edu.klimaka.gr

Ν.4653/2020 Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4653
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 12/2020α)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 12
24 Ιανουαρίου 2020

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4653
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘ.Α.Α.Ε.)

Άρθρο 1
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Η ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και μετονομάστηκε σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» («Α.Δ.Ι.Π.») με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μετονομάζεται σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με διεθνή ονομασία «Hellenic Authority for Higher Education» (H.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, κυρώνεται ο Οργανισμός – Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσωπικού της.

Άρθρο 2
Αποστολή της Αρχής

1. Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.:

α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

2. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας της και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και τις αποφάσεις που λαμβάνει στο πλαίσιο της αποστολής της.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.:

α) διατηρεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, διασυνδεδεμένο με τα αντίστοιχα των Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την άντληση και διαχείριση των δεδομένων της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της, στο πλαίσιο των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137),
β) συμμετέχει ως μέλος ή συνεργάζεται σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς και εν γένει νομικές οντότητες, που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις κατευθύνσεις (Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA).

4. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της ΕΘ.Α.Α.Ε., να απαντούν άμεσα στα ερωτήματά της και να της υποβάλουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 3
Ανώτατο Συμβούλιο

1. Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Ο Πρόεδρος επιλέγεται με απόφαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής, κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος διορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Αντιπρόεδρος επιλέγεται μεταξύ των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου, με ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Σε περίπτωση έλλειψης του Αντιπροέδρου για οποιονδήποτε λόγο, η επιλογή του νέου Αντιπροέδρου θα γίνεται αμελλητί με την ίδια διαδικασία στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει τις θέσεις των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής με ανοικτή δημόσια προκήρυξη, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου. Σε κάθε επιλογή νέου μέλους ή μελών του Ανώτατου Συμβουλίου μετά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η προκήρυξη του προηγούμενου εδαφίου θα εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της θητείας των μελών ή από τότε που κατέστη γνωστή στον Πρόεδρο η κένωση της θέσης του μέλους ή των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο και δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με βάση το επιστημονικό , ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη των υποψηφίων συνεκτιμάται η εμπειρία στη διοίκηση Α.Ε.Ι. και σε ζητήματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης.
Αν τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριμένη υποψηφιότητα, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο Πρόεδρος επιλέγει τα τέσσερα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου, τα οποία πρέπει να έχουν καταλάβει μία από τις έξι (6) πρώτες θέσεις του οριστικού πίνακα κατάταξης, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε κάθε επόμενη εφαρμογή του παρόντος νόμου η επιλογή θα γίνεται από τα κάθε φορά υφιστάμενα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου που θα αποφασίζουν ως συλλογικό όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου μετέχει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, μπορούν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως, ιδίως:

α) υπάλληλοι κάθε βαθμού και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) εκπρόσωποι των οργάνων διοίκησης των ελληνικών Α.Ε.Ι.,
γ) διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι.,
δ) εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.,
ε) εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και
στ) εκπρόσωποι των φοιτητών.

5. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου είναι τετραετής και των λοιπών μελών πενταετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου ανανεώνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργιάς της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 59. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου, διορίζεται νέος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος για πλήρη θητεία. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Ανώτατου Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της θητείας τους. Για την παράταση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού των μελών του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Ο Προέδρος του Ανώτατου Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές. Ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ετήσιες αποδοχές του Προέδρου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκάστοτε ετήσιες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 εφαρμόζεται και για τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Οι ετήσιες αποζημιώσεις του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρούσας.

7. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του άρθρου 4 απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4
Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.)

1. Συνιστάται Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Αρχής. Το Σ.Α.Π. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου, ως Πρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Π. επιλέγεται από τα μέλη του, με ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου. Σε κάθε επόμενη εφαρμογή του παρόντος, η επιλογή του νέου Αντιπροέδρου θα γίνεται αμελλητί με την ίδια διαδικασία στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Σ.Α.Π.

β) Οκτώ (8) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., με εξειδίκευση στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους:

αα) Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Καλών Τεχνών,
ββ) Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών,
γγ) Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών,
δδ) Επιστημών Υγείας ή Βιολογίας,
εε) Επιστημών Περιβάλλοντος, Αγροτοδιατροφικών ή Γεωτεχνικών Επιστημών, στστ) Μηχανικών,
ζζ) Επιστήμης Πληροφορικής,
ηη) Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών.

γ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που ορίζεται με κλήρωση που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο μεταξύ των φοιτητών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φοιτητών που τηρεί και ενημερώνει η Αρχή σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού , του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιμελητήρια αυτά .

2. Τα μέλη του Σ.Α.Π. που είναι μέλη Δ.Ε.Π. είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Για την επιλογή των μελών του Σ.Α.Π., ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει με δημόσια προκήρυξη τις θέσεις και συγκροτεί τριμελή επιτροπή επιλογής η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής και δύο εξωτερικά μέλη, ανά επιστημονικό κλάδο, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιτροπή συντάσσει αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με βάση το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης, διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι., καθώς και από το σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο.
Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριμένη υποψηφιότητα, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος. Τα μέλη του Σ.Α.Π. διορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου το Σ.Α.Π. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού των μελών του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε κάθε επόμενη της πρώτης εφαρμογής η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών αρχίζει από την επιλογή του νέου μέλους ή των νέων μελών που επιλέγονται με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση μη συμμετοχής φοιτητή ή μη υπόδειξης κοινού εκπροσώπου του Τεχνικού , του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας, η απαρτία του Σ.Α.Π. για τη νόμιμη συγκρότηση και τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα υπολογίζεται επί των λοιπών ορισθέντων μελών του.

3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τετραετής και των μελών πενταετής. Η θητεία του προπτυχιακού φοιτητή και του εκπροσώπου του Τεχνικού , του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας είναι μονοετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Σ.Α.Π. για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη.
Η θητεία των μελών του Σ.Α.Π. ανανεώνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργιάς του, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 59.
Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Σ.Α.Π., διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Σ.Α.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τη λήξη της θητείας τους.

4. Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Σ.Α.Π. λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Π.. Το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ετήσιες αποζημιώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.

Άρθρο 5
Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου ή του Σ.Α.Π. είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα και Προέδρου Τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι.

2. Δεν μπορεί να οριστεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου ή μέλος του Σ.Α.Π. ή Γενικός Διευθυντής όποιος δεν πληροί τα προσόντα ή έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Από την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου ή μέλους του Σ.Α.Π. ή Γενικού Διευθυντή εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 151 του ίδιου Κώδικα.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. έχει τη γενική εποπτεία για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. εκπροσωπεί την ΕΘ.Α.Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως,
 2. συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο και το Σ.Α.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,
 3. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.,
 4. επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων και του συνολικού έργου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,
 5. έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π. και στ) διορίζει τα μέλη του Σ.Α.Π., τον Γενικό Διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου

1. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, το Ανώτατο Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 1. το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση,
 2. τις προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το κάθε Α.Ε.Ι.,
 3. την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους,
 4. προτάσεις για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,
 5. προτάσεις και μέτρα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την κατανομή της επιχορήγησης των Α.Ε.Ι., το Ανώτατο Συμβούλιο ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατανομή του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού επιχορηγήσεων στα Α.Ε.Ι., του οποίου το είκοσι τοις εκατό (20%) κατανέμεται με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος,
β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατανομή θέσεων προσωπικού στα Α.Ε.Ι.,
γ) διασφαλίζει τη διαφάνεια των κριτηρίων και δεικτών επιχορήγησης των Α.Ε.Ι., ιδίως μέσω της ανάρτησης των σχετικών στοιχείων στην ιστοσελίδα της Αρχής,
δ) συλλέγει από τα επί μέρους ιδρύματα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στατιστικά στοιχεία,
ε) παρακολουθεί συστηματικά την πορεία μετάβασης των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. στην αγορά εργασίας,
στ) αναθέτει την εκπόνηση ερευνών και μελετών σχετικών με το αντικείμενο της Αρχής,
ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τα επίκαιρα κάθε φορά κριτήρια και τον τρόπο κατανομής της κρατικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.,
η) ασκεί εποπτικό έλεγχο στη λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιών, επιτροπών, ομάδων εργασίας και λοιπών οργάνων της ΕΘ.Α.Α.Ε.

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ολική ή μερική αναστολή της επιχορήγησης ενός Α.Ε.Ι. εάν αυτό δεν παρέχει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την ετήσια έκθεση της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο τον Ιούνιο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς της ετήσιας έκθεσης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Πρόεδρο της Βουλής.

5. Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων της ΕΘ.Α.Α.Ε. και άλλη, πλην της ελληνικής.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Σ.Α.Π.

1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους μονάδες και πιστοποιεί αν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη την ποιότητα:

αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.,
ββ) των προγραμμάτων σπουδών των τριών κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης, των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και των προγραμμάτων συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτημα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδημαϊκής του μονάδας,

δ) διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων όπως, ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίησης, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασφάλιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και δια βίου μάθησης, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού,

ε) εκδίδει οδηγό πιστοποίησης και αξιολόγησης με ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των Α.Ε.Ι.

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το Σ.Α.Π.:

α) συγκροτεί, προγραμματίζει και συντονίζει τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.), που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13,

β) τηρεί και ενημερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και Μητρώο Φοιτητών, αποτελούμενο από τους φοιτητές που είναι μέλη των Μονάδων Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τα Α.Ε.Ι. με ενιαίο και αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συνεργασία με τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το μητρώο των αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων,

δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της Αρχής ή τις αναθέτει σε άλλους φορείς,

ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους ακαδημαϊκές και διοικητικές τους μονάδες στον σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης,

στ) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

ζ) αποφασίζει την αναβολή ή αναστολή της αξιολόγησης και πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση και πιστοποίηση ποιότητας

1. Η πιστοποίηση των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων, των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Ειδικότερα, σκοπός της πιστοποίησης είναι η παροχή διαβεβαίωσης ότι ένα ίδρυμα, μια επιμέρους ακαδημαϊκή μονάδα, ένα πρόγραμμα σπουδών, ή ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας συμμορφώνεται με τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που θέτει η ΕΘ.Α.Α.Ε., τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως ισχύουν. Η διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης προωθεί τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

2. Η θεματική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται στη συστηματική , τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Α.Ε.Ι. ή των ακαδημαϊκών τους μονάδων, με τη χρήση αντικειμενικών κριτήριων, καθώς και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφισταμένων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους. Οι θεματικές εκθέσεις αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

3. Η Ε.Ε.Α.Π. αξιολογεί αν το Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα πληροί τα κριτήρια ποιότητας για την οργάνωση προγράμματος σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, την ποιότητα του προγράμματος σπουδών και την τήρηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το υλικό και τα στοιχειά που θέτει υπόψη της το Σ.Α.Π. και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, το αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Η Ε.Ε.Α.Π. αξιολογεί:

 1. περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών, ιδίως αν η ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο,
 2. συναφή προγράμματα σπουδών ή τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυμάτων,
 3. τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.

4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θεματικής αξιολόγησης της παραγράφου 2, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης με συστάσεις προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Οι ανωτέρω εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Άρθρο 10
Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων και των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
β) η δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
γ) τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτησή τους στην αγορά εργασίας,
δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
ε) η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού,
στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
ζ) η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,
η) η ποιότητα και η επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οι εν γένει υποδομές,
θ) οι επιδιωκόμενες ψηφιακές δεξιότητες των προγραμμάτων σπουδών,
ι) η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών και των επιδιωκόμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2. Με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, διαμορφώνονται προσθετά κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελματικών κλαδών. Για τον σκοπό αυτόν, το Σ.Α.Π. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.

3. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

 1. η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,
 2. η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
 3. η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
 4. η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.

4. Τα κριτήρια πιστοποίησης των παραγράφων 1 έως 3 και της θεματικής αξιολόγησης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εξειδικεύονται, τυποποιούνται, συμπληρώνονται και αναθεωρούνται με απόφαση του Σ.Α.Π. που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής με βάση την τεχνογνωσία και την πείρα από την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Άρθρο 11
Διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης

1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόμο, δύνανται να πραγματοποιούνται σε δύο στάδια:

α) εσωτερική αξιολόγηση που αφορά στο Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα ή στο πρόγραμμα σπουδών ή στο σύστημα εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης από τα Α.Ε.Ι. ή τις ακαδημαϊκές τους μονάδες,

β) εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση που πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Α.Π., η οποία ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης και λαμβάνει υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας. Προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, η Ε.Ε.Α.Π. συνεκτιμά τα ευρήματα επιτόπιας επίσκεψης στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα και διατυπώνει την κρίση της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης.

2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α.Π. και γνωστοποιείται στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα, που υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε προκαθορισμένη προθεσμία από τη γνωστοποίηση του σχεδίου σε αυτά. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της προθεσμίας, το σχέδιο της έκθεσης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, συνοδευόμενη από την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Α.Π. στο Σ.Α.Π., για τη λήψη απόφασης πιστοποίησης ή άλλων σχετικών ενεργειών, όπως ειδικότερα ορίζεται από την Αρχή, η οποία μεριμνά για τη δημοσιοποίησή της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης στο Σ.Α.Π.

Άρθρο 12
Αποφάσεις πιστοποίησης

1. Με απόφαση του Σ.Α.Π., η οποία λαμβάνει υπόψη την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. και την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του οικείου Α.Ε.Ι., πιστοποιείται:

 1. ότι το Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα πληροί τις προϋποθέσεις οργάνωσης σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,
 2. το πρόγραμμα σπουδών και
 3. το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι.

Η απόφαση του Σ.Α.Π. μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται στην απόφαση του Σ.Α.Π. και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το Σ.Α.Π., με δική του πρωτοβουλία ή υστέρα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται, το Σ.Α.Π. ανακαλεί την απόφαση πιστοποίησης και ενημερώνει αμελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να ενημερώνει το Σ.Α.Π. αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχει αμφιβολία ως προς αυτό.

4. Στη θετική υπό ορούς απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Σ.Α.Π., υστέρα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

5. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης Α.Ε.Ι. ή ακαδημαϊκής μονάδας για την οργάνωση σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών, το Σ.Α.Π. τη διαβιβάζει στο Ανώτατο Συμβούλιο, προκειμένου να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας.

6. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης προγράμματος σπουδών ή εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί , με απόφασή του, να περιορίσει την επιχορήγηση του Α.Ε.Ι. ή και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών ή το ίδρυμα. Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ή του ιδρύματος η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ή ίδρυμα, αντίστοιχα, και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα.

7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και πιστοποίησης των Ε.Ε.Α.Π. και οι αποφάσεις πιστοποίησης του Σ.Α.Π. κοινοποιούνται στο ίδρυμα και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε.

8. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου πιστοποίηση της ποιότητας για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. μπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, που ορίζεται με απόφαση του Σ.Α.Π.. Το Σ.Α.Π. διαπιστεύει φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

Άρθρο 13
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.)

1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Σ.Α.Π. και αναλαμβάνει το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Ειδικότερα:

 1. Τρία (3) τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε.Α.Π. είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (Μητρώο). Το Μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από το Σ.Α.Π., το οποίο λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΘ.Α.Α.Ε. φορέων. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του Μητρώου καθορίζεται με απόφαση του Σ.Α.Π., που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στο Μητρώο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται, σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου, Έλληνες ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες που διδάσκουν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο Μητρώο.
 2. Ένα μέλος της Ε.Ε.Α.Π. είναι φοιτητής Α.Ε.Ι. που προέρχεται από το μητρώο φοιτητών που τηρεί και ενημερώνει το Σ.Α.Π.
 3. Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, ένα μέλος της Ε.Ε.Α.Π. προέρχεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο το οποίο και ορίζει το μέλος αυτό . Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που δεν οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, το πέμπτο μέλος αντικαθίσταται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.

2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας κοινού προγράμματος συνεργασίας με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ένα τουλάχιστον μέλος της Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει τεκμηριωμένα καλή γνώση του χώρου εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του ιδρύματος αυτού.

3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτήριων συγκοινωνιακών μεσών ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διαμονής) καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση των μελών της Επιτροπής. Το ετήσιο ύψος των αποζημιώσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.

4. Τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική , ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που αξιολογείται, ή να είχαν κατά την τελευταία πενταετία μια τέτοια σχέση.

5. Αν στην επιτροπή συμμετέχει ως μέλος αλλοδαπός εμπειρογνώμονας, η αξιολόγηση και πιστοποίηση μπορεί να γίνεται και στην αγγλική , γαλλική ή γερμανική γλώσσα, με τη σύμφωνη γνώμη του αξιολογούμενου Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας.

Άρθρο 14
Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

2. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:

 1. εγκρίνεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 2. περιλαμβάνει, ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και
 3. δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

3. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15.

Άρθρο 15
Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού

1. Οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύονται σε ετήσια βάση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέματα:

 1. στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του Α.Ε.Ι., τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων,
 2. στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,
 3. στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,
 4. στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 5. στον συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

2. Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού εξειδικεύονται για κάθε Α.Ε.Ι.:

 1. στις λειτουργικές δαπάνες,
 2. τις επενδύσεις και
 3. το προσωπικό κάθε κατηγορίας.

Οι παραπάνω συμφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.

3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της παραγράφου 1, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη μόνο ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 16, και όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

4. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισηγείται την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Α.Ε.Ι., δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του και υποβάλλεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Άρθρο 16
Κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.

1. Η επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:

αα) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών,
ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,
γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,
δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε Α.Ε.Ι. Οι δείκτες αυτοί είναι, ιδίως, οι εξής:

 αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως την αριθμητική σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόμενους φοιτητές, την αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και την πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων,
 ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τον αριθμό των Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών, τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, τον αριθμό ετεροαναφορών ανά καθηγητή, τον αριθμό ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και τον αριθμό ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,
 γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία με τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ο αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανομής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των υποπαραγράφων α΄ και β΄, ο τρόπος με τον οποίο αυτοί σταθμίζονται και συνδυάζονται, καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.

δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύμφωνα με την υποπαράγραφο β΄, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση της υποπαραγράφου γ΄.

ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό που κατανέμεται στα ιδρύματα με την ως άνω διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 17
Αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργιάς και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού – Κανονισμού Λειτουργίας της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε εγκύρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας και πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Οι εκθέσεις της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Αρχής υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο τις κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και οι εκθέσεις πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του τετραετούς προγραμματισμού και της αντίστοιχης προγραμματικής συμφωνίας. Σε περίπτωση θετικής υπό όρους απόφασης πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή απόφασης μη πιστοποίησης, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. σχεδιάζονται και υλοποιούνται βελτιωτικές ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση στα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται.

2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της ΕΘ.Α.Α.Ε. εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Προέδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε.

3. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. συνάπτει συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η ΕΘ.Α.Α.Ε. συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού .

Άρθρο 18
Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία

1. Για τη λειτουργία της, η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποστηρίζεται από διοικητική και επιστημονική υπηρεσία, στην οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής.

2. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

3. Υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισμό – Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Για την πλήρωση της θέσης, το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εκδίδει δημόσια προκήρυξη, με την οποία ορίζει τα ειδικότερα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, η οποία δεν μπορεί να προσμετράται με συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των σχετικών μορίων, βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, μετά από εισήγηση του Προέδρου. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

4. Ο Γενικός Διευθυντής:

α) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.,

β) συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους,

γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) μπορεί να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί μέλη του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή Γενικού Διευθυντή»,

ε) είναι διατάκτης των δαπανών της ΕΘ.Α.Α.Ε. και

στ) ασκεί πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες, οι οποίες μπορεί να ορίζονται στον Οργανισμό – Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε..

5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης,

γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης και

δ) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό – Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού - Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι ειδικότητες ορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής.

6. Την επιστημονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχειά, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Προέδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Μελετών και Ερευνών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, με απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. Οι πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες του Κέντρου, τα θέματα λειτουργίας του, καθώς και τα όργανα, η διάρκεια της θητείας, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζονται στον Οργανισμό – Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής.

8. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι εικοσιπέντε (25) και του διοικητικού προσωπικού είκοσι (20). Οι ως άνω θέσεις είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού ή καλύπτονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) εικοσιπέντε (25) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού , εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι μόνιμου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού , εκ των οποίων οι δύο (2) είναι μόνιμου προσωπικού και η μία (1) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού -Λογιστικού , εκ των οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού , εκ των οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, εκ των οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) δύο (2) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων η μία (1) είναι μόνιμου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού .

Με τον Οργανισμό – Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανομή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Για τη συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν.

9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί μόνο κατ’ εξαίρεση να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224) με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον παρόντα νόμο.
 Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαμβάνει διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
 Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούμενο από τον Γενικό Διευθυντή . Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή , η οποία συγκροτείται από τον Προέδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό . Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται υστέρα από την ανωτέρω αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί ένα (1) έτος, μπορεί να παρατείνεται μια φορά για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

10. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορεί να καλύπτονται και με μετατάξεις προσωπικού μόνιμου η με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή διοικητική εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, στις ως άνω θέσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την ίδια διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς μετάταξη προσωπικού σε θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 9 για τις αποσπάσεις. Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των μόνιμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου.

11. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος η η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισμό – Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

12. Οι αποδοχές του διοικητικού και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

13. Με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να λαμβάνει εκπαιδευτική η επιμορφωτική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός – Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.

14. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η ΕΘ.Α.Α.Ε., με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της, μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία σχετικές με τη δραστηριότητα και την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από σύμφωνη γνώμη της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως η μερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη Σχολή ή το Τμήμα. Για τον ίδιο σκοπό , η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να προσκαλεί επιστήμονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να χορηγεί στα μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση στο αντικείμενό τους. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αμοιβή , ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Το ύψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Στην ΕΘ.Α.Α.Ε. λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005.

Άρθρο 19
Κέντρα Αριστείας

1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι., θεσμοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση.

2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα ή διεπιστημονικές δομές των Α.Ε.Ι., καθώς και συμπράξεις των Α.Ε.Ι. με ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται από το Σ.Α.Π., τα μέλη των οποίων ορίζονται με κλήρωση από το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι, ιδίως, η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση των συναφών προγραμμάτων σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανά περίπτωση, καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτομέρειες ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 20
Διοικητική δομή και αρμοδιότητες

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) κάθε έργου/ προγράμματος ευθύνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56.».

2. Mετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 15, τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Πρύτανης.».

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.».

4. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις, και εγκρίνει τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του παρόντος νόμου».

5. Η περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ. χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε έργα/προγράμματα, καθώς και προκαταβολές σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτής να ασκεί τις αρμοδιότητες της έγκρισης των αναμορφώσεων των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και της χορήγησης προκαταβολών, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1.»

7. Στο άρθρο 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών μπορεί, με πράξη του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παραγράφου 1, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.), καθώς και σε προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ., εφόσον υφίστανται.»

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του. Η Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, δύναται, με απόφασή της, να ορίζει αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο ενός έργου/ προγράμματος.»

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Ε.Υ. καταθέτει προς την Επιτροπή Ερευνών αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου ή προγράμματος, συνοδευόμενο από συνοπτικό συνολικό προϋπολογισμό του προς αποδοχή έργου ή προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος.»

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69 Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της Μ.Ο.Δ.Υ. και όσες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του παρόντος νόμου.»

11. Στο άρθρο 57 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. δύναται να μεταβιβάζει ή να παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, προς υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ.Υ. ή προϊσταμένους των υποκείμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, εφόσον υπάρχουν.»

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη Μονάδα αυτήν ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.»

13. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,»

14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/ 2017 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής:

«ιθ. κάθε άλλη Τεύχος A’ 12/24.01.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 65 ενέργεια απαραίτητη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.»

15. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «α. από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2.»

16. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 12.α του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 52 και την περίπτωση στ΄ του άρθρου 54, νοείται η εισήγηση του Π.Μ.Ο.Δ.Υ.»

Άρθρο 21
Θέματα οικονομικής διαχείρισης

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του ν. 4589/ 2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, το οποίο μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, κυμαίνεται από πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις (20%).»

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτωσης α΄, κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (όπως φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση εξοπλισμού), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι. ή για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν, το οποίο δύναται κατ’ ανώτατο όριο να ανέλθει έως το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών δαπανών της λειτουργίας αυτών.»

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους, μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος και με αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους που αναλαμβάνονται σε βάρος έργων/ προγραμμάτων, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων, καθώς και για δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε.»

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τον σκοπό αυτόν, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου/ προγράμματος καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπολοίπου για δράσεις, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας.». Στην ίδια παράγραφο προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Η διαδικασία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος καθορίζεται στον οικείο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του άρθρου 68.»

6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματος του επιστημονικού υπευθύνου έργου/προγράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), με σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται. Το Χ.Ε.Π. εκδίδεται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, στην οποία ορίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου της προκαταβολής, το ύψος του ποσού της χορηγούμενης προκαταβολής, η αιτιολογία χορήγησης και το χρονικό διάστημα απόδοσης αυτής. Το ποσό της χορηγούμενης προκαταβολής δύναται να πιστώνεται σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Το Χ.Ε.Π. χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν: αα) έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, ββ) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γγ) ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών ανά έργο/πρόγραμμα ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος ή άλλο μέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι., εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το Α.Ε.Ι.. Ο δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών καθίσταται υπόλογος για την απόδοσή της/τους. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ορίζει την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής. Για τα έργα/προγράμματα, τα οποία δεν έχουν σαφή ημερομηνία λήξης και καταθέτουν ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό, η προθεσμία απόδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του Χ.Ε.Π. και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους.

Για τα έργα/προγράμματα, των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους, η προθεσμία απόδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους ή την ημερομηνία λήξης του έργου, εφόσον αυτή έχει οριστεί πριν την 31η Μαρτίου. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. όλα τα σχετικά παραστατικά (όπως εξοφλημένα τιμολόγια) και δικαιολογητικά για την απόδοση. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π., ο δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει εμπροθέσμως προηγούμενη προκαταβολή που έχει λάβει.»

Άρθρο 22
Προϋπολογισμός

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αναληφθεί ή να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριμένο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (αρχή της καθολικότητας).»

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρεώσεων, της δέσμευσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα της παραγράφου 5α του άρθρου 58, συνοπτικό Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στο Μητρώο Δεσμεύσεων τηρούνται, για τον συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες τα ακόλουθα: ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, οι αναμορφώσεις του, η διαμόρφωσή του, οι ανειλημμένες δεσμεύσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνολικό ποσό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού βάσει τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώσεις, οι εκκρεμείς δεσμεύσεις και το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο μέρος του προϋπολογισμού.»

3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Για έργα/προγράμματα που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης, ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την παράγραφο 9. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και αφορά σε όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Για τα έργα/προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 9.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για κάθε έργο/πρόγραμμα η αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.»

5. Η παράγραφος 19 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«19. Ο εγκεκριμένος αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους με αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται, και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ., εφόσον οι πραγματοποιθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 62.»

6. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 προστίθενται παράγραφοι 20, 21 και 22 ως εξής:

«20. Ο εγκεκριμένος συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε με αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ., εφόσον η αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 19 επηρεάζει τον συνολικό συνοπτικό προϋπολογισμό.

21. Νόμιμες δαπάνες έργων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον φορέα χρηματοδότησης μη επιλέξιμες, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό άλλου έργου/ προγράμματος υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος που πρόκειται να βαρύνουν, β) είναι επιλέξιμες στο έργο/πρόγραμμα αυτό και γ) συμφωνεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος. Η μεταφορά της δαπάνης ή της πίστωσης πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

22. Στο πλαίσιο έργου/προγράμματος Επιστημονικού Υπευθύνου μπορεί να εκτελούνται εξειδικευμένες εργασίες για τις ανάγκες άλλου έργου/προγράμματος του ιδίου ή άλλου Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι αποζημίωσης του κόστους που αυτές επιφέρουν, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών.».

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναμορφώνεται σε μηνιαία βάση, κατά τη διάρκεια του έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 60, ενσωματώνοντας τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων/ προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 19 του ίδιου άρθρου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.»

Άρθρο 23
Ανάληψη υποχρέωσης και εκτέλεση δαπανών

1. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, τροποποιείται ως εξής:

α) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) την απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 17 και 19 του άρθρου 60 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 61.»

β) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος είναι νόμιμη, εφόσον είναι εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος.
3. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος εντός του ίδιου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 19 του άρθρου 60, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση περί τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται εντός των προβλεπόμενων στην παράγραφο 19 του άρθρου 60 προθεσμιών και καταλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ακόμα και καθ’ υπέρβαση της προηγούμενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Σε περίπτωση που η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος αφορά σε μείωση της πίστωσης μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης (ανατροπής).»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται Κανονισμός σχετικά με την εκτέλεση δαπανών, στον οποίον καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 24
Θέματα Επιτροπών του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συντρέχει το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του.».

2. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄.».

Άρθρο 25
Μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου/ προγράμματος στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση απασχόλησής τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου/ προγράμματος, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε.»

2. Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, μετά την παράγραφο 3 η οποία προστέθηκε με την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Ειδικά για τη μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου/προγράμματος, δύναται να εφαρμόζονται είτε οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου είτε οι διατάξεις του άρθρου 66.».

Άρθρο 26
Δημόσιες συμβάσεις

Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Συγκεκριμένα:
 α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου/προγράμματος, συνοδευόμενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης.
 β. Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφαση έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος.
 γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Άρθρο 27
Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων και προκαταβολών,».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017, η περίπτωση ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ιγ. ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπει τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:

«ιδ. κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτός υλοποιεί.».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως τις 30.06.2020. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως τις 30.06.2020. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει με αποφάσεις της ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κ.Π.Π.)

Άρθρο 28
Θέσπιση – Δικαίωμα συμμετοχής

1. Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα.

2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένου,
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Το Κ.Π.Π. δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα. 3. Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα.

Άρθρο 29
Εξετάσεις –Εξεταστικά κέντρα

1. Το K.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 30
Συλλογικά όργανα εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της, τα αναπληρωματικά μέλη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Η θητεία των μελών της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος κατά το οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα.

Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

α) ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης,

β) η μέριμνα, σε συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε., για τη διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών,

γ) η εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων,

δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε., κατόπιν εισήγησης του Ι.Τ.Υ.Ε. σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους,

ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.,

στ) ο έλεγχος και η έγκριση των πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης και η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, για την κύρωσή τους από τον Υπουργό και την απόδοση των πιστοποιητικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ιδίου Υπουργείου. Για την υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται, με την ίδια απόφαση περαιτέρω προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί ένα (1) έτος. Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η οργάνωση και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

3. Σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν (1) διοικητικό υπεύθυνο, έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, έναν (1) επόπτη και έναν (1) επιτηρητή με τον αναπληρωτή του, ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Άρθρο 31
Αποζημιώσεις

Στους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α) οι προϋποθέσεις, το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την ίδρυση των Κ.Η.Ε., τα οποία ιδρύονται ύστερα από γνώμη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής,

β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταχώρισης των Κ.Η.Ε. σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου αυτού,

γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων, καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων,

δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,

ε) ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων, ύστερα από γνώμη του Ι.Τ.Υ.Ε.,

στ) η διαδικασία αξιολόγησης,

ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσμάτων,

η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται,

θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατομικών και συλλογικών οργάνων, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους,

ι) τα ψηφιακά αντικείμενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, στα οποία η γνώση χειρισμού Η/Υ μπορεί να πιστοποιείται με το Κ.Π.Π.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται το ύψος των εξέταστρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

1. Αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ακόλουθων Τμημάτων Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν με τους νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019:

α) Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

αα) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστημών των Ζώων,
ββ) Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
γγ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
δδ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής.

β) Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος:

αα) Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών,
ββ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
γγ) Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
δδ) Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.

γ) Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

αα) Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,
ββ) Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας,
γγ) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας.

δ) Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο:

αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
ββ) Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
γγ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
δδ) Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών,
εε) Χημικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών,
στστ) Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών.

ε) Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

αα) Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,
ββ) Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

στ) Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,

το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας.

ζ) Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

αα) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
ββ) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
γγ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
δδ) Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
εε) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
στστ) Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.

η) Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

αα) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
γγ) Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

θ) Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

αα) Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,
ββ) Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας,
γγ) Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

ι) Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:

αα) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
ββ) Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

ια) Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

αα) Αγροτικής Οικονομίας της Σχολής Διοίκησης,
ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης της Σχολής Διοίκησης,
γγ) Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

2. Στα Τμήματα της παραγράφου 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραμμένοι φοιτητές πρώην Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η εκπαιδευτική λειτουργία, συνεχίζεται μόνον όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή της Ε.Σ.Δ.Υ., αντίστοιχα.

Άρθρο 34
Απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά σπουδών

1. Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας.

2. Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) διαγράφεται η λέξη ιθαγένεια.

3. Στα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 4, 6 και 9 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) διαγράφεται η λέξη ιθαγένεια.

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 189 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 189 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα εξής μέλη:
αα) έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
ββ) τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ.,
γγ) ένα (1) μέλος της Εφορίας των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν και
δδ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.»

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις θεμάτων σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

Στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 37
Θέματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μεταβατικά και μέχρι τις 31.8.2022, το Ίδρυμα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από: αα) τον Πρόεδρο, ββ) τέσσερις (4) Αντιπροέδρους, γγ) τέσσερα (4) μέλη και δδ) τους εκλεγμένους Κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι και μέλη ορίζονται εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή του εξωτερικού, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, αντιστοίχως. Με απόφαση του Προέδρου ορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου, κατ’ αντιστοιχία με τους τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Με απόφαση του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται, προς υποβοήθηση του έργου του, συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώμης, δεν μετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το μέλος στο οποίο μεταβιβάζεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και να αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε επιτροπές που συγκροτεί από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Η συμμετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή στις επιτροπές του προηγούμενου εδαφίου.»

Άρθρο 38
Θέματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) τη συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η διαχείριση της οποίας διενεργείται εξ’ ολοκλήρου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος,».

Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:
α) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
β) καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,

γ) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες.»

3. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/ 2016, προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν:
α) αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά επιστημονικά προσόντα και τουλάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής,
β) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
γ) άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν οι εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3 ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1Α. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.»

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν δεν καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, σε σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο και σε εκπαιδευτικές μονάδες της περίπτωσης δ΄ του ίδιου άρθρου. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.»

Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)

Στο άρθρο 33 του ν. 4547/2018, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 4572/2018 (Α΄ 188), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι Διευθυντές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και, όταν ο τελευταίος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, από διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

β) Ύστερα από την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, από διευθυντή σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας αναπληρώνει τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και στην περίπτωση που ο τελευταίος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

Άρθρο 41
Θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Στο άρθρο 13 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως αναριθμήθηκε σε άρθρο 15Β με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου και πιστοποιήσεων.»

β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.»

γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών είναι αρμόδιο για:

α) τον προγραμματισμό των εξετάσεων και τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη των εξετάσεων,

β) την οργάνωση των ηλεκτρονικών και των συμβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.) και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος σε συνεργασία με την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και την Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, αντίστοιχα, την κατανομή υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων με αντικείμενο τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ή τον ορισμό μονοπρόσωπων οργάνων, τον καθορισμό των βαθμολογικών κέντρων και την κατανομή βαθμολογητών προφορικής δοκιμασίας όλων των εξεταζόμενων γλωσσών, καθώς και της προφορικής δοκιμασίας, για τις εξετάσεις του Κ.Π.Γ.,

γ) τη συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων για την εξέταση των ατόμων με ειδικές δεξιότητες,

δ) τη διενέργεια ηλεκτρονικών και συμβατικών εξετάσεων για το Κ.Π.Γ., στα προκαθορισμένα κέντρα, μέσω του συστήματος ασφαλούς (κρυπτογραφημένης) μετάδοσης θεμάτων,

ε) τη διενέργεια ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κ.Π.Π., στα προκαθορισμένα κέντρα ηλεκτρονικής εξέτασης (Κ.Η.Ε.),

στ) τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την επικύρωση και την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Κ.Π.Γ. και του Κ.Π.Π.,

ζ) τη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα που αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κ.Π.Γ. και το Κ.Π.Π., όπως η σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση μετακίνησης των βαθμολογητών της προφορικής δοκιμασίας του Κ.Π.Γ.,

η) τη μελέτη και τον σχεδιασμό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού, απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κ.Π.Γ. και το Κ.Π.Π.,

θ) την έκδοση και τη χορήγηση των πιστοποιητικών αρμοδιότητάς του, καθώς και την έκδοση αντιγράφων των πιστοποιητικών και τη βεβαίωση γνησιότητας αυτών,

ι) την τήρηση του Μητρώου αξιολογητών προφορικής δοκιμασίας του Κ.Π.Γ. και την τήρηση του Ειδικού Μητρώου των Κ.Η.Ε., ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«(ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων.»

Άρθρο 42
Διδασκαλία του μαθήματος «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Ύστερα από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

«2Α. Η διδασκαλία του μαθήματος θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, δύναται να ανατίθεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων ή του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, ελλείψει αυτών, σε αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Αν ελλείπουν εκπαιδευτικοί των προηγούμενων κατηγοριών, η διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και ταυτόχρονα είναι μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και είχαν την ευθύνη αγιογράφησης, τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας θρησκείας.
Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας. Κατ’ εξαίρεση, το μάθημα θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να διδάσκεται αμισθί από μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην Αγιογραφία. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διδασκαλία πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους και έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.), το οποίο συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, η σειρά κατάταξης και ανάθεσης του μαθήματος στις κατηγορίες εκπαιδευτικών/εμπειροτεχνών της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

Μετά την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ια) ως εξής:

«ια) Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει δεκτοί για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον πληρούνται οι εξής ειδικές προϋποθέσεις:

 α) προσκομίσει βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του προγράμματος, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, στην οποία θα αναφέρεται και η ακριβής διάρκεια του προγράμματος φοίτησης,

 β) διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014,

 γ) καταβάλλει παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ii. Η εθνική θεώρηση εισόδου ισόχρονης διάρκειας, με το διάστημα φοίτησης στο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, και σε κάθε περίπτωση έως ένα (1) έτος, δεν παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ενώ μετά τη λήξη του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, και πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα.

iii. Σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, για διάστημα μεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαμονής, διάρκειας έως ένα (1) έτος κάθε φορά, και έως τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου στη χώρα, προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, αίτηση, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

 α) Φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου και εθνικής θεώρησης εισόδου που έλαβε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 β) Βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του εν λόγω προγράμματος από την οποία προκύπτει τόσο η επιτυχής παρακολούθηση του αρχικού προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, στο οποίο είχε γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας, όσο και το χρονικό διάστημα συνέχισης αυτού.

 γ) Αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ανάλογα με τα στοιχεία που απαιτούνται και για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου.

 δ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

 ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και τέλος εκτύπωσης αυτοτελούς εγγράφου, αξίας ύψους δέκα έξι (16) ευρώ.

Η εν λόγω άδεια διαμονής, δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ούτε δυνατότητα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή προνοιακό σύστημα της χώρας. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού της παρούσας άδειας διαμονής και ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά το πέρας του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να συμπεριλαμβάνονται και άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.».

Άρθρο 44
Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική ή ολική διάθεση, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, καθώς και για τη διεξαγωγή διδακτικών αθλητικών επισκέψεων, αθλητικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Γυμναστήρια «Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών “O Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και «Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστημιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται αντικείμενα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εκδίδεται ύστερα από:
 αα) την έκδοση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, και
 ββ) τις έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας (Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας, αντίστοιχα).
 β) Επιπλέον, είναι δυνατή, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄, η απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Ν.Π.Δ.Δ. Γυμναστήρια «Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών “O Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και «Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστημιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντικείμενα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής.».

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (Α΄ 17)

Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4403/2016 (Α΄125) και την υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ23΄ της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), προστίθεται παράγραφος 16, ως εξής:

«16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθορίζεται η μορφή των Πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπό την ιδιότητά του ως φορέα πιστοποίησης κατά την έννοια των άρθρων 4 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2067 (EE L 301), σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία Πιστοποιητικού, η διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης των Πιστοποιητικών, ο χρόνος ισχύος τους, η τήρηση Μητρώου των κατόχων Πιστοποιητικών, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγησή τους, και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.».

Άρθρο 46
Θέματα διά βίου μάθησης

1. Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο 12 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄8), την παράγραφο 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του ν. 4384/2016 (Α΄78), την παράγραφο 3 του άρθρου 42 και την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 4386/ 2016 (Α΄83),προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος κάλυψης δαπανών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δωρεάν μεταφορά των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, από την κατοικία τους στην έδρα της δομής στην οποία φοιτούν. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να καταβάλεται μηνιαία επιδότηση εισιτηρίου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4623/2019, η ημερομηνία «1.9.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2020.».

Άρθρο 47
Εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου

Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.».

β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2Α, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου, «Νέα Ελληνικά» για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου και ο βαθμός στα μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με τους εξής συντελεστές:

αα) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

ββ) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

γγ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ή «Νέα Ελληνικά» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,

δδ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»

γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τμήματα, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παραγράφου 1 και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παραγράφου 1,».

δ) Ύστερα από την παράγραφο 5, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/ 2009 (Α΄156) και της περίπτωσης iv της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 127).».

Άρθρο 48
Τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 44 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄78), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι σπουδαστές Τμήματος Λογοθεραπείας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που διαγράφονται με απόφαση του οικείου τμήματος, μετά την εισαγωγή τους στο τμήμα αυτό, επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες παραπέμπονται με ευθύνη του τμήματος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοΐα ή δυσαρθρία ή τραύλισμα ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου άρθρωσης ή παθολογική φωνή, εισάγονται, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, στο πρώτο έτος σπουδών σχολής ή τμήματος Α.Ε.Ι. ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθμολογία τουλάχιστον του τελευταίου εισαγόμενου.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

Στο άρθρο 16 του π.δ. 79/2017 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε με την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές δύνανται να πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στις εκπαιδευτικές εκδρομές μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς των μαθητών ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των ημερήσιων εκδρομών και την επιτήρηση των μαθητών. Οι εκδρομές αυτές γίνονται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά τμήμα. Εξαιρετικά, είναι δυνατή η πραγματοποίηση χωριστών ημερήσιων εκδρομών από μια τάξη, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι. Για την πραγματοποίηση ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών απαιτείται η συμμετοχή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των μαθητών των τάξεων, για τις οποίες οργανώνεται κάθε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων αναφέρονται o τόπος πραγματοποίησης των εκδρομών, ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής, το μέσο μεταφοράς, οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύουν τους μαθητές, καθώς και το όνομα του υπευθύνου κάθε εκδρομής. Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα.».

β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων, στο εσωτερικό, καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με ή χωρίς διανυκτερεύσεις, πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα, ενώ οι επισκέψεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.».

γ) Ύστερα από την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:

«7Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων, καθώς και εν γένει με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7.».

Άρθρο 50
Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
 α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,
 β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

Άρθρο 51
Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A΄38), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13), οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία να δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 52
Θέματα πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α΄220) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει.».

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296)

Ύστερα από την παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με την περίπτωση Ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70), προστίθενται παράγραφοι 4Α και 4Β ως εξής:

«4Α. Η Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των μουσικών σχολείων, μέσω μετάθεσης, απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας. Ειδικότερα για τα θέματα μεταθέσεων και αποσπάσεων, εισηγείται εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων μετάθεσης και απόσπασης. Για την εξέταση των θεμάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην οποία συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μουσικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας με αυξημένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4Β. Η Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των καλλιτεχνικών σχολείων, μέσω μετάθεσης, απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας, εντός εύλογου χρόνου που δεν μπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασης των αιτήσεων. Για την εξέταση των θεμάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με διευρυμένη σύνθεση στην οποία συμμετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καλλιτεχνικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής παιδείας με αυξημένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 54
Τροποποιήσεις των νόμων 4186/2013 (Α΄ 193) και 4610/2019 (Α΄ 70)

1. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193 ) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 9 γ΄ του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) διαγράφονται οι λέξεις

«ο τρόπος διαβίβασης των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

αα. δεν βαθμολογούνται στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
 ααα. προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
 βββ. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και
 γγγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
 αα. προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),
 ββ. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5),
 γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους μαθητές της ημεδαπής.

δ) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:
 αα. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες,

 ββ. κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.

ε) Οι μαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα.».

Άρθρο 55

Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α΄45)

Στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.».

Άρθρο 56
Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή. Ειδικά, την ημέρα αυτή τηρείται κατά τα λοιπά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.».

2. Από την περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις:

«την εορτή των Τριών Ιεραρχών».

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά την ημέρα της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ημερήσια και εσπερινά.

4. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αντικαθίσταται με τη φράση

«β. Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος» και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου καταργείται.

Άρθρο 57
Θέματα εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Οι εν γένει αποδοχές των Προέδρων, Αντιπροέδρων και γενικά των διοικούντων και των αναπληρωτών τους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, των οποίων η ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. αναστέλλεται δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Στις περιπτώσεις που η μόνιμη κατοικία των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιομέτρων από την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που για τη μετακίνησή τους στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται θαλάσσια μετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων, δύναται να καταβάλεται πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση προς αντιμετώπιση των εξόδων μετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων. Το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη μετεγκατάσταση των υπαγομένων στην παρούσα ρύθμιση δεν καταβάλλεται καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29)

Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 59

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Η κατάρτιση του Οργανισμού – Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, πραγματοποιείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μέχρι την κύρωση του Οργανισμού - Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με την ίδια διάταξη, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και επιστημονικών υπηρεσιών της Αρχής, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

2. Το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζονται ο νέος Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Με τον διορισμό του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου παύει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο η θητεία του κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.. Μέχρι τη συγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Πρόεδρο.

3. Εκκρεμείς διαδικασίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και του ν. 4009/2011 ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αντίστοιχου νόμου. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π. ή το Συμβούλιο της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. νοείται το Συμβούλιο αυτό.

4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλονται σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν επέρχονται για τα προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαφίου οι επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για τα μη πιστοποιημένα προγράμματα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

5. Το χρονικό διάστημα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε όργανα της ΕΘ.Α.Α.Ε., όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

6. Το προσωπικό, πάσης φύσεως, που υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Π. κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παραμένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε., στις ίδιες θέσεις, με τις ίδιες απολαβές και την ίδια νομική σχέση απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι αποσπασμένο, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στην Α.ΔΙ.Π., με βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις, μπορεί να υποβάλει αίτηση μετάταξης στην Αρχή. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και του Υπουργού, στον οποίο υπάγεται ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής ή, εφόσον αυτό δεν υφίσταται, του Ανώτατου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη, επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους. Οι πάσης φύσεως έννομες σχέσεις μεταξύ της Α.ΔΙ.Π. και τρίτων προσώπων, περιλαμβανομένων και των εκκρεμών, κατόπιν προκηρύξεως διαδικασιών παροχής έργου και υπηρεσιών, παραμένουν σε ισχύ και ολοκληρώνονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

7. Ο Γενικός Διευθυντής της Α.ΔΙ.Π. που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραμένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

8. Η Α.ΔΙ.Π. μετονομάζεται σε ΕΘ.Α.Α.Ε. με τη συγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η συντομογραφία Α.ΔΙ.Π. ή ισοδύναμη, νοείται η ΕΘ.Α.Α.Ε..

9. Kατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου:

α) Δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζονται με κλήρωση για θητεία τριών (3) ετών. Οι επόμενοι διορισμοί και οι ανανεώσεις της θητείας των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου γί νονται κανονικά για πλήρη θητεία.
β) Τα τέσσερα (4) από τα μέλη του Σ.Α.Π. που είναι μέλη Δ.Ε.Π. διορίζονται με κλήρωση για θητεία πέντε (5) ετών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ίδιας κατηγορίας διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών. Οι επό μενοι διορισμοί και ανανεώ σεις της θητεί ας των μελώ ν του Σ.Α.Π. γί νονται κανονικά για πλή ρη θητεί α.

10. Μέ χρι την έ κδοση του Οργανισμού – Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.:

α) Οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 8 του άρθρου 18 ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για την πλήρωσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει, και
β) το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. τελεί χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου, όπου απαιτεί ται για την εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 18.

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18 εφαρμόζονται για το ήδη υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Αρχή αμέσως μετά τη λήξη της απόσπασής τους.

12. Μετά από τρία έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. η συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση του Κεφαλαίου Α΄ και τη διατύπωση προτάσεων για αναθεώρηση διατάξεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει έκθεση μέσα σε τρεις μήνες από τη συγκρότησή της και την υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την υποστήριξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η ΕΘ.Α.Α.Ε. συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄.

13. Για το δημοσιονομικό έτος 2020 η κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Για το δημοσιονομικό έτος 2021 η κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα γίνει με βάση αντικειμενικά κριτήρια και ιδίως σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια:

αα) Τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών,
ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,
γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,
δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανομής, καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.

14. Μέχρι την έκδοση των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 13 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις.

Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνολογι80 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 12/24.01.2020 κών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 60 έως 63 του ν. 4485/2017, ως ίσχυσαν πριν την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, είναι νόμιμες εφόσον τηρήθηκαν οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων ΚΑ/679/22.8.1996 (Β΄ 826), 5439/14.5.1985 (Β΄ 298) και 120/1/837/19.9.1988 (Β΄ 696) και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.

2. Για την εφαρμογή των άρθρων 50 έως 68 και 87 του ν. 4485/2017 στους Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Στις λοιπές διατάξεις του ν. 4485/2017, όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Κατά το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπ’ αριθμ. 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

1. Θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα επιμίσθια που έχουν ήδη καταβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:

α) σε Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης,
β) στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου.

2. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, η διδασκαλία του μαθήματος θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» μπορεί να ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων που υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, χωρίς να απαιτείται άλλο προσόν.

3. Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά) που έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δυνάμει της 51585/ Υ1/2016/29.03.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β΄ 995) ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

4. α) Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 – 2020, οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των Τμημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4559/ 2018, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε: α) με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό έτος 2019 – 2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις και εξεταστέα ύλη του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα Γενικού Λυκείου, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018 – 2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

β) Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να εξεταστούν σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου α΄ διεκδικούν ποσοστό των θέσεων των ανωτέρω Τμημάτων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018 -2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019 - 2020.

5. Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 37, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικούσα Επιτροπή. Από το ίδιο χρονικό σημείο, η θητεία των ήδη υπηρετούντων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μελών λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο. Η λήξη της θητείας διαπιστώνεται με την ίδια απόφαση με την οποία συγκροτείται η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 37. Εξαιρούνται της ως άνω λήξης της θητείας οι εκλεγμένοι Κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του Ιδρύματος.

6. Μέχρι τις 30.06.2021 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει πέντε έτη απόσπασης σε θέση Συντονιστή ή Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 63
Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 59 έως 62, καταργούνται:

α) κάθε αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 38, διάταξη του ν. 2552/1997,

β) τα άρθρα 61 έως 75, καθώς και οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παραγράφου 12 και η παράγραφος 13 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,

γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 56 και η παράγραφος 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017,

δ) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018,

ε) η 2/47033/0026/12.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (Β΄ 3015),

στ) η περίπτωση ε΄ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019,

ζ) η παράγραφος 5 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

η) οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010,

θ) η με αρ. πρωτ. 66143/Γ4/24.4.2019 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 16/07/5/2019) Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης μίας (1) θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους,

ι) το άρθρο 34 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και ια) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 64
Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/ 2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

Για την εκτέλεση του έργου των αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων των ειδικών περιπτώσεων του προηγούμενου εδαφίου, στους δικαιούχους υπαλλήλους που δεν προέρχονται από τον φορέα αλλά από λοιπούς φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, καταβάλλεται αποζημίωση. Ο προσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανάλογα με το έργο, το ύφος της αποζημίωσης, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η ανωτέρω απόφαση δύναται να ισχύει από 1.1.2016, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων. Το ύφος της καθοριζόμενης αποζημίωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια αποζημίωσης του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει. Οι δαπάνες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι ρυθμίσεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης δεν εφαρμόζονται στα πρόσωπα αυτά, όταν συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

2. Σε όσους συμμετείχαν είτε ως μέλη συλλογικών οργάνων είτε με άλλη ιδιότητα, στη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης πρώτης περιόδου 2018, καταβάλλονται νόμιμα, για κάθε συνέπεια, οι αποζημιώσεις που καθορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή των ορίων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 65
Κατάργηση του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)

1. Το άρθρο 18 του ν. 4452/2017 (Α΄17) καταργείται.

2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που προβλέπει αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. ή συμμετοχή μέλους του στη σύσταση συλλογικών οργάνων, καταργείται και αντιστοίχως μειώνεται ο αριθμός των μελών τους.

Άρθρο 66
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους.
Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

Άρθρο 67
Το άρθρο 146 του ν. 4635/2019 τροποποιείται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του ν. 4386/ 2016, διαγράφεται το εδάφιο γ΄ αυτής. Επομένως η εν λόγω παράγραφος διαμορφώνεται πλέον ως εξής: «Οι παραπάνω βαθμίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από ερευνητές Γ΄, Β΄ ή Α΄ βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.».

2. Διαδικασίες επιλογής ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες τελέσθηκαν χωρίς να έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπονταν στο καταργηθέν εδάφιο γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/ 2014, όπως είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του ν. 4386/2016, θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες και έγκυρες.

Άρθρο 68

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102).

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 20182019. Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018-2019, που υπάγονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, θα εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της υπ’ αριθμ. Φ.253.2/146490/Α5 (Β΄ 3557) υπουργικής απόφασης με την προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα με βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις του άρθρου 16 ισχύουν από το δημοσιονομικό έτος 2022.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν από 1.1.2020.

3. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί
(...)

(Λήψη του ΦΕΚ 12/2020α)

Σχετικά Άρθρα