Αιτήσεις για Σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ 2020

Αίτηση για σπουδές στο ΕΑΠ
Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24-03-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2020 και αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών (: θέσεις)

1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ): 800
|2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ): 600
3. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ): 100

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

4. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ): 250
5. Πληροφορική (ΠΛΗ): 1200

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

6. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ): 1500
7. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500
8. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300 (θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών (: θέσεις)

1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ): 300
2. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ): 800
3. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ): 180
4. Language Education for Refugees and Migrants (LRM): 150
5. The Teaching of English as a Foreign/International Language (AGG): 200
6. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ): 150
7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ): 100
8. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): 100
9. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA): 200
10. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ):

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (; θέσεις)

11. Master in Business Administration (MBA): 450
12. Τραπεζική (ΤΡΑ): 455
13. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ): 450
14. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ): 390
15. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ): 430
16. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): 150
17. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): 200
18. Supply Chain Management (SCM): 125
19. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) 110
20. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ):

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

21. Διαχερίση Αποβλήτων (ΔΙΑ): 335
22. Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας (ΔΙΠ): 350
23. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ): 420
24. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ): 200
25. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ): 300
26. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ): 120
27. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ): 220
28. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ): 260
29. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ): 90
30. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ): 100
31. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ): 100
32. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60
33. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): 60

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

34. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ): 90
35. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ): 60
36. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ): 30

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12.00.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

• Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΦΥΕ, ΠΛΗ, ΔΕΟ καθώς και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΕΚΠ, ΕΚΕ, ΟΡΘ, ΜΒΑ, ΤΡΑ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΔΜΥ, ΔΙΠ, ΣΜΑ, ΔΧΤ, ΠΣΧ, ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΧΤ, ΚΠΠΒ, ΚΦΕ, ΜΣΜΒ, ΠΛΣ, ΠΣΧ, ΣΔΥ, ΠΣΦ, ΣΜΑ, ΓΤΠ, ΣΦΠ, ΑΣΠ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.

•  Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΔΗΔ και ΔΙΤ, το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΔΕ, καθώς και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών LRM, AGG, ΑΔΕ, ΓΕΡ, ΔΙΣ, ΕΤΑ, ΔΓΡ, ΑΣΚ, ΚΑΟ, SCM, ΠΕΔ, ΓΧΝ, ΧΒΑ, ΒΝΠ διαρθρώνονται με Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας. Το διδακτικό υλικό αυτών των Προγραμμάτων προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή.

• Για την εισαγωγή των φοιτητών θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

• Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών.

• Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό θα συνεπάγεται τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων.

• Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2020.

• Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97.

• Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών.

• Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ.

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. απολυτήριο Λυκείου), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως.

• Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005. (παρ. 7, άρθρ. 34 του Ν.4485/2017, ΦΕΚ 114 Α’/4-8-2017)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ υπ’ αριθ. 55/Α/11.03.2020), παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα: (2610) 367 300, 367 600 με το Τμήμα Μητρώου, αλλά και με τα Παραρτήματα του ΕΑΠ ανά πόλη ως εξής:

Αθήνα: τηλ. 210 9097229, 9097207 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη: τηλ. 2310 534187 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λάρισα: τηλ. 2410 236974 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίπολη: τηλ. 2710 230263 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κομοτηνή: τηλ. 25310 30404 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κοζάνη: τηλ. 24610 56425 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράρτημα Αρχανών – Αστερουσίων: τηλ. 2813 404031 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράρτημα Ιωαννίνων: τηλ. 26510 09129 · e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Πάτρα, 24 Μαρτίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας

Υποβολή αίτησης για σπουδές στο ΕΑΠ

Pin It

Εκτύπωση