Βιβλία Διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας σε Δημοτικό Σχολείο 2020 2021

Εκτύπωση  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.Φ52/88589/Δ1/08-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
-------
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ζ. Χαλινίδου
Τηλέφωνο : 210 344 2425

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2020-2021

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 60, παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (Α’ 167), «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 7, παρ. 2 και 3 του Ν. 2525/1997 (Α’ 188), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 33 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4622/2020 (Α΄133), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
5. Το Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123), «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
9. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
10. Τη με αρ. 6631/Υ1/20-7-2019 (ΦΕΚ Β΄ 3009) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
11. Τη με αρ. 141417/Δ2/2016 (ΦΕΚ Β’ 2871) Υ.Α., «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο».
12. Τη με αρ. 42689/Δ1/02-4-2020 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
13. Το με αρ. 64227/28-5-2020/Δ1 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
14. Τη με αρ. 33/25-06-2020 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
15. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε' και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης:

A. Τις παρακάτω νέες και επικαιροποιημένες / βελτιωμένες διδακτικές σειρές για την κύρια διδασκαλία του μαθήματος:

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΚΔΟΣΗ
1 Défis 1 SANTILLANA  
Livre de l’élève (+2cds Δωρεάν) 1,76 2018
Cahier d’activités (+1cd Δωρεάν) 6,80 2018
Guide pédagogique 26,30 2018
Kit Numérique 17,50 2018
Défis 2  
Livre de l’élève (+2cds Δωρεάν) 1,76 2018
Cahier d’activités (+1cd Δωρεάν) 6,80 2018
Guide pédagogique 26,30 2018
Kit Numérique 17,50 2018
2 Nouveau Copains, Copines Primaire 1 TRAIT D’UNION  
Livre de l’élève+ Cahier d’activités 1,74 2020
Guide pédagogique 25 €
(ΔΩΡΕΑΝ)
2020
CD ROM 18 €
(ΔΩΡΕΑΝ)
2020
Nouveau Copains, Copines Primaire 2    
Livre de l’élève+ Cahier d’activités 1,74 2020
Guide pédagogique 25 €
(ΔΩΡΕΑΝ)
2020
CD ROM 18 €
(ΔΩΡΕΑΝ)
2020

B. Τις παρακάτω διδακτικές σειρές προηγούμενων ετών (των οποίων δεν έχει λήξει η περίοδος των έξι ετών) για την κύρια διδασκαλία του μαθήματος:

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΚΔΟΣΗ
1 ABC
Ma Méthode de français 1
ABC -TSOUCTIDI  
Livre de l’élève 1,75 € 2018
Cahier d’activités 3 € 2018
Livre du professeur 9 € 2018
CD audio 5 € 2018
CD ROM για διαδραστικό πίνακα 5 € 2018
Όλα τα βοηθήματα του καθηγητή από το site ΔΩΡΕΑΝ 2018
ABC
Ma Méthode de français 2
 
Livre de l’élève 1,75 € 2018
Cahier d’activités 3 € 2018
Livre du professeur 9 € 2018
CD audio 5 € 2018
CD ROM για διαδραστικό πίνακα 5 € 2018
Όλα τα βοηθήματα του καθηγητή από το site ΔΩΡΕΑΝ 2018
2 Ulysse à Paris 1 Primaire ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
LIVRE OUVERT
 
Livre de l’élève+ Cahier d’activités 2,13 € 2019
Guide pédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2019
CD audio ΔΩΡΕΑΝ 2019
Ulysse à Paris 2 Primaire  
Livre de l’élève+ Cahier d’activités 2,13 € 2019
Guide pédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2019
CD audio ΔΩΡΕΑΝ 2019
Youpiii… !!! 1 ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε
 
Livre de l’élève + Cahier d’exercices 1,96 € 2019
Guide pédagogique + 1 CD ΔΩΡΕΑΝ 2019
Youpiii… !!! 2    
Livre de l’élève + Cahier d’exercices 1,96 € 2019
Guide pédagogique + 1 CD ΔΩΡΕΑΝ 2019
4 Zig Zag+ 1 CLE INTERNATIONAL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ LIVRE OUVERT  
Livre de l’élève + DVD Rom 16,30 € 2018
Cahier d’activités 10,80 € 2018
Guide pédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2018
Zig Zag+ 2  
Livre de l’élève + DVD Rom 16,30 € 2018
Cahier d’activités 11,20 € 2018
Guide pédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2018
5 Jus d’orange 1 CLE INTERNATIONAL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ LIVRE OUVERT  
Livre de l’élève + DVD Rom 5,30 € 2015
Cahier d’activités 9,80 € 2015
Guide pédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2015
Jus d’orange 2  
Livre de l’élève + DVD Rom 5,60 € 2015
Cahier d’activités 9,90 € 2015
Guide pédagogique ΔΩΡΕΑΝ 2015
6 Merci 1 CLE INTERNATIONAL ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ LIVRE OUVERT  
Livre de l’élève + CD Audio 14,80 € 2016
Cahier d’activités 10,40 € 2016
Livre du professeur ΔΩΡΕΑΝ 2016
Merci 2  
Livre de l’élève + CD Audio 14,80 € 2016
Cahier d’activités 10,40 € 2016
Livre du professeur ΔΩΡΕΑΝ 2016

Γ. Τα παρακάτω προαιρετικά βοηθήματα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΚΔΟΣΗ
ULYSSE À PARIS 1
Mon cahier de devoirs
ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
LIVRE OUVERT
18,90 2019
ULYSSE À PARIS 2
Mon cahier de devoirs
ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
LIVRE OUVERT
19,90 2019
Super Grammaire pour les petits
CD ROM για διαδραστικό πίνακα
ABC-TSOUCTIDI 7 € 2017
ΔΩΡΕΑΝ 2017
Super Grammaire pour les moyens 7 € 2017

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


Εκτύπωση