ΦΕΚ 5222/2018 Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας Δημοτικού Σχολείου

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 5222/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 5222
21 Νοεμβρίου 2018

Αριθμ. 195694/Δ1
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου .

Περίληψη

Ορίζεται το πρόγραμα σπουδών με οδηγίες διδασκαλίας, στόχους, δραστηριότητες και προτάσεις αξιολόγησης για το μάθημα της Ιστορίας στις Γ, Δ, Ε και Στ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Περιεχόμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Μυθολογία (35-40 ώρες)
2. Οικογενειακή ιστορία. Οι μικρές ιστορίες συναντούν τη μεγάλη ιστορία (15-20 ώρες)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Τοπική Ιστορία (6-7 ώρες)
2. Αρχαιολογία (6-7 ώρες)
3. Η προϊστορική εποχή (7-8 ώρες)
4. Αρχαιότητα (5-6 ώρες)
Προτεινόμενοι θεματικοί φάκελοι Δ Δημοτικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Ο Ρωμαϊός κόσμος (6-8 ώρες)
2. Κωνσταντινούπολυ η Ρώμη της Ανατολής (2-3 ώρες)
3. Οι νέοι λαοί κατακλύζουν την Ευρώπη (1-2 ώρες)
4. Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης: οι σχέσεις με τους άλλους, πόλεμος και διπλωματία (2-3 ώρες)
5. Ο κόσμος του Βυζαντίου (6-7 ώρες)
6. Ο Αραβοισλαμικός Κόσμος (2 ώρες)
7. Ο Μεσαιωνικός κόσμος της Δυτικής Ευρώπης (5-9 ώρες)
8. Ανακαλύπτωντας παλιούς και νέους κόσμους: Αναγέννηση και Εξερευνήσεις (7-8 ώρες)
9. Ο Οθωμανικός κόσμος (5-6 ώρες)
10. Η Μεσόγειος των πολιτισμών: μια ιστορική επισκόπηση από τη ρωμαϊκή εποχή ως τους νεότερους χρόνους με επίκεντρο την κοινή θάλασσά μας (2-4 ώρες)
Προτεινόμενοι θεματικοί φάκελοι Δ Δημοτικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Η εποχή των επαναστάσεων, μέσα 18ου - τέλη 19ου αιώνα (6-8 ωρες)
2. Η εποχή των εθνικών κρατών, 19ος - αρχές 20ου αιώνα (14-16 ώρες)
3. Η εποχή των πολέμων 1914-1945 (14-16 ώρες)
4. Η σύγχρονη εποχή 1945-2018 (5-6 ώρες)
Προτεινόμενοι θεματικοί φάκελοι Δ Δημοτικού

Λήψη

του ΦΕΚ 5222/2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση