ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Διακίνηση Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019

Εκτύπωση  

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ 2019

Αρ.Πρωτ.Φ251/83127/Α5/24-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 210-3442702
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ: Διακίνηση γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Συγκέντρωση και συσκευασία των γραπτών στο Λύκειο.

1. Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει τα γραπτά ΓΕΛ από όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες, καθώς και τα απουσιολόγια, δηλαδή τα αποκόμματα των απόντων. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη. Τονίζεται για άλλη μία φορά ότι όλα τα γραπτά του κάθε Ε.Κ. θα διακινηθούν προς την ΕΕΔΔΕ, πλην των ελάχιστων περιπτώσεων απομακρυσμένων Ε.Κ..

Γενικά για τη συσκευασία και αποστολή των γραπτών, χρησιμοποιούμε:

  • Υποφακέλους για κάθε μάθημα
  • 1 Πακέτο για ημερήσια - 1 πακέτο για εσπερινά (όπου υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι).
  •  1 τελικό δέμα με όλα τα γραπτά του Ε.Κ.

Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:

α) Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε 1 τελικό δέμα. Το δέμα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφεται ο τίτλος του Λυκείου-Ε.Κ., η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος, δηλαδή η ΕΕΔΔΕ. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Λυκειακών Επιτροπών στην καλή συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύονται τα γραπτά δοκίμια και να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των γραπτών δοκιμίων κατά τη μεταφορά τους.

Ειδικά και μόνο για τις Δ/νσεις Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο περίβλημα του κάθε δέματος εκτός από τον τίτλο του Λυκείου-Ε.Κ. θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο «Καλλικρατικός» ΔΗΜΟΣ, στον οποίο εδρεύει το Ε.Κ. και η Δ/νση Δ.Ε.

Παράδειγμα αναγραφής στο τελικό δέμα:

Ε.Κ.: 1ο ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ημερομηνία :7-6-2019 - αριθμός γραπτών 98 ημερήσια + 12 εσπερινά = σύνολο 110

προς : την ΕΕΔΔΕ Ανατολικής Αττικής

(Δεν θα αναγράφονται στο τελικό δέμα τα Λύκεια προέλευσης, αλλά ΜΟΝΟ το Ε.Κ.).

β) Αν στο συγκεκριμένο Ε.Κ. εξετάζονται υποψήφιοι και από ημερήσια και από εσπερινά ΓΕΛ, τότε το τελικό δέμα περιέχει 2 πακέτα γραπτών ανά τύπο Λυκείου (1 πακέτο για τα ημερήσια και 1 πακέτο για τα εσπερινά), σε καθένα πακέτο από τα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών για τα ημερήσια και για τα εσπερινά αντίστοιχα και ο αριθμός των γραπτών ανά Λύκειο προέλευσης.

γ) Σε κάθε περίπτωση (α΄ και β΄ ανωτέρω) τα γραπτά του δέματος (περίπτωση α) ή κάθε πακέτου του δέματος (περίπτωση β) θα είναι ήδη χωρισμένα σε υποφακέλους ανά μάθημα. Σε κάθε υποφάκελο θα αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και ο αριθμός των γραπτών ανά μάθημα.

Τα μαθήματα

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ομάδας Θετικών Σπουδών και Ομάδας Οικονομίας και Πληροφορικής, θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και για το τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά ομάδα προσανατολισμού. Επίσης θα εκτυπώνονται διαφορετικά παρουσιολόγια.

Ανακεφαλαιωτικά : τα γραπτά θα χωριστούν κατά μάθημα (υποφάκελοι), μετά ανά ημερήσιο – εσπερινό (2 πακέτα), και στο τέλος όλα θα μπουν σε 1 δέμα ανά Ε.Κ.

Συγκεκριμένα παραθέτουμε αναλυτικά παραδείγματα περιγράφοντας τα στάδια ταξινόμησης των γραπτών δοκιμίων σε δέματα, πακέτα και υποφακέλους.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αν πχ. στο Ε.Κ. εξετάζονται 2 ημερήσια, θα έχουμε 1 δέμα με υποφακέλους ανά μάθημα.

Αν στο Ε.Κ. εξετάζονται 1 ημερήσιο και 1 εσπερινό, θα έχουμε 1 δέμα με 2 πακέτα (1 για το ημερήσιο και 1 για το εσπερινό) και το κάθε πακέτο θα περιέχει υποφακέλους ανά μάθημα.

Αν στο Ε.Κ. εξετάζονται 2 ημερήσια και 1 εσπερινό, θα έχουμε 1 δέμα με 2 πακέτα (1 για τα ημερήσια και 1 για το εσπερινό) και το κάθε πακέτο θα περιέχει υποφακέλους ανά μάθημα.

Επισημαίνεται ότι τα Β.Κ. μετά την παραλαβή των δεμάτων θα πρέπει να διαχωρίζουν τα πακέτα που περιέχουν γραπτά ημερησίων από τα πακέτα που περιέχουν γραπτά εσπερινών προκειμένου να βαθμολογηθούν αντίστοιχα.

3. Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή - σύνδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στην οικεία ΕΕΔΔΕ. Κατά τη μεταφορά ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από Αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από συνεννόηση με τον οικείο Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Συσκευασία και διακίνηση των γραπτών προς τα Β.Κ.

1. Η ΕΕΔΔΕ, μετά τη συγκέντρωση όλων των γραπτών από όλα τα Ε.Κ. της περιοχής της τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής που θα σας αποσταλεί. Συνιστάται όπως η μεταφορά δεμάτων από τις ΕΕΔΔΕ προς τα Β.Κ. να γίνεται μέσα σε σάκκους μεταφοράς ή χαρτοκιβώτια επιμελώς συσκευασμένα. Γενικότερα, παρακαλείσθε τα τελικά δέματα που δημιουργούν οι ΕΕΔΔΕ να μην υπερβαίνουν τα 20 κιλά το καθένα, ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταφορά τους.

Για διασφάλιση της ποιότητας της μεταφοράς, στην τελική διακίνηση από την ΕΕΔΔΕ προς τα Β.Κ., όλα τα δέματα των Ε.Κ. κάθε ΕΕΔΔΕ (πλην Αττικής), πριν παραδοθούν στα καταστήματα των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ ΑΕ και καταστημάτων της ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ , είναι καλό στο τέλος να συσκευάζονται επιπλέον μέσα σε πλαστική διάφανη σακούλα και να κλείνονται με την πλαστική ασφάλεια. Τις επόμενες μέρες οι ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ θα προμηθεύσουν όλες τις ΕΕΔΔΕ (πλην Αττικής) με επαρκή αριθμό από πλαστικές σακούλες και ασφάλειες. Τέτοιες σακούλες και ασφάλειες θα γίνει προσπάθεια να παραλάβουν και κάποια Ε.Κ. σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές που πιθανόν θα διακινήσουν τα γραπτά χωρίς τη μεσολάβηση των ΕΕΔΔΕ.

Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων προς τα Β.Κ. θα γίνει ΜΟΝΟ με την υπηρεσία των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ και της ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ. Σε περιοχές που δεν υπάρχει ξεχωριστό κατάστημα ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ (ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ) , η διακίνηση θα γίνει μέσω των τοπικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ, αλλά πάλι με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να γίνει εκτάκτως χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς, και εφόσον η αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μας έχει ήδη ενημερώσει ότι κατ΄εξαίρεση τα γραπτά της θα διακινηθούν με άλλο τρόπο. Σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις η διακίνηση θα γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μεταφορικό μέσο με συνοδεία πάντοτε του εκπροσώπου–συνοδού της ΕΕΔΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και παράδοσή τους στο οικείο Β.Κ.

Στην περίπτωση που για αντικειμενικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους (π.χ. νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές) είναι αδύνατη η συγκέντρωση από την ΕΕΔΔΕ των γραπτών από όλα τα Λύκεια- Ε.Κ. αρμοδιότητάς της και η αποστολή τους αυθημερόν στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο, η  διακίνηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής απ’ ευθείας στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο με έναν από τους ανωτέρω τρόπους μεταφοράς (δηλαδή με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ή ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. ή εκτάκτως με εκπρόσωπο-συνοδό) κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΔΔΕ.

Αν σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατη η μεταφορά αυθημερόν, τότε καλείται η υπηρεσία των ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ στην οποία και θα παραδίδονται τα δέματα, προκειμένου να τα μεταφέρει από το Ε.Κ. στην ΕΕΔΔΕ ή στο Βαθμολογικό Κέντρο. Η υπηρεσία αυτή θα αναλάβει και τη φύλαξή τους στο χρηματοκιβώτιο των καταστημάτων της ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ κατά το χρόνο που λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών είναι αδύνατη η ιακίνησή τους. Σε έκτακτες περιπτώσεις αδυναμίας διακίνησης ή με άλλον τρόπο φύλαξης των γραπτών, με ευθύνη της ΕΕΔΔΕ ή της ΛΕΕ τα γραπτά μπορεί να φυλάσσονται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, και η ΕΕΔΔΕ ή η ΛΕΕ θα φροντίζει την επόμενη ημέρα να διακινήσει τα γραπτά.

2. Εφόσον η μεταφορά των γραπτών έγινε εκτάκτως με συνοδό καθηγητή, κατά την παραλαβή των γραπτών από το Β.Κ. ανοίγονται τα σχετικά δέματα παρουσία του συνοδού καθηγητή, και γίνεται καταμέτρηση των τετραδίων που παραλαμβάνονται. Συντάσσεται δε σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των δεμάτων που παραλήφθηκαν και εφόσον ο αριθμός των τετραδίων δεν συμφωνεί με τον αριθμό που αναγράφεται στο κάθε δέμα επισημειώνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που μονογράφεται τόσο από το συνοδό όσο και από τον παραλήπτη του Β.Κ. Είναι αυτονόητο ότι ο συνοδός δεν έχει καμία ευθύνη για την τυχόν έλλειψη τετραδίου από δέμα, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (π.χ. καταστροφή δέματος κατά τη μεταφορά), απλώς με την παρουσία του επιβεβαιώνεται η σωστή καταμέτρηση στο Β.Κ.

3. Για τη διαδικασία αποστολής με τις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ ή τα ΕΛΤΑ ΑΕ παρακαλείται η Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, ώστε να ανταποκριθούν στα αιτήματα των αρμοδίων προέδρων των ΕΕΔΔΕ ή Λυκειακών Επιτροπών για τη μεταφορά των γραπτών δοκιμίων από 7-6-2019 μέχρι και αρχές Ιουλίου περίπου. Οι συγκεκριμένες ημέρες παράδοσης γραπτών στα ΕΛ.ΤΑ θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους Προέδρους των ΕΕΔΔΕ ή Λυκειακών Επιτροπών, χωρίς να αποκλείεται να παραδίδονται όλες τις ημέρες (συνήθως πλην Κυριακής). Παρακαλούνται επίσης οι Διοικήσεις των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ Α.Ε. και των ΕΛ.ΤΑ να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες, ώστε να δίδεται προτεραιότητα στη μεταφορά των γραπτών, η οποία να ολοκληρώνεται αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα το πρωί και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη μεθεπόμενη ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

4. Για την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ ο κωδικός χρέωσης για το έτος 2019 είναι ο «001021 00 116000»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Pin It

Εκτύπωση