οικολογικού αποτυπώματος του Κ.Ε.Α..

ιζ) Εκπροσωπεί το Κ.Ε.Α. για θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία σε επιτροπές, εκδηλώσεις, συζητήσεις φορέων κ.ά., καθώς και για θέματα συνεργασιών/συνεργειών με οποιοδήποτε φορέα, οργάνωση ή ίδρυμα.

Άρθρο 17
Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α. και των μελών της

1. Η Π.Ο. του Κ.Ε.Α. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την τελική αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης του Κ.Ε.Α., σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία.

β) Σχεδιάζει και υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.Α. και αποφασίζει για την παραγωγή του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των προγραμμάτων, καθώς και για την παραγωγή επιμορφωτικού – εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή.

γ) Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, επεξεργάζεται επιστημονικά/παιδαγωγικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις τις οποίες απευθύνει στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας του Κ.Ε.Α., προκειμένου να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης των σχολικών μονάδων για την αειφορία.

δ) Εγκρίνει τα εκπαιδευτικά σχέδια δράσης για την αειφορία που υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Α., στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου τους, ύστερα από εισήγηση του μέλους της Π.Ο. που ανέλαβε τη μελέτη και αξιολόγηση κάθε σχεδίου.

ε) Μεριμνά για την ανανέωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και να συμφωνεί με τα νέα διεθνή δεδομένα, καθώς και για τη διεύρυνση και επέκταση των παρεχόμενων προγραμμάτων και δράσεων με νέα διαθεματικά αντικείμενα (π.χ. πολιτιστική κληρονομιά, περιβαλλοντική υγεία, προαγωγή υγείας και ασφάλειας στο οδικό περιβάλλον, ισότητα φύλων και φυλών, ζητήματα φτώχειας, πολιτισμικής υποβάθμισης, δημοκρατίας, ειρήνης και δικαιοσύνης, περιβαλλοντική επικοινωνία, ατμοσφαιρική ρύπανση, περιβαλλοντική νομοθεσία, στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.ά.), αξιοποιώντας την ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργειών με φορείς όπως Α.Ε.Ι., Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας, Μουσεία κ.ά., για την εξειδίκευση του περιεχομένου των προγραμμάτων/δράσεων και σεμιναρίων και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

στ) Αξιολογεί και αποφασίζει τροποποιήσεις-βελτιώσεις των προγραμμάτων του Κ.Ε.Α., σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία.

ζ) Ιδρύει και συντονίζει θεματικά δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή) του Κ.Ε.Α. και αποφασίζει τη συμμετοχή του Κ.Ε.Α. σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών μονάδων ή άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση για την αειφορία.

η) Αξιοποιεί εργαλεία και μεθόδους που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου και την οργάνωση ηλεκτρονικών δικτύων μάθησης και επικοινωνίας και φροντίζει για τη διαδικτυακή ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών (λειτουργία ιστοσελίδας, σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.).

θ) Αποφασίζει για τη διοργάνωση ημερίδων/εκδηλώσεων και επιστημονικών συνεδρίων για την εκπαίδευση για την αειφορία, αξιοποιώντας συνεργασίες με εκπαιδευτικούς από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Α., με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων/Κηδεμόνων και φορείς της τοπικής κοινότητας.

ι) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση του Κ.Ε.Α. και δίνει έμφαση στην βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και της συλλογής της Βιβλιοθήκης, φροντίζοντας για τη διασύνδεσή της με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, τις Βιβλιοθήκες των άλλων Κ.Ε.Α., καθώς και με την τοπική Δημοτική Βιβλιοθήκη.

ια) Συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάνει προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και για την προστασία των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής του Κ.Ε.Α..

ιβ) Σχεδιάζει νέα εξ αποστάσεως (e-learning) προγράμματα εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας νέες μεθόδους διδασκαλίας, σύγχρονα διδακτικά/παιδαγωγικά εργαλεία και εκπαιδευτικά μέσα (προσομοιώσεις, διαδραστικές μαθησιακές διαδικασίες κ.ά.), προκειμένου να εξυπηρετούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί μαθητών και εκπαιδευτικών για τους οποίους τίθενται περιορισμοί στην παρακολούθηση φυσικής διδασκαλίας/εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι δεν θεωρείται αναγκαία η παρουσία και η εργασία στο πεδίο.

ιγ) Μεριμνά για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υποδομές φιλοξενίας όλων των δυνητικών επισκεπτών στο Κ.Ε.Α., καθώς και για τα θέματα διατροφής, υγιεινής και ασφάλειάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο Κ.Ε.Α.

ιδ) Αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, άλλους επιστημονικούς φορείς ή ερευνητικά κέντρα για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.

ιε) Συνεργάζεται με το αρμόδιο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., μέσω του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία που έχει την ευθύνη για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγησή τους, καθώς και το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στην εκπαιδευτική έρευνα και τη διδασκαλία, επιφέροντας με την επίτευξη των στόχων τους τη βέλτιστη αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού έργου τους.

ιστ) Εισηγείται στο Τμήμα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την προβολή του έργου και των δράσεων του Κ.Ε.Α., καθώς και επιλεγμένων δράσεων/δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του.

ιζ) Μεριμνά για θέματα επικοινωνίας και προβολής του έργου του Κ.Ε.Α. στο εξωτερικό περιβάλλον.

ιη) Εισηγείται αρμοδίως εναλλακτικές δράσεις εκπαίδευσης με σκοπό τη διεύρυνση του ρόλου του Κ.Ε.Α. στη δια βίου μάθηση και την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης για την αειφορία.

ιθ) Υιοθετεί, προβάλλει και διαχέει στην εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που είναι βιωματικές, επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές και διακρίνονται για τη συστημική, διεπιστημονική/διαθεματική και ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων.

κ) Παράγει και διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή, προκειμένου να αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία μάθησης που διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων της αειφορίας, και εξυπηρετούν τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης.

2. Τα μέλη της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες ή αξιοποιούν άλλα μέσα επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη κ.ά.) προκειμένου, στο πλαίσιο της αμφίδρομης επικοινωνίας τους, να αναπτύσσουν διάλογο με τους Συλλόγους Διδασκόντων ή/και τις ομάδες εκπαιδευτικών και να ενημερώνουν, να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τη σχολική κοινότητα σχετικά με (αα) την αειφορική διαχείριση της σχολικής μονάδας και το σχεδιασμό ερευνητικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στην έρευνα δράσης, (ββ) την εμπλοκή τους σε διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα, (γγ) τη δημοσιοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεών τους, (δδ) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα, (εε) την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημόσιες υπηρεσίες, πολιτιστικούς φορείς και εκπροσώπους των Α.Ε.Ι και των ερευνητικών ιδρυμάτων, (στστ) τη συσχέτιση των εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης για την αειφορία με τους στόχους και το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, (ζζ) την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, (ηη) την οργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων, ημερίδων κ.ά. και (θθ) τον εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης όλων των γνωστικών αντικειμένων με ποικίλες διδακτικές τεχνικές και πρόσθετες πληροφορίες υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης για την αειφορία. Γενικότερα, παρέχουν διαρκή πληροφόρηση στις σχολικές μονάδες για τις προτεραιότητες που τίθενται αναφορικά με τη θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των δράσεων, των σεμιναρίων, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, των θεματικών δικτύων και του εκπαιδευτικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

β) Δύνανται να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και διεθνή συνέδρια με θεματική αναφορά στην εκπαίδευση για την αειφορία.

γ) Συνοδεύουν τους εκπαιδευόμενους/επιμορφούμενους, όταν προβλέπονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις εκτός του χώρου λειτουργίας του Κ.Ε.Α..

δ) Ασκούν κάθε άλλο καθήκον που τους ανατίθεται με απόφαση της Π.Ο. του Κ.Ε.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Προσόντα, αρμόδια όργανα, κριτήρια και διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων Κ.Ε.Α.

Άρθρο 18
Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Ε.Α.

1. Για τη στελέχωση εκάστου Κ.Ε.Α. αποσπώνται:

α) τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, όταν η Π.Ο. στελεχώνεται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη,

β) τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, όταν η Π.Ο. στελεχώνεται από οκτώ (8) έως εννέα (9) μέλη.

2. Ο αριθμός των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 211108/Ε2/6-12-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 5643).

3. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. και τα λοιπά μέλη της Π.Ο. εποπτεύονται στην άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων τους από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Άρθρο 19
Τυπικά προσόντα

1. Υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην αυτών που κατέχουν θέση Προϊσταμένου Κ.Ε.Α., όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας.

3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες της παρ. 2 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.

Άρθρο 20
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Επιστημονική συγκρότηση, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια:

αα) τίτλοι σπουδών,

ββ) γνώση των Τ.Π.Ε.,

γγ) γνώση ξένων γλωσσών,

δδ) επιμόρφωση,

εε) διδακτικό – επιμορφωτικό έργο,

στστ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και

ζζ) συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια.

β) Διοικητική-διδακτική εμπειρία, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια:

αα) διοικητική εμπειρία και

ββ) διδακτική εμπειρία.

γ) Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση.

2. Τα κριτήρια της παρ. 1 αποτιμώνται με σαράντα πέντε (45) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 23.

Άρθρο 21
Επιστημονική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δεκαεπτά (17) μονάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Οι τίτλοι σπουδών αποτιμώνται κατ’ ανώτατο όριο με εννέα (9) μονάδες, ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην εκπαίδευση για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: έξι (6) μονάδες,

β) Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με την εκπαίδευση για την αειφορία: τρεις και μισή (3,5) μονάδες,

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αα) στην εκπαίδευση για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο: τέσσερις (4) μονάδες ή ββ) σε γνωστικό αντικείμενο μη συναφές με την εκπαίδευση για την αειφορία: δύο και μισή (2,5) μονάδες,

δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών : μία και μισή (1,5) μονάδα,

ε) Τίτλος διδασκαλείου εκπαίδευσης: δύο (2) μονάδες,

στ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δύο (2) μονάδες.

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2:

α) σε περίπτωση σωρευτικής κατοχής τίτλων σπουδών των περιπτ. α΄ και β΄ μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος της περίπτ. α΄,

β) η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των περιπτ. β΄ έως και στ΄ μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με επτά (7) μονάδες,

γ) τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται,

δ) σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που είχε αποτελέσει προσόν για τον αρχικό διορισμό,

ε) ως συναφή γνωστικά αντικείμενα με το αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία θεωρούνται: αα) η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ββ) η αγωγή/προαγωγή υγείας και γγ) ο πολιτισμός/οι τέχνες στην εκπαίδευση.

4. Η γνώση των Τ.Π.Ε. αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

α) πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Α΄: μισή (0,50) μονάδα,

β) πιστοποίηση επιμόρφωσης Επιπέδου Β΄: μία (1) μονάδα.

5. Για την εφαρμογή της παρ. 4:

α) από τα κριτήρια α) και β) μοριοδοτείται εκείνο που αντιστοιχεί στο ανώτερο επίπεδο γνώσης,

β) η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

6. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία και μισή (1,50) μονάδες και έως δύο γλώσσες ως εξής:

α) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση): μία (1) μονάδα,

β) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση): ογδόντα εκατοστά (0,80) της μονάδας,

γ) πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 (καλή γνώση): εξήντα εκατοστά (0,60) της μονάδας,

δ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: μισή (0,50) μονάδα,

ε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: σαράντα εκατοστά (0,40) της μονάδας,
στ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας.

7. Για την εφαρμογή της παρ. 6:

α) αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο,

β) η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).

8. Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

α) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): μισή (0,50) μονάδα,

β) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3: μισή (0,50) μονάδα,

γ) βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στο γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3: δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

9. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρ. 8 μοριοδοτούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαία προσόντα για το διορισμό.

10. Το διδακτικό-επιμορφωτικό έργο αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής:

α) αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: μισή (0,50) μονάδα ανά εξάμηνο διδασκαλίας,

β) συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): δέκα εκατοστά (0,10) της μονάδας ανά δέκα (10) ώρες και έως μισή (0,50) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

11. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα, ως εξής: συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.): μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

12. Το συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια αποτιμώνται κατ’ ανώτατο όριο με δύο και μισή (2,50) μονάδες, ως εξής:

α) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, που έχουν εκδοθεί με ISBN, ατομικά ή ομαδικά: μισή (0,50) μονάδα για κάθε βιβλίο και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

β) δημοσιεύσεις άρθρων για το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, σε επιστημονικά περιοδικά: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας για κάθε άρθρο και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

γ) εισηγήσεις για το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή για συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, σε πρακτικά συνεδρίων που διοργανώνονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: είκοσι εκατοστά (0,20) της μονάδας για κάθε εισήγηση και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

δ) σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού) σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία ή με συναφές γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. ε΄ της παρ. 3, που αποτελεί προϊόν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εποπτευόμενου φορέα του: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας,

ε) συμμετοχή σε ομάδα του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. για τη σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών-Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την αναμόρφωση-εξορθολογισμό Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας και έως μισή (0,5) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

13. Για την εφαρμογή της παρ. 12, σε περίπτωση ομαδικής συγγραφής σχολικών εγχειριδίων, βιβλίων ή άρθρων, καθώς και σε περίπτωση ομαδικής εισήγησης ή ομαδικής σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

Άρθρο 22
Διοικητική-διδακτική εμπειρία

1. Το κριτήριο της διοικητικής-διδακτικής εμπειρίας αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δεκατέσσερις (14) μονάδες, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

2. Η διοικητική εμπειρία αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με τέσσερις (4) μονάδες, ως εξής:

α) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

β) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. ββ΄της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μισή (0,50) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: τριάντα εκατοστά (0,30) της μονάδας ανά έτος και έως μία και μισή (1,50) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

δ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ. δδ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας ανά έτος και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.

3. Η διδακτική εμπειρία αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δέκα (10) μονάδες, ως εξής:

α) άσκηση διδακτικών καθηκόντων της περίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δέκα (10) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

β) διδακτική υπηρεσία ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γ) διδακτική υπηρεσία της περίπτ. ββ΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, πλην της οριζόμενης στην περίπτ. β΄ της παρούσας παραγράφου: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

4. Για την εφαρμογή των παρ. 2 και 3:

α) η διδακτική υπηρεσία των επτά (7) ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4547/2018 δεν μοριοδοτείται,

β) όπου γίνεται αναφορά σε έτος, νοείται το σχολικό,

γ) χρόνος διδακτικής εμπειρίας μικρότερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο,

δ) χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 23
Προσωπικότητα-γενική συγκρότηση

1. Το κριτήριο της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με δεκατέσσερις (14) μονάδες. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα και ιδιαίτερα σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφορία, καθώς και η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

2. Κατά την αποτίμηση του κριτηρίου της παρ. 1 λαμβάνονται ιδίως υπόψη η συμμετοχή του υποψηφίου σε προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τo περιβάλλον, την οικολογία, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την αγωγή υγείας, τις επιστήμες υγείας και τον πολιτισμό, η συμμετοχή του σε σεμινάρια, συνέδρια, δίκτυα, εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης για την αειφορία, όπως Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων, οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, συμποσίων κ.ά. σχετικών με την εκπαίδευση για την αειφορία, όπως ιδίως για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Αγωγή Υγείας, οι διακρίσεις σε διαγωνισμούς που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία, καθώς και η υπηρεσία στην Διεύθυνση υποστήριξης προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία ή σε άλλη οργανική μονάδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρμοδιότητα σε θέματα προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 24
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδια όργανα για την επιλογή των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. είναι για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τα οποία για τον σκοπό αυτό συνέρχονται σε κοινές συνεδριάσεις, με Πρόεδρο τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας, και καλείται στη συνεδρίαση το κατά το προηγούμενο εδάφιο αναπληρωματικό μέλος του Προέδρου. Για την απαρτία απαιτείται τα παρόντα μέλη να είναι περισσότερα των απόντων και μεταξύ των παρόντων να παρίσταται και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας. Για την ψήφο των αιρετών μελών των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018. Χρέη γραμματέα στις συνεδριάσεις ασκεί ο τακτικός γραμματέας του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας, αναπληρούμενος από τον τακτικό γραμματέα του έτερου συμβουλίου.

2. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Παράλληλα, η προκήρυξη αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα Κ.Ε.Α. μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

4. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

τ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης των αρμόδιων συμβουλίων περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην της θέσης Προϊσταμένου Κ.Ε.Α., δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας,
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

5. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις εκδίδουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η υπηρεσία. Το ως άνω πιστοποιητικό διαβιβάζεται, μαζί με την αίτηση και το φάκελο υποψηφιότητας, στα αρμόδια συμβούλια. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας, μαζί με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τίθενται υπόψη των αρμόδιων συμβουλίων και διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α..

6. Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας την αιτιολογία περιπτώσεων υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί. Οι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις και αναπροσαρμόζουν τους πίνακες. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6.

9. Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 20, καταρτίζουν προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τα λοιπά.

10. Ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και την ανάρτηση του αναμορφωμένου προσωρινού πίνακα κατάταξης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

11. Μετά το πέρας της συνέντευξης εκάστου υποψηφίου, κάθε μέλος των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες του υποψηφίου, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για το κριτήριο της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων όλων των παρόντων μελών των συμβουλίων. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων, τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τον οριστικό αξιολογικό πίνακα βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 20. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

12. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον οριστικό αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 20.

13. Ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επικυρώνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας, ύστερα από την επικύρωσή του, αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων μελών των Π.Ο..

14. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, μετά την κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, καλεί τους εγγεγραμμένους σε αυτόν να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

15. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η κατάρτιση πίνακα υποψηφίων μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α., ο πίνακας αυτός καταρτίζεται ενιαία για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 25
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε Κ.Ε.Α., ως μέλη της Π.Ο., με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 και βάσει της σειράς κατάταξής τους και των δηλώσεων προτίμησης. Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν συμπληρωθεί ο αριθμός μελών Π.Ο. ορισμένου Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις νέες προτιμήσεις που έχουν δηλωθεί.

2. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων ή εξάντλησης του πίνακα, οι σχετικές λειτουργικές ανάγκες καλύπτονται έως τη λήξη του σχολικού έτους με την απόσπαση και τοποθέτηση σε κάθε Κ.Ε.Α. του ελλείποντος αριθμού εκπαιδευτικών, οι οποίοι κατά προτίμηση διαθέτουν διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον ίδιο και αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και πρόταση των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που διατυπώνεται σε κοινή συνεδρίαση των δύο συμβουλίων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24. Κατά τη λήξη του σχολικού έτους εκδίδεται νέα προκήρυξη για την επιλογή και τοποθέτηση των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. για το υπόλοιπο της θητείας και, εφόσον η σχετική διαδικασία αποβεί άγονη, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των επόμενων εδαφίων.

3. Η επιλογή και τοποθέτηση των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους. Όσοι τοποθετούνται ως μέλη της Π.Ο. των Κ.Ε.Α. διαγράφονται, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον οικείο πίνακα επιλογής. Ομοίως διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την τοποθέτησή τους.

Άρθρο 26
Παράρτημα


Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τον τύπο του έντυπου υποδείγματος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο της συνέντευξης του άρθρου 23 της παρούσας, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

του/της ………………………………….....………..….……...……, Α.Μ.………..…., εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου………………………………………., υποψήφιου μέλους Π.Ο. των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ……………………………………………………………………………….

 

Αξιολογούμενα Στοιχεία Αξιολογικές Μονάδες
Αριθμητικώς Ολογράφως
1. Παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση    
2. Συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα και ιδίως σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφορία    
3. Επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα    
Μέσος όρος    

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ονοματεπώνυμο Αξιολογητή-Μέλους του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. / Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
…………………………………………………………………………….
Υπογραφή

Άρθρο 27
Λοιπές διατάξεις-έναρξη ισχύος

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

Σχετικά Άρθρα