Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων Διοικητικού Προσωπικού ΚΥΣΔΙΠ 2020

Εκτύπωση  

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΥΣΔΙΠ 2020

Αρ.Πρωτ.143579/Ν4/20-10-2020/ΥΠΑΙΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail:atp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Νικολαΐδου
Τηλέφωνο: 210 344 3375

ΘΕΜΑ: «Yποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ. 26 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ. 51 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ. 54 Α΄), του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 12 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄), οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄.

Με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001) όμοιες, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των ως άνω εκπροσώπων.

Με την ΥΑ 111633/Ν4/28-8-2020 (ΑΔΑ:ΨΜΨΑ46ΜΤΛΗ-64Τ), παρατάθηκαν οι προθεσμίες που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με την ως άνω Υπουργική απόφαση:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

► Oι υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων, η δε εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος.

► Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων.

► Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων.
Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

► Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του. Στην αίτηση, θα αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.

► Στην περίπτωση των συνδυασμών, αυτός θα καταρτίζεται με κοινή γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν και η οποία θα περιλαμβάνει
α) την ονομασία του συνδυασμού,
β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά,
γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.
Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.

► Η αίτηση υποψηφιότητας μεμονωμένου υποψηφίου και η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων με την προσαρτώμενη δήλωση ως προς τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, κατατίθεται δια του Τμήματος Πρωτοκόλλου στο Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 16 Οκτωβρίου 2020 έως 26 Οκτωβρίου 2020.

► Δηλώσεις εκπρόθεσμες καθώς και δηλώσεις που περιλαμβάνουν λιγότερους από 4 υποψηφίους δεν γίνονται δεκτές.

► Συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς δεν είναι δυνατή.

Κατόπιν τούτου:

Α. Οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στους διοικητικούς υπαλλήλους (μονίμους και ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠAIΘ, και υπηρετούν σε οικείες υπηρεσίες και φορείς εποπτείας τους, το περιεχόμενο του εγγράφου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στο Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΙ

 


Αρ.Πρωτ.112250/Γ2/31-08-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-mail: didya(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε. Παλαιορούτη, Α. Αραβανή
Τηλέφωνο: 210 3442539, 2510
FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στο άρθρο 47 του Ν.4569/18 (ΦΕΚ 179 Β΄) καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του ΚΥΣΔΙΠ, όπως και το προσωπικό που υπάγεται σε αυτό.

Μεταξύ άλλων στις αρμοδιότητες του ΚΥΣΔΙΠ υπάγεται πλέον το προσωπικό του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Κεντρική Υπηρεσία), το προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ., οι διοικητικοί υπάλληλοι των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και μειονοτικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ. 26 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ. 51 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ. 54 Α΄), του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 12 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄),οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄.

Με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ. 684/Β/1988) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ.876/Β/1988),ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990(ΦΕΚ.562/Β/1990), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/17-9-2001(ΦΕΚ 1246/Β/2001) και ΔΙΔΑΔ Φ.Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3974/Β/2016) όμοιες, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των ως άνω εκπροσώπων.

Με την αρ 107299/Γ2/19-08-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΝΧ46ΜΤΛΗ-Ζ89) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατάθηκαν οι προθεσμίες που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π..

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με την ως άνω Υπουργική απόφαση:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

► Oι υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων, η δε εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος.

► Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων.

► Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων.
Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

► Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του. Στην αίτηση, θα αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.

► Στην περίπτωση των συνδυασμών, αυτoί θα καταρτίζονται με κοινή γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τους απαρτίζουν και η οποία θα περιλαμβάνει α) την ονομασία του συνδυασμού, β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.

► Η αίτηση υποψηφιότητας μεμονωμένου υποψηφίου και η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων με την προσαρτώμενη δήλωση ως προς τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, κατατίθεται δια του Τμήματος Πρωτοκόλλου στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού ή αποστέλλονται με FAX (210 3442365) με την ένδειξη άμεση παράδοση στο Γραφείο 2035 από 4 Σεπτεμβρίου 2020 έως 14 Σεπτεμβρίου 2020.

► Δηλώσεις εκπρόθεσμες καθώς και δηλώσεις που περιλαμβάνουν λιγότερους από 4 υποψηφίους δεν γίνονται δεκτές.

► Συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους του ενός συνδυασμού δεν είναι δυνατή.

Κατόπιν τούτου:

Α. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στους διοικητικούς υπαλλήλους (μονίμους και ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., και υπηρετούν σε μονάδες στις οποίες προΐστανται, το περιεχόμενο του εγγράφου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Β. Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Υ.ΠΑΙ.Θ. που εποπτεύουν φορείς και των οποίων το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν στους φορείς εποπτείας τους ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘ αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Γ. Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, με τη λήψη του παρόντος, παρακαλείται να φροντίσει για την επίδοση του στους διοικητικούς υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του ΥΠΑΙΘ, και υπηρετούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΙΘ αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Δ. Οι λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, και των οποίων το προσωπικό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ., με τη λήψη του, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το περιεχόμενό του στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους ώστε αντιστοίχως να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ. αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ


Εκτύπωση