edu.klimaka.gr

Κλήση σε Απολογία - Επίδοση Εγγράφων σε Διωκόμενο Υπάλληλο

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Αρ.Πρωτ.Φ277/114/45000/Ε2/18-04-2022/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄
-----
Πληροφορίες: Ε. Κουβέλη, Μ. Παπαγεωργίου, Β. Δουκλιά
Τηλέφωνο: 210 3442810, 3174, 3148, 3658
Ηλ/κή Δ/νση: t09p5pde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Επιδόσεις εγγράφων

Στο πλαίσιο υλοποίησης συστάσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατόπιν γνωστοποίησης στην Υπηρεσία μας σχετικής Έκθεσης Επιθεώρησης-Ελέγχου, επισημαίνονται τα ακόλουθα, αναφορικά με τα αποδεικτικά επίδοσης εγγράφων στον διωκόμενο:

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4057/2012,

«Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του διωκομένου επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία, που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, σε πρόσωπο με το οποίο συνοικεί. Για την επίδοση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση, των προαναφερομένων στην ως άνω διάταξη, καθώς με την επίδοση του εγγράφου ο διοικούμενος αποκτά πλήρη γνώση του περιεχομένου του, προκειμένου να ασκηθούν μετέπειτα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά του. Εξ αυτού του λόγου η μη ορθή επίδοση ενός εγγράφου, καθιστά την επίδοση αυτή άκυρη.

Ειδικότερα, οι επιδόσεις συντελούνται με τους εξής τρόπους :

  • Με παράδοση στον ενδιαφερόμενο, στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού επίδοσης. Συνιστάται κατά σειρά προτεραιότητας, η επίδοση του εγγράφου στα χέρια του διοικουμένου.
  • Με παράδοση σε σύνοικο, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος δεν ανευρεθεί ούτε στο χώρο άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων του, ούτε στον τόπο διαμονής ή της οικίας του, τότε ο επιδίδων εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους που διαμένουν, έστω και προσωρινά μαζί του, αρκεί τα πρόσωπα αυτά να είναι ενήλικα και να έχουν συνείδηση των πράξεών τους (σχετ. άρθρα 128 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 51 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).
  • Με θυροκόλληση, σε περίπτωση που ο επιδίδων, δεν βρει στην οικία κάποιο από τα αναφερόμενα, στην ως άνω παράγραφο, πρόσωπα, εσωκλείει σε φάκελο το σχετικό έγγραφο, συντάσσοντας πρωτόκολλο θυροκόλλησης το οποίο επικολλά στην πόρτα της οικίας, παρουσία ενός μάρτυρα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ. 4 του Κώδικα Πολ. Δικονομίας .
    .«β) το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού καταστήματος…
    γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση, σύμφωνα με την περίπτωση β’, εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία της παράδοσης.. ».
    Στην περίπτωση δε που ο επιδίδων βρίσκει μεν στην οικία του τον ενδιαφερόμενο ή τον σύνοικο αλλά αυτοί αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο, τότε συντάσσεται πρωτόκολλο θυροκόλλησης/τοιχοκόλλησης, στο οποίο θα βεβαιώνεται η άρνηση παραλαβής, παρουσία ενός μάρτυρα.
  • Με τοιχοκόλληση, όπως ορίζεται και στο άρθρο 138 του Υ.Κ. όπως ισχύει, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν μάρτυρα.

Επιπλέον στην περίπτωση διαμονής του υπαλλήλου στο εξωτερικό, για την επίδοση του εγγράφου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, ήτοι στον ίδιο προσωπικά ή στην οικία του, κατόπιν συνεννοήσεως με την αντίστοιχη Πρεσβεία ή Προξενείο του τόπου διαμονής του και αν αυτή δεν καταστεί δυνατή ή είναι αγνώστου διαμονής, τότε συντελείται μέσω τοιχοκόλλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι επιδόσεις μέσω του Ταχυδρομείου ή του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή της τηλεομοιοτυπίας δεν είναι έγκυρες.

Επίσης, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο περιεχόμενο των αποδεικτικών επίδοσης, όπου θα πρέπει να μνημονεύεται ο τόπος και ο χρόνος επίδοσης καθώς και το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται το έγγραφο, ο τρόπος που επιδόθηκε (π.χ. με άρνηση παραλαβής ή σε σύνοικο) και να υπάρχει σαφής καθορισμός του εγγράφου που επιδόθηκε και ειδικότερα να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του επιδοτέου εγγράφου που αφορά τον ενδιαφερόμενο (π.χ απόφασης, κλήσης κλπ) και όχι ο αριθμός του διαβιβαστικού του (σχετ. άρθρο 139 Κώδικα Πολ.δικ.).

Επισυνάπτονται, προς διευκόλυνσή σας, υποδείγματα αποδεικτικών επίδοσης.

Τέλος, για λόγους πληρότητας των τηρούμενων πειθαρχικών φακέλων των εκπαιδευτικών, παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε στην Υπηρεσία μας τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης στους διωκόμενους και ιδίως των πειθαρχικών αποφάσεων επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης, των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης θέσης σε αργία και λήξης, των αποφάσεων δυνητικής θέσης σε αργία και λήξης καθώς και των αποφάσεων απόλυσης των εκπαιδευτικών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ο/η υπογράφων/ουσα ……………………………………. (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) σήμερα, στις ……. του μήνα ………………………… του έτους 202…. ημέρα ………………………… και ώρα …………, επέδωσα στον/ην …………..……………………………………………………………………………. .….………………………..…………., (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) στο …………….….. (π.χ. χώρο εργασίας ή οικία) επί της οδού …………………………… αριθμός ..………, πόλη……………………….
το με αρ.πρωτ…………………… έγγραφο του ……………..με θέμα…………………………………………..

Για την απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο/Η επιδούς/ -ούσα υπάλληλος

Ο/Η παραλαβών/-ούσα


ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΟ

Ο/η υπογράφων/ουσα ……………………………………. (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) σήμερα, στις ……. του μήνα ………………………… του έτους 202…. ημέρα ………………………… και ώρα …………, πήγα για να επιδώσω στον/ην …………..……………………………………………………………………………. (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα), στην οικία του επί της οδού………………, αριθμός …….., πόλη…………………………..
το με αρ.πρωτ. ……………………………με θέμα…………………………………………….. και αφού διαπίστωσα ότι δεν βρισκόταν στην κατοικία του/της επέδωσα το ως άνω έγγραφο σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν/ αυτήν και συγκεκριμένα στον/ στην ………………………………………………… του …………………., με Α.Δ.Τ. …………………………………

Για την απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο/Η επιδούς/ -ούσα υπάλληλος

Ο/Η παραλαβών/-ούσα


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΑΣ)

Ο/η υπογράφων/ουσα ……………………………………. (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) σήμερα, στις ……. του μήνα ………………………… του έτους 202…. ημέρα ………………………… και ώρα …………, αναζήτησα τον υπάλληλο ………………………………………….(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) στον τόπο κατοικίας του ………………………………………………………….. (οδός, αριθμός, πόλη), για να του επιδώσω το με αρ.πρωτ. ……………………………… με θέμα ………………………………………. και αφού δεν βρήκα τον ίδιο/την ίδια προσωπικά, ούτε κάποιον άλλο σύνοικο ενήλικο πρόσωπο ή συγγενή θυροκόλλησα το ως άνω έγγραφο.

Στην εν λόγω θυροκόλληση παρέστη ως μάρτυρας ο/η ………………………………………………. (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα).

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο/Η επιδούς/ -ούσα υπάλληλος

Ο/Η μάρτυρας


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)

Ο/η υπογράφων/ουσα …………………………………….(ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) σήμερα, στις ……. του μήνα ………………………… του έτους 202…. ημέρα ………………………… και ώρα …………, αναζήτησα τον υπάλληλο ………………………………………….(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) στον τόπο κατοικίας του ………………………………………………………….. (οδός, αριθμός, πόλη) για να του επιδώσω το με αρ.πρωτ. …………………………………………………… με θέμα …………………………………………………….και επειδή αρνήθηκε να το παραλάβει, θυροκόλλησα το ως άνω έγγραφο στην οικία του, παρουσία και του μάρτυρα ………………………………………………………….. (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα).

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο/Η επιδούς/ -ούσα υπάλληλος

Ο/Η μάρτυρας


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ)

Ο/η υπογράφων/ουσα ……………………………………………….. (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) σήμερα, στις ……. του μήνα ………………………… του έτους 202…. ημέρα ………………………… και ώρα …………, παρουσία του/της υπαλλήλου ………………………………(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα), τοιχοκόλλησα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν.3528/2007, όπως ισχύει, στο ………………………….. κατάστημα υπηρεσίας του/της εκπαιδευτικού…………………………… το με αρ.πρωτ. …………………………………. με θέμα……………………...................
Η Υπηρεσία προέβη σε τοιχοκόλληση του ανωτέρω εγγράφου, διότι η επίδοσή του στον/ην ……………………………. (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) δεν κατέστη δυνατή επειδή…………………………..

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο τοιχοκολλήσας/-ήσασα

Ο/Η μάρτυρας

 

Σχετικά Άρθρα