Ωρολόγιο Πρόγράμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μετάβαση Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Δημοτικών Σχολειων

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1800/2017)

Αριθμ. 83939/Δ1
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ Α 167΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 7, του ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
β) της παραγράφου 5, του άρθρου 4 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
γ) του άρθρου 1 και 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118) με θέμα: “Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις”,
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
ε) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
στ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το με αριθ. 20/04-05-2017 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 79813/Β1/15-5-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ – Τμήμα Β΄, από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θέσιο, 2/θέσιο και 3/θέσιο) από το σχολικό έτος 2017-2018 ως εξής:

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων 1/θέσιο, 2/θέσιο και 3/θέσιο

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

8:00-8:10

10'

Υποδοχή μαθητών

8:10-8:55
(08.10 -08.35, 08.35 - 08.55)

45'

1η διδακτική ώρα (1ο και 2ο διδακτικό ημίωρο)

8:55-9:40
(08.55 - 09.20, 09.20 - 09.40)

45'

2η διδακτική ώρα (3ο και 4ο διδακτικό ημίωρο)

09.40 – 10:05

25'

Διάλειμμα

10:05 -10:50
(10.05– 10.30, 10.30 – 10.50)

45'

3η διδακτική ώρα (5ο και 6ο διδακτικό ημίωρο)

10:50-11:35
(10.50 – 11.15, 11.15 – 11.35)

45'

4η διδακτική ώρα (7ο και 8ο διδακτικό ημίωρο)

11:35-12:00

25'

Διάλειμμα

12:00-12:45
(12.00– 12.25, 12.25 – 12.45)

45'

5η διδακτική ώρα (9ο και 10ο διδακτικό ημίωρο)

12:45-13:30
(12.45 – 13.10, 13.10– 13.30)

45;

6η διδακτική ώρα (11ο και 12ο διδακτικό ημίωρο)

13:30-13:40

10'

Διάλειμμα

13:40- 14:15

35'

Σίτιση-χαλάρωση

14:15-15:00

45'

1η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος

15:00-15:15

15'

Διάλειμμα

15:15-16:00

45'

2η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου 1/θεσιου Δημοτικού Σχολείου
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική
Συνδ/λία
Α,Β,Γ,Δ,Ε,
ΣΤ
ΤΑΞΕΙΣ Α- Β ΤΑΞΕΙΣ Γ-Δ ΤΑΞΕΙΣ Ε-ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ
Α' Β' Συνδ/
λία
Α-Β
Γ' Δ' Συνδ/
λία
Γ-Δ
Ε' ΣΤ' Συνδ/
λία
Ε- ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ             1/2     1/2 1,00
2. ΓΛΩΣΣΑ   6/2 6/2       6/2     6/2 12,00
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   3/2 3/2   3/2 3/2   3/2 3/2   9,00
4. ΙΣΤΟΡΙΑ             1/2     1/2 1,00
5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       3/2     2/2       2,50
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ                   1/2 0,50
7. ΦΥΣΙΚΑ                   2/2 1,00
8. ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ                   1/2 0,50
9. ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 5/2                   2,50
ΣΥΝΟΛΟ 2,50 4,5 4,5 1,5 1,5 1,5 5,0 1,5 1,5 6,0 30,00
10. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Εικαστικά
- Μουσική
- Θεατρική Αγωγή
  (5)
2
2
1
(5)
2
2
1
  (3)
1
1
1
(3)
1
1
1
  (3)
1
1
1
(3)
1
1
1
   
11. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   4 4   4 4   2 2    
12. ΑΓΓΛΙΚΑ   2 2   4 4   4 4    
13. Τ.Π.Ε.   1 1   2 2   2 2    

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 6 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία), Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα, ξεχωριστά σε κάθε τάξη και όχι σε συνδιδασκαλία.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Γ΄- Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄- ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Γ- Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα στην Α΄-Β΄ (συνδιδασκαλία) και 2 διδακτικά ημίωρα στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή και διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο: α) τα Εικαστικά 2 διδακτικές ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 1 διδακτική ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, β) η Μουσική 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις και γ) η Θεατρική Αγωγή 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 3 διδακτικές ώρες σε όλες τις τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ06 κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα στις τάξεις Α΄ και Β΄ και 3 διδακτικές ώρες στις Γ, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα των ΤΠΕ διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ19-20 ή από εκπαιδευτικό ΠΕ70, εφόσον είναι κάτοχος πιστοποίησης Β΄ επιπέδου, κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου 2/θεσιου Δημοτικού Σχολείου
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ Α - Γ - Δ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΕΙΣ Β Ε ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ
Α Γ Δ Συνδ/
λία
Γ-Δ
Συνδ/
λία
Α-Γ-Δ
Β Ε ΣΤ Συνδ/
λία
Ε-ΣΤ
Σύνδ/
λία
Β-Ε-ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ       2/2   1,00       2/2   1,00
2. ΓΛΩΣΣΑ 7     7   14,00 7     7   14,00
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4/2 4/2 4/2     6,00 4/2 3/2 3/2     5,00
4. ΙΣΤΟΡΙΑ       2/2   1,00       2/2   1,00
5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3/2     3/2   3,00 3/2         1,50
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ                   2/2   1,00
7. ΦΥΣΙΚΑ                   3/2   1,50
8. ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ                   1/2   0,50
9. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 3/2     2/2   2,50 2/2     2/2   2,00
10. ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ         5/2 2,50         5/2 2,50
ΣΥΝΟΛΟ 12 2 2 10,5 3,5 30,00 11,5 1,5 1,5 12,5 3 30,00
11. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Εικαστικά
- Μουσική
- Θεατρική Αγωγή
                       
12. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                        
13. ΑΓΓΛΙΚΑ                        
14. Τ.Π.Ε.                        

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 7 διδακτικές ώρες στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία), Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 4 διδακτικά ημίωρα στις Α΄, Β’, Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για 3 διδακτικά ημίωρα στις Ε’ και Στ΄. Το μάθημα των μαθηματικών διδάσκεται ξεχωριστά σε κάθε τάξη και όχι σε συνδιδασκαλία.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Γ-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 διδακτικό ημίωρο στην Ε΄-ΣΤ΄ (συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για 3 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Α΄ και Β΄ και 3 διδακτικά ημίωρα στην Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία).

Η Ευέλικτη ζώνη διδάσκεται 3 διδακτικά ημίωρα στην Α΄ τάξη, 2 διδακτικά ημίωρα στην Β΄ τάξη, 2 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Γ΄-Δ΄ (συνδιδασκαλία) και 2 διδακτικά ημίωρα στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄(συνδιδασκαλία).

Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή και διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο: α) τα Εικαστικά 2 διδακτικές ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 1 διδακτική ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις, β) η Μουσική 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις και γ) η Θεατρική Αγωγή 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 3 διδακτικές ώρες σε όλες τις τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠΕ06 κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 3 διδακτικές ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

Το μάθημα των ΤΠΕ διδάσκεται από εκπαιδευτικό ΠE19-20 ή από εκπαιδευτικό ΠΕ70, εφόσον είναι κάτοχος πιστοποίησης Β΄ επιπέδου, κατ΄ ελάχιστον ένα (1) διδακτικό ημίωρο σε όλες τις τάξεις και κατά μέγιστο 1 διδακτική ώρα σε όλες τις τάξεις.

 

 

 

 


Εκτύπωση