ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ : Εξεταστέα Ύλη 2018 2019

Εκτύπωση  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4320/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4320
28 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθμ. Φ6/160663/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), την παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), τις παρ. 1(Α), 1(Β) του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
2. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) .
3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. To π.δ. 40/2018 (Α΄ 76) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.153/156280/Α5/25.09.2018 (Β΄ 4195) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019».
10. Τις αριθμ. 28/14.06.2018, 29/21.06.2018 και 36/23.08.2018 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Το με αριθμ. 154/ΕΟΕ/25-09-2018 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/392/159387/25.09.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την αριθμ. Υ1/158719/24/09/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη (ΦΕΚ 4222/Β΄/26-9-2018)
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: «ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» (ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ), Έκδοση Διόφαντος

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

Ενότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΕΡΓΟ

2.2

Θερμοκρασία

Χ

2.3

Κλίμακες θερμοκρασιών-Μέτρηση

Χ

2.4

Μηχανικό έργο-Ισχύς

Χ

2.5

Θερμότητα  -  Αισθητή και Λανθάνουσα θερμότητα

Χ

2.6

Μετάδοση θερμότητας. Τρόποι μετάδοσης

Χ

2.7

Πίεση – Πιεσόμετρα- Μονάδες Μέτρησης

Χ

2.8

 Ανοικτό και Κλειστό  σύστημα

Χ

2.9

Εσωτερική ενέργεια

Χ

2.10

Το πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

Χ

2.11

Το δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα

Χ

2.12

Ενθαλπία - Εντροπία

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΙΟ

3.1

Ορισμός τέλειου αερίου

Χ

3.2

Μεταβολές της κατάστασης ενός αερίου . Το διάγραμμα πίεσης-όγκου(P-V)

Χ

3.2.1

Ισόογκη Μεταβολή

Χ

3.2.2

Ισόθλιπτη Μεταβολή

Χ

3.2.3

Ισοθερμοκρασιακή Μεταβολή

Χ

3.2.4

Αδιαβατική Μεταβολή

Χ

3.3

Στραγγαλισμός αερίου

Χ

3.4

Κυκλικές μεταβολές

Χ

3.5

Κύκλος Carnot

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΤΜΟΙ

4.1

Μετατροπές Φάσης

Χ

4.2

Μετατροπή Υγρού σε αέριο

Χ

4.3

Πίεση  και Θερμοκρασία Ατμοπίεσης

Χ

4.4

Συμπύκνωση

Χ

4.5

Στραγγαλισμός υγρού

Χ

4.6

Στερεοποίηση

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

5.1

Ψυκτική ισχύς

Χ

5.2

Απορριπτόμενη θερμότητα

Χ

5.3

Ψυκτικός κύκλος

Χ

5.4

Θερμοκρασίες ψυκτικού κύκλου

Χ

5.5

Συντελεστής Συμπεριφοράς Ψυκτικού Κύκλου

Χ

5.6

Υπόψυξη Συμπυκνώματος

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  - ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

6.1

Εισαγωγή στη Ψύξη

Χ

6.1

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην ψύξη
(Προσθήκη σε διδακτέα - εξεταστέα ύλη 2017-18)

χ

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.3

Μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα ψύξης
(Προσθήκη σε διδακτέα - εξεταστέα ύλη 2017-18)
Χ

6.3.1

Ατμοποιητής

Χ

6.3.2

Συμπιεστής

Χ

6.3.3

Συμπυκνωτής

Χ

6.3.4

Εκτονωτικές διατάξεις του ψυκτικού μέσου
(εκτός διδακτέας και εξεταστέας ύλης είναι οι ενότητες:
Η πιεζοστατική βαλβίδα
Εκτονωτική βαλβίδα με πλωτήρα στη χαμηλή πλευρά
Εκτονωτική βαλβίδα με πλωτήρα στην υψηλή πλευρά)

(σ.σ. Προσθήκη στην ύλη 2018-2019

Χ

6.4

Ψυκτικά ρευστά

Χ

6.4.1

Ιδιότητες ψυκτικών ρευστών

Χ

6.4.4

Απεικόνιση των χαρακτηριστικών των ψυκτικών μέσων σε διάγραμμα p-h

Χ

6.4.5

Συλλογή, ανακύκλωση ή αναγέννηση των ψυκτικών μέσων

Χ

6.4.6

Επιτρεπόμενα ίχνη υγρασίας στα ψυκτικά ρευστά και συνεργασία τους με το λιπαντικό

Χ

Κεφάλαιο 7 ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΞΗΣ

(σ.σ. προστέθηκε στην ύλη 2018-2019)

7.4

Ψύξη με συμπίεση ατμών. Παράσταση του ψυκτικού κύκλου στο διάγραμμα p-h

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΆΝΕΣΗΣ

9.1

Προσδιορισμός του όρου «συνθήκες άνεσης»

Χ

9.2

Επίτευξη συνθηκών άνεσης με κλιματισμό του αέρα

Χ

9.3

Θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα του κλιματιζόμενου αέρα

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

10.1

Προσδιορισμός του όρου «Ψυχρομετρία»

Χ

10.2

Ψυχρομετρικοί όροι Θερμοκρασίας και Υγρασίας αέρα

Χ

10.3

Ψυχρομετρικός χάρτης. Εφαρμογή του στα συστήματα κλιματισμού-αερισμού

Χ

10.4

Αναγνώριση  κλιμάκων στο Ψυχρομετρικό χάρτη

Χ

10.5

Επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη

Χ

10.6

Όργανα ψυχρομετρικών  όρων

Χ

10.7

Πρακτική εφαρμογή των ψυχρομετρικών όρων

Χ

10.8

Ψυχρομετρικές μεταβολές

Χ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα