Βιβλία Διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας σε Δημοτικό Σχολείο 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.Φ52/101619/Δ1/25-06-2019/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
: Γ. Μανέντη
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 2019 - 2020

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, άρθρο 60 παρ. 4 .
2. Τις διατάξεις του Ν.2525/1997, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ.Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/2017,τ. Α΄)
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015 τ.Α’) περί … Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,…
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016 τ.Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει (ΦΕΚ 31/2018/τ.Β΄).
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1324/2016 τ.Β’), από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με όσα αναφέρονται σε αυτή, «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» .
9. Την με αριθμ. Φ52/38196/Δ1/12-03-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
10. Το με αρ.πρ. 77795/16-05-2019 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
11. Την με αριθμ. 21/06-06-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
12. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας για τις Ε' και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

A. Τις παρακάτω νέες και επικαιροποιημένες / βελτιωμένες διδακτικές σειρές για την κύρια διδασκαλία του μαθήματος:

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

TIMH

ΕΚΔΟΣΗ

1

Ulysse à Paris 1 Primaire

ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
LIVRE OUVERT

 

Livre de l’élève

2,15 €

2019

Cahier d’activités + CD audio

3,00 €

2019

Guide pédagogique

ΔΩΡΕΑΝ

2019

CD audio

ΔΩΡΕΑΝ

2019

Ulysse à Paris 2 Primaire

 

Livre de l’élève

2,15 €

2019

Cahier d’activités + CD audio

3,00 €

2019

Guide pédagogique

ΔΩΡΕΑΝ

2019

CD audio

ΔΩΡΕΑΝ

2019

2

Youpiii… !!! 1

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

 

Livre de l’élève + Cahier d’exercices

2,17 €

2019

Guide pédagogique + 1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2019

Youpiii… !!! 2

 

Livre de l’élève + Cahier d’exercices

2,17 €

2019

Guide pédagogique + 1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2019

3

Zig Zag+ 1

CLE INTERNATIONAL
ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ LIVRE OUVERT

 

Livre de l’élève + DVD Rom

16,30 €

2018

Cahier d’activités

10,80 €

2018

Guide pédagogique

ΔΩΡΕΑΝ

2018

Zig Zag+ 2

 

Livre de l’élève + DVD Rom

16,30 €

2018

Cahier d’activités

11,20 €

2018

Guide pédagogique

ΔΩΡΕΑΝ

2018

B. Τις παρακάτω διδακτικές σειρές προηγούμενων ετών (των οποίων δεν έχει λήξει η περίοδος των έξι ετών) για την κύρια διδασκαλία του μαθήματος:

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

TIMH

ΕΚΔΟΣΗ

1

ABC
Ma Méthode de français 1

ABC -TSOUCTIDI

 

Livre de l’élève

4,20 €

2018

Cahier d’activités

2,30 €

2018

Livre du professeur

6

2018

CD audio

ΔΩΡΕΑΝ

2018

CD ROM για διαδραστικό πίνακα

ΔΩΡΕΑΝ

2018

CD με τραγούδια πάνω στη γραμματική και το λεξιλόγιο κάθε ενότητας +βιβλιαράκι με τα λόγια των τραγουδιών

ΔΩΡΕΑΝ

2018

ABC
Ma Méthode de français 2

 

Livre de l’élève

4 €

2018

Cahier d’activités

2,30 €

2018

Livre du professeur

7

2018

CD audio

ΔΩΡΕΑΝ

2018

CD ROM για διαδραστικό πίνακα

ΔΩΡΕΑΝ

2018

2

Arthur et Lilou 1

TRAIT D’UNION

 

Livre de l’élève

2,04 €

2014

Cahier d’activités

3,00 €

2014

 

Livre du professeur (Guide de classe)

 

9,50 €

2014

CD ROM –TBI

5,00 €

2014

Arthur et Lilou 2

 

Livre de l’élève

2,04 €

2014

Cahier d’activités

3,00 €

2014

Livre du professeur (Guide de classe)

9,50 €

2014

CD ROM –TBI

5,00 €

2014

3

Arthur et Lilou 1 Primaire

TRAIT D’UNION

 

Livre de l’élève + Cahier d’activités

3,44 €

2014

Livre du professeur (Guide de classe)

9,50 €

2014

CD ROM –TBI

5,00 €

2014

Arthur et Lilou 2 Primaire

 

Livre de l’élève + Cahier d’activités

3,44 €

2014

Livre du professeur (Guide de classe)

9,50 €

2014

CD ROM –TBI

5,00 €

2014

4

Jus d’orange 1

CLE INTERNATIONAL
ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
LIVRE OUVERT

 

Livre de l’élève + DVD Rom

5,30 €

2015

Cahier d’activités

9,80 €

2015

Guide pédagogique

ΔΩΡΕΑΝ

2015

Jus d’orange 2

 

Livre de l’élève + DVD Rom

5,60 €

2015

Cahier d’activités

9,90 €

2015

Guide pédagogique

ΔΩΡΕΑΝ

2015

5

Merci 1

CLE INTERNATIONAL
ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
LIVRE OUVERT

 

Livre de l’élève + CD Audio

14,80 €

2016

Cahier d’activités

10,40 €

2016

 

Livre du professeur

 

ΔΩΡΕΑΝ

2016

Merci 2

 

Livre de l’élève + CD Audio

14,80 €

2016

Cahier d’activités

10,40 €

2016

Livre du professeur

ΔΩΡΕΑΝ

2016

Γ. Τα παρακάτω προαιρετικά βοηθήματα

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

TIMH

ΕΚΔΟΣΗ

Super Grammaire pour les petits CD ROM για διαδραστικό πίνακα

ABC-TSOUCTIDI

7 €

2017

ΔΩΡΕΑΝ

2017

Super Grammaire pour les moyens

7 €

2017

MéthoDelf A1

ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ LIVRE OUVERT

33,90

2018

Mon 1er cahier d’écriture

TRAIT D’UNION

5,80

2018

Cour de récré – Nouvelle édition

TRAIT D’UNION

25,50€

2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση