ΦΕΚ 2863/2014 Διδακτέα- Εξεταστέα ύλη Α-Β τάξεων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) 2014 - 2015

ΦΕΚ 2863/2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Α'-Β' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ) 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2863
23 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ. 166677/Γ2
Καθορισμός της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 − 2015.

Μετάβαση

στο άρθρο με την εξεταστέα ύλη της Α' τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

στο άρθρο με την εξεταστέα ύλη της Β' τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Περιγραφή

Η πλήρης και αναλυτική αναγραφή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας στις Α' και Β" τάξεις Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Τροποποιήσεις

Συμπληρώθηκε με την υπ. αρ.πρωτ.186036/Δ4 (ΦΕΚ 3157/2014)

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2863/2014


 


Εκτύπωση