Βιβλία Διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Φ52/129201/Δ1/30-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
: Γ. Μανέντη
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 2018-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, άρθρο 60 παρ. 4 .
2. Τις διατάξεις του Ν.2525/1997, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ.Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/2017,τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015 τ.Α’) περί … Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016 τ.Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει (ΦΕΚ 31/2018/τ.Β΄).
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1324/2016 τ.Β’), από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με όσα αναφέρονται σε αυτή, «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» .
9. Την με αριθμ. Φ52/70938/Δ1/04-05-2018 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
10. Το με αρ.πρ. 98876/15-06-2018 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
11. Την με αριθμ. 32/19-07-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
12. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας για τις Ε' και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

A. Τη νέα διδακτική σειρά ABC Ma Méthode 1 και 2 για την κύρια διδασκαλία του μαθήματος:

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

TIMH

ΕΚΔΟΣΗ

 

 ABC Ma Méthode 1

ABC -TSOUCTIDI

   

 

 Livre de l’élève

4,30 €

2018

 

 Cahier d’activités

2,30 €

2018

 

 Livre du professeur

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

 CD -Audio

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

 CD ROM για διαδραστικό πίνακα

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

CD με τραγούδια πάνω στη γραμματική και το λεξιλόγιο κάθε ενότητας +βιβλιαράκι με τα λόγια των τραγουδιών

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

Όλα τα βοηθήματα του καθηγητή

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

ABC Ma Méthode 2

ABC -TSOUCTIDI

 

 

 

Livre de l’élève

5 €

2018

 

Cahier d’activités

2,30 €

2018

 

Livre du professeur

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

CD -Audio

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

CD ROM για διαδραστικό πίνακα

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

CD με τραγούδια πάνω στη γραμματική και το λεξιλόγιο κάθε ενότητας +βιβλιαράκι με τα λόγια των τραγουδιών

ΔΩΡΕΑΝ

2018

 

Όλα τα βοηθήματα του καθηγητή

ΔΩΡΕΑΝ

2018

B. Τις παρακάτω διδακτικές σειρές προηγούμενων ετών (των οποίων δεν έχει λήξει η περίοδος των έξι ετών) για την κύρια διδασκαλία του μαθήματος:

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

TIMH

ΕΚΔΟΣΗ

1

Arthur et Lilou 1

TRAIT D'UNION

 

 

Livre de I'eleve

2,04 €

2014

Cahier d'activites

3,00 €

2014

Livre du professeur

9,50 €

2014

CD ROM -TBI

5,00 €

2014

Arthur et Lilou 2

 

 

Livre de I'eleve

2,04 €

2014

Cahier d'activites

3,00 €

2014

Livre du professeur

9,50 €

2014

CD ROM -TBI

5,00 €

2014

2

Arthur et Lilou 1 Primaire TRAIT D’UNION

 

 

Livre de l’élève + Cahier d’activités

3,67 €

2014
Livre du professeur 9,50 €

2014

CD ROM –TBI

5,00 €

2014
Arthur et Lilou 2 Primaire    
Livre de l’élève + Cahier d’activités 3,67 € 2014
Livre du professeur

9,50 €

2014
CD ROM –TBI 5,00 €

2014

3

Le Nouveau Mon ami 1

 

 

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε

 

 

 

 

Livre de l'eleve + Cahier d'exercices

2,26 €

2013

Guide pedagogique + 1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2013

Le Nouveau Mon ami 2

 

 

Livre de l'eleve + Cahier d'exercices

2,26 €

2013

Guide pedagogique + 1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2013

Γ. Νέα προαιρετικά βοηθήματα

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

TIMH

ΕΚΔΟΣΗ

Cour de récré

TRAIT D’UNION

23,60€

2016

Super Grammaire 1

CD ROM για διαδραστικό πίνακα

ABC-TSOUCTIDI

8 €

2017

Super Grammaire 2

CD ROM για διαδραστικό πίνακα
Όλο το λεξιλόγιο δίνεται από το site

8 €

2017

*Διευκρίνιση: Επισημαίνεται ότι η διδακτική σειρά Arthur et Lilou 1 & 2 των εκδόσεων TRAIT D’ UNION είναι η ίδια ακριβώς διδακτική σειρά, της οποίας το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών προσφέρονται από τον εκδοτικό οίκο είτε σε επίτομη έκδοση είτε σε δύο ξεχωριστά βιβλία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση