ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ : Εξεταστέα Ύλη 2019 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ / ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2020 ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

Αρ.Πρωτ.Φ6/44727/Δ4/09-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210-344 33 09, 210-344 32 40
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν.4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 159 του ν.4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πειραματικά σχολεία, Γενικά αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που αφορούν στην Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας.
4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄ «Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
5. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.4351/2015 (Α΄ 164).
6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β΄ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
13. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-09-2019 (Β΄ 3612) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020».
14. Την υπ΄ αριθμ. 18/06-04-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Το με αριθμ. πρωτ. 68/ΕΟΕ/08-04-2020 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
16. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/156/44244/Β1/08-04-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξεων (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής:

(...)

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΒΙΒΛΙΟ: «Ανατομία−Φυσιολογία» Γ΄ ΕΠΑ.Λ., (ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Παπαδόπουλος Τρ., Ρίζου Ευαγ., Διαμαντοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκης Π., Εκδόσεις Διόφαντος)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.1. Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3.3. ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ

3.4. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.5. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.6. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.7. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΙΜΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

4.8. ΑΝΟΣΙΑ−ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

4.9. ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εξαιρούνται: Δοκιμασία Διασταύρωσης, Μετάγγιση και Καταστάσεις που απαιτούν Μετάγγιση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΠΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ

5.1. Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

5.2. ΦΑΡΥΓΓΑΣ−ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

5.3. ΣΤΟΜΑΧΙ−ΕΝΤΕΡΟ

5.4. ΗΠΑΡ−ΠΑΓΚΡΕΑΣ−ΣΠΛΗΝΑΣ

5.5. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.6. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.7. ΠΕΨΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

5.8. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

5.9. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ−ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6.1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ

6.2. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ (Εξαιρούνται: Ο βήχας, Πνευμονικοί όγκοι και Χωρητικότητες, Νεκρός ή βλαβερός χώρος και η Χρησιμότητα της αεροφόρου οδού)) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (όχι το 4: Ρύθμιση της Αναπνοής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.1. ΝΕΦΡΟΙ

7.2. ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ−ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ−ΟΥΡΗΘΡΑ

7.3. ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (οι παράγραφοι με τίτλο «Σπειραματική διήθηση», «Επαναρρόφηση», «Ενεργητική μεταφορά», «Παθητική μεταφορά», «Η κάθαρση του πλάσματος» και «Ο όγκος των αποβαλλόμενων ούρων» δεν συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη)

ΤΑ ΟΥΡΑ, Σύσταση των ούρων, (Από την υποενότητα «Οργανικά στοιχεία» μόνο ονομαστικά: Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Ιππουρικό οξύ και τα ανόργανα συστατικά. Από την υποενότητα «Ανόργανα συστατικά» την παράγραφο: «Τα κυριότερα ανόργανα…… θειικά ιόντα.»)

Οι παράγραφοι με τίτλο «Η ΟΥΡΗΣΗ» και «ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.1. ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ

8.2. ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

9.1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ (μόνο η β’ παράγραφος, δηλαδή ο ορισμός)

9.2. ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
9.2.1. Εισαγωγή (μόνο η α’ παράγραφος)
9.2.2. Ορμόνες θυρεοειδούς (μόνο οι δύο πρώτες περίοδοι της α΄ παραγράφου, δηλ. από «Οι ορμόνες … (TSH)».)

9.3. ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
9.3.1. Ορμόνες των παραθυρεοειδών αδένων (μόνο η α’ παράγραφος, από «Οι παραθυροειδείς αδένες …έκκριση της ορμόνης.»)

9.4. ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ

Το περιεχόμενο των ανακεφαλαιώσεων δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη.

(...)

Η αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-09-2019 (Β΄ 3698) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22-11-2019 (Β΄ 4441) όμοιά της, καταργείται

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Φ6/27540/Δ4/21-02-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Τηλέφωνο: 210 344 33 09
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Υγιεινή» και «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2018-2019.
Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. Φ6/160663/Δ4/26-09-2018 (ΦΕΚ 4320/τ.Β΄/28-09-2018) υπουργική απόφαση

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΥΓΙΕΙΝΗ» και «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας για το σχολικό έτος 2018-19:

Α) Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΥΓΙΕΙΝΗ», σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις που αφορούν την ενότητα 5.1 Υγιεινή του Περιβάλλοντος του κεφαλαίου 5 «ΥΓΙΕΙΝΗ» (σελ. 52966).

Συγκεκριμένα:

(...) (Μετάβαση στην εξεταστέα ύλη Υγιεινής ΕΠΑΛ)

Β) Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ», σας υπενθυμίζουμε την υπ.αριθ. Φ6/215191/Δ4/07.12.2017 εγκύκλιο στην οποία, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ (Πράξεις 12/31-03-2016, 11/09-03-2017 και 47/16-11-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), περιλαμβάνεται πίνακας με παροράματα του διδακτικού βιβλίου «Ανατομία Φυσιολογία» (Β΄ τάξης 1ου κύκλου TEE, συγγραφείς: Τ. Παπαδόπουλος, Ε. Ρίζου, Μ. Διαμαντοπούλου, Π. Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»).

Συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ανατομία – Φυσιολογία»

ΣΕΛΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΟ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΧΗ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

σ. 62

5η σειρά της δεύτερης παραγράφου

«… οι δύο κοιλίες δεν  συγκοινωνούν… .»

«… οι δύο κοιλίες δεν  επικοινωνούν….»

η λέξη «συγκοινωνούν» αντικαθίσταται από τη λέξη «επικοινωνούν»

σ. 62

1η, 4η, και 5η σειρά της τελευταίας παραγράφου

« κοιλιά»

« κοιλία»

η λέξη «κοιλιά» διορθώνεται σε «κοιλία»

σ. 63

3η σειρά της προτελευταίας παραγράφου

« φλεβόκομβος»

«ο φλεβόκομβος»

μπροστά από τη λέξη «φλεβόκομβος» προστίθεται το άρθρο ο

σ. 65

1η σειρά της προτελευταίας παραγράφου

« κοιλιά»

« κοιλία»

η λέξη «κοιλιά» διορθώνεται σε «κοιλία»

σ. 67

5η παράγραφος

«Το αίμα από το θώρακα και τη σπονδυλική στήλη συγκεντρώνουν η δεξιά και η αριστερή άζυγη φλέβα, οι οποίες δίνουν μια κοινή φλέβα, την άζυγη, που εκβάλλει στην άνω κοίλη»

«Το αίμα από το θώρακα και τη σπονδυλική στήλη συγκεντρώνει η άζυγος φλέβα, η οποία εκβάλλει στην άνω κοίλη φλέβα»

αντικατάσταση παραγράφου

σ. 67

τελευταία σειρά της προτελευταίας παραγράφου

«Οι φλέβες των κάτω άκρων σχηματίζουν την αριστερή και τη δεξιά λαγόνια φλέβα»

«Οι φλέβες των κάτω άκρων σχηματίζουν την αριστερή και τη δεξιά έξω λαγόνια φλέβα»

προσθήκη της λέξης έξω μετά τη λέξη δεξιά

σ. 84

εικόνα 4.7
5η στήλη [Ο (47%)] και 5η γραμμή (ΑΝΤΙ-Β) του Πίνακα

«(-)»

«(+)»

διόρθωση συμβόλου (-) σε σύμβολο (+)

σ. 91

προτελευταία παράγραφος

«Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των λευκών αιμοσφαιρίων.»

«Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων.»

αντικατάσταση της λέξης «λευκών» από τη λέξη «ερυθρών»

σ. 98

1η πρόταση της πρώτης παραγράφου της ενότητας ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

«Είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 25 εκατοστών. »

«Είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 30 εκατοστών περίπου.»

αντικατάσταση του μήκους «25 εκατοστών» από το μήκος «30 εκατοστών περίπου»

σ. 98

3η πρόταση της πρώτης παραγράφου της ενότητας ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

«Ξεκινά από το ύψος του 6ου αυχενικού σπονδύλου και φτάνει ισοϋψώς με τον 5ο θωρακικό σπόνδυλο»

Ξεκινά από το ύψος του 6ου αυχενικού σπονδύλου και φτάνει, κατά περίπτωση, στο ύψος του 10ου έως και 12ου θωρακικού σπονδύλου».

Αντικατάσταση πρότασης

σ. 101

3η σειρά της πρώτης παραγράφου

«νησιδοδωδεκαδακτυλική»

«νηστιδοδωδεκαδακτυλική»

διόρθωση της λέξης «νησιδοδωδεκαδακτυλική» σε «νηστιδοδωδεκαδακτυλική»

σ. 101

προτελευταία γραμμή της τελευταίας παραγράφου

«κοιλιακές ταινίες»

«κολικές ταινίες»

διόρθωση της λέξης «κοιλιακές» στο ορθό «κολικές»

σ. 108

3η σειρά της Ενότητας «Η κινητικότητα του παχέος εντέρου»

«Όταν το σιγμοειδές, δηλαδή το τελικό τμήμα….»

«Όταν το ορθό, δηλαδή το τελικό τμήμα….»

αντικατάσταση της λέξης «σιγμοειδές» από τη λέξη «ορθό»

σ. 108

Περίπτωση Α της Ενότητας «ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ»

« Α. Στη στοματική κοιλότητα. Το ένζυμο αμυλάση και πτυαλίνη του σάλιου διασπά μέσα στο στόμα το άμυλο (3-5 % του αμύλου της τροφής)»

«Α. Στη στοματική κοιλότητα. Το ένζυμο α-αμυλάση του σάλιου (πτυαλίνη) διασπά μέσα στο στόμα το άμυλο (3-5-% του αμύλου της τροφής).»

διόρθωση από το «αμυλάση και πτυαλίνη του σάλιου» στο ορθό «α-αμυλάση του σάλιου (πτυαλίνη)»

σ.108-109

Τελευταία σειρά σ. 108 και πρώτη σειρά σ. 109

«…..δισακχαρίτες (φρουκτόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη) και μονοσακχαρίτες….»

«…..δισακχαρίτες και μονοσακχαρίτες (φρουκτόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη) ….»

οι εντός παρενθέσεως λέξεις (φρουκτόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη) μεταφέρονται μετά τη λέξη μονοσακχαρίτες.

σ. 125

Ενότητα «2.ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»

Περίπτωση Ε. «Τη βασική εμβράνη των τριχοειδών αγγείων»

Α. Μια στιβάδα υγρού που επαλείφει την κυψελίδα

Β. Τα κυψελιδικά επιθήλια Γ. Τη βασική μεμβράνη των τριχοειδών αγγείων

Δ. Πολύ λεπτό διάμεσο χώρο

Ε. Το ενδοθήλιο των τριχοειδών αγγείων»

διαγραφή της περίπτωσης Ε και αναρίθμηση της περίπτωσης ΣΤ σε Ε.

σ. 125

προτελευταία σειρά της τελευταίας παραγράφου

«Το 87 % του οξυγόνου….»

«Το 97 % του οξυγόνου ….»

διόρθωση του ποσοστού από «87 %» σε «97 %»

σ.130

4η σειρά της δεύτερης παραγράφου

«Η αποχετευτική μοίρα για τον κάθε νεφρό ….»

«Η αποχετευτική μοίρα ….»

αφαίρεση της φράσης «για τον κάθε νεφρό», διότι οι δύο νεφρικές πύελοι και οι δύο ουρητήρες αφορούν το σύνολο της αποχετευτικής μοίρας και όχι τον κάθε νεφρό

σ.146

προτελευταία σειρά της τελευταίας παραγράφου

«μήκους 5-6 μέτρων .»

«μήκους 5-6 εκατοστών περίπου..»

αντικατάσταση της λέξης «μέτρων» με τις λέξεις «εκατοστών περίπου.»

σ.147

Ενότητα ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ ΚΥΣΤΕΣ

«ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ ΚΥΣΤΕΣ»

«ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ» 

διόρθωση της λέξης «ΚΥΣΤΕΣ» σε «ΚΥΣΤΕΙΣ»

σ.150

6η σειρά (μετά τον τίτλο: Ενδοκρινής λειτουργία»)

«….. σπερματικών κύστεων.»

«….. σπερματοδόχων κύστεων.»

αντικατάσταση της λέξης «σπερματικών» από τη λέξη σπερματοδόχων, αφού αφορά τις σπερματοδόχες κύστεις.

σ.153

15η σειρά από το τέλος της σελίδας

«….αντιστοιχούν στα μητραία στόμια της δεξιάς και αριστερής σάλπιγγας»

«….. αντιστοιχούν στα μητριαία στόμια της δεξιάς και αριστερής σάλπιγγας»

διόρθωση της λέξης «μητραία» με την ορθή λέξη «μητριαία»

σ.154

4η σειρά

«εφηβαίο»

«εφήβαιο»

διόρθωση λέξης

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 

 


(Μετάβαση στην Ενότητα με την  Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4320/2018)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 4320
28 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθμ. Φ6/160663/Δ4
Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), την παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61), τις παρ. 1(Α), 1(Β) του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την παρ.3 του άρθρου 22 του ν. 4532/2018 (Α΄ 63).
2. Την παρ. 2 (περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) .
3. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. To π.δ. 40/2018 (Α΄ 76) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.153/156280/Α5/25.09.2018 (Β΄ 4195) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019».
10. Τις αριθμ. 28/14.06.2018, 29/21.06.2018 και 36/23.08.2018 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Το με αριθμ. 154/ΕΟΕ/25-09-2018 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
12. Την αριθμ. Φ.1/Γ/392/159387/25.09.2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
13. Την αριθμ. Υ1/158719/24/09/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη (ΦΕΚ 4222/Β΄/26-9-2018)
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019 ως εξής:

(...)

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

Ειδικότητες:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
9. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα:
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
2. ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΔΙΔΑΚΤΕΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Ανατομία−Φυσιολογία» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Παπαδόπουλου, Ρίζου, Διαμαντοπούλου, Μαρκαντωνάκη, εκδ. Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.1. Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3.3. ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ

3.4. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.5. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.6. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.7. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΙΜΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

4.8. ΑΝΟΣΙΑ−ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

4.9. ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εξαιρούνται: Δοκιμασία Διασταύρωσης, Μετάγγιση και Καταστάσεις που απαιτούν Μετάγγιση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΠΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ

5.1. Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

5.2. ΦΑΡΥΓΓΑΣ−ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

5.3. ΣΤΟΜΑΧΙ−ΕΝΤΕΡΟ

5.4. ΗΠΑΡ−ΠΑΓΚΡΕΑΣ−ΣΠΛΗΝΑΣ

5.5. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.6. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.7. ΠΕΨΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

5.8. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

5.9. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ−ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6.1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ

6.2. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ (Εξαιρούνται: Ο βήχας, Πνευμονικοί όγκοι και Χωρητικότητες, Νεκρός ή βλαβερός χώρος και η Χρησιμότητα της αεροφόρου οδού)) ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (όχι το 4: Ρύθμιση της Αναπνοής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.1. ΝΕΦΡΟΙ

7.2. ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ−ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ−ΟΥΡΗΘΡΑ

7.3. ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (οι παράγραφοι με τίτλο «Σπειραματική διήθηση», «Επαναρρόφηση», «Ενεργητική μεταφορά», «Παθητική μεταφορά», «Η κάθαρση του πλάσματος» και «Ο όγκος των αποβαλλόμενων ούρων» δεν συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη)

ΤΑ ΟΥΡΑ Σύσταση των ούρων, (τα 4 οργανικά στοιχεία ονομαστικά μόνο και τα ανόργανα συστατικά)

Οι παράγραφοι με τίτλο «Η ΟΥΡΗΣΗ» και «ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στην εξεταστέα ύλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.1. ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ

8.2. ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

9.1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ (μόνο η β’ παράγραφος, δηλαδή ο ορισμός)

9.2. ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
9.2.1. Εισαγωγή (μόνο η α’ παράγραφος)
9.2.2. Ορμόνες θυρεοειδούς (μόνο οι δύο πρώτες περίοδοι της α΄ παραγράφου, δηλ. από «Οι ορμόνες … (TSH)».)

9.3. ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
9.3.1. Ορμόνες των παραθυρεοειδών αδένων (μόνο η α’ παράγραφος, από «Οι παραθυροειδείς αδένες …έκκριση της ορμόνης.»)

9.4. ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ

9.6. ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΥΠΟΦΥΣΗΣ (Εξαιρούνται: Υπερλειτουργία του πρόσθιου λοβού της Υπόφυσης, Υπολειτουργία του πρόσθιου λοβού της Υπόφυσης και Παθήσεις του οπίσθιου λοβού της υπόφυσης).

9.7. ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (μόνο η α’ παράγραφος, από «Η ενδοκρινής μοίρα…την ινσουλίνη.)

9.8. ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ – ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
(μόνο η α’ και η β’ παράγραφος, από «Τα επινεφρίδια … στο κέντρο».)

Το περιεχόμενο των ανακεφαλαιώσεων δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη.

 


Αρ.Πρωτ.Φ6/54437/Δ4/03-04-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Καλαθά
Τηλέφωνο: 210 344 32 76
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ανατομία – Φυσιολογία II» και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


Σχετ.: Οι υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄/12-10-2017 Υπουργικές Αποφάσεις

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ» της Γ’ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ» της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας - Ευεξίας και του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας, αντίστοιχα, διευκρινίζεται ότι:

από την ενότητα 7.3 του Κεφαλαίου 7: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

7.3 ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (οι παράγραφοι με τίτλο «Σπειραματική διήθηση», «Επαναρρόφηση», «Ενεργητική μεταφορά», «Παθητική μεταφορά», «Η κάθαρση του πλάσματος» και «Ο όγκος των αποβαλλόμενων ούρων» δεν συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη)

ΤΑ ΟΥΡΑ Σύσταση των ούρων, (τα 4 οργανικά στοιχεία ονομαστικά μόνο και τα ανόργανα συστατικά).

Οι παράγραφοι με τίτλο «Η ΟΥΡΗΣΗ» και «ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ» ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στην εξεταστέα ύλη.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.Φ6/215191/Δ4/07-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Καλαθά
Τηλέφωνο: 210 344 32 76
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διορθώσεις βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία» των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ»- της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ (Πράξεις 12/31-03-2016, 11/09-03-2017 και 47/16-11-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε Πίνακα με Παροράματα του διδακτικού βιβλίου «Ανατομία Φυσιολογία» (Β΄ τάξης 1ου κύκλου TEE, συγγραφείς: Τ. Παπαδόπουλος, Ε. Ρίζου, Μ. Διαμαντοπούλου, Π. Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος», κωδικός: 0-24-0228, ISBN 978-960-06-2999-6), και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπ΄ όψιν από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν:

(α) το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και

(β) το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας και του Τομέα Αισθητικής-Κομμωτικής της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ανατομία – Φυσιολογία»
(Β΄ τάξη 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε. των Παπαδόπουλου Τ., Ρίζου Ε., Διαμαντοπούλου Μ., Μαρκαντωνάκη Π., εκδ.ΙΤΥΕ «Διόφαντος»)

ΣΕΛΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΟ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΧΗ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΧΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

σ. 62

5η σειρά της δεύτερης παραγράφου

«… οι δύο κοιλίες δεν  συγκοινωνούν….»

«… οι δύο κοιλίες δεν  επικοινωνούν ….»

η λέξη «συγκοινωνούν» αντικαθίσταται από τη λέξη «επικοινωνούν»

σ. 62

1η, 4η , και 5η σειρά της τελευταίας παραγράφου

« κοιλιά»

« κοιλία »

η λέξη «κοιλιά» διορθώνεται σε «κοιλία»

σ. 63

3η σειρά της προτελευταίας παραγράφου

« φλεβόκομβος »

«ο φλεβόκομβος »

μπροστά από τη λέξη «φλεβόκομβος» προστίθεται το άρθρο ο

σ. 65

1η σειρά της προτελευταίας παραγράφου

« κοιλιά »

« κοιλία »

η λέξη «κοιλιά» διορθώνεται σε «κοιλία»

σ. 67

5η παράγραφος

«Το αίμα από το θώρακα και τη σπονδυλική στήλη συγκεντρώνουν η δεξιά και η αριστερή άζυγη φλέβα, οι οποίες δίνουν μια κοινή φλέβα, την άζυγη, που εκβάλλει στην άνω κοίλη»

«Το αίμα από το θώρακα και τη σπονδυλική στήλη συγκεντρώνει η άζυγος φλέβα, η οποία εκβάλλει στην άνω κοίλη φλέβα»

αντικατάσταση παραγράφου

σ. 67

τελευταία σειρά της προτελευταίας παραγράφου

«Οι φλέβες των κάτω άκρων σχηματίζουν την αριστερή και τη δεξιά λαγόνια φλέβα»

«Οι φλέβες των κάτω άκρων σχηματίζουν την αριστερή και τη δεξιά έξω λαγόνια φλέβα»

προσθήκη της λέξης έξω  μετά τη λέξη δεξιά

σ. 84

εικόνα 4.7 - 5η στήλη [Ο (47%)] και 5η γραμμή (ΑΝΤΙ- Β) του Πίνακα

«(-)»

«(+)»

διόρθωση συμβόλου (-) σε σύμβολο (+)

σ. 91

προτελευταία παράγραφος

«Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των λευκών  αιμοσφαιρίων.»

«Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθ ρών  αιμοσφαιρίων.»

αντικατάσταση της λέξης «λευκών» από τη λέξη « ερυθρών»

σ. 98

1η πρόταση της πρώτης παραγράφου της ενότητας ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

«Είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 25 εκατοστών. »

«Είναι ινομυώδης σωλήνας μήκους 30 εκατοστών  περίπου.»

αντικατάσταση του μήκους «25 εκατοστών» από το μήκος «30 εκατοστών περίπου»

σ. 98

3η πρόταση της πρώτης παραγράφου της ενότητας ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

«Ξεκινά από το ύψος του 6ου αυχενικού σπονδύλου και φτάνει ισοϋψώς με τον 5ο θωρακικό σπόνδυλο»

Ξεκινά από το ύψος του 6ου αυχενικού σπονδύλου και φτάνει, κατά περίπτωση, στο ύψος του 10ου έως και 12ου θωρακικού σπονδύλου».

Αντικατάσταση πρότασης

σ. 101

3η σειρά της πρώτης παραγράφου

«νησιδοδωδεκαδακτυλική»

«νηστιδοδωδεκαδακτυλική»

διόρθωση της λέξης «νησιδοδωδεκα-
δακτυλική»  σε
«νηστιδοδωδεκα-
δακτυλική »

σ. 101

προτελευταία γραμμή της τελευταίας παραγράφου

«κοιλιακές ταινίες»

«κολικές ταινίες»

διόρθωση της λέξης «κοιλιακές» στο ορθό «κολικές»

σ. 108

3η σειρά της Ενότητας «Η κινητικότητα του παχέος εντέρου»

«Όταν το σιγμοειδέ ς, δηλαδή το τελικό τμήμα….»

«Όταν το ορθό, δηλαδή το τελικό τμήμα….»

αντικατάσταση της λέξης «σιγμοειδές» από τη λέξη «ορθό»

σ. 108

Περίπτωση Α της Ενότητας «ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ»

« Α. Στη στοματική κοιλότητα. Το ένζυμο  αμυλάση και πτυαλίνη του σάλιου διασπά μέσα στο στόμα το άμυλο (3-5 % του αμύλου της τροφής)»

«Α. Στη στοματική κοιλότητα. Το ένζυμο α- αμυλάση του σάλιου (πτυαλίνη) διασπά μέσα στο στόμα το άμυλο (3-5-% του αμύλου της τροφής).»

διόρθωση από το «αμυλάση και πτυαλίνη του σάλιου» στο ορθό «α-αμυλάση του σάλιου (πτυαλίνη)»

σ. 108-

109

Τελευταία σειρά σ. 108 και πρώτη σειρά σ. 109

«…..δισακχαρίτες (φρουκτόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη) και μονοσακχαρίτες….»

«…..δισακχαρίτες και μονοσακχαρίτες (φρουκτόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη) ….»

οι εντός παρενθέσεως λέξεις (φρουκτόζη, γλυκόζη,  γαλακτόζη ) μεταφέρονται μετά τη λέξη  μονοσακχαρίτες .

σ. 125

Ενότητα «2.ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»

Περίπτωση Ε. «Τη βασική μεμβράνη των τριχοειδών αγγείων»

Α. Μια στιβάδα υγρού που επαλείφει την κυψελίδα
Β. Τα κυψελιδικά επιθήλια
Γ. Τη βασική μεμβράνη των τριχοειδών αγγείων
Δ. Πολύ λεπτό διάμεσο χώρο
Ε. Το ενδοθήλιο των τριχοειδών αγγείων»

διαγραφή της περίπτωσης Ε και αναρίθμηση της περίπτωσης ΣΤ σε Ε.

σ. 125

προτελευταία σειρά της τελευταίας παραγράφου

«Το 87 % του οξυγόνου ….»

«Το 97 % του οξυγόνου ….»

διόρθωση του ποσοστού από «87%» σε «97%»

σ.130

4η σειρά της δεύτερης παραγράφου

«Η αποχετευτική μοίρα για  τον κάθε νεφρό….»

«Η αποχετευτική μοίρα….»

αφαίρεση της φράσης «για τον κάθε νεφρό», διότι οι δύο νεφρικές πύελοι και οι δύο ουρητήρες αφορούν το σύνολο της αποχετευτικής μοίρας και όχι τον κάθε νεφρό

σ.146

προτελευταία σειρά της τελευταίας παραγράφου

«μήκους 5-6 μέτρων …..»

«μήκους 5-6 εκατοστών  περίπου..»

αντικατάσταση της λέξης «μέτρων» με τις λέξεις «εκατοστών περίπου. »

σ.147

Ενότητα ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ ΚΥΣΤΕΣ

«ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ  ΚΥΣΤΕΣ»

«ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ  ΚΥΣΤΕΙΣ»

διόρθωση της λέξης «ΚΥΣΤΕΣ» σε «ΚΥΣΤΕΙΣ»

σ.150

6η σειρά (μετά τον τίτλο: «Ενδοκρινής λειτουργία»)

«….. σπερματικών κύστεων.»

«….. σπερματοδόχων  κύστεων.»

αντικατάσταση της λέξης «σπερματικών» από τη λέξη  σπερματοδόχων, αφού αφορά τις σπερματοδόχες κύστεις.

σ.153

15η σειρά από το τέλος της σελίδας

«….. αντιστοιχούν στα  μητραία στόμια της δεξιάς και αριστερής σάλπιγγας»

«….. αντιστοιχούν στα  μητριαία στόμια της δεξιάς και αριστερής σάλπιγγας»

διόρθωση της λέξης «μητραία » με την ορθή λέξη « μητριαία »

σ.154

4η σειρά

 «εφηβαίο»

 «εφήβαιο»

διόρθωση λέξης

σ.154

11η σειρά

 «εφηβαίο»

 «εφήβαιο»

διόρθωση λέξης

 Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ6/215179/Δ4/07-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Καλαθά
Τηλέφωνο: 210 344 32 76
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με την ανάγκη διόρθωσης εδαφίου του σχολικού βιβλίου «Ανατομία-Φυσιολογία» των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και «Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ» της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018.

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 47/16-11-2017 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

«Στο σχολικό βιβλίο «Ανατομία Φυσιολογία» Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΕΠΑΛ (συγγραφείς: Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος, Ευαγγελία Ρίζου, Μάρθα Διαμαντοπούλου, Πολύβιος Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος», κωδικός: 0-24-0228, ISBN 978-960-06-2999-6) επισημάνθηκε η εξής διαφορά ως προς το περιεχόμενο:

Στην ενότητα 4.9 (σελ. 83) Ομάδες αίματος αναφέρεται «Οι ομάδες αίματος είναι συστήματα αντιγόνων τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων και κληρονομούνται το ένα ανεξάρτητα από το άλλο.».

Στην ανακεφαλαίωση του ίδιου κεφαλαίου (σελ. 91) αναφέρεται «Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των λευκών αιμοσφαιρίων.»

Δεδομένου ότι:

1. Τα αντιγόνα που καθορίζουν τις ομάδες αίματος σύμφωνα με το σύστημα ΑΒΟ εντοπίζονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων,

2. Το μάθημα «Ανατομία Φυσιολογία» Β΄ Τάξης 1ου κύκλου αποτελεί πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα,

3. Το περιεχόμενο των ανακεφαλαιώσεων δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη.».

διευκρινίζεται ότι, «όπως προκύπτει και από τα σχετικά Φ.Ε.Κ., οι ανακεφαλαιώσεις δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη του μαθήματος και ότι απαιτείται διόρθωση του παραπάνω εδαφίου – παρότι εκτός εξεταστέας ύλης – προς αποφυγή ενδεχόμενες σύγχυσης των μαθητών/μαθητριών. Ως προς τη διόρθωση του κειμένου του εγχειριδίου προτείνεται στην Ανακεφαλαίωση του κεφαλαίου 4, το κείμενο να αναφέρει: «Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από αντιγόνα που βρίσκονται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων».

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Μετάβαση στην ενότητα με τη Εξεταστεά ύλη των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.Φ6/163251/Δ4/29-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: E. Μελίσσα
Γ. Αδαμαντόπουλος, Θ. Προπατορίδης
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 3240
Fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ6/162684/Δ4/29.09.2017 και Φ6/162681/Δ4/29.09.2017 Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευθούν άμεσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 25/23-06-2017, 28/10-07-2017 & 36/14.09.2017 Πράξεων του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΟΕ/289/29-09-2017 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, ο οποίος με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει την αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., η διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018, ορίζεται ως ακολούθως:

(...)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότητες:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
6. ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
7. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
9. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ: «Ανατομία−Φυσιολογία» (Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε., των Παπαδόπουλου, Ρίζου, Διαμαντοπούλου, Μαρκαντωνάκη, εκδ. Διόφαντος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3.1. Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

3.3. ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ

3.4. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.5. ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.6. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

3.7. ΦΛΕΒΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΙΜΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

4.8. ΑΝΟΣΙΑ−ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ

4.9. ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εξαιρούνται: Δοκιμασία Διασταύρωσης, Μετάγγιση και Καταστάσεις που απαιτούν Μετάγγιση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΠΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΑ

5.1. Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ

5.2. ΦΑΡΥΓΓΑΣ−ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

5.3. ΣΤΟΜΑΧΙ−ΕΝΤΕΡΟ

5.4. ΗΠΑΡ−ΠΑΓΚΡΕΑΣ−ΣΠΛΗΝΑΣ

5.5. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.6. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5.7. ΠΕΨΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

5.8. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ/ΛΙΠΩΝ/ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

5.9. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ−ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

6.1. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ

6.2. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΥ (Εξαιρούνται: Ο βήχας, Πνευμονικοί όγκοι και Χωρητικότητες, Νεκρός ή βλαβερός χώρος και η Χρησιμότητα της αεροφόρου οδού))
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (όχι το 4: Ρύθμιση της Αναπνοής)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.1. ΝΕΦΡΟΙ

7.2. ΟΥΡΗΤΗΡΑΣ−ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ−ΟΥΡΗΘΡΑ

7.3. ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (οι παράγραφοι με τίτλο «Σπειραματική διήθηση», «Επαναρρόφηση», «Ενεργητική μεταφορά», «Παθητική μεταφορά», «Η κάθαρση του πλάσματος» και «Ο όγκος των αποβαλλόμενων ούρων» δεν συμπεριλαμβάνονται στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη)
ΤΑ ΟΥΡΑ Σύσταση των ούρων, (τα 4 οργανικά στοιχεία ονομαστικά μόνο και τα ανόργανα συστατικά)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.1. ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ

8.2. ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

9.1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ (μόνο η β’ παράγραφος, δηλαδή ο ορισμός)

9.2. ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ
9.2.1. Εισαγωγή (μόνο η α’ παράγραφος)
9.2.2. Ορμόνες θυρεοειδούς (μόνο οι δύο πρώτες περίοδοι της α΄ παραγράφου, δηλ. από «Οι ορμόνες … (TSH).)

9.3. ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ
9.3.1. Ορμόνες των παραθυρεοειδών αδένων (μόνο η α’ παράγραφος, από «Οι παραθυροειδείς αδένες … έκκριση της ορμόνης.»)

9.4. ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ

9.6. ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΥΠΟΦΥΣΗΣ (Εξαιρούνται: Υπερλειτουργία του πρόσθιου λοβού της Υπόφυσης, Υπολειτουργία του πρόσθιου λοβού της Υπόφυσης και Παθήσεις του οπίσθιου λοβού της υπόφυσης).

9.7. ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (μόνο η α’ παράγραφος, από «Η ενδοκρινής μοίρα … την ινσουλίνη.)

9.8. ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ – ΟΡΜΟΝΕΣ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
(μόνο η α’ και η β’ παράγραφος, από «Τα επινεφρίδια … στο κέντρο».)

Pin It

Εκτύπωση