Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για Αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018

Αρ.Πρωτ.132418/Η2/03-05-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3442296

ΘΕΜΑ : Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Αρ. Προκήρυξης 119322/Η2/13-7-2018), μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (Β΄ 1742) Υ.Α. ανακοινώνεται ο αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ 04.04 Βιολόγων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ με παράθεση της μοριοδότησης του κάθε υποψηφίου, όπως προέκυψε μετά από την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα : Ένας (01) πίνακας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

Λήψη του Πίνακα κατάταξης και αποκλειομένων για Αποσπάσεις σε ευρωπαϊκά Σχολεία


Αρ.Πρωτ.129678/Η2/30-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ , ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Πουλοπούλου-Κ. Χαλκιαδάκη
Τηλέφωνο : 210 3442296, 210 3442294

ΘΕΜΑ : Αλφαβητικοί Πίνακες Α) Αποκλειομένων και Β) κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Αρ. Προκήρυξης 119322/Η2/13-7-2018).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Φ. 821/74513 /Η2/ 8-5-2017 (Β΄ 1742) ανακοινώνονται :

α) αλφαβητικός πίνακας Α υποψηφίων Μαθηματικών με δεύτερο πτυχίο Φυσικής και Βιολόγων, για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξέλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και

β) αλφαβητικός πίνακας Β κατάταξης υποψηφίων Βιολόγων για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ, οι οπου γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 2-8 -2018. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ

Λήψη του Πίνακα κατάταξης και αποκλειομένων για Αποσπάσεις σε ευρωπαϊκά Σχολεία


Εκτύπωση