ΦΕΚ 4227/2016 : Εκπαιδευτικές Εκδρομές - Μετακινήσεις Μαθητών (Τροποποιήσεις)

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 4227/2016
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4227
28 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμ. 220647/Δ2
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Μετάβαση

στο αναλυτικό άρθρο με τα οριζόμενα, τις διευκρινίσεις και τις τροποποιήσεις, περί σχολικών εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη

Ανφέρονται καταργήσεις, τροποποιήσεις και προσθήκη νέων άρθρων στην υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Τροποποιήσεις

τροποποιεί την αρ.129287/Γ2 στο ΦΕΚ 2769/2011

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 4227/2016

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση