ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ : Εξεταστέα Ύλη 2020 2021

Εκτύπωση  

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2021 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Μετάβαση στην απόφαση με την εξετσστέα ύλη Επαγγελματικών Λυκείων

Αρ.Πρωτ.Φ6/1619/ΓΔ4/08-01-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα (Ε.Ε)
Α. Γιακουμάκη (Ε.Ε)
Β. Σούρμπης (Ε.Α.Ε)
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 32 53 (Ε.Ε.)
210-344 37 97 (Ε.Α.Ε.)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπό στοιχεία Φ.153/113019/Α5/01-09-2020 (Β΄ 3821) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021».
13. Την υπ΄ αριθμ. 01/05-01-2021 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
14. Το με αριθμ. πρωτ. 6/07-01-2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/4/1351/Β1/07-01-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής:

(...)

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙO: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


1.Από το βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη, ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 Κεφάλαιο 2 Φυσικές έννοιες και Κινητήριες μηχανές

2.4

Ροπή

X

2.9

Ισχύς

X

2.17

Κινητήριες μηχανές - Ορισμός

X

2.18

Κινητήριες μηχανές - Κατάταξη

X

 Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ

3.0

Γενικά

X

3.1

Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσης

X

3.2

Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξονα

Χ

3.2.1

Σώμα των κυλίνδρων - Μπλοκ

X

3.2.2

Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους

X

3.2.3

Διωστήρας (μπιέλα)

X

3.2.4

Στροφαλοφόρος άξονας

X

3.2.5

Σφόνδυλος ή βολάν

X

3.3

Ορισμός του χρόνου «Stroke»

X

3.4

Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ.

X

3.5

Περιγραφή βασικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. (OTTO – DIESEL – 4χρονων  – 2χρονων)

X

3.5.1

Τετράχρονοι  κινητήρες

X

3.5.2

Δίχρονοι κινητήρες

 

 

Κεφάλαιο 4 Βενζινομηχανές (4χρονες – 2χρονες)

4.1

Κύκλος λειτουργίας - σπειροειδή διαγράμματα πραγματικής λειτουργίας. Εισαγωγή

Χ

4.1.1

Σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου βενζινοκινητήρα.

X

4.1.2

Κυκλικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας δίχρονου βενζινοκινητήρα.

 

4.2

Κυλινδροκεφαλή.

X

4.2.1

Σφίξιμο κυλινδροκεφαλής

X

4.3

Κύλινδρος  –   έμβολο – ελατήρια – πείρος – διωστήρας – στροφαλοφόρος άξονας – σφόνδυλο (βολάν)

X

4.3.1

Κύλινδρος

X

4.3.2

Έμβολο

X

4.3.3

Ελατήρια

X

4.3.4

Πείρος

X

4.3.5

Διωστήρας (μπιέλα)

X

4.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

X

4.3.7

Σφόνδυλος ή βολάν

X

4.4

Πολυκύλινδροι κινητήρες – συνήθεις διατάξεις κυλίνδρων – σειρά ανάφλεξης

X

4.5

Εκκεντροφόρος άξονας – βαλβίδες

X

4.5.1

Εκκεντροφόρος  άξονας

X

4.5.2

Βαλβίδες

X

4.6

Κυλινδρισμός – σχέση συμπίεσης – πίεση συμπίεσης

X

4.7

Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος

Ποιότητα καυσίμου

Λόγος λ Καύση

Καυσαέρια (Εκτός διδακτέας ύλης είναι η παράγραφος από «Η τέλεια καύση, όμως, γίνεται μόνο … έως ..κυρίως χρησιμοποιείται (αμόλυβδη βενζίνη).»).

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Εξαεριωτής (Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι παράγραφοι με τίτλους: Συστήματα και λειτουργία του εξαεριωτή, Σύστημα κανονικής πορείας με πλήρη ή μερική ισχύ, Σύστημα βραδυπορίας, Σύστημα στιγμιαίας επιτάχυνσης, Σύστημα  ψυχρής  εκκίνησης,  Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος  εξαεριωτής).

Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης

Καταλύτης

X

4.8

Σύστημα ανάφλεξης

X

4.9

Σύστημα λίπανσης Μ.Ε.Κ.

X

4.9.1

Σύστημα λίπανσης

X

4.9.2

Η σημασία του λιπαντικού στις μηχανές εσωτερικής καύσης

X

4.9.3

Λιπαντικά – Ιδιότητες λιπαντικών

X

4.9.4

Ιξώδες λιπαντικού

X

4.9.5

Ταξινόμηση λιπαντικών

 

4.9.6

Αποκωδικοποίηση συμβολισμών λιπαντικών

 

4.9.7

Αντλία λαδιού – Τύποι

X

4.9.8

Φίλτρο λαδιού

X

4.9.9

Σύστημα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου - κάρτερ

X

4.9.10

Ψυγείο λαδιού

X

4.9.11

Δείκτης στάθμης λαδιού

X

4.9.12

Μετρητής πίεσης λαδιού – προειδοποιητική λυχνία

X

4.9.13

Περιγραφή λειτουργίας συστημάτων λίπανσης

X

(...)

Η υπ΄ αριθμ. Φ6/124758/Δ4/21-09-2020 (Β΄ 4494) Υπουργική Απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση