ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ : Εξεταστέα Ύλη 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/151922/Δ4/30-09-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 33 09, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3612/τ.Β΄/27.09.2019) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για την πρόσβαση στο Γ/θμια Εκπ/ση για το σχ. έτος 2019-20, και, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις υπ΄ αριθμ. 16/09.05.2019 και 26/27.06.2019 Πράξεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ και

(β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 195/ΕΟΕ/03-09-2019 σχετικό έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,

σας ενημερώνουμε ότι η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως περιλαμβάνεται στην υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ΄ αριθμ. Φ6/151817 /Δ4/30.09.2019 Υπουργική Απόφαση, είναι η ακόλουθη:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης, εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ», βιβλίο των ΤΕΕ, 2ος Κύκλος (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καραπάνος, Κοτσιλιέρης, Κουντουράς, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


1.Από το βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη, ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 Κεφάλαιο 2 Φυσικές έννοιες και Κινητήριες μηχανές

2.4

Ροπή

X

2.9

Ισχύς

X

2.17

Κινητήριες μηχανές - Ορισμός

X

2.18

Κινητήριες μηχανές - Κατάταξη

X

 Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ

3.0

Γενικά

X

3.1

Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσης

X

3.2

Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξονα

Χ

3.2.1

Σώμα των κυλίνδρων - Μπλοκ

X

3.2.2

Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους

X

3.2.3

Διωστήρας (μπιέλα)

X

3.2.4

Στροφαλοφόρος άξονας

X

3.2.5

Σφόνδυλος ή βολάν

X

3.3

Ορισμός του χρόνου «Stroke»

X

3.4

Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ.

X

3.5

Περιγραφή βασικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. (OTTO – DIESEL – 4χρονων  – 2χρονων)

X

3.5.1

Τετράχρονοι  κινητήρες

X

3.5.2

Δίχρονοι κινητήρες

 

 

Κεφάλαιο 4 Βενζινομηχανές (4χρονες – 2χρονες)

4.1

Κύκλος λειτουργίας - σπειροειδή διαγράμματα πραγματικής λειτουργίας. Εισαγωγή

Χ

4.1.1

Σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου βενζινοκινητήρα.

X

4.1.2

Κυκλικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας δίχρονου βενζινοκινητήρα.

 

4.2

Κυλινδροκεφαλή.

X

4.2.1

Σφίξιμο κυλινδροκεφαλής

X

4.3

Κύλινδρος  –   έμβολο – ελατήρια – πείρος – διωστήρας – στροφαλοφόρος άξονας – σφόνδυλο (βολάν)

X

4.3.1

Κύλινδρος

X

4.3.2

Έμβολο

X

4.3.3

Ελατήρια

X

4.3.4

Πείρος

X

4.3.5

Διωστήρας (μπιέλα)

X

4.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

X

4.3.7

Σφόνδυλος ή βολάν

X

4.4

Πολυκύλινδροι κινητήρες – συνήθεις διατάξεις κυλίνδρων – σειρά ανάφλεξης

X

4.5

Εκκεντροφόρος άξονας – βαλβίδες

X

4.5.1

Εκκεντροφόρος  άξονας

X

4.5.2

Βαλβίδες

X

4.6

Κυλινδρισμός – σχέση συμπίεσης – πίεση συμπίεσης

X

4.7

Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος

Ποιότητα καυσίμου

Λόγος λ Καύση

Καυσαέρια (Εκτός διδακτέας ύλης είναι η παράγραφος από «Η τέλεια καύση, όμως, γίνεται μόνο … έως ..κυρίως χρησιμοποιείται (αμόλυβδη βενζίνη).»).

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Εξαεριωτής (Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι παράγραφοι με τίτλους: Συστήματα και λειτουργία του εξαεριωτή, Σύστημα κανονικής πορείας με πλήρη ή μερική ισχύ, Σύστημα βραδυπορίας, Σύστημα στιγμιαίας επιτάχυνσης, Σύστημα  ψυχρής  εκκίνησης,  Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος  εξαεριωτής).

Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης

Καταλύτης

X

4.8

Σύστημα ανάφλεξης

X

4.9

Σύστημα λίπανσης Μ.Ε.Κ.

X

4.9.1

Σύστημα λίπανσης

X

4.9.2

Η σημασία του λιπαντικού στις μηχανές εσωτερικής καύσης

X

4.9.3

Λιπαντικά – Ιδιότητες λιπαντικών

X

4.9.4

Ιξώδες λιπαντικού

X

4.9.5

Ταξινόμηση λιπαντικών

 

4.9.6

Αποκωδικοποίηση συμβολισμών λιπαντικών

 

4.9.7

Αντλία λαδιού – Τύποι

X

4.9.8

Φίλτρο λαδιού

X

4.9.9

Σύστημα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου - κάρτερ

X

4.9.10

Ψυγείο λαδιού

X

4.9.11

Δείκτης στάθμης λαδιού

X

4.9.12

Μετρητής πίεσης λαδιού – προειδοποιητική λυχνία

X

4.9.13

Περιγραφή λειτουργίας συστημάτων λίπανσης

X

410

Σύστημα ψύξης Μ.Ε.Κ.

X

4.10.1

Σκοπός και σημασία της ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσης

X

4.10.2

Σύστημα ψύξης

X

4.10.3

Ψυκτικά υγρά

X

4.10.4

Πρόσθετα στα ψυκτικά υγρά

 

4.10.5

Ροή του ψυκτικού υγρού μέσα στο σύστημα ψύξης

X

4.10.6

Υδροχιτώνιο - ψυγείο

X

4.10.7

Ανεμιστήρας

X

4.10.8

Θερμοστάτης

X

4.10.9

Αντλία νερού

X

4.10.10

Δοχείο διαστολής - Τάπα

X

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου έχει παραληφθεί η αρίθμηση 4.10.11

4.10.12

Σύστημα ψύξης με αέρα (αερόψυκτο σύστημα)

 

4.10.13

Συγκρότηση του συστήματος ψύξης με αέρα

 

4.10.14

Σύγκριση των συστημάτων ψύξης: Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

 

4.11

Συστήματα υπερπλήρωσης

 

4.11.1

Βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων υπερπλήρωσης (turbo)

 

4.11.3

Μηχανική υπερπλήρωση

 

4.11.4

Υπερπλήρωση με την εκμετάλλευση της ενέργειας των καυσαερίων

 

Κεφάλαιο 5 Μηχανές Diesel - Πετρελαιομηχανές

Ενότητα 1

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.2

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.2.1

Εισαγωγή

X

5.2.2

Κύκλος λειτουργίας – Σπειροειδές διάγραμμα λειτουργίας τετράχρονης μηχανής diesel

X

Ενότητα 2

Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων μηχανών diesel

 

5.3.1

Κυλινδροκεφαλή μηχανής diesel

 

5.3.2

Κύλινδρος - Χιτώνιο

 

5.3.3

Έμβολο

 

5.3.4

Ελατήρια

 

5.3.5

Διωστήρας - Πείρος

 

5.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

 

5.3.7

Εκκεντροφόρος  άξονας

 

5.3.8

Βαλβίδες μηχανών diesel

 

5.3.9

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης

 

Ενότητα 3

Χαρακτηριστικά λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.4.1

Θάλαμος καύσης μηχανών diesel

X

5.4.2

Σχέση συμπίεσης

X

5.4.3

Κυβισμός μηχανών diesel

X

5.5

Τροφοδοσία – έγχυση καυσίμου

X

5.51

Η δεξαμενή του καυσίμου

X

5.5.2

Αρχικό φίλτρο πετρελαίου

X

5.5.3

Αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίεσης

X

5.5.4

Βασικό φίλτρο

X

5.5.5

Αντλία έγχυσης

 

5.5.6

Ρυθμιστής στροφών

 

5.5.7

Εγχυτήρες (μπεκ)

 

5.5.8

Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης μηχανής πετρελαίου

 

5.5.9

Σωλήνες τροφοδοσίας καυσίμου

 

5.5.10

Σωλήνες υψηλής πίεσης

 

Ενότητα 4

Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη – Λίπανση – Ψύξη – Υπερπλήρωση – Σάρωση

 

5.6

Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη

 

5.7

Λίπανση πετρελαιομηχανών

 

5.8

Ψύξη

 

 


2.Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

Ενότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Ε.Κ

2.3

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Χ

2.3.1

Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες

Χ

2.3.2

Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων

Χ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

3.1

Συστήματα ψεκασμού Χ

3.1.1

Κατάταξη συστημάτων ψεκασμού

Χ

3.1.2

Βασικά εξαρτήματα υποσυστημάτων τροφοδοσίας ψεκασμού καυσίμου

Χ

3.1.3

Σύστημα παρασκευής καύσιμου μείγματος μονού ψεκασμού

 

3.1.4

Σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα
Εκτός διδακτέας ύλης είναι: η παράγραφος «Περιγραφή συστημάτων ψεκασμού Jetronic»

 

3.2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Τετράχρονοι - Δίχρονοι)

6.2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εισαγωγή - Πλεονεκτήματα

Χ

6.2.1

Ηλεκτρονικές περιστροφικές αντλίες

Εκτός διδακτέας ύλης είναι: Η παράγραφος «Περιστροφική αντλία με ακτινωτή διάταξη εμβόλων – Κατασκευή - Λειτουργία».

Χ

6.2.2

Σύστημα Common – Rail

Χ

6.2.3

Σύστημα αντλίας-μπεκ

 

6.3

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ turbo diesel ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (TDI)

Χ

6.3.1

Βασικά εξαρτήματα και διαφορές από τους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες

Χ

6.3.2

Χαρακτηριστικά του κινητήρα TDI (κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού)

Χ

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση