Εισαγωγή Αθλητών με Αγωνιστικές Διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εκτύπωση  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4255/2020

Αριθμ. Φ.153/130252/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.» (Α’ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α’ 29), την περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (Α’ 120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α’ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).
2. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 12 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.», όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της παρ. Γ του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8).
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).
6. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 30 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181).
8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/19-03-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 544), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.151/41772/Β6/11-04-2012 όμοια (Β’ 1291).
9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).
10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων … και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/Α5/2020 υπουργική απόφαση (Β’ 1106 και Β’ 1501).
12. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/119107/Α5/2020 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920)» (Β’ 4004).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/491/129143/Β1/28-09-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Στο τέλος του άρθρου 1, η φράση «Ειδικά για τις διαδικασίες επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το διάστημα υποβολής και αποστολής της αίτησης συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών θα είναι από 20 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.» αντικαθίσταται ως εξής

«Ειδικά για τις διαδικασίες επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το διάστημα υποβολής και αποστολής της αίτησης συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών θα είναι από 30 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2020.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4004/2020

Αριθμ. Φ.153/119107/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν.3748/2009 (Α΄ 29), την παρ. Γ περ. 1 του άρθρου 45 του ν.3773/2009 (Α΄ 120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
2. Τις διατάξεις της παρ. 12 περ. α΄ του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).
6. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/19-03-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 544), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.151/41772/Β6/11-04-2012 όμοια (Β΄ 1291).
8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).
9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το ’’νέο’’ σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)».
10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων ... και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/Α5/2020 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) (Β΄ 1106 και Β΄ 1501).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/412/115277/Β1/04-09-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στο εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 1 «Προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους» της Φ.151/110270/Β6/2014 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920) μετά τη φράση ‘’αντιγράφου βεβαίωσης’’ προστίθεται η φράση ‘’ή ακριβούς αντιγράφου της απόφασης εγγραφής’’.

2. Στο τέλος του άρθρου 1, προστίθεται φράση ως εξής:

«Ειδικά για τις διαδικασίες επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, το διάστημα υποβολής και αποστολής της αίτησης συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών θα είναι από 20 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1920/2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1920
16 Ιουλίου 2014

Αριθμ. Φ.151/110270/Β6
Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α΄ 210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), την παρ. Γ περ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α΄ 120), το άρθρο 53 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
2) Τις διατάξεις της παρ. 12 περ. α΄ του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ.5 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α΄ 8).
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).
4) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.».
5) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 188).
6) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74).
7) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90).
8) Τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.».
9) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 71).
10) Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α΄ 195).
11) Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118).
12) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/31559/Β6/19−03−2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 544/24−03−2009), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.151/41772/Β6/11−04−2012 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1291/11−04−2012).
13) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/102875/Β6/25−07−2013 υπουργική απόφαση «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 1891/01−08−2013).
14) Τις διατάξεις της με αριθ. Φ253/28934/Β6/21−03−2006 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 391/30−03−2006).
15) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.» (ΦΕΚ Β΄ 373/03−03−2009).
16) Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ253/27456/Β6/11−03−2009 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 493/18−03−2009).
17) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.» (ΦΕΚ Β΄ 1618/19−06−2014).
18) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής τους

1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. υποβάλλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικά οι αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 στην αίτησή τους δηλώνουν και το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να εισαχθούν, ενώ οι αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. δηλώνουν σε αυτήν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του αθλητή με μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 στον ειδικό πίνακα της παρ.3 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο διακρίθηκε, αν αυτό περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η κατηγορία και η χρονολογία της διάκρισης, καθώς και η σειρά προτεραιότητας της διάκρισης. Ειδικά οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν, δύο τέτοια δικαιολογητικά, ένα για κάθε διάκριση.

γ) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014, τίτλου απόλυσης από Λύκειο.

ε) Φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 ή της πρωτότυπης βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του Ν. 3748/2009 ή πρωτότυπης βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄).
Δεν υποβάλλεται από τους αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 και από τους αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α.

στ) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, επικυρωμένης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αθλητής είναι ενεργός κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999.
Δεν υποβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, από τους αθλητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014−2015

ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αθλητής θα δηλώνει μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικά οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες θα δηλώνουν, εφόσον επιθυμούν, αντί της μίας εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, και τις δύο διακρίσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτές αναφέρονται στις παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999.

2. Η επιλογή των αθλητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και διεκδικούν εισαγωγή σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, μετά από προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει έπειτα από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και βάσει των κριτηρίων των παρ. 8 και 11 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι εν λόγω αθλητές κρίνονται για εισαγωγή στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. − πλην των Τ.Ε.Φ.Α.Α. στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται εισαγωγή τους σε αυτά − που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους.

Δεν κρίνονται για εισαγωγή σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, εκ των ανωτέρω, στο οποίο έχουν εισαχθεί με τη γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, καθώς και στα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που έπονται, σε σειρά προτίμησης, στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

3. Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών καταρτίζει πίνακες εισαγομένων αθλητών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και στα άλλα τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. βάσει i) της επιλογής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ii) των δηλωθέντων, στην αίτηση της παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. από τους αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή σε αυτά και iii) των δηλωθέντων, στην αίτηση της παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. από τους αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. και πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή σε αυτά.

4. Οι πίνακες των εισαγομένων αθλητών που καταρτίζονται από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

Άρθρο 3
Εγγραφή εισαγομένων αθλητών

1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. υποβάλλουν στο τμήμα εισαγωγής τους, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εγγραφής.

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014, τίτλου απόλυσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευση τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 κεφ. Α΄ της με αριθ.Φ.252.25/Β6/200/04−04−2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 473/06−04−2000) διατηρούνται σε ισχύ για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. αθλητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 περ. α΄ του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 και για το χρονικό διάστημα που εμπίπτουν σε αυτές. Ειδικά ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, οι αναφερόμενοι αθλητές τα υποβάλλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η με αριθμ. Φ.151/102875/Β6/25−07−2013 υπουργική απόφαση.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση