Βιβλία Διδασκαλίας Γερμανικής Γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία 2020 2021

Εκτύπωση  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ Ε'-ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ52/88614/Δ1/08-09-2020/ΥΠAIΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ζ. Χαλινίδου
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2020-2

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 60, παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167), «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 7, παρ. 2 και 3 του Ν. 2525/1997 (Α’ 188), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 33 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4622/2020 (Α΄133), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
5. Το Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123), «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
10. Τη με αρ. 6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ Β΄ 3009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
11. Τη με αρ. 141417/Δ2/2016 (ΦΕΚ Β’ 2871) Υ.Α., «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο».
12. Τη με αρ. 42689/Δ1/02-4-2020 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
13. Το με αρ. 60669/21-5-2020/Δ1 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
14. Τη με αρ. 33/25-06-2020 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
15. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΑΞΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ
Επανέκδοση
1    Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος Α
Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος Α Lehrerhandbuch
(Βιβλίο Εκπαιδευτικού)
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος Α
1 CD
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
Παρέα με Paul, Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος B
Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό - Τεύχος B
Lehrerhandbuch
(Βιβλίο Εκπαιδευτικού)

Hueber Hellas

ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον
εκπαιδευτικό

Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019

Παρέα με Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος Β
1 CD
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
Paul , Lisa & Co στο Δημοτικό – Τεύχος Α + Β
-digital
Hueber Hellas E΄& ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
Έκδοση 2019 Επανέκδοση 2020
2 Luftballons DaF 1/ Lehr- und Arbeitsbuch
(βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)
Steinadler
(αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης - ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές εκδόσεις)
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019

Luftballons DaF 1
Lehrerhandbuch
(Bιβλίο Εκπαιδευτικού)

Steinadler
(αποκλειστικό
δικαίωμα
διακίνησης -
ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές
εκδόσεις)

Ε΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
για τον
εκπαιδευτικό

Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019

CD Luftballons DaF 1
(Ασκήσεις ακουστικής
αντίληψης και τραγούδια
Steinadler
(αποκλειστικό
δικαίωμα
διακίνησης -
ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές
εκδόσεις)
Ε΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
για τον
εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
201
Luftballons DaF 2
Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)
Steinadler
(αποκλειστικό
δικαίωμα
διακίνησης -
ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές
εκδόσεις)
ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚ
ΔΩΡΕΑΝ
για τον
εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
CD Luftballons DaF 2
(Ασκήσεις ακουστικής
αντίληψης και τραγούδια)
Steinadler
(αποκλειστικό
δικαίωμα
διακίνησης -
ΧΡ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ
–Γερμανικές
εκδόσεις)
ΣΤ΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
για τον
εκπαιδευτικό
Έκδοση
2018
Επανέκδοση
2019
3        Beste Freunde Α1.1 – Kursbuch ΑR
(εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας) (βιβλίο μαθητή)
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 2019
Beste Freunde A1.1- Arbeitsbuch mit Audio- CD
(Τετράδιο εργασιών με ενσωματωμένο CD με τα ακουστικά κείμενα του βιβλίου)
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 2019
Beste Freunde A1.1-1CD Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
2019
Beste Freunde A1.1- Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)
Hueber Hellas Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό 2019
Beste Freunde Α1.2 – Kursbuch ΑR
(εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας) (βιβλίο μαθητή)
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 2019
Beste Freunde Α1.2 - Arbeitsbuch mit Audio- CD
(Τετράδιο εργασιών με ενσωματωμένο CD με τα ακουστικά κείμενα του
βιβλίου)
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 09,70 2019
Beste Freunde A1.2-1CD Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό 2019
Beste Freunde Α1.2- Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)
Hueber Hellas ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό 2019
4 Junior 1, Kurs- und Arbeitsbuch + Online Hörmaterial
(Βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων
+Ακουστικό υλικό online)
Κlett Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 2018
Junior 2, Kurs- und Arbeitsbuch + Online Hörmaterial
(Βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων
+Ακουστικό υλικό online)
Κlett ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 2018
Junior 1+2, Lehrerhandbuch+DVD- ROM
(Βιβλίο του καθηγητή +DVD- ROM)
Klett E΄+ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΩΡΕΑΝ
για τον εκπαιδευτικό
2018
Junior 1. Online Kurs- und Übungsbuch Klett Book-App
(Κωδικός ενεργοποίησης για την ψηφιακή διαδραστική έκδοση του βιβλίου στην εφαρμογή Klett Book- App online (+LMS) για 12μηνη χρήση
Klett E΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 06,50 2018
Junior 1, Offline interaktiv (E-Book Download-Link for PCs) Offline κωδικός ενεργοποίησης για την ψηφιακή διαδραστική έκδοση του βιβλίου για PCs Klett E΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 2018
Junior 2. Online Kurs- und Übungsbuch Klett Book-App
(Κωδικός ενεργοποίησης για την ψηφιακή διαδραστική έκδοση του βιβλίου στην εφαρμογή Klett Book- App online (+LMS) για 12μηνη χρήση
Klett ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 06,50 2018
Junior 2, Offline interaktiv (E-Book Download-Link for PCs) Offline κωδικός ενεργοποίησης για την ψηφιακή διαδραστική έκδοση του βιβλίου για PCs Klett ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 04,40 2018
5 Schulbus A - βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 03,64 2015
Schulbus A - Lehrerhandbuch-βιβλίο καθηγητή Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν 2015
Schulbus A - 1CD με ακουστικά κείμενα Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν 2015
Schulbus A/Naseweis 1 neu interaktiv - CD με flash cards για την επανάληψη λεξιλογίου/γραμματικής και πρόσθετο υλικό ασκήσεων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν 2015
Schulbus Β - βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 03,64 2015
Schulbus Β - Lehrerhandbuch-βιβλίο καθηγητή Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν 2015
Schulbus Β - 1CD με ακουστικά κείμενα Deutsch durch die Lupe Verlag Nicolas Vlachos ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Δωρεάν 2015

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εκτύπωση