ΦΕΚ 2311/2014 Κριτήρια Πρόσληψης Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ - ΕΒΠ

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2311/2014
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2311
28 Αυγούστου 2014

Αριθμ. 127947/Γ6
Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης
α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και
β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Μετάβαση

στο άρθρο με πλήρες κείμενο της αρ.127947/Γ6 και τις τροποποιήσεις αυτής

Περιεχόμενα

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΡΘΡΟ 2. Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο

ΑΡΘΡΟ 3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης − δικαιολογητικά − προθεσμίες

ΑΡΘΡΟ 4. Κατάρτιση πινάκων κατάταξης και μοριοδότηση

ΑΡΘΡΟ 5. Ανάρτηση πινάκων

ΑΡΘΡΟ 6. Προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 7. Διαδικασία και όργανα πρόσληψης

ΑΡΘΡΟ 8. Κυρώσεις των μη προσερχομένων
για ανάληψη υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 9. Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας

ΑΡΘΡΟ 10. Μεταβατικές−καταργούμενες διατάξεις

Καταργήσεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις της καταργείται.

Τροποιήσεις

Τροποιήθηκε το άρθρο 5 με την αριθμ. 148301/Γ6 (ΦΕΚ 2569/2014)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2311/2014


 

 

Pin It

Εκτύπωση