edu.klimaka.gr

ΚΥΛΙΚΕΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.29405/Δ4/13-03-2007/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒ. &
ΔΕΥΤΕΡΟΒ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κ. Μάμμος
ΤΗΛ - ΦΑΞ : 210-3220730
e-mail: t09dypd3(AT)ypepth.gr

Θέμα: Λειτουργία κυλικείων των Δημοσίων Σχολείων Π.Ε. κ' Δ.Ε.

Σχετικά με την λειτουργία των σχολικών κυλικείων σας γνωρίζουμε διευκρινιστικά τα παρακάτω, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Κ.Υ.Α.11927/Δ4 (ΦΕΚ 242 τ.Β/9-2-2004):

1. Μείωση του ετήσιου μισθώματος που έχει συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση διότι δεν προβλέπεται από την σχετική Κ.Υ.Α Σε περίπτωση που ο μισθωτής του κυλικείου ισχυρίζεται αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεων του τότε πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία πρόωρης λύσης της σύμβασης (παρ. 27 πις Κ.Υ.Α.).

2.Επειδή έχουν αναφερθεί περιπτώσεις προσυνεννοημένων προσφορών και μεγάλη διαφορά μεταξύ των 1ης και 2ης υψηλότερης τιμής (π.χ. τιμή πλειοδότη: 20€ και τιμή αμέσως επόμενου: 11€) σε καμία περίπτωση δεν ορίζεται αυτόματα ως μισθωτής ο 2ος όταν αποχωρήσει ο 1ος ( αιφνιδίως μετά υπογραφή της σύμβασης), αλλά πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία του διαγωνισμού.

3. Καθ όλη την διάρκεια της κύριας σύμβασης (4 έτη για όσες συμβάσεις υπογράφηκαν μετά την δημοσίευση της Κ.Υ.Α.11927/Δ4 (ΦΕΚ 242 τ.Β/9-2-2004) και 3 έτη για όσες υπογράφηκαν προγενέστερα) δεν αυξάνεται το ποσό προσφοράς κατά μαθητή ( και κατά συνέπεια και το ετήσιο μίσθωμα ) που είχε συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ετήσια αύξηση του ποσού προσφοράς κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου γίνεται μόνο στην περίπτωση παράτασης της μίσθωσης (παρ.24 της Κ.Υ.Α.).

4.Επίσης, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι επιτροπές διαγωνισμού στην σχετική προκήρυξη έχουν καθορίσει τιμή εκκίνησης ίση ή υψηλότερη από την προσφορά του προηγούμενου διαγωνισμού (π.χ. τιμή προσφοράς κατά μαθητή προηγούμενου πλειοδότη 15€ και τιμή «εκκίνησης νέου διαγωνισμού 15 €» ), πράγμα το οποίο ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ από την σχετική Κ.ΥΑ Στην παράγραφο 10 της Κ.Υ.Α. προβλέπεται η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα 3 € , ποσό το οποίο μπορεί να μειωθεί κατά 50% ή 60% αν οι μαθητές του σχολείου είναι λιγότεροι από 250.

5. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός κατά την διάρκεια του σχολικού έτους (από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο) λόγω πρόωρης λύσης της προηγούμενης σύμβασης, η νέα σύμβαση θα λήξει αφού συμπληρωθούν 4 έτη και κατά τον αμέσως επόμενο Ιούνιο (παρ. 27 της Κ.Υ.Α.). Για παράδειγμα, αν ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός πραγματοποιηθεί κατά τον Απρίλιο του 2007 η σύμβαση θα λήξει στις 30 Ιουνίου του 2011.

6. Οι διευθύνσεις των Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. πρέπει να φροντίζουν ώστε οι χώροι όπου στεγάζονται τα κυλικεία να τηρούν τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και να έχουν στην κατοχή τους τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια ώστε να διευκολύνονται οι μισθωτές για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

7. Η επιτροπή ελέγχου της λειτουργίας του κυλικείου (παρ.25 της Κ.Υ.Α.) πρέπει να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για την εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων υγιεινής, του καταλόγου των επιτρεπομένων ειδών και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και συμπεριφοράς των μισθωτών. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να καταγράφονται σε σχετικό βιβλίο πρακτικών με όλα τα στοιχεία (ημερομηνία , τα μέλη που πραγματοποίησαν τον έλεγχο, υπογραφές, ευρήματα).

8. Σύμφωνα με την παράγραφο 20 της Κ.ΥΑ απαγορεύεται η απασχόληση καθοιονδήποτε τρόπο στο κυλικείο άλλου ατόμου. Στην περίπτωση που το κυλικείο έχει αναλάβει άτομο του σχολικού περιβάλλοντος, επιτρέπεται η απασχόληση ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος του υπό την εποπτεία του πλειοδότη (παρ. 22 της Κ.Υ.Α.).

9. Προτείνεται η πραγματοποίηση ενημέρωσης μαθητών και γονέων σχετικά με την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών για την αποφυγή του φαινομένου της κατανάλωσης προϊόντων κακής ποιότητας, τα οποία φέρουν ή προμηθεύονται οι μαθητές έξω από τον χώρο του σχολείου. Ο κατάλογος των επιτρεπομένων ειδών προς πώληση στα σχολικά κυλικεία συγκροτήθηκε από επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΑ ΔΥ 1γ/Γ.Π./οικ.93828/ (ΦΕΚ 1183/31-08-2006 τ.Β) και ενσωματώνει προϊόντα τα οποία επιτυγχάνουν προστασία και προαγωγή της υγείας του ευαίσθητου μαθητικού πληθυσμού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη διαμόρφωση ενός μαθητικού πληθυσμού με υγιεινές διατροφικές συνήθειες και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος που συμβάλλει στις ορθές διατροφικές επιλογές των μαθητών.

10.Παρακαλούνται οι νεοσυσταθείσες Σχολικές Επιτροπές να ενημερωθούν σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους και να συνεργάζονται αρμονικά με πς Διευθύνσεις των Σχολείων Π.Ε. κ' Δ.Ε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχετικά Άρθρα