ΦΕΚ 1096/2011 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΖΕΠ

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 1096/2011
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1096
2 Ιουνίου 2011

Αριθμ. Φ.12/443/51800/Γ1
Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Μετάβαση :

στο άρθρο περί στελέχωσης σχολείων ΖΕΠ

Περιεχόμενα:

1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Για τα Νηπιαγωγεία
Για τα Δημοτικά σχολεία

2. Υπεύθυνοι ΖΕΠ

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1096/2011

Μαρούσι, 4 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση