ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ : Εξεταστέα ύλη 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ6/44727/Δ4/09-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 210-344 32 40
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
13. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-09-2019 (Β΄ 3612) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
14. Την υπ΄ αριθμ. 18/06-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Το με αριθμ. πρωτ. 68/ΕΟΕ/08-04-2020 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/156/44244/Β1/08-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

(...)

ΒΙΒΛΙΟ: «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι., ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Γ., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

1.1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

χ

1.1.1

Εισαγωγικά στοιχεία

χ

1.1.2

Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.

χ

1.2

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

χ

1.2.1

Ως προς το είδος του καυσίμου

χ

1.2.2

Ως προς το φορέα της θερμότητας

χ

1.2.3

Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας

χ

1.2.4

Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα

χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΚΑΥΣΗ

2.1

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.1.1

Η καύση στερεών καυσίμων

χ

2.1.2

Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)

χ

2.1.3

Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)

χ

2.2

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.2.1

Τα θεωρητικά καυσαέρια

Χ

2.2.2

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Χ

2.3

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4.1

Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης

Χ

2.4.2

Καύση και προστασία του περιβάλλοντος

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

3.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χ

3.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Χ

3.2.1

Φωτισμός Λεβητοστασίου

Χ

3.2.2

Ύδρευση-Αποχέτευση

Χ

3.2.3

Αερισμός

ΟΧΙ

3.3

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Χ

3.4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

4.2

ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Χ

4.2.1

Δεξαμενές πετρελαίων

Χ

4.2.2

Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου

Χ

4.3

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΟΧΙ

4.3.1

Γενικά στοιχεία

ΟΧΙ

4.3.2

Σωληνώσεις εντός κτιρίων

ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5.1

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Χ

5.1.1

Καυστήρες εξάτμισης

Χ

5.1.2

Καυστήρες διασκορπισμού

Χ

5.1.3

Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)

Χ

5.1.4

«Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου

Χ

5.1.5

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

5.2

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Χ

5.2.1

Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης

Χ

5.2.2

Πιεστικοί καυστήρες αερίου

Χ

5.3

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χ

5.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Χ

5.4.1

Επιλογή καυστήρων πετρελαίου

Χ

5.4.2

Επιλογή καυστήρων αερίων

ΟΧΙ

5.4.3

Σήμανση καυστήρων

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΛΕΒΗΤΕΣ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

6.1.1

Ορισμός-Λειτουργικός σκοπός

Χ

6.1.2

Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων

Χ

6.2

ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

Χ

6.2.1

Γενική κατάταξη

Χ

6.2.2

Χυτοσιδηροί λέβητες

Χ

6.2.3

Χαλύβδινοι λέβητες

Χ

6.2.3

Λέβητες αερίων

Χ

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.2.4

Επίτοιχοι λέβητες αερίων

Χ

6.2.5

Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας

ΟΧΙ

6.3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Χ

6.4

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Χ

6.4.1

Γενικά στοιχεία

Χ

6.4.2

Ο υπολογισμός της καπνοδόχου

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

7.1.1

Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)

Χ

7.1.2

Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr , μονάδα o Κ)

Χ

7.1.3

Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)

Χ

7.1.4

H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)

Χ

7.1.5

Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα)

Χ

7.1.6

Παρατηρήσεις

Χ

7.2

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Χ

7.2.1

Κατασκευαστικά στοιχεία

Χ

7.2.2

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

7.2.3

Υπολογισμοί και επιλογές

Χ

7.2.4

Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου

Χ

(...)

Η αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-09-2019 (Β΄ 3698) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22-11-2019 (Β΄ 4441) όμοιά της, καταργείται

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2019 - 2020

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/151922/Δ4/30-09-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 33 09, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3612/τ.Β΄/27.09.2019) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για την πρόσβαση στο Γ/θμια Εκπ/ση για το σχ. έτος 2019-20, και, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις υπ΄ αριθμ. 16/09.05.2019 και 26/27.06.2019 Πράξεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ και

(β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 195/ΕΟΕ/03-09-2019 σχετικό έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,

σας ενημερώνουμε ότι η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως περιλαμβάνεται στην υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ΄ αριθμ. Φ6/151817 /Δ4/30.09.2019 Υπουργική Απόφαση, είναι η ακόλουθη:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

ΒΙΒΛΙΟ: «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων» (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι., ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Γ., εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από το βιβλίο: Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων (ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η., ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι., ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ Γ.) - Έκδοση Διόφαντος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

1.1

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

χ

1.1.1

Εισαγωγικά στοιχεία

χ

1.1.2

Τα βασικά συστήματα Κ.Θ.

χ

1.2

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

χ

1.2.1

Ως προς το είδος του καυσίμου

χ

1.2.2

Ως προς το φορέα της θερμότητας

χ

1.2.3

Ως προς τον τρόπο κυκλοφορίας

χ

1.2.4

Ως προς το ασφαλιστικό σύστημα

χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΚΑΥΣΗ

2.1

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.1.1

Η καύση στερεών καυσίμων

χ

2.1.2

Καύση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο)

χ

2.1.3

Καύση αέριων καυσίμων (φυσικό αέριο ή υγραέριο)

χ

2.2

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

χ

2.2.1

Τα θεωρητικά καυσαέρια

Χ

2.2.2

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

Χ

2.3

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Χ

2.4.1

Ο έλεγχος της ποιότητας καύσης

Χ

2.4.2

Καύση και προστασία του περιβάλλοντος

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

3.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χ

3.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Χ

3.2.1

Φωτισμός Λεβητοστασίου

Χ

3.2.2

Ύδρευση-Αποχέτευση

Χ

3.2.3

Αερισμός

ΟΧΙ

3.3

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Χ

3.4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

4.2

ΔΙΚΤΥΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Χ

4.2.1

Δεξαμενές πετρελαίων

Χ

4.2.2

Εξαρτήματα δεξαμενών πετρελαίου

Χ

4.3

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΟΧΙ

4.3.1

Γενικά στοιχεία

ΟΧΙ

4.3.2

Σωληνώσεις εντός κτιρίων

ΟΧΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

5.1

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Χ

5.1.1

Καυστήρες εξάτμισης

Χ

5.1.2

Καυστήρες διασκορπισμού

Χ

5.1.3

Καυστήρες περιστροφής (φυγοκεντρικού)

Χ

5.1.4

«Οικολογικοί» καυστήρες πετρελαίου

Χ

5.1.5

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

5.2

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

Χ

5.2.1

Καυστήρες αερίου με φλόγα διάχυσης

Χ

5.2.2

Πιεστικοί καυστήρες αερίου

Χ

5.3

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χ

5.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Χ

5.4.1

Επιλογή καυστήρων πετρελαίου

Χ

5.4.2

Επιλογή καυστήρων αερίων

ΟΧΙ

5.4.3

Σήμανση καυστήρων

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΛΕΒΗΤΕΣ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

6.1.1

Ορισμός-Λειτουργικός σκοπός

Χ

6.1.2

Η θερμαντική ικανότητα των λεβήτων

Χ

6.2

ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ

Χ

6.2.1

Γενική κατάταξη

Χ

6.2.2

Χυτοσιδηροί λέβητες

Χ

6.2.3

Χαλύβδινοι λέβητες

Χ

6.2.3

Λέβητες αερίων

Χ

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου επαναλαμβάνεται η αρίθμηση της ενότητας

6.2.4

Επίτοιχοι λέβητες αερίων

Χ

6.2.5

Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας

ΟΧΙ

6.3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Χ

6.4

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Χ

6.4.1

Γενικά στοιχεία

Χ

6.4.2

Ο υπολογισμός της καπνοδόχου

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Χ

7.1.1

Η παροχή (σύμβολο V, μονάδα m3/s)

Χ

7.1.2

Η θερμοκρασιακή πτώση (σύμβολο Δt=tv-tr , μονάδα o Κ)

Χ

7.1.3

Το θερμικό φορτίο (σύμβολο Q, μονάδα W)

Χ

7.1.4

H ταχύτητα ροής (σύμβολο ν, μονάδα m/s)

Χ

7.1.5

Oι πτώσεις πίεσης (σύμβολο Δp, μονάδα Ρα)

Χ

7.1.6

Παρατηρήσεις

Χ

7.2

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Χ

7.2.1

Κατασκευαστικά στοιχεία

Χ

7.2.2

Συγκρίσεις και χρήσεις

Χ

7.2.3

Υπολογισμοί και επιλογές

Χ

7.2.4

Χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας δικτύου

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

8.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

8.2

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Χ

8.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ

Χ

8.3.1

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Χ

8.3.2

Καμπύλες λειτουργίας

Χ

8.3.3

Η επιλογή του κυκλοφορητή

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ-BOILERS

9.1

EIΔΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Χ

9.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

9.2.1

Υλικά κατασκευής

Χ

9.2.2

Μορφή και διαστάσεις

Χ

9.3

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

Χ

9.3.1

Από πλευράς υλικού

Χ

9.3.2

Από πλευράς μορφής και διαστάσεων

Χ

9.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Χ

9.4.1

Γενικά στοιχεία

Χ

9.4.2

Επιλογή στο μονοσωλήνιο σύστημα

Χ

9.5

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (BOILERS)

Χ

9.5.1

Γενικά στοιχεία

Χ

9.5.2

Τεχνικά χαρακτηριστικά των θερμαντήρων

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

10.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

10.1.1

Ασφάλεια

Χ

10.1.2

Άνεση

Χ

10.1.3

Αποδοτική λειτουργία

Χ

10.1.4

Αυτονομία λειτουργίας

Χ

10.2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

Χ

10.2.1

Το «ασφαλιστικό σύστημα»

Χ

10.2.2

Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις

Χ

10.2.3

Όργανα μετρήσεων και ρυθμιστικές διατάξεις

Χ

10.2.4

Διατάξεις αντιστάθμισης

Χ

10.2.5

Η αυτονομία λειτουργίας

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 -  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

11.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

11.1.1

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή γειτονικού χώρου)

Χ

11.1.2

Η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου

Χ

11.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΧΩΡΟΥ

Χ

11.3

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Χ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

12.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χ

12.2

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Χ

12.2.1

Βασικές θερμικές απώλειες QB

Χ

12.2.2

Απώλειες εξωτερικών ανοιγμάτων QF

Χ

12.2.3

Απώλειες χαραμάδων εξωτερικών ανοιγμάτων Qa

Χ

12.2.4

Θερμικές απώλειες ιδιοκτησίας Q

Χ

12.2.5

Συντελεστής επιβάρυνσης ε

Χ

12.2.6

Συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης f

Χ

12.3

Σχέσεις υπολογισμών

Χ

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση