Εγγραφή Ειδικού Εκπαιδευτικού / Βοηθητικού Προσωπικού ΕΕΠ/ΕΒΠ σε πίνακες ΑΣΕΠ

Εκτύπωση  

Πρόσκληση εγγραφής ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) σε πίνακες διορισμών μέσων ΑΣΕΠ

Αρ.Πρωτ.67327/Ε4/30-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
---------
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
------------
Πληροφορίες: (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.».
2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τo π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την αριθμ. 37693/Ε1/8-3-2019 (ΦΕΚ 864 Β’) κ.υ.α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (Α’ 13).».
5. Την αριθμ. ην αριθμ. ην αριθμ. ην αριθμ. ην αριθμ. ην αριθμ. 1ΕΑ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
6. Την αριθμ. 2ΕΑ/2019 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/τ. προκ ΑΣΕΠ/25-04-2019 «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ.1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ.ΑΣΕΠ/25-04-2019) αντίστοιχα.

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ των ανωτέρω προκηρύξεων.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Υποψήφιοι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευση (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) σε κλάδους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και σε κλάδους εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ και για τον κλάδο Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., οφείλουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαιώσειςπροϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο ΟΠΣΥΔ) του εκπαιδευτικού κλάδου ή/και αποδεικτικά ένταξης σε κλάδο εκπαιδευτικού ΕΑΕ, τότε η κατάθεση αυτών των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά σε Δ/νση της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης με την βαθμίδα στην οποία προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ή ανήκει ο νέος κλάδος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Μέλη Ε.Ε.Π. με προϋπηρεσία στον κλάδο Ε.Ε.Π. προηγούμενων σχολικών ετών, η οποία δεν είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ και τα οποία κατέχουν τα τυπικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο ΕΑΕ και θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ως εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, εφόσον επιθυμούν τη μοριοδότηση της προαναφερθείσας προϋπηρεσίας Ε.Ε.Π., υποχρεούνται να την καταθέσουν σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εντός της προθεσμίας υποβολής που ορίζεται στην αριθ. πρωτ.66907/Ε1/25-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ) πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ήτοι από την Πέμπτη 2 έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

1. Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

α) οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/) αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Σημειώνεται ότι οι αιτούντες υποψήφιοι/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους.

β) οι υποψήφιοι που έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οφείλουν να ελέγξουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς) τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν κατά την εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών της παρούσης, καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής που επιτελέστηκαν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. για το νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων.

2. Κατάθεση δικαιολογητικών

Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσης, οι υποψήφιοι οφείλουν:

α) Να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του κατά περίπτωση προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας (Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ των προκηρύξεων ΑΣΕΠ) στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι της παρούσας αίτησης).

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Α/Α

Στοιχείο/Πεδίο στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα

1.

Μ.Π.Σ. στη σχολική ψυχολογία της αλλοδαπής (χώρα προέλευσης Μ. Βρετανία)
(ήδη καταχωρισμένο στο ΟΠΣΥΔ για τον κλάδο ΠΕ23)

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
(δύναται να χρησιμοποιηθεί και για αυτό το κριτήριο)

2.

Μ.Π.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής της ημεδαπής
(ήδη καταχωρισμένο στο ΟΠΣΥΔ ως Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας)

Μεταπτυχιακός τίτλος
(δύναται να χρησιμοποιηθεί και για αυτό το κριτήριο)

3.

Πτυχίο κλάδου ΠΕ07-Γερμανικής
(ήδη καταχωρισμένο στο ΟΠΣΥΔ)

Δεύτερο πτυχίο & Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας
(για την υποψηφιότητα ΕΕΠ-ΕΒΠ)

4.

 - -

 - -

 β) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα (Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ των προκηρύξεων), που επικαλούνται στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ της παρούσας αίτησης).

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Α/Α

Δικαιολογητικό

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα

1

Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή για σχολ. έτος 2017-18

Προϋπηρεσία

2

Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή για σχολ. έτος 2016-17

Προϋπηρεσία

3

Βεβαίωση προϋπηρεσίας ωρομισθίου για σχολ. έτος 2009-10

Προϋπηρεσία

4

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./ πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Παιδαγωγική επάρκεια

5

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

αριθμός τέκνων

6

Μ.Π.Σ. στη σχολική ψυχολογία της ημεδαπής

εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία

7

Η αριθ. (αριθμός πράξης) πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας μεταπτυχιακού τίτλου της αλλοδαπής

μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

8

Η αριθ. (αριθμός πράξης) πράξη αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου της αλλοδαπής (το οποίο δεν είναι προσόν ένταξης για τον κλάδο της υποψηφιότητας)

δεύτερο πτυχίο

9

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

αναπηρία τέκνου 50% και άνω

10

Επιμόρφωση από (φορέας υλοποίησης)

Επιμόρφωση

(επιπλέον στοιχεία βλ παρ. 3 β της παρούσης)

11

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε χώρα μέλους της Ε.Ε.

προϋπηρεσία

12

Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

προϋπηρεσία

γ) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ της παρούσας αίτησης).

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Α/Α Δικαιολογητικό

Αιτούμενη τροποποίηση στο ΟΠΣΥΔ

1. Βεβαίωση Σπουδών διόρθωση βαθμού πτυχίου
2.    

3. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών:

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

α) Για τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή (σε σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/σχολεία γενικής εκπαίδευσης) κλάδου Ε.Π.-Ε.Β.Π., η οποία δεν είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται η προσκόμιση του συνόλου των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας των προηγούμενων σχολικών ετών (αρ.61, παρ. 4 περ. στ του ν.4589/2019).

β) Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες αναπληρωτή κλάδου Ε.Π.-Ε.Β.Π. που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, προϋπηρεσία Ε.Ε.) του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 ή/και προηγουμένων που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ, προσκομίζονται με ευθύνη των υποψηφίων.

γ) Για τη μοριοδότηση επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου που εποπτεύεται το Υ.Π.Π.Ε.Θ. απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, από τα οποία, να προκύπτει διάρκεια αυτών διάρκεια αυτών διάρκεια (τουλάχιστον 300) καθώς και ημεροχρονολογία έναρξης λήξης τους, προκειμένου να διαπιστώνεται το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησης [τουλάχιστον επτά (7) μήνες] αρ. 57, (7) παρ. α περ. ιι του ν.4589/2019).

γ) Η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου, είναι υποχρεωτική για όλους τους ενδιαφερόμενους, ακόμα και για αυτούς που είχαν λάβει στο παρελθόν σχετικό ευεργέτημα, για τον προσδιορισμό του ακριβούς ποσοστού αναπηρίας (αρ. 57, παρ γ, περ. ββ του ν. 4589/2019).

Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών/βεβαιώσεων για στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) που είναι, ήδη, καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης ή διόρθωσης αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι άρρενες Ε.Π.-Ε.Β.Π. οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής για να καταχωριστεί στην περίπτωση που δεν είναι ήδη καταχωρισμένο και επικυρωμένο στον φάκελό τους.

4. Γενικά

Το σύνολο των ανωτέρω μαζί με την έντυπη αίτηση κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου) σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διατηρεί τα δικαιολογητικά στο αρχείο της και αναμένει σχετικές διευκρινίσεις από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την περαιτέρω διαχείριση της όλης διαδικασίας.

Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται που προσκομίζονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Δ΄ των σχετικών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ομοίως, προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση