ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ : Εξεταστέα Ύλη 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4320/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4320
28 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθμ. Φ6/160663/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), την παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), τις παρ. 1(Α), 1(Β) του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
2. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) .
3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. To π.δ. 40/2018 (Α΄ 76) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.153/156280/Α5/25.09.2018 (Β΄ 4195) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019».
10. Τις αριθμ. 28/14.06.2018, 29/21.06.2018 και 36/23.08.2018 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Το με αριθμ. 154/ΕΟΕ/25-09-2018 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/392/159387/25.09.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την αριθμ. Υ1/158719/24/09/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη (ΦΕΚ 4222/Β΄/26-9-2018)
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από τα βιβλία:
1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης)
2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ , βιβλίο των ΤΕΕ, 2ος Κύκλος (Καραπάνος, Κοτσιλιέρης, Κουντουράς), εκδόσεις Διόφαντος

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Βιβλίο 1: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, (Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης)


 

Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη, ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 Κεφάλαιο 2 Φυσικές έννοιες και Κινητήριες μηχανές

2.4

Ροπή

X

2.9

Ισχύς

X

2.17

Κινητήριες μηχανές - Ορισμός

X

2.18

Κινητήριες μηχανές - Κατάταξη

X

 Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ

3.0

Γενικά

X

3.1

Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσης

X

3.2

Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξονα

Χ

3.2.1

Σώμα των κυλίνδρων - Μπλοκ

X

3.2.2

Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους

X

3.2.3

Διωστήρας (μπιέλα)

X

3.2.4

Στροφαλοφόρος άξονας

X

3.2.5

Σφόνδυλος ή βολάν

X

3.3

Ορισμός του χρόνου «Stroke»

X

3.4

Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ.

X

3.5

Περιγραφή βασικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. (OTTO – DIESEL – 4χρονων  – 2χρονων)

X

3.5.1

Τετράχρονοι  κινητήρες

X

3.5.2

Δίχρονοι κινητήρες

 

 

Κεφάλαιο 4 Βενζινομηχανές (4χρονες – 2χρονες)

4.1

Κύκλος λειτουργίας - σπειροειδή διαγράμματα πραγματικής λειτουργίας. Εισαγωγή

Χ

4.1.1

Σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου βενζινοκι- νητήρα.

X

4.1.2

Κυκλικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας δίχρονου βενζινοκινητήρα.

 

4.2

Κυλινδροκεφαλή.

X

4.2.1

Σφίξιμο κυλινδροκεφαλής

X

4.3

Κύλινδρος  –   έμβολο – ελατήρια – πείρος – διωστήρας – στροφαλοφόρος άξονας – σφόνδυλο (βολάν)

X

4.3.1

Κύλινδρος

X

4.3.2

Έμβολο

X

4.3.3

Ελατήρια

X

4.3.4

Πείρος

X

4.3.5

Διωστήρας (μπιέλα)

X

4.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

X

4.3.7

Σφόνδυλος ή βολάν

X

4.4

Πολυκύλινδροι κινητήρες – συνήθεις διατάξεις κυλίνδρων – σειρά ανάφλεξης

X

4.5

Εκκεντροφόρος άξονας – βαλβίδες

X

4.5.1

Εκκεντροφόρος  άξονας

X

4.5.2

Βαλβίδες

X

4.6

Κυλινδρισμός – σχέση συμπίεσης – πίεση συμπίεσης

X

4.7

Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος Ποιότητα καυσίμου

X

 

Λόγος λ Καύση

Καυσαέρια (Εκτός διδακτέας ύλης είναι η παράγραφος από «Η τέλεια καύση, όμως, γίνεται μόνο … έως ..κυρίως χρησιμοποιείται (αμόλυβδη βενζίνη).»).

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Εξαεριωτής (Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι παράγραφοι με τίτλους: Συστή- ματα και λειτουργία του εξαεριωτή, Σύστημα κανονικής πορείας με πλήρη ή μερική ισχύ, Σύστημα βραδυπορίας, Σύστημα στιγμιαίας επιτάχυνσης, Σύστημα  ψυχρής  εκκίνησης,  Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος  εξαεριωτής).

Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης Καταλύτης

 

4.8

Σύστημα ανάφλεξης

X

4.9

Σύστημα λίπανσης Μ.Ε.Κ.

X

4.9.1

Σύστημα λίπανσης

X

4.9.2

Η σημασία του λιπαντικού στις μηχανές εσωτερικής καύσης

X

4.9.3

Λιπαντικά – Ιδιότητες λιπαντικών

X

4.9.4

Ιξώδες λιπαντικού

X

4.9.5

Ταξινόμηση λιπαντικών

 

4.9.6

Αποκωδικοποίηση συμβολισμών λιπαντικών

 

4.9.7

Αντλία λαδιού – Τύποι

X

4.9.8

Φίλτρο λαδιού

X

4.9.9

Σύστημα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου - κάρτερ

X

4.9.10

Ψυγείο λαδιού

X

4.9.11

Δείκτης στάθμης λαδιού

X

4.9.12

Μετρητής πίεσης λαδιού – προειδοποιητική λυχνία

X

4.9.13

Περιγραφή λειτουργίας συστημάτων λίπανσης

X

410

Σύστημα ψύξης Μ.Ε.Κ.

X

4.10.1

Σκοπός και σημασία της ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσης

X

4.10.2

Σύστημα ψύξης

X

4.10.3

Ψυκτικά υγρά

X

4.10.4

Πρόσθετα στα ψυκτικά υγρά

 

4.10.5

Ροή του ψυκτικού υγρού μέσα στο σύστημα ψύξης

X

4.10.6

Υδροχιτώνιο - ψυγείο

X

4.10.7

Ανεμιστήρας

X

4.10.8

Θερμοστάτης

X

4.10.9

Αντλία νερού

X

4.10.10

Δοχείο διαστολής - Τάπα

X

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου έχει παραληφθεί η αρίθμηση 4.10.11

4.10.12

Σύστημα ψύξης με αέρα (αερόψυκτο σύστημα)

 

4.10.13

Συγκρότηση του συστήματος ψύξης με αέρα

 

4.10.14

Σύγκριση των συστημάτων ψύξης: Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

 

4.11

Συστήματα υπερπλήρωσης

 

4.11.1

Βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων υπερπλήρωσης (turbo)

 

4.11.3

Μηχανική υπερπλήρωση

 

4.11.4

Υπερπλήρωση με την εκμετάλλευση της ενέργειας των καυσαερίων

 

Κεφάλαιο 5 Μηχανές Diesel - Πετρελαιομηχανές

Ενότητα 1

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.2

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.2.1

Εισαγωγή

X

5.2.2

Κύκλος λειτουργίας – Σπειροειδές διάγραμμα λειτουργίας τετράχρονης μηχανής diesel

X

Ενότητα 2

Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων μηχανών diesel

 

5.3.1

Κυλινδροκεφαλή μηχανής diesel

 

5.3.2

Κύλινδρος - Χιτώνιο

 

5.3.3

Έμβολο

 

5.3.4

Ελατήρια

 

5.3.5

Διωστήρας - Πείρος

 

5.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

 

5.3.7

Εκκεντροφόρος  άξονας

 

5.3.8

Βαλβίδες μηχανών diesel

 

5.3.9

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης

 

Ενότητα 3

Χαρακτηριστικά λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.4.1

Θάλαμος καύσης μηχανών diesel

X

5.4.2

Σχέση συμπίεσης

X

5.4.3

Κυβισμός μηχανών diesel

X

5.5

Τροφοδοσία – έγχυση καυσίμου

X

5.51

Η δεξαμενή του καυσίμου

X

5.5.2

Αρχικό φίλτρο πετρελαίου

X

5.5.3

Αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίεσης

X

5.5.4

Βασικό φίλτρο

X

5.5.5

Αντλία έγχυσης

 

5.5.6

Ρυθμιστής στροφών

 

5.5.7

Εγχυτήρες (μπεκ)

 

5.5.8

Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης μηχανής πετρελαίου

 

5.5.9

Σωλήνες τροφοδοσίας καυσίμου

 

5.5.10

Σωλήνες υψηλής πίεσης

 

Ενότητα 4

Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη – Λίπανση – Ψύξη – Υπερπλήρωση – Σάρωση

 

5.6

Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη

 

5.7

Λίπανση πετρελαιομηχανών

 

5.8

Ψύξη

 


Βιβλίο 2: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, (Καραπάνος, Κοτσιλιέρης, Κουντουράς)


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

Ενότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Ε.Κ

2.3

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Χ

2.3.1

Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες

Χ

2.3.2

Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων

Χ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

3.1

Συστήματα ψεκασμού Χ

3.1.1

Κατάταξη συστημάτων ψεκασμού

Χ

3.1.2

Βασικά εξαρτήματα υποσυστημάτων τροφοδοσίας ψεκασμού καυσίμου

Χ

3.1.3

Σύστημα παρασκευής καύσιμου μείγματος μονού ψεκασμού

 

3.1.4

Σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα
Εκτός διδακτέας ύλης είναι: η παράγραφος «Περιγραφή συστημάτων ψεκασμού Jetronic»

 

3.2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Τετράχρονοι - Δίχρονοι)

6.2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χ

6.2.1

Ηλεκτρονικές περιστροφικές αντλίες

Εκτός διδακτέας ύλης είναι: Η παράγραφος «Περιστροφική αντλία με ακτινωτή διάταξη εμβόλων – Κατασκευή - Λειτουργία».

Χ

6.2.2

Σύστημα Common – Rail

Χ

6.2.3

Σύστημα αντλίας-μπεκ

 

6.3

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ turbo diesel ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (TDI)

Χ

6.3.1

Βασικά εξαρτήματα και διαφορές από τους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες

Χ

6.3.2

Χαρακτηριστικά του κινητήρα TDI (κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού)

Χ

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

επαναληπτικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα

Διεξαγωγή Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019

επαναληπτικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα

Οργάνωση Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2019

ΓΑΛΛΙΚΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

Θέματα πανελληνίων ελλήνων εξωτερικού 2019

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ελλήνων Εξωτερικού 2019

Ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2019 - 2020