Υποτροφίες ΙΚΥ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΠΙ) ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.18342/01-11-2017

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
142 34 Νέα Ιωνία
ιστοσελίδα: http://www.iky.gr
Αρμόδια υπάλληλος για σχετικές πληροφορίες: Νάγια Οικονομοπούλου,
Τηλ. 210 3726328,
e-mai: necono(ΣΤΟ)iky.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι.Κ.Υ.
σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2018-2019

ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 146678/Η1/12.9.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Έγκριση προκήρυξης θέσεων υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ακαδημαϊκών ετών 2017–2018 και 2018-2019», προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποτροφίας, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

1) Ιστορίας και Πολιτισμού
2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3) Νομικών Επιστημών
4) Οικονομικών Επιστημών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 21608/Η1-9/2/2017 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017) «Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές - υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.)- Οικονομικές παροχές».

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

i. Είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

ii. Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμου τίτλου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση πτυχίων και τίτλων επιπέδου Master που έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομιστεί στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2018 (οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να τις προσκομίσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης που αναφέρονται στο κεφ. Γ της παρούσης).

iii. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών

iv. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές.

v. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει.

vi. Έχουν ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ., κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.

vii. Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές ή τυγχάνουν ή δικαιούνται να λάβουν αναβολή στράτευσης για διδακτορικές σπουδές από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας (τουλάχιστον τέσσερα έτη).

viii. Οι υποψήφιοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αρχομένης από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, για το πλήρες διάστημα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (τουλάχιστον τέσσερα έτη). Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας και οι επιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να την υποβάλλουν πριν την έναρξη της υποτροφίας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (EUΙ Doctoral Programme), με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx

Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικώς, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των συστατικών επιστολών), σε έντυπη μορφή, είναι υποχρεωτικό να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. (Τμήμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) έως τις 9 Φεβρουαρίου 2018 το αργότερο.

Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
2. επίσημο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του αιτούντος.

3. αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας. Στην περίπτωση πτυχίων και τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να συμπεριληφθούν και οι σχετικές πράξεις αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), εάν έχουν ήδη εκδοθεί, ή βεβαίωση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί κατάθεσης αίτησης για την αναγνώριση τίτλων αλλοδαπής.

4. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους,

6. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει (να χρησιμοποιηθεί η ακριβής διατύπωση) ότι ο υποψήφιος:

i. δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές,

ii. έχει ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ.,

iii. είναι ή δεν είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος.

iv. κατά την διάρκεια της έρευνας, δεν θα λαμβάνει άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, φορέα, οργανισμό, κ.τ.λ., εδρεύοντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

v. κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή άλλο συναφή οργανισμό άλλου κράτους.

Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα ανωτέρω εντός των προαναφερθεισών προθεσμιών ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα εξαιρεθούν από την διαδικασία επιλογής. Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του Ι.Κ.Υ. ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selection criteria), τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας. Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι, ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο Ι.Κ.Υ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής κυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2018,  υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Ι.Κ.Υ. πιστοποιητικό εγγραφής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών («EUI Doctoral Programme») του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καθώς και όσα από τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν έχουν προσκομιστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας:

1. σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας,

2. σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τίτλων επιπέδου Master της αλλοδαπής, που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας,

3. Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, βεβαίωση/πιστοποιητικό αναβολής στράτευσης, από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και για το πλήρες διάστημα (τουλάχιστον τέσσερα έτη) του εγκεκριμένου προγράμματος διδακτορικών σπουδών.

4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης τετραετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να καταχωρίσουν στην διαδικτυακή πύλη τού Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr), το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2018, τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης (τραπεζικός λογαριασμός όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβλέπων καθηγητής κ.τ.λ.) και την έναρξη της υποτροφίας.

Στην συνέχεια, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντός τακτής προθεσμίας, συνάπτουν σύμβαση επιχορήγησης με το Ι.Κ.Υ., στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον υποψήφιο και το Ι.Κ.Υ. Στην περίπτωση που οι επιλεγέντες Υπότροφοι δεν υποβάλουν εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών τα ανωτέρω δικαιολογητικά έναρξης ή την σύμβαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη, το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει την χορήγηση υποτροφίας.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1.1. Η διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές ορίζεται σε 36 κατ’ ανώτατο όριο διαδοχικούς μήνες και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου κατά την διάρκεια των σπουδών του. Στην περίπτωση που οι διδακτορικές σπουδές ολοκληρωθούν επιτυχώς σε διάστημα μικρότερο των 36 μηνών, η διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. περιορίζεται στον πραγματικό χρόνο που απαιτήθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

1.2. Η υποτροφία για το χρονικό διάστημα πέραν των 36 μηνών -εάν απαιτείται, κατά την κρίση του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας - βαρύνει και καταβάλλεται απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

1.3. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας του Ι.Κ.Υ. με το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας., δύναται να τροποποιηθεί η περίοδος του προγράμματος σπουδών του υποτρόφου που καλύπτεται από το Ι.Κ.Υ. και το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας αντιστοίχως.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Κατά την διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. χορηγούνται:

I. Τροφεία: Μηνιαίο ποσό ύψους χιλίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.089,21 €) για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης. Καταβάλλεται μηνιαίως ή, κατά προτίμηση, τριμηνιαίως, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και ικανοποιητικής προόδου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας,

II. Δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ετήσιο ποσό ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€ 450,00) κατ’ ανώτατο όριο για την κάλυψη μέρους της ενδεχόμενης δαπάνης ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χορηγείται στους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας υποτρόφους, οι οποίοι παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο και δεν διαθέτουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης. Καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους σπουδών, βάσει παραστατικού που αποδεικνύει την καταβολή, το πραγματικό κόστος και το διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

III. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης: Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 250 ευρώ (250,00 €) για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στον τόπο σπουδών. Χορηγείται άπαξ, μετά την έναρξη της υποτροφίας.

Οι ανωτέρω οικονομικές παροχές αφορούν τα μεικτά ποσά (πριν την παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ενδεχόμενων τραπεζικών εξόδων) που χορηγούνται στον Υπότροφο. Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 21608/Η1-9/2/2017 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017) όπως εκάστοτε ισχύει.

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στον Υπότροφο από το Ι.Κ.Υ. μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα της ημεδαπής και στον οποίο ο Υπότροφος είναι μοναδικός δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον Υπότροφο.

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Η υποτροφία χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τους όρους της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του υποτρόφου. Επιμέρους ζητήματα που δεν καλύπτονται από την σύμβαση, τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις ρυθμίζονται με αποφάσεις τού Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., τις οποίες ο Υπότροφος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον Υπότροφο εφόσον διατεθούν στο Ι.Κ.Υ. οι απαραίτητες πιστώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο Υπότροφος:
α) είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, και
β) παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.

4. Ο Υπότροφος οφείλει:

I. να αφιερωθεί ουσιαστικά στις διδακτορικές σπουδές του και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στον επιστημονικό τομέα για τον οποίο επελέγη,

II. να ενημερώνει το Ι.Κ.Υ., εγγράφως και με αποκλειστικώς δική του ευθύνη, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και τις σπουδές του και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων τού τραπεζικού λογαριασμού όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr),

III. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ., στην μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το Ι.Κ.Υ., έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως τού ζητηθεί. Η έγκριση των εκθέσεων και δικαιολογητικών προόδου από το Ι.Κ.Υ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας,

IV. να υποβάλλει στο Ι.Κ.Υ., μετά την λήξη εκάστου έτους διδακτορικών σπουδών, βεβαίωση του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, από την οποία να αποδεικνύεται η συνέχιση των σπουδών του (εγγραφή στο επόμενο έτος σπουδών) ή η επιτυχής ολοκλήρωσή τους,
V. να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες/διδακτορική διατριβή τα εξής: «Η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής/επιστημονικής ανακοίνωσης/εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Ελλήνων υποψηφίων διδακτόρων τού Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας». Η ανωτέρω αναφορά θα γίνεται στην γλώσσα συγγραφής τού επιστημονικού έργου.

5. Ο Υπότροφος υποχρεούται:

I. να προσκομίσει στο Ι.Κ.Υ. τον απονεμόμενο από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ (Master by Research) εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποτροφία διακόπτεται.

II. να καταθέσει στο Ι.Κ.Υ., εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου σπουδών ή επίσημη βεβαίωση από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών του καθώς και ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής (τελικά παραδοτέα). Η διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο Ι.Κ.Υ. ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του υποτρόφου, ο οποίος εκχωρεί στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και, ενδεικτικά, για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, δύναται να χορηγήσει παράταση 24 κατ' ανώτατο όριο μηνών, της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, χωρίς την καταβολή οικονομικών παροχών.

6. Κατά την διάρκεια της υποτροφίας, ο Υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, ο Υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. πριν την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της παρούσας υποτροφίας.

7. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω μη ικανοποιητικής προόδου των σπουδών του υποτρόφου.

8. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί την χορήγηση υποτροφίας, εάν διαπιστωθεί, έστω και εκ των υστέρων, ότι δεν συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Επιπροσθέτως, το Ι.Κ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν, αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την οικονομική κατάσταση του υποτρόφου, κ.τ.λ.

9. Σε οιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας ή παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων της Σύμβασης και του Κανονισμού, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την συνδρομή τυχόν περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου. Επιπροσθέτως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. δύναται να αποφασίσει την ανάκτηση μέρους αντί τού συνόλου τής καταβληθείσης υποτροφίας.

10. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν, μετά την λήξη των διδακτορικών σπουδών, να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους και να υπηρετήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται στην επιστροφή του συνολικού ποσού της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

11. Ο Υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή άλλο συναφή Οργανισμό άλλου κράτους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.
Κυριάκος Αθανασίου
Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΦ

Αρ.Πρωτ.21608/Η1/09-02-2017/ΥΠΠΕΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Ι. Πουλογιάννη
Τηλέφωνο : 210-3443184
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές -υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες- του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) – Οικονομικές παροχές»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ' όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1698/1987 «Υποχρεώσεις της Ελλάδας προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας − χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες Ερευνητές του Ινστιτούτου αυτού» (ΦΕΚ 59/τ.Α/4-5-1987),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της Σύμβασης που περιέχεται στο Ν. 1628/1986 «Κύρωση: 1. της Σύμβασης για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, 2. του
πρωτοκόλλου σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και 3. της τελικής πράξης αυτής» (ΦΕΚ 98/τ.Α/18-7-1986),
3. Τις διατάξεις του Ν. 2219/1994 «Κύρωση Σύμβασης για την αναθεώρηση της Σύμβασης περί ιδρύσεως ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου και της Τελικής Πράξεως της Σύμβασης αναθεώρησης» (ΦΕΚ 109/τ.Α/6-7-1994),
4. Τις διατάξεις του Α.Ν 1825/1951 και του Α.Ν. 1859/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (ΦΕΚ 180/τ.Α/28-5-1951 και 185/τ.Α/23-6-1951 αντιστοίχως),
5. Τις διατάξεις του Ν. 2158/93 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 109/τ.Α/28-6-1993),
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 321/31-12-1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Φ.Ε.Κ. 306/τ.Α/31-12-1999),
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α/28-6-2014),
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α/22-4-2005),
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145)
10. Το ΠΔ 125/2016 (210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
11. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Φ.Ε.Κ. 2168/τ.Β/9-10-2015) ,
12. Το γεγονός ότι οι απονεμόμενοι από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. εφόσον, σύμφωνα με το με Α.Π. 17572/4-6-2007 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ., πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν.3328/2005,
13. Την υπ’ αριθμ. 146678/Η1/12-9-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Έγκριση προκήρυξης θέσεων υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), ακαδημαϊκών ετών 2017–2018 και 2018-2019» (Φ.Ε.Κ. 2993/τ.Β’/19.09.2016),
14. Την ανάγκη καθορισμού των κανονιστικών διατάξεων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.),
15. Την ανάγκη καθορισμού των κανονιστικών διατάξεων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs - Max Weber Scholarships» σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ),
16. Την ανάγκη καθορισμού του είδους και του ύψους των οικονομικών παροχών του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας.
17. Την ανάγκη καθορισμού του είδους και του ύψους των οικονομικών παροχών του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs - Max Weber Scholarships» σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.).
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών ευρώ (369.613,00 €) η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 02.30.001.2679.4 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), οικονομικών ετών 2017 και 2018 κατά 187.616,76 € και 181.996,24€ αντιστοίχως,
19. Τις υπ’ αριθμ. 588/25-1-2017 και 576/25-01-2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης «δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 43.761,56 € και 143.855,20€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών από τον Κ.Α.Ε. 2679.4 οικονομικού έτους 2017» (Α.Δ.Α. 60Γ64653ΠΣ-ΑΘ6 και 6ΦΕ34653ΠΣ-Δ3Σ),
20. Την απόφαση της 17ης/14-09-2016 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. «Σχέδιο Κ.Υ.Α. με τίτλο «Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές -υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες- του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) – Οικονομικές παροχές ακαδημαϊκών ετών 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019».
21. Την με αρ. πρωτ. Δππδαεφα/727/213993/Β2/14-12-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης (Κ.Α.Ε. 2679.4) για το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018
22. Την αριθ. Πρωτ. ΔΠΠΔΑΕΦΑ/28/14231/Β2/27-1-2017 Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Δ/νσης Παρακολούθησης Π/Υ & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων-Τμήμα Α’

Αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις κανονιστικές διατάξεις των προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές -υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες- του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) καθώς και τις οικονομικές παροχές ως ακολούθως:

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Το ελληνικό κράτος, ως κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ), χρηματοδοτεί την συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα του Ε.Π.Ι.Φ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- χορηγεί, στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων, υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση σε ένα από τους παρακάτω τομείς οι οποίοι αντιστοιχούν στα τμήματα του Ε.Π.Ι.Φ.:
1) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
2) Οικονομικών Επιστημών
3) Νομικών Επιστημών
4) Ιστορίας και Πολιτισμού

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις της παρούσης απόφασης αφορούν:

1) τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης υποτροφίας του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ε.Π.Ι.Φ. καθώς και του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs - Max Weber Scholarships» σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ),

2) το ύψος των οικονομικών παροχών του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του E.Π.Ι.Φ.

3) το ύψος των οικονομικών παροχών, του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs - Max Weber Scholarships» σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ), οποίοι ανέρχονται σε έναν κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επιλέξιμοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

i. Είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

ii. Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Στην περίπτωση πτυχίων που έχουν εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομιστεί στο ΙΚΥ το αργότερο έως την προβλεπόμενη στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκάστου ακαδημαϊκού έτους ημερομηνία.

iii. Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής. Ο τίτλος και η σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) -αν απαιτείται (περίπτωση τίτλου που έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής), πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομιστεί στο ΙΚΥ το αργότερο έως την προβλεπόμενη στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκάστου ακαδημαϊκού έτους ημερομηνία,

iv. Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού τίτλου σπουδών. Ο διδακτορικός τίτλος και η σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) -αν απαιτείται (περίπτωση τίτλου που έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής), πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομιστεί στο ΙΚΥ το αργότερο έως την προβλεπόμενη στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκάστου ακαδημαϊκού έτους ημερομηνία,

v. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της γλώσσας εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει,

vi. Έχουν ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο Σύμβασης Υποτροφίας με το ΙΚΥ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων,

vii. Οι υποψήφιοι για διδακτορικές σπουδές δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές,

viii. Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για την συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταδιδακτορικής έρευνας ή/και κατάρτισης,

ix. Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση, απόφοιτοι του Ε.Π.Ι.Φ., πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται από το Ε.Π.Ι.Φ. για αποφοίτους του Ε.Π.Ι.Φ. ,

x. Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές ή τυγχάνουν ή δικαιούνται να λάβουν αναβολή στράτευσης από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για το πλήρες διάστημα του προγράμματος (τουλάχιστον τέσσερα έτη στην περίπτωση υποψηφίων για διδακτορικές σπουδές και ένα έτος στην περίπτωση υποψηφίων για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση),

xi. Οι υποψήφιοι για μεταδιδακτορική έρευνα και κατάρτιση δεν είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι.

xii. Οι υποψήφιοι για διδακτορικές σπουδές μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αρχομένης από την από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, για το για το πλήρες διάστημα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (τουλάχιστον τέσσερα έτη). Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας και οι επιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να την υποβάλλουν πριν την έναρξη της υποτροφίας.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.τ.λ.) εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκάστου ακαδημαϊκού έτους, η οποία δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Ε.Π.Ι.Φ. (www.eui.eu) και του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του ΙΚΥ ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), βάσει κριτηρίων επιλογής (ποιοτικά κριτήρια) που θέτει το Ε.Π.Ι.Φ. Οι υποψήφιοι, πριν την τελική επιλογή, ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι.Φ. το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο ΙΚΥ.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής κυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία), στην μορφή και με τον τρόπο που θα τους υποδειχθεί, εντός τακτής προθεσμίας, τα προβλεπόμενα, στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκάστου ακαδημαϊκού έτους, δικαιολογητικά έναρξης. Στην συνέχεια, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντός τακτής προθεσμίας, συνάπτουν σύμβαση επιχορήγησης με το ΙΚΥ, στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον υποψήφιο και το ΙΚΥ.

Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει την χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών τα ανωτέρω δικαιολογητικά έναρξης ή την σύμβαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Π.Ι.Φ.:

1.1. Η διάρκεια της υποτροφίας του ΙΚΥ ορίζεται σε 36 διαδοχικούς μήνες για διδακτορικές σπουδές κατ’ ανώτατο όριο και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου κατά την διάρκεια των σπουδών του. Στην περίπτωση που οι διδακτορικές σπουδές ολοκληρωθούν επιτυχώς σε μικρότερο των 36 μηνών διάστημα, η διάρκεια της υποτροφίας του ΙΚΥ περιορίζεται στον πραγματικό χρόνο που απαιτήθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

1.2. Η διάρκεια της υποτροφίας περιορίζεται σε 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους σπουδών, το Ε.Π.Ι.Φ. κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνέχισης των σπουδών του υποτρόφου και του απονείμει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ (Master by Research).

1.3. Η υποτροφία για το χρονικό διάστημα πέραν των 36 μηνών -αν απαιτείται κατά την κρίση του Ε.Π.Ι.Φ.- βαρύνει και καταβάλλεται απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι.Φ., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Π.Ι.Φ.

1.4. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας του Ι.Κ.Υ. με το ΕΠΙΦ., δύναται να τροποποιηθεί η περίοδος του προγράμματος σπουδών του υποτρόφου που καλύπτεται από το Ι.Κ.Υ. και το Ε.Π.Ι.Φ. αντιστοίχως.

2. Η διάρκεια της υποτροφίας του ΙΚΥ, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs - Max Weber Scholarships» σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ)», ορίζεται σε 12 διαδοχικούς μήνες κατ’ ανώτατο όριο και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου κατά την διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης. Η υποτροφία για το χρονικό διάστημα πέραν των 12 μηνών -αν απαιτείται κατά την κρίση του Ε.Π.Ι.Φ.- βαρύνει και καταβάλλεται απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι. Φ., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Π.Ι. Φ.

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το ύψος των οικονομικών παροχών του προγράμματος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ορίζεται ως ακολούθως:

I. Τροφεία υποψηφίων διδακτόρων: Ποσό ύψους χιλίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.089,21 €) μηνιαίως. Χορηγείται για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης και καταβάλλεται, μηνιαίως ή κατά προτίμηση τριμηνιαίως, στους υποτρόφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι.Φ. και παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο.

II. Δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υποψηφίων διδακτόρων: Ποσό ύψους τετρακοσίων πενήντα (€ 450,00) ετησίως κατ’ ανώτατο όριο για την κάλυψη μέρους της ενδεχόμενης δαπάνης ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χορηγείται στους υποτρόφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι.Φ., παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο και δεν διαθέτουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης. Καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους σπουδών, βάσει παραστατικού που αποδεικνύει την καταβολή, το πραγματικό κόστος και το διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

III. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης υποψηφίων διδακτόρων: Ποσό ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €). Χορηγείται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας – ως κατ’ αποκοπή ποσό, για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στον τόπο σπουδών.

IV. Τροφεία μεταδιδακτόρων: Ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) μηνιαίως. Χορηγείται για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης και καταβάλλεται, μηνιαίως ή κατά προτίμηση τριμηνιαίως, στους υποτρόφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber postdoctoral programme» του Ε.Π.Ι. Φ. και παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο.

V. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης μεταδιδακτόρων: Ποσό ύψους πεντακοσίων (500,00 €). Χορηγείται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας –ως κατ’ αποκοπή ποσό, για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης και εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής.

Οι ανωτέρω οικονομικές παροχές αφορούν τα μεικτά ποσά (πριν την παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ενδεχόμενων τραπεζικών εξόδων) που χορηγούνται στον Υπότροφο.

Η. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Η υποτροφία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων εκάστου ακαδημαϊκού έτους και τους όρους της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του ΙΚΥ και του υποτρόφου. Επιμέρους ζητήματα που δεν καλύπτονται από την σύμβαση, την σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΥ, τις οποίες ο Υπότροφος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο ΙΚΥ οι απαραίτητες πιστώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος:
α) είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών ή μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber postdoctoral programme» του Ε.Π.Ι. Φ. και
β) παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.

4. Ο υπότροφος οφείλει:

I. να αφιερωθεί ουσιαστικά στις διδακτορικές σπουδές /μεταδιδακτορική έρευνα και να λάβει τον τίτλο σπουδών/βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης από το Ε.Π.Ι.Φ. στον επιστημονικό τομέα για τον οποίο επελέγη,

II. να ενημερώνει εγγράφως και με αποκλειστικά δική του ευθύνη το ΙΚΥ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και τις σπουδές/έρευνα του και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά σε πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr),

III. να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το ΙΚΥ, στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το ΙΚΥ, έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως του ζητηθεί. Η έγκριση των εκθέσεων και δικαιολογητικών προόδου από το ΙΚΥ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας,

IV. να υποβάλλει στο ΙΚΥ, μετά την λήξη εκάστου έτους διδακτορικών σπουδών/μεταδιδακτορικής έρευνας, βεβαίωση του Ε.Π.Ι.Φ. από την οποία να αποδεικνύεται η συνέχιση των σπουδών του (εγγραφή στο επόμενο έτος σπουδών) ή η επιτυχής ολοκλήρωσή τους,

V. να μνημονεύει κατά περίπτωση στις επιστημονικές εργασίες/διδακτορική διατριβή τα εξής: «Η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής/επιστημονικής ανακοίνωσης/εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Ελλήνων υποψηφίων διδακτόρων του Ε.Π.Ι.Φ. ή στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs Max Weber Scholarship». Η ανωτέρω αναφορά θα είναι στην γλώσσα συγγραφής του επιστημονικού έργου.

5. O υπότροφος του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της υποτροφίας, να καταθέσει στο ΙΚΥ επίσημη βεβαίωση από το Ε.Π.Ι.Φ. για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber postdoctoral programme» (τελικό παραδοτέο).
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της υποτροφίας, το Δ.Σ. του ΙΚΥ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να χορηγήσει παράταση της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, χωρίς την καταβολή οικονομικών παροχών.

6. Ο υπότροφος του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ε.Π.Ι.Φ. υποχρεούται:

I. να προσκομίσει στο ΙΚΥ τον απονεμόμενο από το Ε.Π.Ι.Φ. μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ (Master by Research) εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποτροφία διακόπτεται.

II. να καταθέσει στο ΙΚΥ, εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου σπουδών ή επίσημη βεβαίωση από το Ε.Π.Ι.Φ. για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών του καθώς και ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής (τελικά παραδοτέα). Η διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο ΙΚΥ ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του υποτρόφου, ο οποίος εκχωρεί στο ΙΚΥ το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και ενδεικτικά για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, το Δ.Σ. του ΙΚΥ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να χορηγήσει παράταση 24 μηνών κατ' ανώτατο όριο, της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, χωρίς την καταβολή οικονομικών παροχών.

7. Ο υπότροφος, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, ο υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ πριν την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της υποτροφίας.

8. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω μη ικανοποιητικής προόδου των σπουδών του υποτρόφου.

9. Το ΙΚΥ διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων, ότι δεν συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Επιπροσθέτως, το ΙΚΥ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας όταν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την οικονομική κατάσταση του υποτρόφου, κ.τ.λ., που το επιβάλλουν.

10. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας ή παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων της Σύμβασης και του Κανονισμού, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΚΥ το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την συνδρομή τυχόν περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου. Επιπροσθέτως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ δύναται να αποφασίσει την ανάκτηση μέρους αντί του συνόλου της καταβληθείσης υποτροφίας.

11. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπότροφοι του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ε.Π.Ι.Φ., οφείλουν, μετά την λήξη των διδακτορικών σπουδών, να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους και να υπηρετήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται στην επιστροφή του συνολικού ποσού της καταβληθείσας Υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

12. Ο υπότροφος κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή άλλο συναφή Οργανισμό άλλου κράτους.

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Το προβλεπόμενο ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στον υπότροφο από το ΙΚΥ μέσω μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα της ημεδαπής και στον οποίο ο υπότροφος είναι μοναδικός δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον υπότροφο.

I. Οι δαπάνες πρώτης εγκατάστασης υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων καταβάλλονται άπαξ, μετά την έναρξη της υποτροφίας – ως κατ’ αποκοπή ποσό.

II. Τα τροφεία υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων καταβάλλονται μηνιαίως ή κατά προτίμηση τριμηνιαίως κατά την διάρκεια της υποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών/μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber postdoctoral programme» του Ε.Π.Ι. Φ. και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

III. Η δαπάνη ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υποψηφίων διδακτόρων καταβάλλεται σε ετήσια βάση (ανά ακαδημαϊκό έτος), κατόπιν αίτησης του υποτρόφου συνοδευόμενης από πρωτότυπο παραστατικό (αποδεικτικό εξόφλησης) της δαπάνης η προκειμένου να αποδειχθεί η καταβολή του ποσού, το πραγματικό ύψος της δαπάνης και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης του υποτρόφου. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως τα τέλη Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους και συνοδεύεται από εξοφλητικό παραστατικό (βεβαίωση πληρωμής ασφαλίστρου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν καλύπτεται από άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα.

IV. Με απόφαση του ΙΚΥ τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καθίστανται άμεσα απαιτητά και ο υπότροφος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή τους στο ΙΚΥ. Το ΙΚΥ δύναται να συμψηφίσει τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με το υπόλοιπο της υποτροφίας ή να τα αναζητήσει και ανακτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

2. Το ΙΚΥ δύναται, κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το Ε.Π.Ι.Φ. και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να αναθέτει στο Ε.Π.Ι.Φ. την καταβολή των προβλεπόμενων ποσών στους υποτρόφους.

Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν επιμέρους ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση