ΥΓΙΕΙΝΗ (Τομέα Υγεία Πρόνοιας) : Εξεταστέα Ύλη 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ6/44727/Δ4/09-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 210-344 32 40
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
13. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-09-2019 (Β΄ 3612) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
14. Την υπ΄ αριθμ. 18/06-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Το με αριθμ. πρωτ. 68/ΕΟΕ/08-04-2020 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/156/44244/Β1/08-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

(...)

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΥΓΙΕΙΝΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ», Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Ν. Θάνου, Ε. Νικολοπούλου-Ντέρου, Ε. Τσιγάρα, εκδόσεις Διόφαντος).

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ορισμός Υγιεινής-Αρχές-Σκοποί-Έννοια της υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΓΕΙΑ

3.1 Έννοια της υγείας

3.2 Εχθροί της υγείας

3.3 Υγιεινή και προληπτική ιατρική

3.4 Προστασία της υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΣΗΜΑΤΑ

4.1 Γενικά

4.2 Τα λοιμώδη νοσήματα

4.4 Χαρακτηριστικά λοιμωδών νοσημάτων

4.5 Τρόποι μετάδοσης
4.5.1. Νοσήματα μεταδιδόμενα μέσω του πεπτικού συστήματος
4.5.2. Νοσήματα μεταδιδόμενα με τον αέρα
4.5.3. Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές ή φορείς
4.5.4. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΓΙΕΙΝΗ

5.1. Υγιεινή του περιβάλλοντος
Α. Ατμοσφαιρικός αέρας: (Ονομαστικά η χημική σύσταση) Διδάσκεται και εξετάζεται μόνο η πρώτη παράγραφος: «Η ατμόσφαιρα …… στον εισπνεόμενο αέρα»
Β. Θερμοκρασία
Γ. Υγρασία
Δ. Ατμοσφαιρική πίεση
ΣΤ. Ηλιακή ακτινοβολία
Ζ. Ατμοσφαιρική ρύπανση
Στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι σελίδες 55 και 56: «Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι … την τοπογραφική θέση των πόλεων και την πολεοδομία.», και από τις σελίδες 57 έως 58, μόνο ονομαστικά οι κυριότεροι ρύποι: 1. Διοξείδιο του Θείου SO2 , 2. Μονοξείδιο του Άνθρακα CO, 3. Διοξείδιο του Άνθρακα CO2, 4. Υδρογονάνθρακες, 5. Όζον O3, 6. Ατμοσφαιρικά σωματίδια.
Η παράγραφος «Είναι βέβαιο ότι ……… περιοδοντικών νοσημάτων», στη σελίδα 59, δεν περιλαμβάνεται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη.
Η. Ακτινοβολία

5.2. Υγιεινή των τροφίμων
5.2.1. Αλλοιώσεις τροφίμων
5.2.2 Ασθένειες που μεταδίδονται με τα τρόφιμα
5.2.4. Υγειονομικά μέτρα προστασίας τροφίμων
5.2.5. Οι δέκα χρυσοί κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων

5.3. Νερό – Ύδρευση

5.4. Αποχέτευση - Απορρίμματα

5.5. Ατομική καθαριότητα του σώματος
(Οι υποενότητες : «Βούρτσισμα», «Σωστή Διατροφή», «Φθοριούχα Σκευάσματα», «Επισκέψεις στον Οδοντίατρο» είναι εκτός διδακτέας – εξεταστέας ύλης)

Το περιεχόμενο των ανακεφαλαιώσεων δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη.

Η υπ΄ αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-09-2019 (Β΄ 3698) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22-11-2019 (Β΄ 4441) όμοιά της, καταργείται

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 

 


ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Φ6/27540/Δ4/21-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Τηλέφωνο: 210 344 33 09
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Υγιεινή» και «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019.
Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. Φ6/160663/Δ4/26-09-2018 (ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28-09-2018) υπουργική απόφαση

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΥΓΙΕΙΝΗ» και «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας για το σχολικό έτος 2018-19:

Α) Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΥΓΙΕΙΝΗ», σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις που αφορούν την ενότητα 5.1 Υγιεινή του Περιβάλλοντος του κεφαλαίου 5 «ΥΓΙΕΙΝΗ» (σελ. 52966).

Συγκεκριμένα:

Α. Ατμοσφαιρικός αέρας (σελ. 51): Ονομαστικά η χημική σύσταση

Διδάσκεται και εξετάζεται μόνο η πρώτη παράγραφος: «Η ατμόσφαιρα …… στον εισπνεόμενο αέρα».

Ζ. Ατμοσφαιρική ρύπανση (σελ. 55-59)

Στην διδακτέα – εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι σελίδες 55 και 56 και από τις σελίδες 57 έως 58, μόνο ονομαστικά οι κυριότεροι ρύποι: 1. Διοξείδιο του Θείου SO2 , 2. Μονοξείδιο του Άνθρακα CO, 3. Διοξείδιο του Άνθρακα CO2 , 4. Υδρογονάνθρακες, 5. Όζον O3, 6. Ατμοσφαιρικά σωματίδια.

Η παράγραφος «Είναι βέβαιο ότι ……… περιοδοντικών νοσημάτων», στη σελίδα 59, δεν περιλαμβάνεται στην διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Β) Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ», σας υπενθυμίζουμε την υπ.αριθ. Φ6/215191/Δ4/07.12.2017 εγκύκλιο στην οποία, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ (Πράξεις 12/31-03-2016, 11/09-03-2017 και 47/16-11-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), περιλαμβάνεται πίνακας με  παροράματα του διδακτικού βιβλίου «Ανατομία Φυσιολογία» (Β΄ τάξης 1ου κύκλου TEE, συγγραφείς: Τ. Παπαδόπουλος, Ε. Ρίζου, Μ. Διαμαντοπούλου, Π. Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»).

Συγκεκριμένα:

(...) (Μετάβαση στην Εξεταστέα Ύλη Ανατομίας / Φυσιολογίας

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4320/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4320
28 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθμ. Φ6/160663/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), την παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), τις παρ. 1(Α), 1(Β) του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
2. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) .
3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. To π.δ. 40/2018 (Α΄ 76) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.153/156280/Α5/25.09.2018 (Β΄ 4195) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019».
10. Τις αριθμ. 28/14.06.2018, 29/21.06.2018 και 36/23.08.2018 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Το με αριθμ. 154/ΕΟΕ/25-09-2018 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/392/159387/25.09.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την αριθμ. Υ1/158719/24/09/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη (ΦΕΚ 4222/Β΄/26-9-2018)
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

Ειδικότητες:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
9. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
2. ΥΓΙΕΙΝΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «ΥΓΙΕΙΝΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ» (Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Ν. Θάνου, Ε. Νικολοπούλου-Ντέρου, Ε. Τσιγάρα, εκδ. Διόφαντος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ορισμός Υγιεινής-Αρχές-Σκοποί-Έννοια της υγείας (σελ. 19-20)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2.1 Γενικά (σελ. 21-22)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΥΓΕΙΑ

3.1 Έννοια της υγείας (σελ. 27-28)

3.2 Εχθροί της υγείας (σελ. 28-29)

3.3 Υγιεινή και προληπτική ιατρική (σελ. 29)

3.4 Προστασία της υγείας (σελ. 29)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΝΟΣΗΜΑΤΑ

4.1 Γενικά (σελ. 31)

4.2 Τα λοιμώδη νοσήματα (σελ. 31-32)

4.4 Χαρακτηριστικά λοιμωδών νοσημάτων (σελ. 36)

4.5 Τρόποι μετάδοσης (σελ. 37)
4.5.1. Νοσήματα μεταδιδόμενα μέσω του πεπτικού συστήματος (σελ. 38-39)
4.5.2. Νοσήματα μεταδιδόμενα με τον αέρα (σελ. 39-40)
4.5.3. Νοσήματα μεταδιδόμενα με ξενιστές ή φορείς (σελ. 40)
4.5.4. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σελ. 40-44)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΓΙΕΙΝΗ

5.1. Υγιεινή του περιβάλλοντος (σελ. 49-50)
Α. Ατμοσφαιρικός αέρας (σελ. 51): (Ονομαστικά η χημική σύσταση) Β. Θερμοκρασία (σελ. 52)
Γ. Υγρασία (σελ. 53)
Δ. Ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 53-54)
ΣΤ. Ηλιακή ακτινοβολία (σελ. 54-55)
Ζ. Ατμοσφαιρική ρύπανση (σελ. 55-59)
(Στην παράγραφο Ζ στην υποενότητα με τίτλο «Οι κυριότεροι ρύποι…….. είναι» (σελ. 57-59) οι κυριότεροι ρύποι διδάσκονται και εξετάζονται μόνο ονομαστικά)
Η. Ακτινοβολία (σελ. 59-60)

5.2. Υγιεινή των τροφίμων (σελ. 63)
5.2.1. Αλλοιώσεις τροφίμων (σελ. 63-64)
5.2.2 Ασθένειες που μεταδίδονται με τα τρόφιμα (σελ.64)
5.2.4. Υγειονομικά μέτρα προστασίας τροφίμων (σελ.65)
5.2.5. Οι δέκα χρυσοί κανόνες του Π.Ο.Υ. για την ασφαλή προετοιμασία των τροφίμων (σελ. 65-66)

5.3. Νερό – Ύδρευση
Α. Νερό (σελ. 69-70)
Β. Ύδρευση (σελ. 70-71)

5.4. Αποχέτευση – Απορρίμματα (σελ. 73-74) Στερεά απορρίμματα (σελ. 74-76)
• στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο οι κυριότεροι ρύποι,
• στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται μόνο τα στερεά απορρίμματα

5.5. Ατομική καθαριότητα του σώματος (σελ. 79) Φροντίδα δέρματος (σελ. 79-81)
Στοματική υγιεινή (έως και Μέτρα Προφύλαξης) (σελ. 80-83)
[Οι υποενότητες : «Βούρτσισμα», «Σωστή Διατροφή», «Φθοριούχα Σκευάσματα», «Επισκέψεις στον Οδοντίατρο» είναι εκτός διδακτέας – εξεταστέας ύλης]

Σωματική άσκηση – Προληπτική ορθοπεδική (σελ.87-88)

5.7. Υγιεινή της κατοικίας
Α. Υγιεινή αστικής κατοικίας (σελ. 93-95)
Β. Υγιεινή αγροτικής κατοικίας (σελ. 95-96)

5.8. Υγιεινή της εργασίας (σελ. 99) Εργατικό ατύχημα (σελ. 99-101)

Επαγγελματικά νοσήματα (σελ. 101-103)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Pin It

Εκτύπωση