Εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων Διοικητικού Προσωπικού ΚΥΣΔΙΠ 2018

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΥΣΔΙΠ 2018

Αρ.Πρωτ.171255/Γ2/12-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΤΗΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-mail:aaravani(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Αραβανή
Τηλέφωνο: 210 344 2510
FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στο άρθρο 47 του Ν.4569/18 (ΦΕΚ 179 Β΄) καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του ΚΥΣΔΙΠ, όπως και το προσωπικό που υπάγεται σε αυτό.

Μεταξύ άλλων στις αρμοδιότητες του ΚΥΣΔΙΠ υπάγεται πλέον το προσωπικό όλων των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΕΘ, καθώς και το προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ., ενώ προβλέπεται ότι όταν συζητούνται θέματα διοικητικών υπαλλήλων μειονοτικής εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 159 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ. 26 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν.3839/2010 (ΦΕΚ. 51 Α΄) και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ. 54 Α΄), του άρθρου πέμπτου παρ. 4 του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 12 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄),οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄.

Με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ.684/Β/1988) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ.876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ. 562/Β/1990) ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001) και ΔΙΔΑΔ Φ.Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3974/Β/2016) όμοιες, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των ως άνω εκπροσώπων.

Με την αρ 171249/Γ2/12-10-2018 (ΑΔΑ:ΩΥΜ14653ΠΣ-Ρ04) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρατάθηκαν οι προθεσμίες που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις, για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π..

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασμό με την ως άνω Υπουργική απόφαση:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

► Oι υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων, η δε εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος.

► Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων.

► Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων.

Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

► Η υποψηφιότητα των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλεται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο με αίτησή του. Στην αίτηση, θα αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.

► Στην περίπτωση των συνδυασμών, αυτός θα καταρτίζεται με κοινή γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν και η οποία θα περιλαμβάνει α) την ονομασία του συνδυασμού, β) το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, γ) το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού. Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή ή μεμονωμένη δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού.

► Η αίτηση υποψηφιότητας μεμονωμένου υποψηφίου και η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων με την προσαρτώμενη δήλωση ως προς τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, κατατίθεται δια του Τμήματος Πρωτοκόλλου στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Α΄ ή αποστέλλονται με FAX (210 3442365) με την ένδειξη άμεση παράδοση στο Γραφείο 2035 από 16 Οκτωβρίου 2018 έως 26 Οκτωβρίου 2018.

► Δηλώσεις εκπρόθεσμες καθώς και δηλώσεις που περιλαμβάνουν λιγότερους από 4 υποψηφίους δεν γίνονται δεκτές.

► Συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς δεν είναι δυνατή.

► Κατόπιν τούτου:

Α. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΕΘ με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στους διοικητικούς υπαλλήλους (μονίμους και ΙΔΑΧ) που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΠΕΘ, και υπηρετούν σε μονάδες στις οποίες προΐστανται, το περιεχόμενο του εγγράφου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Β. Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΕΘ που εποπτεύουν φορείς και των οποίων το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΠΕΘ, με τη λήψη του παρόντος παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν στους φορείς εποπτείας τους ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Γ. Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, με τη λήψη του παρόντος, παρακαλείται να φροντίσει για την επίδοση του στους διοικητικούς υπαλλήλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΠΕΘ, και υπηρετούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας ώστε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Δ. Οι λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν, και των οποίων το προσωπικό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΠΕΘ, με τη λήψη του, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν το περιεχόμενό του στους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους ώστε αντιστοίχως να υπάρχει δυνατότητα αποστολής στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΠΕΘ αίτησης υποψηφιότητας εμπρόθεσμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.171249/12-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
E-mail: didya(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ε. Παλαιορούτη, Α. Χατζοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442539, 210 3443172
FAX: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α΄),
β. της παρ.6 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) και στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 9 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’),
γ. του άρθρου πέμπτου παρ. 4του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ενάτου παρ. 12 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’),
δ. του κεφ. ε’ του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης διαχωρίζεται σε Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
ε. του άρθρου 47 «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.» του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 179) «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ )Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/22589 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις»
στ. του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων» ως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ. των αριθμ. ΔΙΚΠΡ /Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988), ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794/Β/2016) Υπουργικών αποφάσεων,
η. του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-06-2018 (ΑΔΑ:61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».
3. Την ανάγκη παράτασης των προθεσμιών των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λόγω μη ολοκλήρωσής τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις των αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16-9-1988 (ΦΕΚ 684/Β/1988), ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/2-12-1988 (ΦΕΚ 876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/31-8-1990 (ΦΕΚ 562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17-9-2001 (ΦΕΚ 1246/Β/2001), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (ΦΕΚ 3794/Β/2016) Υπουργικών αποφάσεων, εξαιτίας της υλοποίησης των διαδικασιών που προέκυψαν από τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142) και του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄ 179).

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε τις προθεσμίες των διαδικασιών διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των υπό στοιχείο α’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α’ 179) μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως ακολούθως:

-Έκδοση προκήρυξης εκλογών μέχρι: 20-11-2018

-Σύνταξη πινάκων εκλογέων μέχρι: 15-10-2018

-Τοιχοκόλληση – ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων μέχρι: 26-10-2018

-Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων ή ενστάσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 7 ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων ήτοι το αργότερο μέχρι: 1-11-2018

-Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων μέχρι: 5-11-2018

-Οριστικοποίηση των πινάκων εκλογέων μέχρι: 6-11-2018

-Υποβολή Υποψηφιοτήτων: 16-10-2018 έως 26-10-2018

-Σύνταξη πινάκων υποψηφίων μέχρι: 29-10-2018

-Τοιχοκόλληση πινάκων υποψηφίων μέχρι: 9-11-2018

-Υποβολή ενστάσεων κατά υποψηφίων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων, ήτοι το αργότερο μέχρι: 14-11-2018

-Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών μέχρι: 12-11-2018

-Διαβίβαση ενστάσεων και εξέτασή τους από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι: 26-11-2018

-Κατάρτιση οριστικού πίνακα υποψηφίων μέχρι: 29-11-2018

-Εκτύπωση ψηφοδελτίων και προώθησή τους μέχρι: 30-11-2018

-Προώθηση οριστικών καταλόγων εκλογέων, ψηφοδελτίων, φακέλων και γενικού εκλογικού υλικού σε όλες τις Υπηρεσίες και τις Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι: 10-12-2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

Pin It

Εκτύπωση