ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ : Εξεταστέα Ύλη 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΨΥΞΗΣ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ6/44727/Δ4/09-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 210-344 32 40
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
13. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-09-2019 (Β΄ 3612) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
14. Την υπ΄ αριθμ. 18/06-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Το με αριθμ. πρωτ. 68/ΕΟΕ/08-04-2020 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/156/44244/Β1/08-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

(...)

ΒΙΒΛΙΟ: «Ψύξη – Κλιματισμός» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

Ενότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΟ

2.2

Θερμοκρασία

Χ

2.3

Κλίμακες θερμοκρασιών-Μέτρηση

Χ

2.4

Μηχανικό έργο-Ισχύς

Χ

2.5

Θερμότητα  -  Αισθητή και Λανθάνουσα θερμότητα

Χ

2.6

Μετάδοση θερμότητας. Τρόποι μετάδοσης

Χ

2.7

Πίεση – Πιεσόμετρα- Μονάδες Μέτρησης

Χ

2.8

Ανοικτό και Κλειστό  σύστημα

Χ

2.9

Εσωτερική ενέργεια

Χ

2.10

Το πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

Χ

2.11

Το δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

Χ

2.12

Ενθαλπία - Εντροπία

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΙΟ

3.1

Ορισμός τέλειου αερίου

Χ

3.2

Μεταβολές της κατάστασης ενός αερίου . Το διάγραμμα πίεσης-όγκου(P-V)

Χ

3.2.1

Ισόογκη Μεταβολή

Χ

3.2.2

Ισόθλιπτη Μεταβολή

Χ

3.2.3

Ισοθερμοκρασιακή Μεταβολή

Χ

3.2.4

Αδιαβατική Μεταβολή

Χ

3.3

Στραγγαλισμός αερίου

Χ

3.4

Κυκλικές μεταβολές

Χ

3.5

Κύκλος Carnot

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΤΜΟΙ

4.1

Μετατροπές Φάσης

Χ

4.2

Μετατροπή Υγρού σε αέριο

Χ

4.3

Πίεση  και Θερμοκρασία Ατμοπίεσης

Χ

4.4

Συμπύκνωση

Χ

4.5

Στραγγαλισμός υγρού

Χ

4.6

Στερεοποίηση

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

5.1

Ψυκτική ισχύς

Χ

5.2

Απορριπτόμενη θερμότητα

Χ

5.3

Ψυκτικός κύκλος

Χ

5.4

Θερμοκρασίες ψυκτικού κύκλου

Χ

5.5

Συντελεστής Συμπεριφοράς Ψυκτικού Κύκλου

Χ

5.6

Υπόψυξη Συμπυκνώματος

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  - ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

6.1

Εισαγωγή στη Ψύξη

Χ

6.1

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην ψύξη

χ

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.3

Μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα ψύξης Χ

6.3.1

Ατμοποιητής

Χ

6.3.2

Συμπιεστής

Χ

6.3.3

Συμπυκνωτής

Χ

6.4

Ψυκτικά ρευστά

Χ

6.4.1

Ιδιότητες ψυκτικών ρευστών

Χ

6.4.4

Απεικόνιση των χαρακτηριστικών των ψυκτικών μέσων σε διάγραμμα p-h

Χ

6.4.5

Συλλογή, ανακύκλωση ή αναγέννηση των ψυκτικών μέσων

Χ

6.4.6

Επιτρεπόμενα ίχνη υγρασίας στα ψυκτικά ρευστά και συνεργασία τους με το λιπαντικό

Χ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

 

(...)

Η αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-09-2019 (Β΄ 3698) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22-11-2019 (Β΄ 4441) όμοιά της, καταργείται

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2019 - 2020

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/151922/Δ4/30-09-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 33 09, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3612/τ.Β΄/27.09.2019) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για την πρόσβαση στο Γ/θμια Εκπ/ση για το σχ. έτος 2019-20, και, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις υπ΄ αριθμ. 16/09.05.2019 και 26/27.06.2019 Πράξεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ και

(β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 195/ΕΟΕ/03-09-2019 σχετικό έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,

σας ενημερώνουμε ότι η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως περιλαμβάνεται στην υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ΄ αριθμ. Φ6/151817 /Δ4/30.09.2019 Υπουργική Απόφαση, είναι η ακόλουθη:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ: «Ψύξη – Κλιματισμός» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

Ενότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΟ

2.2

Θερμοκρασία

Χ

2.3

Κλίμακες θερμοκρασιών-Μέτρηση

Χ

2.4

Μηχανικό έργο-Ισχύς

Χ

2.5

Θερμότητα  -  Αισθητή και Λανθάνουσα θερμότητα

Χ

2.6

Μετάδοση θερμότητας. Τρόποι μετάδοσης

Χ

2.7

Πίεση – Πιεσόμετρα- Μονάδες Μέτρησης

Χ

2.8

Ανοικτό και Κλειστό  σύστημα

Χ

2.9

Εσωτερική ενέργεια

Χ

2.10

Το πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

Χ

2.11

Το δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

Χ

2.12

Ενθαλπία - Εντροπία

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΙΟ

3.1

Ορισμός τέλειου αερίου

Χ

3.2

Μεταβολές της κατάστασης ενός αερίου . Το διάγραμμα πίεσης-όγκου(P-V)

Χ

3.2.1

Ισόογκη Μεταβολή

Χ

3.2.2

Ισόθλιπτη Μεταβολή

Χ

3.2.3

Ισοθερμοκρασιακή Μεταβολή

Χ

3.2.4

Αδιαβατική Μεταβολή

Χ

3.3

Στραγγαλισμός αερίου

Χ

3.4

Κυκλικές μεταβολές

Χ

3.5

Κύκλος Carnot

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΤΜΟΙ

4.1

Μετατροπές Φάσης

Χ

4.2

Μετατροπή Υγρού σε αέριο

Χ

4.3

Πίεση  και Θερμοκρασία Ατμοπίεσης

Χ

4.4

Συμπύκνωση

Χ

4.5

Στραγγαλισμός υγρού

Χ

4.6

Στερεοποίηση

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

5.1

Ψυκτική ισχύς

Χ

5.2

Απορριπτόμενη θερμότητα

Χ

5.3

Ψυκτικός κύκλος

Χ

5.4

Θερμοκρασίες ψυκτικού κύκλου

Χ

5.5

Συντελεστής Συμπεριφοράς Ψυκτικού Κύκλου

Χ

5.6

Υπόψυξη Συμπυκνώματος

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  - ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

6.1

Εισαγωγή στη Ψύξη

Χ

6.1

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην ψύξη

χ

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.3

Μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα ψύξης Χ

6.3.1

Ατμοποιητής

Χ

6.3.2

Συμπιεστής

Χ

6.3.3

Συμπυκνωτής

Χ

6.4

Ψυκτικά ρευστά

Χ

6.4.1

Ιδιότητες ψυκτικών ρευστών

Χ

6.4.4

Απεικόνιση των χαρακτηριστικών των ψυκτικών μέσων σε διάγραμμα p-h

Χ

6.4.5

Συλλογή, ανακύκλωση ή αναγέννηση των ψυκτικών μέσων

Χ

6.4.6

Επιτρεπόμενα ίχνη υγρασίας στα ψυκτικά ρευστά και συνεργασία τους με το λιπαντικό

Χ

Κεφάλαιο 7 ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ

(σ.σ. προστέθηκε στην ύλη 2018-2019 και αφαιρέθηκε από την ύλη 2019 - 2020)

7.4

Ψύξη με συμπίεση ατμών. Παράσταση του ψυκτικού κύκλου στο διάγραμμα p-h

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΆΝΕΣΗΣ

9.1

Προσδιορισμός του όρου «συνθήκες άνεσης»

Χ

9.2

Επίτευξη συνθηκών άνεσης με κλιματισμό του αέρα

Χ

9.3

Θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα του κλιματιζόμενου αέρα

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

10.1

Προσδιορισμός του όρου «Ψυχρομετρία»

Χ

10.2

Ψυχρομετρικοί όροι Θερμοκρασίας και Υγρασίας αέρα

Χ

10.3

Ψυχρομετρικός χάρτης. Εφαρμογή του στα συστήματα κλιματισμού-αερισμού

Χ

10.4

Αναγνώριση  κλιμάκων στο Ψυχρομετρικό χάρτη

Χ

10.5

Επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη

Χ

10.6

Όργανα ψυχρομετρικών  όρων

Χ

10.7

Πρακτική εφαρμογή των ψυχρομετρικών όρων

Χ

10.8

Ψυχρομετρικές μεταβολές

Χ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση