Λειτουργία Κέντρων Πληροφορικής ΚΕΠΛΗΝΕΤ, Επιλογή - Αρμοδιότητες Υπευθύνων

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΕΠΛΗΝΕΤ)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΕΠΛΗΝΕΤ

(Κατάργηση του ΦΕΚ 980/25-07-2006 - αρ.65854/Γ6/06)

(Μετάβαση στις διευκρινήσεις)

Αρ.Πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πληροφορίες : Εύη Γιούρα, Φρέντζου Μαίρη
Τηλέφωνο: 210-3443359,2226
Fax : 210-3443303
e-mail: elpinor(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ:«Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002) όπως η περίπτωση α΄ τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α/21.6.2006).

2. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα.

3. Το άρθρο 33 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α/4.11.2011 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 266 Α/29.12.2011).

4. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.».

5. Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.».

6. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.».

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Υπεύθυνοι των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης) τοποθετούνται, ύστερα από επιλογή και απόσπαση, ένας (1), τουλάχιστον, Υπεύθυνος των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)που λειτουργούν στην οικεία Περ/κή Δ/νση Εκ/σης και δύο (2), το πολύ, Τεχνικοί Υπεύθυνοι ανά ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..

2. Η επιλογή και τοποθέτηση των Υπευθύνων γίνεται για τριετή θητεία.

Άρθρο 2
Ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψήφιων και κωλύματα συμμετοχής τους στη  διαδικασία επιλογής

1.Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνωνκαι Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορούν να είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Α/βαθμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης,του Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, που ανήκουν οργανικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης) που υπάγονται και τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. των οποίων τις θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων διεκδικούν και έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία στηνΑ/βαθμια ή Β/θμια εκπαίδευση.

 2.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Β/θμιας εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας.

Άρθρο 3
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1.Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ι.Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και συγκρότησης.

II.Υπηρεσιακής κατάστασης και διδακτικής, εργαστηριακής και τεχνικής εμπειρίας.

IΙΙ. Προσωπικότητας – γενικής συγκρότησης.

2. Τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. αποτιμώνται σε μόρια ή μονάδες ως εξής:

Ι. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση:

α) Διδακτορικό στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

6

β) Μεταπτυχιακός τίτλος (Master) στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο

4

γ) Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου (Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου).

3

δ) Πτυχίο Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. (Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφορικών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής)

3

ε) Πτυχίο Πανεπιστημίου, εκτός αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση γ)

2

στ) Πτυχίο Τ.Ε.Ι., εκτός αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση δ)

2

ζ) Άριστη γνώση ξένης γλώσσας

2

η) Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας

1.5

θ) Καλή γνώση ξένης γλώσσας

1

ι) Πιστοποιημένος επιμορφωτής σε προγράμματα επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ., Μ.Π.Ε., Τ.Π.Ε.) ή πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β

2

ια) Συμμετοχή σε σεμινάρια που συμβάλουν στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση οργανωμένα από Υπουργεία ή φορείς της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0,5ανά 50 ώρες και μέχρι 4

ιβ) Σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού υποστήριξης λειτουργίας μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης εφόσον  αποτελούν προϊόντα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή εποπτευόμενου Φορέα του

0,5 για κάθε λογισμικό και μέχρι 2

ιγ) Συγγραφή διδακτικών βιβλίων Πληροφορικής έκδοσης Ο.Ε.Δ.Β. ή Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, με αναγνωρισμένο ISBN, ατομικά ή ομαδικά

0,5 ανά βιβλίο και μέχρι 2

ιδ) Δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με την Πληροφορική και την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, σε έγκυρα εκπαιδευτικά και επιστημονικά περιοδικά

0,2 για κάθε δημοσίευση και μέχρι 2

ιε) Εισηγήσεις και ανακοινώσεις με περιεχόμενο σχετικό με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες, σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια με κριτές

0,2μόριαανά εισήγηση ή ανακοίνωση και μέχρι 2

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας Ι) ορίζονται τα είκοσι (20).

Όλοι οι τίτλοι, εφόσον προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Από τα κριτήρια α), β), γ) και δ) μοριοδοτούνται αυτά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την ένταξη στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20.

Από τα κριτήρια α) και β)μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο αν ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μοριοδοτούνται και τα δύο αν η διδακτορική διατριβή έχει διαφορετικό θέμα από τη μεταπτυχιακή και δεν αποτελεί συνέχειά της.

Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας αποδεικνύεται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τo άρθρο 3 του Ν. 3848/2010. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τις μονάδες για το υψηλότερο επίπεδο γνώσης που αποδεικνύουν. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας.

II.Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική, εργαστηριακή και τεχνική εμπειρία:

α) Εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (5 έτη)

0,5  ανά έτος, και μέχρι 3

β) Διδακτική υπηρεσία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης για την επιλογή (3 έτη)

0,5  ανά έτος, και μέχρι 2

γ) Θητεία σε θέση Υπευθύνου ή Τεχνικού Υπευθύνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και πρώην ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1 ανά έτος, και μέχρι 5

δ) Καθήκοντα Υπευθύνου σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

0,2 ανά έτος, και μέχρι 1

ε) Προϋπηρεσία σε Φορέα υλοποίησης της Τεχνικής Στήριξης (ΤΣ) ή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

1 ανά έτος, και μέχρι 3

στ) Προϋπηρεσία σε Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΝΟC) των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητικών Ινστιτούτων

1 ανά έτος, και μέχρι 3

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων γ) και δ) λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις ή άλλη προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση και τα αρχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου δ) απαιτούνται οι αποφάσεις του Συλλόγου Καθηγητών του σχολείου με τις οποίες καθορίζονται οι ετήσιες εξωδιδακτικές εργασίες ή άλλη προβλεπόμενη υπηρεσιακή απόφαση.

Για τη μοριοδότηση των κριτηρίωνε) και στ)λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιώσεις από τα αντίστοιχα Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα.

IΙΙ. Προσωπικότητα – γενικής συγκρότηση:

Από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως προκύπτει από α) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και β) την προσωπική συνέντευξη.

Ειδικότερα συνεκτιμάται η συμμετοχή του υποψηφίου σε προγράμματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η οργάνωση και αξιοποίηση υλικοτεχνικών υποδομών εκπαίδευσης (αίθουσες, εργαστήρια Πληροφορικής), η συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σχετικά με τον εξοπλισμό Πληροφορικής, οι συμμετοχές του σε οργανωτικές ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, συμποσίων κλπ.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης επιπροσθέτως αποτιμάται η γενική συγκρότηση του υποψηφίου καθώς και η ικανότητά του να επιλύει οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να οικοδομεί πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους του και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες.

Μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) ορίζονται τα δεκαπέντε (15).

ΙV.Συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων για τα κριτήρια όλων των κατηγοριών ορίζονται τα πενήντα (50) μόρια.

Άρθρο 4
Όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι το οικείο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

2. Για την επιλογή των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. εκδίδεται προκήρυξη από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, δημοσιοποιείται μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/σεων Εκ/σης.

3. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοίπου έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης αξιολογικών πινάκων επιλογής Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ανά Περ/κή Δ/νση Εκ/σηςνα υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους σε αυτήν ειδικότερους όρους. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν και τις προτιμήσεις τουςγια τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν, δηλαδή αυτές των Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ή των Τεχνικών Υπευθύνων τους.

4. Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

5. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., βάσει των κριτηρίων των κατηγοριών Ι και ΙΙ  της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, καταρτίζουν τους προσωρινούς πίνακες  οι οποίοι γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους και ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. Επίσης ορίζουν σε αυτούς προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων), τις οποίες εξετάζουν και επιβεβαιώνουν ή αναπροσδιορίζουν τις αξιολογικές μονάδες. Η προθεσμία για την υποβολή των γραπτών αντιρρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

6. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζουν τις ενστάσεις το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, οριστικοποιούν τους προσωρινούς πίνακες και καλούν τους υποψηφίους σε συνέντευξη, κοινοποιώντας τους την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της καθώς και την αιτιολογημένη απάντηση επί της ενστάσεώς τους. Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τη προκήρυξη συγκεκριμενοποιεί την προθεσμία της παρούσης παραγράφου.

7. Μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου, κάθε μέλος του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα τις αξιολογικές μονάδες όπως προκύπτουν από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες για τα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 είναι ο μέσος όρος των μονάδων όλων των παρόντων μελών του Συμβουλίου. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. καταρτίζουν τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες βάσει των συνολικών αξιολογικών μονάδων του κάθε υποψηφίου. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων των επιμέρους κατηγοριών. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιλογήςΥπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.προκύπτουν ύστερα από έλεγχο νομιμότητας των οριστικών αξιολογικών πινάκων και την επικύρωσή τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναρτώνται στα Καταστήματα των Δ/νσεων Β/θμιας Εκ/σης και ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των επόμενων Υπευθύνων. Οι πίνακες είναι ενιαίοι για τις θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ανά Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης.

8. Τα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και να ανακοινώσουν το αποτέλεσμα στους ενδιαφερόμενους, στις Υπηρεσίες τους και στην Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην προκήρυξη.

Άρθρο 5
Όργανα και διαδικασία τοποθέτησης

1. Οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής αποσπώνται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξή τους και τις δηλώσεις προτίμησης.Αν μετά τις τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.καλύπτονται από υποψήφιους του τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής, εφόσον τις δηλώσουν, καλούμενοι, εκ νέου, προς τούτο κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα.Ανπαραταύτα δε πληρωθούν οι κενές θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.τότε καλύπτονται από εκπαιδευτικούς των Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 με βαθμό, τουλάχιστον, Β΄ με τη διαδικασία της απόσπασης για ένα σχολικό έτος, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., μετά από πρόταση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Σε περίπτωση που οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.ελλείψουν, για οποιονδήποτε λόγο, οι κενούμενες θέσεις πληρώνονται από τους επόμενους επιλαχόντες του οικείου τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής μέχρι εξαντλήσεώς του. Αν κανείς από τους επιλαχόντες δεν έχει δηλώσει προτίμηση για την κενούμενη θέση Υπευθύνου ή Τεχνικού Υπευθύνου τότε εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετουμένων από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οι μη αναλαμβάνοντες υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών, στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

4. Οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα, μετά τη μετάθεσή τους, θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Η υπηρεσία των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική. Επίσης, οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας.

5. Οι υπηρετούντες με θητεία ως Υπεύθυνοι και Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., μετά τη λήξη της θητείας τους, επανέρχονται στις οργανικές τους θέσεις και σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν πια, τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της επιλογής τους.

Άρθρο 6
Λόγοι και διαδικασία ανάκλησης της τοποθέτησης

1.Η τοποθέτηση των κατεχόντων θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.μπορεί να ανακληθεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εφόσον οι τοποθετηθέντες:

α) επικαλούνται, εγγράφως και αιτιολογημένα, σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας ή

β) επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης.

γ) ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους.

Στην περίπτωση γ) το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί για την απαλλαγή ύστερα από ερώτημα του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης του απαλλασσομένου ενώπιον του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Η χρήση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν είναι επιτρεπτή πριν από την απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7
Τρόπος λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

1. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υπάγονται διοικητικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ο Προϊστάμενος της οποίας έχει και την ευθύνη για την καλή λειτουργία του και τήρηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Σε κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται, μερικώς ή ολικώς, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., το πολύ έως και τρεις (3) εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 και εφόσον δεν επιθυμούν εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών  εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01.13 με πιστοποίηση στις ΤΠΕ. Για την απόσπαση ή διάθεση απαιτούνται τα υπόλοιπα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 2. Η θητεία των αποσπασμένων είναι ετήσια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης στο Κατάστημα της οικείας Δ/σης Β/θμιας Εκ/σης αμέσως μετά τις μεταθέσεις και πριν την γνωστοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις αποσπάσεις στις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

3. Οι Υπεύθυνοι και Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των διοικητικών Υπηρεσιών της Περ/κης Δ/νσης Εκ/σης στην οποία υπηρετούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 10η Ιουλίου κάθε σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και των επισήμων αργιών. Παρίστανται στα γραφεία της έδρας του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που υπηρετούν όλες τις ημέρες του αντίστοιχου διαστήματος, κατά τις οποίες δεν διεξάγονται μαθήματα στα σχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάσεων, εκδόσεων βαθμολογίας κ.λπ.).Μετά από έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικές συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενό τους, ως επιμορφούμενοι ή εισηγητές, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες ανά σχολικό έτος.

4. Ο συντονισμός της δράσης, και γενικές οδηγίες λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Στ΄ Μελετών. Η υποστήριξη των Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., αναφορικά με δράσεις ΤΣ (Τεχνικής Στήριξης) και ΠΣΔ (Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου), γίνεται από τη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

5. Στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορεί να ανατίθενται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Β/θμιας Εκ/σης εργασίες όπως: α) η διατήρηση αρχείων νομοθεσίαςή εκπαιδευτικού λογισμικού ή βιβλιοθήκης, β) η συντήρηση δικτυακού τόπου, γ) η παραλαβή και αποστολή εγγράφων με τήρηση πρωτοκόλλου, δ) η σύνταξη καταστάσεων και στοιχείων πληροφόρησης ε) η χρέωση εξοπλισμού και αναλωσίμων και στ) ο καθορισμός «προσωπικού υποστήριξης» για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το οποίο θα αποτελείται από έναν Υπεύθυνο και έναν Τεχνικό Υπεύθυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., για τις περιπτώσεις που οι υπόλοιποι απουσιάζουν από το χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 8
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπευθύνων Καθήκοντα Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

1. Ο Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι αρμόδιος για τηλειτουργία του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και των σχετικών θεμάτων των σχολικών μονάδων που υπάγονται στη διοικητική του περιφέρεια. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., μεταξύ άλλων,:

α) Καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Δ/νση ΣΕΠΕΔ, το οποίο και υλοποιείται σε συνεργασία με τους Τεχνικούς Υπεύθυνους.

β) Συντονίζει τις επισκέψεις των Τεχνικών Υπευθύνων στις εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες.

γ) Έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και ενημέρωση:

αα) αρχείου νομοθεσίας σχετικής με θέματα πληροφορικής και καλής λειτουργίας και διδασκαλίας στα εργαστήρια πληροφορικής στην Β/θμια και Α/θμια Εκπαίδευση,

ββ) βιβλιοθήκης με σχολικά βιβλία πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, με τεχνικά εγχειρίδια, με βιβλία παιδαγωγικής αξιοποίησης των εκπαιδευτικών εργαλείων καθώς και με περιοδικά

γγ) αρχείου συμβάσεων των διαγωνισμών των σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ,

δδ) αρχείου προδιαγραφών των εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ,

εε) αρχείου εκπαιδευτικού λογισμικού για τα μαθήματα πληροφορικής, που αποστέλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και

στστ) αρχείου δελτίων επισκέψεων των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., το οποίο ενημερώνουν καθημερινά όπου αναγράφονται οι συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και οι ημερομηνίες τους, οι επισκέψεις τους στα σχολεία και η διάρκεια των επισκέψεων και το οποίο υπογράφεται από τον Υπεύθυνο ή τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν.

δ) Χρεώνεται τον εξοπλισμό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και έχει την ευθύνη για τη διατήρηση, τη συντήρηση και την αξιοποίησή του λαμβάνοντας τα  απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τους χώρους του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ/ντή της οικείας Β/θμιας Εκπ/σης τον ετήσιο πίνακα λειτουργικών και λοιπών δαπανών του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..

στ) Συντάσσει σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι το τέλος Ιουνίου, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., την οποία υποβάλλει στην οικεία Διεύθυνση, στο Σχολικό Σύμβουλο κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 και στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ’ Μελετών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ζ) Υποστηρίζει συμβουλευτικά την οικεία Δ/νση Β/βάθμιας Εκ/σης σε θέματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητά του άλλες διοικητικές εργασίες ή εργασίες μηχανογραφικής ή τεχνικής υποστήριξης των Δ/σεων Β/θμιας Εκ/σης.

η) Συμμετέχει σε Επιτροπές διεξαγωγής εξετάσεων (π.χ.για την πρόσβαση των μαθητών της Β/θμιας Εκ/σης σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

θ) Έχει την εποπτεία της ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων που δημιουργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.και σχετίζονται με τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ.

ι) Διοργανώνει τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες, με τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε συνεργασία με αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, με επιστημονικούς Φορείς, αρμόδιες Υπηρεσίες, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

ια) Επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ20 σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης, λειτουργίας των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ  ώστε να έχει προσωπική άποψη:

αα) για την υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων

ββ) για την ορθή χρήση και αξιοποίηση του εργαστηρίου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.

γγ) για τα προβλήματα και τις ανάγκες που παρουσιάζονται.

ιβ) Ενημερώνει τους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών προβλημάτων των υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες.

ιγ) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ20 ή τους αναπληρωτές ή ωρομισθίους για θέματα οργάνωσης των εργαστηρίων Πληροφορικής (Κανονισμός λειτουργίας, συμβάσεις, εγγυήσεις, άδειες χρήσης, κ. ά.) καθώς και για τεχνολογικά θέματα (αρχιτεκτονική εργαστηρίου, υλικό, λογισμικό κ. ά.)

ιδ) Ενημερώνει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ20 ή τους αναπληρωτές ή ωρομισθίους για την παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού και των τηλεματικών υπηρεσιών του εργαστηρίου.

ιε) Υποστηρίζει τους καθηγητές ΠΕ19 και ΠΕ20 στο εργαστηριακό έργο τους. Λειτουργεί ως επικοινωνιακή γέφυρα μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής για τα μαθήματα Πληροφορικής και την υφιστάμενη κατάσταση στα εργαστήρια Πληροφορικής.

ιστ) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για θέματα Πληροφορικής.

ιζ) Συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις τηλεματικές υπηρεσίες των σχολικών εργαστηρίων.

ιη) Συντονίζει αποκεντρωμένες επιμορφωτικές δράσεις σε σχολικά εργαστήρια πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ (π.χ. προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων), συμμετέχοντας σε ανάλογες επιτροπές.

κ) Υποστηρίζει συντονιστικά τις δράσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων της αρμοδιότητάς του, συμμετέχοντας σε ανάλογες επιτροπές.

2. Οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχουν την ευθύνη διαχείρισης, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών των υποδομών ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και της υποστήριξης του ΠΣΔ. Ειδικότερα οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχουν την ευθύνη, ιδίως, για:

α) Την παροχή υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, επιτόπια ή με εργαλεία απομακρυσμένης βοήθειας, για θέματα σχετικά με τις υποδομές ΤΠΕ όλων των τύπων εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων της Β/θμιας και Α/θμιας Δ/νσης Εκ/σης με προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες. Στην υποστήριξη περιλαμβάνεται η συντήρηση  και η αποκατάσταση βλαβών.

β) Αναλυτική καταγραφή αιτημάτων και λύσεων σε θέματα ΤΣ και ΠΣΔ στο Πληροφοριακό σύστημα Helpdesk.

γ) Την άμεση υλοποίηση ή τη συμβολή στην υλοποίηση ή την εποπτεία υλοποίησης κεντρικών στρατηγικών αποφάσεων για σχεδιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές ΤΠΕ.

δ) Θέματα χρήσης των εφαρμογών του ΠΣΔ.

3. Για το λεπτομερή καθορισμό των εργασιών που εκτελούν οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ύστερα από ειδική εισήγηση των Δ/νσεων Σ.Ε.Π.Ε.Δ. καιΛειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σχετικός αναλυτικός οδηγός.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος

1. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η 65854/Γ7/06 (ΦΕΚ 980  Β/25.7.2006) «Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνι­κών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.»και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο τα θέματα της παρούσης.

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Εκτύπωση