ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ : Εξεταστέα Ύλη 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ6/44727/Δ4/09-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 210-344 32 40
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
13. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-09-2019 (Β΄ 3612) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
14. Την υπ΄ αριθμ. 18/06-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Το με αριθμ. πρωτ. 68/ΕΟΕ/08-04-2020 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/156/44244/Β1/08-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

(...)

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙO: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


1.Από το βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη, ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 Κεφάλαιο 2 Φυσικές έννοιες και Κινητήριες μηχανές

2.4

Ροπή

X

2.9

Ισχύς

X

2.17

Κινητήριες μηχανές - Ορισμός

X

2.18

Κινητήριες μηχανές - Κατάταξη

X

 Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ

3.0

Γενικά

X

3.1

Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσης

X

3.2

Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξονα

Χ

3.2.1

Σώμα των κυλίνδρων - Μπλοκ

X

3.2.2

Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους

X

3.2.3

Διωστήρας (μπιέλα)

X

3.2.4

Στροφαλοφόρος άξονας

X

3.2.5

Σφόνδυλος ή βολάν

X

3.3

Ορισμός του χρόνου «Stroke»

X

3.4

Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ.

X

3.5

Περιγραφή βασικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. (OTTO – DIESEL – 4χρονων  – 2χρονων)

X

3.5.1

Τετράχρονοι  κινητήρες

X

3.5.2

Δίχρονοι κινητήρες

 

 

Κεφάλαιο 4 Βενζινομηχανές (4χρονες – 2χρονες)

4.1

Κύκλος λειτουργίας - σπειροειδή διαγράμματα πραγματικής λειτουργίας. Εισαγωγή

Χ

4.1.1

Σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου βενζινοκινητήρα.

X

4.1.2

Κυκλικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας δίχρονου βενζινοκινητήρα.

 

4.2

Κυλινδροκεφαλή.

X

4.2.1

Σφίξιμο κυλινδροκεφαλής

X

4.3

Κύλινδρος  –   έμβολο – ελατήρια – πείρος – διωστήρας – στροφαλοφόρος άξονας – σφόνδυλο (βολάν)

X

4.3.1

Κύλινδρος

X

4.3.2

Έμβολο

X

4.3.3

Ελατήρια

X

4.3.4

Πείρος

X

4.3.5

Διωστήρας (μπιέλα)

X

4.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

X

4.3.7

Σφόνδυλος ή βολάν

X

4.4

Πολυκύλινδροι κινητήρες – συνήθεις διατάξεις κυλίνδρων – σειρά ανάφλεξης

X

4.5

Εκκεντροφόρος άξονας – βαλβίδες

X

4.5.1

Εκκεντροφόρος  άξονας

X

4.5.2

Βαλβίδες

X

4.6

Κυλινδρισμός – σχέση συμπίεσης – πίεση συμπίεσης

X

4.7

Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος

Ποιότητα καυσίμου

Λόγος λ Καύση

Καυσαέρια (Εκτός διδακτέας ύλης είναι η παράγραφος από «Η τέλεια καύση, όμως, γίνεται μόνο … έως ..κυρίως χρησιμοποιείται (αμόλυβδη βενζίνη).»).

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Εξαεριωτής (Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι παράγραφοι με τίτλους: Συστήματα και λειτουργία του εξαεριωτή, Σύστημα κανονικής πορείας με πλήρη ή μερική ισχύ, Σύστημα βραδυπορίας, Σύστημα στιγμιαίας επιτάχυνσης, Σύστημα  ψυχρής  εκκίνησης,  Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος  εξαεριωτής).

Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης

Καταλύτης

X

4.8

Σύστημα ανάφλεξης

X

4.9

Σύστημα λίπανσης Μ.Ε.Κ.

X

4.9.1

Σύστημα λίπανσης

X

4.9.2

Η σημασία του λιπαντικού στις μηχανές εσωτερικής καύσης

X

4.9.3

Λιπαντικά – Ιδιότητες λιπαντικών

X

4.9.4

Ιξώδες λιπαντικού

X

4.9.5

Ταξινόμηση λιπαντικών

 

4.9.6

Αποκωδικοποίηση συμβολισμών λιπαντικών

 

4.9.7

Αντλία λαδιού – Τύποι

X

4.9.8

Φίλτρο λαδιού

X

4.9.9

Σύστημα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου - κάρτερ

X

4.9.10

Ψυγείο λαδιού

X

4.9.11

Δείκτης στάθμης λαδιού

X

4.9.12

Μετρητής πίεσης λαδιού – προειδοποιητική λυχνία

X

4.9.13

Περιγραφή λειτουργίας συστημάτων λίπανσης

X

(...)

Η αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-09-2019 (Β΄ 3698) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22-11-2019 (Β΄ 4441) όμοιά της, καταργείται

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

 


ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2019 - 2020

(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/151922/Δ4/30-09-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 33 09, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20.09.2019 (ΦΕΚ 3612/τ.Β΄/27.09.2019) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για την πρόσβαση στο Γ/θμια Εκπ/ση για το σχ. έτος 2019-20, και, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις υπ΄ αριθμ. 16/09.05.2019 και 26/27.06.2019 Πράξεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ και

(β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 195/ΕΟΕ/03-09-2019 σχετικό έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,

σας ενημερώνουμε ότι η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως περιλαμβάνεται στην υπό δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ΄ αριθμ. Φ6/151817 /Δ4/30.09.2019 Υπουργική Απόφαση, είναι η ακόλουθη:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΑ:
1. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης, εκδόσεις Διόφαντος)
2. «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ», βιβλίο των ΤΕΕ, 2ος Κύκλος (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Καραπάνος, Κοτσιλιέρης, Κουντουράς, εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ


1.Από το βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη, ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 Κεφάλαιο 2 Φυσικές έννοιες και Κινητήριες μηχανές

2.4

Ροπή

X

2.9

Ισχύς

X

2.17

Κινητήριες μηχανές - Ορισμός

X

2.18

Κινητήριες μηχανές - Κατάταξη

X

 Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ

3.0

Γενικά

X

3.1

Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσης

X

3.2

Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξονα

Χ

3.2.1

Σώμα των κυλίνδρων - Μπλοκ

X

3.2.2

Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους

X

3.2.3

Διωστήρας (μπιέλα)

X

3.2.4

Στροφαλοφόρος άξονας

X

3.2.5

Σφόνδυλος ή βολάν

X

3.3

Ορισμός του χρόνου «Stroke»

X

3.4

Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ.

X

3.5

Περιγραφή βασικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. (OTTO – DIESEL – 4χρονων  – 2χρονων)

X

3.5.1

Τετράχρονοι  κινητήρες

X

3.5.2

Δίχρονοι κινητήρες

 

 

Κεφάλαιο 4 Βενζινομηχανές (4χρονες – 2χρονες)

4.1

Κύκλος λειτουργίας - σπειροειδή διαγράμματα πραγματικής λειτουργίας. Εισαγωγή

Χ

4.1.1

Σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου βενζινοκινητήρα.

X

4.1.2

Κυκλικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας δίχρονου βενζινοκινητήρα.

 

4.2

Κυλινδροκεφαλή.

X

4.2.1

Σφίξιμο κυλινδροκεφαλής

X

4.3

Κύλινδρος  –   έμβολο – ελατήρια – πείρος – διωστήρας – στροφαλοφόρος άξονας – σφόνδυλο (βολάν)

X

4.3.1

Κύλινδρος

X

4.3.2

Έμβολο

X

4.3.3

Ελατήρια

X

4.3.4

Πείρος

X

4.3.5

Διωστήρας (μπιέλα)

X

4.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

X

4.3.7

Σφόνδυλος ή βολάν

X

4.4

Πολυκύλινδροι κινητήρες – συνήθεις διατάξεις κυλίνδρων – σειρά ανάφλεξης

X

4.5

Εκκεντροφόρος άξονας – βαλβίδες

X

4.5.1

Εκκεντροφόρος  άξονας

X

4.5.2

Βαλβίδες

X

4.6

Κυλινδρισμός – σχέση συμπίεσης – πίεση συμπίεσης

X

4.7

Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος

Ποιότητα καυσίμου

Λόγος λ Καύση

Καυσαέρια (Εκτός διδακτέας ύλης είναι η παράγραφος από «Η τέλεια καύση, όμως, γίνεται μόνο … έως ..κυρίως χρησιμοποιείται (αμόλυβδη βενζίνη).»).

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Εξαεριωτής (Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι παράγραφοι με τίτλους: Συστήματα και λειτουργία του εξαεριωτή, Σύστημα κανονικής πορείας με πλήρη ή μερική ισχύ, Σύστημα βραδυπορίας, Σύστημα στιγμιαίας επιτάχυνσης, Σύστημα  ψυχρής  εκκίνησης,  Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος  εξαεριωτής).

Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης

Καταλύτης

X

4.8

Σύστημα ανάφλεξης

X

4.9

Σύστημα λίπανσης Μ.Ε.Κ.

X

4.9.1

Σύστημα λίπανσης

X

4.9.2

Η σημασία του λιπαντικού στις μηχανές εσωτερικής καύσης

X

4.9.3

Λιπαντικά – Ιδιότητες λιπαντικών

X

4.9.4

Ιξώδες λιπαντικού

X

4.9.5

Ταξινόμηση λιπαντικών

 

4.9.6

Αποκωδικοποίηση συμβολισμών λιπαντικών

 

4.9.7

Αντλία λαδιού – Τύποι

X

4.9.8

Φίλτρο λαδιού

X

4.9.9

Σύστημα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου - κάρτερ

X

4.9.10

Ψυγείο λαδιού

X

4.9.11

Δείκτης στάθμης λαδιού

X

4.9.12

Μετρητής πίεσης λαδιού – προειδοποιητική λυχνία

X

4.9.13

Περιγραφή λειτουργίας συστημάτων λίπανσης

X

410

Σύστημα ψύξης Μ.Ε.Κ.

X

4.10.1

Σκοπός και σημασία της ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσης

X

4.10.2

Σύστημα ψύξης

X

4.10.3

Ψυκτικά υγρά

X

4.10.4

Πρόσθετα στα ψυκτικά υγρά

 

4.10.5

Ροή του ψυκτικού υγρού μέσα στο σύστημα ψύξης

X

4.10.6

Υδροχιτώνιο - ψυγείο

X

4.10.7

Ανεμιστήρας

X

4.10.8

Θερμοστάτης

X

4.10.9

Αντλία νερού

X

4.10.10

Δοχείο διαστολής - Τάπα

X

Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου έχει παραληφθεί η αρίθμηση 4.10.11

4.10.12

Σύστημα ψύξης με αέρα (αερόψυκτο σύστημα)

 

4.10.13

Συγκρότηση του συστήματος ψύξης με αέρα

 

4.10.14

Σύγκριση των συστημάτων ψύξης: Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

 

4.11

Συστήματα υπερπλήρωσης

 

4.11.1

Βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων υπερπλήρωσης (turbo)

 

4.11.3

Μηχανική υπερπλήρωση

 

4.11.4

Υπερπλήρωση με την εκμετάλλευση της ενέργειας των καυσαερίων

 

Κεφάλαιο 5 Μηχανές Diesel - Πετρελαιομηχανές

Ενότητα 1

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.2

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.2.1

Εισαγωγή

X

5.2.2

Κύκλος λειτουργίας – Σπειροειδές διάγραμμα λειτουργίας τετράχρονης μηχανής diesel

X

Ενότητα 2

Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων μηχανών diesel

 

5.3.1

Κυλινδροκεφαλή μηχανής diesel

 

5.3.2

Κύλινδρος - Χιτώνιο

 

5.3.3

Έμβολο

 

5.3.4

Ελατήρια

 

5.3.5

Διωστήρας - Πείρος

 

5.3.6

Στροφαλοφόρος άξονας

 

5.3.7

Εκκεντροφόρος  άξονας

 

5.3.8

Βαλβίδες μηχανών diesel

 

5.3.9

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης

 

Ενότητα 3

Χαρακτηριστικά λειτουργίας μηχανών diesel

X

5.4.1

Θάλαμος καύσης μηχανών diesel

X

5.4.2

Σχέση συμπίεσης

X

5.4.3

Κυβισμός μηχανών diesel

X

5.5

Τροφοδοσία – έγχυση καυσίμου

X

5.51

Η δεξαμενή του καυσίμου

X

5.5.2

Αρχικό φίλτρο πετρελαίου

X

5.5.3

Αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίεσης

X

5.5.4

Βασικό φίλτρο

X

5.5.5

Αντλία έγχυσης

 

5.5.6

Ρυθμιστής στροφών

 

5.5.7

Εγχυτήρες (μπεκ)

 

5.5.8

Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης μηχανής πετρελαίου

 

5.5.9

Σωλήνες τροφοδοσίας καυσίμου

 

5.5.10

Σωλήνες υψηλής πίεσης

 

Ενότητα 4

Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη – Λίπανση – Ψύξη – Υπερπλήρωση – Σάρωση

 

5.6

Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη

 

5.7

Λίπανση πετρελαιομηχανών

 

5.8

Ψύξη

 

 


2.Από το Βιβλίο: «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ»


Στις δύο πρώτες στήλες των πινάκων φαίνονται οι ενότητες/κεφάλαια του βιβλίου που αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη ενώ στην τρίτη στήλη σημαίνονται με Χ οι ενότητες του βιβλίου που αντιστοιχούν στην εξεταστέα ύλη.

Ενότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Ε.Κ

2.3

ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Χ

2.3.1

Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες

Χ

2.3.2

Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων

Χ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ

3.1

Συστήματα ψεκασμού Χ

3.1.1

Κατάταξη συστημάτων ψεκασμού

Χ

3.1.2

Βασικά εξαρτήματα υποσυστημάτων τροφοδοσίας ψεκασμού καυσίμου

Χ

3.1.3

Σύστημα παρασκευής καύσιμου μείγματος μονού ψεκασμού

 

3.1.4

Σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα
Εκτός διδακτέας ύλης είναι: η παράγραφος «Περιγραφή συστημάτων ψεκασμού Jetronic»

 

3.2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Τετράχρονοι - Δίχρονοι)

6.2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εισαγωγή - Πλεονεκτήματα

Χ

6.2.1

Ηλεκτρονικές περιστροφικές αντλίες

Εκτός διδακτέας ύλης είναι: Η παράγραφος «Περιστροφική αντλία με ακτινωτή διάταξη εμβόλων – Κατασκευή - Λειτουργία».

Χ

6.2.2

Σύστημα Common – Rail

Χ

6.2.3

Σύστημα αντλίας-μπεκ

 

6.3

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ turbo diesel ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (TDI)

Χ

6.3.1

Βασικά εξαρτήματα και διαφορές από τους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες

Χ

6.3.2

Χαρακτηριστικά του κινητήρα TDI (κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού)

Χ

(...)

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Pin It

Εκτύπωση