ΦΕΚ 64/2003 : Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Διευθυντών Εκπαίδευσης (Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 64/2003
ΚΑΘΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Τροποποίηση ΦΕΚ 1340/2002)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 64
24 Ιανουαρίου 2003

 

Αριθ. 353.1/1/4517/Δ1
Τροποποίηση της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και των συλλόγων διδασκόντων (ΦΕΚ 1340/Β/16.1 0.2002).

Περιεχόμενα:

1 Η περίmωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 διαγράφεται.

2. Η περίmωση ιθ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αναδιατυπώνεται ως εξής:

"ιθ') Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουντο υποχρεωτικό ωράριο Διδασκαλίας, για την προσφορά υπηρεσιών μέχρι τη συμπλήρωση αυτού, στο γραφείο της διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή σχολικής μονάδας, εφόσον δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν.1566/1985".

3 Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 διαγράφεται.

4. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 16 διαγράφονται.

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 διαγράφεται.

6. Η παράγραφος 12 της περ. Α' του άρθρου 26 διαγράφεται.

7. Στο άρθρο 26 περ. Β' προστίθεται παρ. 33 ως εξής:

33. Στην οργάνωση των εξετάσεων, εξεταστικών κέντρων και βαθμολογικών κέντρων πανελληνίων εξετάσεων.

Τροποποίηση

της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16.1 0.2002).

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 64/2002

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ


Εκτύπωση