ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ : Εξεταστέα Ύλη 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ II
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2017-2018

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4320/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4320
28 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθμ. Φ6/160663/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), την παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), τις παρ. 1(Α), 1(Β) του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
2. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) .
3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. To π.δ. 40/2018 (Α΄ 76) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.153/156280/Α5/25.09.2018 (Β΄ 4195) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019».
10. Τις αριθμ. 28/14.06.2018, 29/21.06.2018 και 36/23.08.2018 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Το με αριθμ. 154/ΕΟΕ/25-09-2018 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/392/159387/25.09.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την αριθμ. Υ1/158719/24/09/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη (ΦΕΚ 4222/Β΄/26-9-2018)
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ειδικότητα: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εξεταζόμενα Μαθήματα:
1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Εξεταζόμενα Μαθήματα:
1. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

Ειδικότητα: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΤΟΜΟΣ Β΄) (ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, έκδ. Ευγενίδειο Ίδρυμα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

7.1 Το σύμπαν
Εδάφιο 1: Είδη ουρανίων σωμάτων
Εδάφιο 2: Συστήματα ουρανίων σωμάτων
Εδάφιο 3: Αστρονομικές μονάδες (με ασκήσεις μετα-
τροπής μεταξύ μονάδων)
Εδάφιο 4: Ήλιος
Εδάφιο 5: Γη
Εδάφιο 6: Πλανήτες
Εδάφιο 8: Απλανείς
Εδάφιο 9: Γαλαξίας
Εδάφιο 10: Μέγεθος ουρανίων σωμάτων

7.2 Ουράνια σφαίρα
Εδάφιο 1: Ορισμοί
Εδάφιο 2: Ορίζοντες
Εδάφιο 3: Κάθετοι κύκλοι
Εδάφιο 4: Σημεία ορίζοντα
Εδάφιο 5: Φορά περιστροφής

7.3 Ουράνιες συντεταγμένες
Εδάφιο 1: Ισημερινές συντεταγμένες
Εδάφιο 2: Οριζόντιες συντεταγμένες (με ασκήσεις υπολογισμού συντεταγμένων)
Εδάφιο 3: Έξαρμα του πόλου

7.4 Φαινόμενη κίνηση ουράνιας σφαίρας
Εδάφιο 1: Ανατολή και Δύση
Εδάφιο 2: Μεσημβρινές διαβάσεις
Εδάφιο 3: Λυκαυγές και λυκόφως
Από το εδάφιο 3 να μη διδαχθούν οι παράγραφοι «Επίδραση φ» και «Επίδραση δ» … (Από Επίδραση φ: Αν πάρομε … έως … αυξάνει η κλίση του ήλιου)
Εδάφιο 4: Είδη αστέρων (με ασκήσεις προσδιορισμού είδους αστέρος)

7.5 Νόμοι πλανητικού συστήματος
Εδάφιο 2: Νόμοι του Κέπλερ

7.6 Κινήσεις της γης
Εδάφιο 1: Περιφορά της γης περί τον Ήλιο
Εδάφιο 2: Φαινόμενη περιφορά του ήλιου περί την Γη
Εδάφιο 3: Εκλειπτική

7.7 Κινήσεις πλανητών
Εδάφιο 2: Αποχή πλανητών και στοιχεία περιφοράς
Εδάφιο 3: Εσωτερικοί ή κατώτεροι πλανήτες
Εδάφιο 4: Εξωτερικοί ή ανώτεροι πλανήτες
Εδάφιο 5: Ναυτιλιακοί πλανήτες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ

8.1 Τρίγωνο θέσεως
Εδάφιο 1: Στοιχεία τριγώνου θέσεως
Εδάφιο 2: Τα προβλήματα που επιλύονται στο τρίγωνο θέσεως και ενδιαφέρουν τη ναυτιλία
Εδάφιο 3: Ωρική γωνία
Εδάφιο 4: Μετατροπές ωρικών γωνιών (με ασκήσεις μετατροπής ωρικών γωνιών)

8.2 Συστήματα χρόνου
Εδάφιο 2: Αληθής χρόνος
Εδάφιο 4: Μέσος – Πολιτικός χρόνος
Εδάφιο 5: Εξίσωση χρόνου
Εδάφιο 7: Σχέση ώρας και μήκους
Εδάφιο 8: Ώρα ζώνης

8.3 Μετατροπές χρόνου
Εδάφιο 1: Μετατροπή μέσου πολιτικού χρόνου
Εδάφιο 2: Μετατροπές χρόνου ζώνης
Εδάφιο 4: Μετατροπές αληθούς χρόνου (με ασκήσεις μετατροπής χρόνου)

8.5 Ώρα Μεσημβρινής Διαβάσεως
Εδάφιο 1: Ώρα μεσημβρινής διαβάσεως του ηλίου (με άσκηση υπολογισμού ΩΜΔ ηλίου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

9.0 Γενικά

9.1 Διόρθωση υψών
Εδάφιο 7: Είδη υψών
Εδάφιο 8: Συντμήσεις και σύμβολα
Εδάφιο 9: Μέθοδοι διορθώσεως υψών
Εδάφιο 13: Συνολική διόρθωση υψών ηλίου
Εδάφιο 14: Συνολική διόρθωση υψών αστεριών (με ασκήσεις συνολικής διόρθωσης ύψους ηλίου ή απλανούς)

9.3 Ευθεία θέσεως
Εδάφιο 1: Γήινη προβολή αστεριού
Εδάφιο 6: Επίλυση ΕΘ
Από το εδάφιο 6 να διδαχθεί η παράγραφος «Χάραξη ευθείας θέσεως» (Από: «Για την χάραξη της ευθείας θέσεως …» έως «… ήταν γνωστή παλιότερα σαν μάθημα») (με άσκηση χάραξης ευθείας θέσεως)

9.6 Μεσημβρινό πλάτος
Εδάφιο 1: Μεσημβρινό πλάτος (με άσκηση υπολογισμού μεσημβρινού πλάτους)
Εδάφιο 4: Πλεονεκτήματα μεσημβρινών παρατηρήσεων

9.7 Πλάτος με τον Πολικό (με άσκηση υπολογισμού πλάτους με τον Πολικό)
Να μη διδαχθεί το απόσπασμα από «Για τις θέσεις αυτές …» (Παράγραφος 2 – 16η γραμμή) έως «… και την ωρική γωνία» (Παράγραφος 6 – 4η γραμμή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΩΚΕΑΝΟΠΛΟΪΑ

10.1 Ορθοδρομικός πλους
Εδάφιο 1: Στοιχεία ορθοδρομίας
Εδάφιο 4: Παράλληλος ασφαλείας
Εδάφιο 5: Έλεγχος ορθοδρομίας

10.13 Πρακτική ωκεανοπλοΐας
Εδάφιο 3: Φάση ωκεανοπλοΐας
Εδάφιο 4: Αστρονομικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ

11.1 Στοιχεία παλίρροιας
Εδάφιο 3: Πλήμμη και ρηχία
Εδάφιο 4: Παλιρροϊκό κύμα και στοιχεία
Εδάφιο 6: Επίπεδο χάρτη
Εδάφιο 7: Παλίρροια συζυγιών – τετραγωνισμών
Εδάφιο 10: Επίπεδα παλίρροιας
Εδάφιο 17: Προβλήματα παλιρροιών

11.3 Παλιρροϊκά ρεύματα
Εδάφιο 1: Στοιχεία παλιρροϊκού ρεύματος
Εδάφιο 2: Είδη παλιρροϊκών ρευμάτων

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

 


Εκτύπωση