ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ : Εξεταστέα Ύλη ΕΠΑΛ 2020 2021

Εκτύπωση  

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2021 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Μετάβαση στην απόφαση με την εξετσστέα ύλη Επαγγελματικών Λυκείων

Αρ.Πρωτ.Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα (Ε.Ε)
Α. Γιακουμάκη (Ε.Ε)
Β. Σούρμπης (Ε.Α.Ε)
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 32 53 (Ε.Ε.)
210-344 37 97 (Ε.Α.Ε.)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπό στοιχεία Φ.153/113019/Α5/01-09-2020 (Β΄ 3821) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021».
13. Την υπ΄ αριθμ. 01/05-01-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
14. Το με αριθμ. πρωτ. 6/07-01-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/4/1351/Β1/07-01-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

(...)

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙO: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ – τόμος Α (Α΄ έκδοση) (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Λ.ΚΛΙΑΝΗ, Ι.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι.ΣΙΔΕΡΗ, έκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ – τόμος Α’» (Α΄ έκδοση)


Κεφάλαιο 1: Κατάταξη και Στοιχειώδης Περιγραφή Λειτουργίας των Εμβολοφόρων ΜΕΚ

1.5.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής

α) Εισαγωγή
β) Συμπίεση
γ) Καύση – Εκτόνωση
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων

1.6.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής

α) Πρώτος χρόνος
β) Δεύτερος χρόνος

1.7.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής

α) Εισαγωγή
β) Συμπίεση
γ) Καύση – Εκτόνωση
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων

1.8.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής

α) Πρώτος χρόνος
β) Δεύτερος χρόνος

Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης Περιγραφή των Βασικών Τμημάτων Εμβολοφόρων ΜΕΚ

2.1 Κορμός μηχανής

2.1.1 Σκελετός
2.1.2 Βάση
2.1.3 Σώμα κυλίνδρου
2.1.4 Συνδέτες

2.2 Χιτώνια

5.3.3 Καταπονήσεις και φθορές των χιτωνίων

2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων

2.4 Βαλβίδες - Μηχανισμοί κίνησης

2.4.1 Βαλβίδες
2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων
2.4.3 Ωστήρια – Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα

2.5 Έμβολα – Ελατήρια εμβόλων

2.5.1 Έμβολο
2.5.2 Ελατήρια εμβόλων

2.6 Διωστήρας

2.7 Βάκτρο – Στυπειοθλίπτης – Ζύγωμα

2.7.1 Βάκτρο
2.7.2 Ζύγωμα
2.7.3 Στυπειοθλίπτης

2.8 Στροφαλοφόρος άξονας

2.9 Εκκεντροφόρος άξονας και μετάδοση της κίνησης

2.9.1 Γενικά
2.9.2 Μετάδοση κινήσεως

2.10 Τριβείς

2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως
2.10.2 Τριβείς διωστήρων
2.10.3 Ωστικός τριβέας

Κεφάλαιο 3: Βασικές λειτουργίες των εμβολοφόρων ΜΕΚ.

3.1 Καύση

3.1.1 Γενικά
3.1.2 Καύσιμα
3.1.4 Χαρακτηρισμός μείγματος
3.1.5 Θερμογόνος δύναμη καυσίμων
3.1.6 Η καύση στους βενζινοκινητήρες
3.1.7 Η καύση στους πετρελαιοκινητήρες
3.1.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση

3.2 Σάρωση

3.2.1 Γενικά
3.2.2 Συστήματα Σαρώσεως
3.2.3 Αντλίες Σαρώσεως
γ) Σάρωση με τα έμβολα της μηχανής

3.3 Υπερπλήρωση

3.3.1 Γενικά
3.3.2 Ο στροβιλοϋπερπληρωτής
3.3.3 Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανών
3.3.4 Υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών

3.4 Συστήματα εγχύσεως καυσίμου σε πετρελαιομηχανές

3.4.1 Γενικά
3.4.2 Εγχυτήρες καυσίμου
3.4.3 Είδη εγχυτήρων
3.4.4 Σχηματισμός του νέφους σωματιδίων

Προσοχή: Για τους μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τη Β’ έκδοση των εγχειριδίων «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως» ισχύει η ακόλουθη αντιστοίχιση σελίδων:

Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Τόμος Α’ (Α’ έκδοσης)» Σελίδες (Α’ έκδοσης) Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Τόμος Α’ (Β’ έκδοσης)» Σελίδες (Β’ έκδοσης)
Κεφάλαιο 1: Κατάταξη και Στοιχειώδης Περιγραφή Λειτουργίας των Εμβολο- φόρων ΜΕΚ   Κεφάλαιο  1:  Εισαγωγή  –  Βασικές Έννοιες  
1.5.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης πετρελαιομηχανής 18-19 :> Πραγματική  λειτουργία τετράχρονης        πετρελαιομηχανής 20-21
α) Εισαγωγή 19 α) Εισαγωγή 21
β) Συμπίεση 19 β) Συμπίεση 21
γ) Καύση–Εκτόνωση 19 γ) Καύση – Εκτόνωση 21
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων 19-20 δ) Εξαγωγή Καυσαερίων 21-22
1.6.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής 23 :> Πραγματική λειτουργία δίχρονης πετρελαιομηχανής 24-25
α) Πρώτος χρόνος 23 α) Πρώτος χρόνος 25
β) Δεύτερος χρόνος 24 β) Δεύτερος χρόνος 25-26
1.7.1 Πραγματική λειτουργία τετράχρονης  βενζινομηχανής 27-28 :> Πραγματική λειτουργία τετράχρονης βενζινομηχανής 28
α) Εισαγωγή 28 α) Εισαγωγή 28-29
β) Συμπίεση 28 β) Συμπίεση 29
γ) Καύση–Εκτόνωση 28-29 γ) Καύση – Εκτόνωση 29
δ) Εξαγωγή Καυσαερίων 29 δ) Εξαγωγή Καυσαερίων 29-30
1.8.1 Πραγματική λειτουργία δίχρονης  βενζινομηχανής 32-34 :> Πραγματική λειτουργία δίχρονης βενζινομηχανής 33-34
α) Πρώτος χρόνος 34 α) Πρώτος χρόνος 34
β) Δεύτερος χρόνος 34 β) Δεύτερος χρόνος 34
Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών
τμημάτων εμβολοφόρων ΜΕΚ
35-52 Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφό- ρων ΜΕΚ 43-60
2.1 Κορμός μηχανής 35 2.1  Κορμός μηχανής (σκελετός, βάση, σώμα κυλίνδρων και συνδέτες) 43
2.1.1 Σκελετός 35-36 2.1.1 Σκελετός 43-44
2.1.2 Βάση 36-38 2.1.2 Βάση 44-45
2.1.3 Σώμα κυλίνδρου 38 2.1.3 Σώμα κυλίνδρου 45-46
2.1.4 Συνδέτες 38 2.1.4 Συνδέτες 46
2.2 Χιτώνια 38-40 2.2 Χιτώνια 46-48
Κεφάλαιο 5: Αναλυτική Περιγραφή της Δομής και των
Βασικών Τμημάτων Εμβολοφόρων ΜΕΚ
  Κεφάλαιο 5: Αναλυτική Περιγραφή της Δομής και των Βασικών Τμημά- των Εμβολοφόρων ΜΕΚ  
5.3.3 Καταπονήσεις χιτωνίων 148-149 :> 5.3.3 Καταπονήσεις χιτωνίων – Θερμικές τάσεις 150-151
Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφόρων ΜΕΚ   Κεφάλαιο 2: Στοιχειώδης περιγραφή των βασικών τμημάτων εμβολοφό- ρων ΜΕΚ  
2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων 40-41 2.3 Κεφαλή (πώμα) κυλίνδρων 49-50
2.4 Βαλβίδες - Μηχανισμοί κίνησης   2.4 Βαλβίδες και μηχανισμοί κίνησης των βαλβίδων (ελατήρια, ωστήρια, ωστικοί ράβδοι και ζύγωθρα)  
2.4.1 Βαλβίδες 41-44 2.4.1 Βαλβίδες 50-52
2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων 44 2.4.2 Ελατήρια βαλβίδων 52
2.4.3 Ωστήρια – Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα 44 2.4.3 Ωστήρια – Ωστικές ράβδοι και ζύγωθρα 52
2.5 Έμβολα – Ελατήρια εμβόλων   2.5 Έμβολα – Ελατήρια εμβόλων  
2.5.1 Έμβολο 44-46 2.5.1 Έμβολο 52-54
2.5.2 Ελατήρια εμβόλων 46-47 2.5.2 Ελατήρια εμβόλων 54-55
2.6 Διωστήρας 47-48 2.6 Διωστήρας 55-56
2.7 Βάκτρο – Στυπειοθλίπτης – Ζύγωμα 48 2.7 Βάκτρο – Στυπειοθλίπτης – Ζύγωμα 56
2.7.1 Βάκτρο 48 2.7.1 Βάκτρο 56
2.7.2 Ζύγωμα 48 2.7.2 Ζύγωμα 56
2.7.3 Στυπειοθλίπτης 48 2.7.3 Στυπειοθλίπτης 57
2.8 Στροφαλοφόρος άξονας 48-51 2.8 Στροφαλοφόρος άξονας 57-58
2.9 Εκκεντροφόρος άξονας και μετάδοση της κίνησης   2.9 Εκκεντροφόρος άξονας και μετάδοση της κίνησης  
2.9.1 Γενικά 51 2.9.1 Γενικά 58
2.9.2 Μετάδοση κινήσεως 51-52 2.9.2 Μετάδοση κινήσεως 58-59
2.10 Τριβείς 52 2.10 Τριβείς (βάσεως, διωστήρων και ωστικός τριβέας) 59
2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως 52 2.10.1 Κύριοι τριβείς βάσεως 59-60
2.10.2 Τριβείς διωστήρων 52 2.10.2 Τριβείς διωστήρων 60
2.10.3 Ωστικός τριβέας 52 2.10.3 Ωστικός τριβέας (ωστικό έδρανο) 60
Κεφάλαιο 3: Βασικές λειτουργίες των εμβολοφόρων ΜΕΚ.   Κεφάλαιο 3: Βασικές λειτουργίες των εμβολοφόρων ΜΕΚ.  
3.1 Καύση   3.1 Καύση  
3.1.1 Γενικά 53 3.1.1 Γενικά 61
3.1.2 Καύσιμα 53-54 3.1.2 Καύσιμα 61-63
3.1.4 Χαρακτηρισμός μείγματος 54-55 3.1.4 Χαρακτηρισμός μείγματος 64-65
3.1.5 Θερμογόνος δύναμη καυσίμων 55-56 3.1.5 Θερμογόνος δύναμη καυσίμων 65
3.1.6 Η καύση στους βενζινοκινητήρες 56-57 3.1.6 Η καύση στους βενζινοκινη- τήρες 65-66
3.1.7 Η καύση στους πετρελαιοκινητή- ρες 57-58 3.1.7 Η καύση στους πετρελαιοκι- νητήρες 66-68
3.1.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση 58-60 3.1.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την καύση 68-70
3.2 Σάρωση   3.2 Σάρωση  
3.2.1 Γενικά 60-61 3.2.1 Γενικά 70-71
3.2.2 Συστήματα Σαρώσεως 61-64 3.2.2 Συστήματα Σαρώσεως 71-75
3.2.3 Αντλίες Σαρώσεως 64 3.2.3 Αντλίες Σαρώσεως 75
γ) Σάρωση με τα έμβολα της μηχανής 66-67 3 Σάρωση με τα έμβολα της μηχανής 77-78
3.3 Υπερπλήρωση   3.3 Υπερπλήρωση  
3.3.1 Γενικά 67 3.3.1 Γενικά 78-79
3.3.2 Ο στροβιλοϋπερπληρωτής 67-68 3.3.2 Ο στροβιλοϋπερπληρωτής 79
3.3.3 Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανών 75-76 3.3.3 Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανών 84-85
3.3.4 Υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών 76-79 3.3.4 Υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών 86-88
3.4 Συστήματα εγχύσεως καυσίμου σε πετρελ/μηχανές   3.4 Συστήματα εγχύσεως καυσίμου σε πετρελαιομηχανές  
3.4.1 Γενικά 79-80 3.4.1 Γενικά 89-90
3.4.2 Εγχυτήρες καυσίμου 80-82 3.4.2 Εγχυτήρες καυσίμου 89-92
3.4.3 Είδη εγχυτήρων 82-84 3.4.3 Είδη εγχυτήρων 92-94
3.4.4 Σχηματισμός του νέφους σωματιδίων 85-87 3.4.4 Σχηματισμός του νέφους σωματιδίων 94-95

Σημειώσεις:
Α) Ως ύλη πανελλαδικώς εξεταζόμενων λαμβάνεται η ύλη από την Α’ έκδοση.
Β) Κάθε παραπομπή σε κεφάλαια, παραγράφους, ενότητες κ.λπ. εκτός διδακτέας – εξεταστέας ύλης να μην λαμβάνεται υπόψη.

(...)

Η υπ΄ αριθμ. Φ6/124758/Δ4/21-09-2020 (Β΄ 4494) Υπουργική Απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση