edu.klimaka.gr

Συμβούλιο Σύνδεσης με Παραγωγή και Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΠΑΕ)

Αρ.Πρωτ.Κ3/30446/17-03-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ.
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.
Πληροφορίες: Δήμητρα Χαλκιά
E-mail: dchalkia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 2103443425

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας άσκησης αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 6, της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8, και της παρ. 1 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
β) των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και
ζ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών και/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
2. Την υπ’ αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄850).
3. Την ανάγκη για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και, ιδίως, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, τη λειτουργία τους ανάλογα με τα αντικείμενα που εξετάζονται, τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων, προτάσεων ή γνωμοδοτήσεών τους, τη στελέχωση και οργάνωση της γραμματείας τους, καθώς και για τη ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/054/ 16912 /Β1/15-2-2022 εισήγηση, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον ορισμό των μελών και στη συγκρότηση των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στον τρόπο και στη διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, στη λειτουργία τους ανάλογα με τα αντικείμενα που εξετάζονται, στον τρόπο και στη διαδικασίας σύνταξης και υποβολής εισηγήσεων, προτάσεων ή γνωμοδοτήσεων, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Αποστολή

Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ. και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 2
Συγκρότηση - Ορισμός μελών - Σύνθεση

1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαμελές Σ.Σ.Π.Α.Ε. Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε.

2.Tα μέλη των Σ.Σ.Π.Α.Ε., τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται με διετή θητεία σύμφωνα με τις περ. α) έως ι) της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) . Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ορίζονται από τους φορείς αυτούς, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.

4. To Συμβούλιο φέρει στα έγγραφά του το Εθνόσημο και Λογότυπο με την μορφή:

5.Το Τμήμα Α’ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.) είναι αρμόδιο για την έκδοση και την τροποποίηση των αποφάσεων συγκρότησης των Σ.Σ.Π.Α.Ε..

ΑΡΘΡΟ 3
Τρόπος Λειτουργίας

Α. Σύγκληση Συμβουλίου

1. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Συντονιστή, προς τα τακτικά μέλη, υποχρεωτικά έξι (6) φορές το χρόνο αλλά και εκτάκτως, αιτιολογημένα, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι συνεδριάσεις δύναται να πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα, το οποίο καταρτίζεται από τον Συντονιστή και αποστέλλεται προς ενημέρωση στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. , έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην έδρα της οικείας περιφέρειας με φυσική παρουσία των μελών του Συμβουλίου. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. είναι δυνατό να συνεδριάζουν και μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο προς διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία ορισμένων ή και του συνόλου των μελών των Συμβουλίων, καθώς και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και της διασφάλισης της μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με την υπ’αρ. 429/12-3-20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικράτειας «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 539)» (Β΄850). Η έκτακτη σύγκληση των Συμβουλίων προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, αν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών το ζητήσει από τον Συντονιστή εγγράφως, προσδιορίζοντας και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Για τη σύγκληση του Συμβουλίου απευθύνεται πρόσκληση από τον Γραμματέα του Συμβουλίου στα τακτικά μέλη. Η πρόσκληση φέρει ημερομηνία και ψηφιακή υπογραφή του Συντονιστή του Συμβουλίου, περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και αποστέλλεται από τον Γραμματέα του Σ.Σ.Π.Α.Ε. στα τακτικά μέλη, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, με κάθε πρόσφορο μέσο (αλληλογραφία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία). Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, ο Συντονιστής μπορεί να απευθύνει την πρόσκληση και σε διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος με υποχρεωτική αναφορά των λόγων της έκτακτης σύγκλησης. Η πρόσκληση, η ημερήσια διάταξη, οι εισηγήσεις ή άλλο σχετικό υλικό που συνοδεύει την πρόσκληση τηρούνται στο αρχείο του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε., σε χωριστό φάκελο για κάθε συνεδρίαση με ευθύνη του Γραμματέα του.

3. Για τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία του Σ.Σ.Π.Α.Ε. θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να διαπιστώνεται απαρτία, δηλαδή να συμμετέχουν περισσότερα από τα μισά των ορισμένων τακτικών μελών ή των νόμιμων αναπληρωτών τους, εφόσον τα τακτικά μέλη δεν παρίστανται. Η απαρτία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη αυτής, το Σ.Σ.Π.Α.Ε. καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά την συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία όταν στην σύνθεση τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παρίστανται είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των ορισμένων τακτικών μελών του. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, το τακτικό μέλος οφείλει να ειδοποιήσει σε εύλογο χρόνο τον νόμιμο αναπληρωτή του, στον οποίο πρέπει να αποστείλει και το σύνολο του υλικού που αφορά στη συνεδρίαση του Σ.Σ.Π.Α.Ε., καθώς και τον Γραμματέα του Συμβουλίου.

4. Η συνεδρίαση καθίσταται παράνομη σε περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους, το οποίο δεν έχει προσκληθεί. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ’ αυτού είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, το Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως αν το μέλος είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Η νομιμότητα της σύνθεσης του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Δεν απαιτείται πρόσκληση για όποιο τακτικό μέλος έχει δηλώσει, πριν από την συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής ή το έχει γνωστοποιήσει στον Συντονιστή.

5. Ο Συντονιστής κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Σ.Σ.Π.Α.Ε.

6. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Συντονιστής του Σ.Σ.Π.Α.Ε. αναπληρώνεται από τον Διευθυντή ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, όπως ορίζεται στην περίπτωση γ) της παρ. 2 του άρθρου του 6 ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

7. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου συνεργάζεται με τον Συντονιστή του Συμβουλίου και τον συνεπικουρεί κατά την άσκηση των απαιτούμενων, για την υποστήριξη του Συμβουλίου, διοικητικών καθηκόντων του. Οφείλει να αποστέλλει τις προσκλήσεις, την ημερήσια διάταξη και τυχόν εισηγήσεις στα μέλη, παρίσταται στη συνεδρίαση, συντάσσει και συνυπογράφει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, συντάσσει τα αποσπάσματα πρακτικών, όπου αυτό απαιτείται, και αποστέλλει τα Πρακτικά στα μέλη. Οφείλει να τηρεί το Πρωτόκολλο του Συμβουλίου και, σε ηλεκτρονικό και φυσικό φάκελο, αρχείο που περιλαμβάνει την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, γραπτές εισηγήσεις, Πρακτικά των συνεδριάσεων, αποσπάσματα Πρακτικού, την αλληλογραφία ή την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα μέλη, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό, σχετικό με τη λειτουργία και τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο οφείλει να χρησιμοποιεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του την υπηρεσιακή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ), με τη μορφή Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., το οποίο χορηγείται σε κάθε Συμβούλιο από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν..

Β. Ημερήσια διάταξη

1. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε., ο οποίος λαμβάνει υπόψη του και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί από τα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε..

2. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συζητηθούν και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, εάν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους. Οι συνεδριάσεις του Σ.Σ.Π.Α.Ε. είναι μυστικές, ενώ η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων δεν επιτρέπεται πλην του Γραμματέα ή του αναπληρωτή του.

3. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει για παροχή πληροφοριών ή υποβολή στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τα προς συζήτηση θέματα, άτομα που δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου όπως:

 • υπηρεσιακά στελέχη φορέων που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο ή εκπροσώπους φορέων ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία των Σ.Σ.Π.Α.Ε. όπως των Ενώσεων Ατόμων με Αναπηρία της Περιφέρειας, λοιπών κοινωνικών εταίρων, του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. για θέματα που σχετίζονται με το μηχανισμό διάγνωσης τοπικών αναγκών,
 • επιστημονικών φορέων, τοπικών φορέων, επιμελητηρίων, κλαδικών ενώσεων, τοπικών επιχειρήσεων, 
 • στελέχη δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και στελεχών Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ο.Α.Ε.Δ. της Περιφέρειας, στελέχη Μαθητείας ή Πρακτικής Άσκησης,
 • στελέχη σχολικής και ακαδημαϊκής κοινότητας της οικείας περιφέρειας,
  καθώς και
 • εμπειρογνώμονες.
  Οι παραπάνω παρέχουν στο Συμβούλιο απαραίτητη ενημέρωση, πληροφόρηση ή και στοιχεία επί συγκεκριμένων θεμάτων που συζητούνται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση και αποχωρούν πριν την έναρξη της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος.

Γ. Λήψη αποφάσεων-πλειοψηφία

Η ψηφοφορία των μελών του Σ.Σ.Π.Α.Ε. είναι φανερή και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Συντονιστή. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Στην περίπτωση που μία ή περισσότερες υποθέσεις συζητηθούν σε περισσότερες από μία συνεδριάσεις του Σ.Σ.Π.Α.Ε., η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από τα μέλη που συμμετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, με υποχρεωτική πλήρη ενημέρωση των μελών που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ως προς τα ουσιώδη σημεία των προηγούμενων συνεδριάσεων. Τα μέλη αυτά δηλώνουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι έλαβαν την ενημέρωση και η δήλωση αυτή καταχωρίζεται στα Πρακτικά.

Δ. Πρακτικά Συμβουλίου

Για τις συνεδριάσεις του Σ.Σ.Π.Α.Ε. συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο παρατίθενται τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή της ψηφοφορίας, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη δύνανται να καταθέτουν γραπτώς στον Συντονιστή και τον Γραμματέα του Συμβουλίου, έως την ημέρα της συνεδρίασης, τις τοποθετήσεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προκειμένου αυτές να περιληφθούν στα Πρακτικά της Συνεδρίασης.

Στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι επιμέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία. Το πρακτικό συντάσσεται από τον Γραμματέα αποστέλλεται στα μέλη για σχολιασμό και επικυρώνεται και υπογράφεται ψηφιακά από τον Συντονιστή και τον Γραμματέα. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα λήψης του πρακτικού ή αποσπάσματος αυτού, κατόπιν αιτήματός τους. Η υπογραφή του Συντονιστή ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του Σ.Σ.Π.Α.Ε.. Το κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε. δύναται να δημοσιοποιεί το έργο του με Δελτία Τύπου ή άλλο ενημερωτικό υλικό σε ενημερωτικά Μέσα στην οικεία Περιφέρεια, καθώς και να αποστέλλει ανάλογο υλικό προς δημοσιοποίηση στον ειδικό προς τούτο ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης & Δία Βίου Μάθησης.

ΑΡΘΡΟ 4
Αρμοδιότητες

1. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε., στο πλαίσιο της αποστολής τους, ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, και υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Ειδικότερα, υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. εισηγήσεις για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της περιφέρειάς τους, καθώς και προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιπλέον, υποβάλλουν εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία Περιφέρεια.

Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων, τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. εισηγούνται στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., αξιοποιώντας πηγές όπως:

α) Τις εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για τον προσδιορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας. Κρίνεται σκόπιμη η σύνδεση των προτεινόμενων τομέων, ειδικοτήτων, προγραμμάτων σπουδών με τις εκροές του συστήματος Διάγνωσης Αναγκών, ώστε να τεκμηριώνεται η συμβολή τους στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

β) Τις ανάγκες και προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών, τα εγκεκριμένα αναπτυξιακά σχέδια, καθώς και τις διαγνωσμένες ανάγκες επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

γ) Τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με νέες επαγγελματικές δεξιότητες (New Skills Agenda – Μελέτες CEDEFOP κλπ.).

δ) Τη διαπίστωση ελλείμματος δεξιοτήτων και του εύρους αυτού κατά την αναζήτηση κατάλληλου εργατικού δυναμικού, όπως προκύπτει από στοιχεία ερευνών ανθρώπινου δυναμικού ή άλλες έγκυρες πηγές.

ε) Τις Ετήσιες Εκθέσεις των Κλαδικών Συμβουλίων Δεξιοτήτων του άρθρου 5, του ν. 4763/20.

στ) Τις τεκμηριωμένες προτάσεις φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών και των επιχειρήσεων.

ζ) Την ύπαρξη σχετικού/ών πιστοποιημένου/ων επαγγελματικού/ών περιγράμματος/ων σε περίπτωση εισηγήσεων νέων ειδικοτήτων.

η) Τη Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/C417/01).

θι) Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020).

ι) Τη Δήλωση του Osnabrück του 2020, σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ως καταλύτη ανάκαμψης και δίκαιης μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.

ια) Τη Νέα Ευρωπαϊκή ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2021-2030.

ιβ) Τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, στην υπό στοιχεία (2018/C 153/01).

ιγ) Το Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας (ΦΕΚ 4146 Β΄/2021).

2. Στο πλαίσιο της άσκησης της αρμοδιότητάς τους δύνανται να συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. και να εισηγούνται στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τον ορισμό εμπειρογνωμόνων ή την εκπόνηση ειδικών μελετών για την επιστημονική τεκμηρίωση και την επεξεργασία των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

3. Επικοινωνούν με τις τοπικές επιχειρήσεις, τις ενημερώνουν και τις κινητοποιούν για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (3) και (5), και υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε περιφέρεια της Χώρας, με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

4. Υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια.

5. Συνεργάζονται με το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., την Κ.Ε.Ε., ερευνητικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, καθώς και με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού υπό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο της λειτουργίας μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων εκπαιδευτικών διαδρομών επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) προς την αγορά εργασίας για την αξιοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, καθώς και για τη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων .

6. Συντάσσουν, μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση πεπραγμένων και προγραμματισμού του επόμενου έτους. Η έκθεση υποβάλλεται από το Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΡΘΡΟ 5
Τρόπος άσκησης αρμοδιότητας ανά τομέα /επίπεδο

Α. Για τη Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση- δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., το Σ.Σ.Π.Α.Ε.:

1. Καταθέτει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τεκμηριωμένες προτάσεις για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ

2. Υποβάλλει εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς και τις ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στις δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και για τα ειδικά μαθήματα, προγράμματα και δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.

3. Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία, ενημέρωση και κινητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στο επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

Β. Για την Επαγγελματική Εκπαίδευση - Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, (Π.ΕΠΑ.Λ.) το Σ.Σ.Π.Α.Ε.:

1. Εισηγείται στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. την ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων στην περιφέρειά του.

2. Εισηγείται στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τον χαρακτηρισμό ως Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων Ε.Π.Α.Λ. που ήδη λειτουργούν, καθώς και Ε.Π.Α.Λ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν χρηματοδοτούνται από Δημόσιους πόρους.

3. Γνωμοδοτεί με τεκμηριωμένο τρόπο προς την Κ.Ε.Ε., προκειμένου η τελευταία να προτείνει στο Ι.Ε.Π. τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις στα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., όπως και ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν ιδιαίτερο οικονομικό-αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή αρμοδιότητας του Σ.Σ.Π.Α.Ε.

4. Προτείνει φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την πρακτική άσκηση στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθώς τα Π.ΕΠΑ.Λ., δύνανται να συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.

5. Καταθέτει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τεκμηριωμένες προτάσεις για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

6. Καταθέτει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τεκμηριωμένες προτάσεις για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

7. Σχετικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης εισηγήσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων) στα ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προτάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας αποστέλλουν άμεσα στα οικεία Σ.Σ.Π.Α.Ε. τις καταχωρηθείσες προτάσεις για κάθε είδους σχολική μεταβολή συνοδευόμενες από τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και ανιχνεύοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια υποβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους τις αντίστοιχες εισηγήσεις τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Για την εισήγησή τους δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

 • Την τεκμηρίωση των προτάσεων των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) και Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), βάσει κριτηρίων όπως η εξασφάλιση στέγασης και το προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό (στην περίπτωση ιδρύσεων και συγχωνεύσεων), ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών και οι κτιριακές υποδομές (στην περίπτωση προτάσεων λειτουργίας/κατάργησης/αντικατάστασης τομέων/ειδικοτήτων).
 • Τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα.
 • Την απορρόφηση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στην αγορά εργασίας, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα από το Ι.Ε.Π.
 • Την ανάγκη αποφυγής επικαλύψεων ειδικοτήτων με άλλες μαθησιακές διαδρομές των επιπέδων 3 και 5 του Ε.Π.Π.
 • Την άποψη των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη δυναμική των επαγγελματικών κλάδων.
 • Την άποψη των εκπροσώπων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τις ειδικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της οικείας περιοχής αρμοδιότητας του Σ.Σ.Π.Α.Ε.

8. Διαμορφώνει και υποβάλλει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια.

Γ. Για την Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση-I.E.K. και Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας το Σ.Σ.Π.Α.Ε.:

1. Καταθέτει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τεκμηριωμένες προτάσεις για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δία Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

2. Καταθέτει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τεκμηριωμένες προτάσεις για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας λαμβάνονται υπόψη οι εγκεκριμένες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας και ακολουθούνται οι διαδικασίες σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δία Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

3. Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία, ενημέρωση και κινητοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στο επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης πέντε (5), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δία Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

4. Έχει την ευθύνη για θέματα υποστήριξης της Μαθητείας στην οικεία περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Δία Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Δ. Για θέματα Δία Βίου Μάθησης το Σ.Σ.Π.Α.Ε.:

1. Ανιχνεύει τις τοπικές ανάγκες της περιφέρειας ευθύνης του, σε θέματα διά βίου μάθησης. Διαμορφώνει και υποβάλλει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια.

2. Καταθέτει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τεκμηριωμένες προτάσεις για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των δομών διά βίου μάθησης.

ΑΡΘΡΟ 6
Ρύθμιση τρόπου, διαδικασίας Σύνταξης και Υποβολής Εισηγήσεων - Γνωμοδοτήσεων

1. Εισηγήσεις προς τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. δύνανται να υποβάλουν οι φορείς που εκπροσωπούνται στα Σ.Σ.Π.Α.Ε., μέσω των εκπροσώπων τους –μελών των Σ.Σ.Π.Α.Ε., οι εκπαιδευτικές δομές όλων των επιπέδων, οι Δήμοι, οι τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις, οι τοπικοί κλαδικοί φορείς, οι τοπικοί κοινωνικοί εταίροι καθώς και τα τοπικά επιμελητήρια.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω φορείς υποβάλλουν εισήγηση σχετική με:

α) Δημιουργία και ένταξη νέων ειδικοτήτων στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, στις Ε.Σ.Κ. και στις Ε.Π.Α.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.,

β) ίδρυση πειραματικού τμήματος υπάρχουσας ειδικότητας στα Ι.Ε.Κ.,

γ) ίδρυση πειραματικού τμήματος νέας ειδικότητας στα Ι.Ε.Κ. Οι εισηγήσεις για τα ανωτέρω θέματα θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα για την κάθε διακριτή κατηγορία στην εκάστοτε ισχύουσα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας και ένταξης νέων ειδικοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ, του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, των Ε.Σ.Κ. και των Ε.Π.Α.Σ Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και για τη διαδικασία ίδρυσης πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων στα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Για τη σύνταξη των εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα αρμοδιότητας του Σ.Σ.Π.Α.Ε. ακολουθείται η διαδικασία:

α. Αξιολόγηση των δεδομένων με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών (Μηχανισμός Ανίχνευσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας του ΕΙΕΑΔ, Τοπικές Μελέτες, Ετήσιες Εκθέσεις Κλαδικών Συμβουλίων Δεξιοτήτων, κλπ.), όπως περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης.

β. Τεκμηρίωση της εισήγησης.

γ. Διαμόρφωση και Υποβολή της Εισήγησης.

Η εισήγηση προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. αποτελείται από: α. Διαβιβαστικό έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε., στο οποίο αναγράφονται ημερομηνία, θέμα, παραλήπτης και το οποίο περιέχει κατάλογο των εισηγήσεων, καθώς και κατάλογο συνημμένων εγγράφων. β. Απόσπασμα Πρακτικού της συνεδρίασης, το οποίο περιέχει το μέρος της συζήτησης που αφορά στο θέμα της εισήγησης – γνωμοδότησης καθώς και -με σαφή και περιεκτικό τρόπο- την τελική εισήγηση- γνωμοδότηση του Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου θέματος. Το απόσπασμα Πρακτικού συνοδεύεται από το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης για την κάθε εισήγηση. Οι εισηγήσεις αποστέλλονται στο τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. , το οποίο διαβιβάζει τις εισηγήσεις στον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., μέσω της γραμματείας του Συμβουλίου, συνοδευόμενες από τυχόν υλικό τεκμηρίωσης τους.

ΑΡΘΡΟ 7
Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Σ.Σ.Π.Α.Ε.

1. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει για την αντικατάσταση αυτή το Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. Τα νέα μέλη, παραμένουν με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών που αντικατέστησαν, μέχρι τη λήξη της διετούς θητείας του Συμβουλίου.

2. Μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, συντάσσεται από κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε. ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει : (α) τα πεπραγμένα του Συμβουλίου και (β) τον προγραμματισμό του επόμενου έτους εκάστου Συμβουλίου.

3. Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται από τον Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Με ευθύνη των Συντονιστών των Συμβουλίων παράλληλα με την Ετήσια Έκθεση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. και κοινές προτάσεις όλων των Συμβουλίων για τη λειτουργία τους και τον προγραμματισμό των δράσεων τους, οι οποίες εκπονούνται από κοινού.

5. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υποβάλλει σύνοψη των ετήσιων Εκθέσεων και τις Κοινές Προτάσεις των συμβουλίων στον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Στα μέλη των Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα