Βιβλία Διδασκαλίας Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ Ε' - ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.Φ52/101607/Δ1/25-06-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ.Δημητρακόπουλος, Γ.Μανέντη
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 2019-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, άρθρο 60 παρ. 4 .
2. Τις διατάξεις του Ν.2525/1997, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α’) τις αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ.Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και τις διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/2017,τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015 τ.Α’) περί … Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016 τ.Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» τις ισχύει (ΦΕΚ 31/2018/τ.Β΄).
8. Τις διατάξεις τις με αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1324/2016 τ.Β’), από τη δημοσίευση τις παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με όσα αναφέρονται σε αυτή, «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» .
9. Την με αριθμ. Φ52/38196/Δ1/12-03-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
10. Το με αρ.πρ. 71407/08-05-2019 πρακτικό τις επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
11. Την με αριθμ. 21/06-06-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
12. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία τις Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος τις Γαλλικής γλώσσας για τις Ε’ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΤΑΞΗ

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΚΔΟΣΗ

1

 

 

 

 

 

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος Α

Kurs- und Arbeitsbuch (Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Hueber Hellas

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος Α

Lehrerhandbuch (Βιβλίο Εκπαιδευτικού)

Hueber Hellas

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος Α

1 CD

Hueber Hellas

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

Παρέα με Paul, Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος B

Kurs- und Arbeitsbuch (Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Hueber Hellas

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος B

Lehrerhandbuch
(Βιβλίο Εκπαιδευτικού)

Hueber Hellas

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον
εκπαιδευτικό

2018

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος Β

1 CD

Hueber Hellas

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

2

 

 

 

 

 

Luftballons DaF 1/ Lehr-und Arbeitsbuch

(βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Steinadler

(αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης
– ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές εκδόσεις)

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2018

Luftballons DaF 1 Lehrerhandbuch

(Βιβλίο Εκπαιδευτικού)

Steinadler

(αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης
– ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές εκδόσεις)

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

CD Luftballons DaF 1

(Ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

Steinadler

(αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης
– ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές εκδόσεις)

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

Luftballons DaF 2/Lehr-und Arbeitsbuch

(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Steinadler

(αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης
– ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές εκδόσεις)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2018

Luftballons   DaF 2 Lehrerhandbuch

(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

Steinadler

(αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης
– ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές εκδόσεις)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

CD Luftballons DaF 2

(Ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

Steinadler

(αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης
– ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές εκδόσεις)

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

3

 

 

 

 

 

Beste Freunde 1- Kursbuch mit 2Audio- CDs

(Βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένα και τα 2 CD με τα ακουστικά κείμενα του βιβλίου)

Hueber Hellas

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

17,80

2015

Beste Freunde 1- Arbeitsbuch mit Audio-CD

(Τετράδιο εργασιών με ενσωματωμένο CD με τα ακουστικά κείμενα του βιβλίου)

Hueber Hellas

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

17,80

2015

Beste Freunde 1- Lehrerhandbuch

(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

Hueber Hellas

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2015

Beste Freunde 2- Kursbuch mit 2Audio- CDs

(Βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένα και τα 2 CD με τα ακουστικά κείμενα του βιβλίου)

Hueber Hellas

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

17,80

2016

Beste Freunde 2- Arbeitsbuch mit Audio-CD

(Τετράδιο εργασιών με ενσωματωμένο CD με τα ακουστικά κείμενα του βιβλίου)

Hueber Hellas

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

17,80

2016

Beste Freunde 2- Lehrerhandbuch

(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

Hueber Hellas

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2017

4

Junior 1,

Kurs- und Arbeitsbuch
+ Online Hörmaterial

Κlett

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2018

 

(Βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων +
Ακουστικό υλικό online)

 

 

 

 

 

Junior 2,

Kurs- und Arbeitsbuch
+ Online Hörmaterial (Βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων
+Ακουστικό υλικό online)

Κlett

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2018

 

Junior 1+2,

Lehrerhandbuch+DVD- ROM
(Βιβλίο του καθηγητή +DVD-ROM)

Klett

E΄+ Στ΄

ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό

2018

5

Wir Kids A1.1,

Lehr- und Arbeitsbuch + Audio- CD (βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων + Ακουστικό CD)

Klett

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2014

 

Wir Kids A1.2,

Lehr- und Arbeitsbuch + Audio- CD (βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων + Ακουστικό CD)

Klett

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04,40

2014

 

Wir Kids A1,

Lehrerhandbuch (Βιβλίο του εκπαιδευτικού)

Klett

Ε’+ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν pdf- αρχείο

2014

 

Wir Kids A1.1,

interaktiv E- Book CD- ROM (Λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα)

Klett

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν

2014

 

Wir Kids A1.2,

interaktiv E- Book CD- ROM (Λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα)

Klett

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν

2014

6

Magnet neu A1

Kursbuch + Audio CD (βιβλίο του μαθητή + Ακουστικό CD)

Klett

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10,40

2014

 

Magnet A1 neu

Arbeitsbuch + Audio CD

(βιβλίο ασκήσεων, + Ακουστικό CD)

Klett

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

08,40

2014

 

Magnet neu A1,

Testheft + Audio – CD (βιβλίο με τεστ + Ακουστικό CD)

Klett

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν

2014

 

Magnet neu A1,

Lehrerheft (βιβλίο του εκπαιδευτικού)

Klett

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν

2014

 

Magnet neu A2,

Kursbuch + Audio CD (βιβλίο του μαθητή + Ακουστικό CD)

Klett

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10,40

2014

 

Magnet neu A2

Arbeitsbuch + Audio CD (βιβλίο ασκήσεων, + Ακουστικό CD)

Klett

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

08,40

2015

 

Magnet neu A2,

Testheft +Audio –CD (βιβλίο με τεστ και ακουστικό CD)

Klett

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν

2017

 

Magnet neu A2,

Lehrerheft (βιβλίο του εκπαιδευτικού)

Klett

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν

2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση