Διδακτικά Βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο) 2018 - 2019

Εκτύπωση  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019

Αρ.Πρωτ.Φ.31/35496/Δ1/01-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
TMHMA Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος, Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 3286

Θέμα: «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/ τ.Α΄,) σε συνδυασμό με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του Ν. 1566/85 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277, τ.Α΄), β) του άρθρου 30 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144, τ.Α΄ ), γ) του άρθρου 33 του Ν. 1143/81 (ΦΕΚ 80, τ.Α΄) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα υπό του άρθρου 88 του Ν.1566/85 Προεδρικά Διατάγματα ή Κανονιστικές Αποφάσεις, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1824/88, το οποίο προστέθηκε ως παράγραφος 12 στο άρθρο 60 του Ν. 1566/85.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/1996, τ. Α΄) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2010, τ.Α΄) «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 22 ως 34 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011, τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Την με αριθμ. Φ.1ΤΥ/1375/170829/Γ1/26-10-2015(ΦΕΚ 2388/6-11-2015, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π.».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016(ΦΕΚ 210/2016) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την με αριθμ. 8/15-02-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
9. Την με αριθμ. 44/30-10-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
10. Τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την παραγωγή και διανομή, των παρακάτω εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

Κωδικός Τίτλος Τάξη

διανομής
Τάξη
διδασκαλίας
ISBN ΙΤΥΕ Συγγραφείς
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Βιβλίο Μαθητή)
Ε Ε   Κωνσταντίνος Βρυώνης, Σπυρίδων Δουκάκης, Βασιλική Καρακώστα, Γεώργιος Μπαραλής, Ιωάννα Σταύρου
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(Τετράδιο Εργασιών)
 Ε  Ε   Κωνσταντίνος Βρυώνης, Σπυρίδων Δουκάκης, Βασιλική Καρακώστα, Γεώργιος Μπαραλής, Ιωάννα Σταύρου

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118 Α΄/24-5-2011), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου.

Η σχετική δαπάνη παραγωγής και διανομής όλων των ανωτέρω τίτλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”».

Β. Τα διδακτικά βιβλία του Παραρτήματος 1 είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο του σχολείου με ευθύνη των διευθυντών των σχολείων και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές την επόμενη σχολική χρονιά. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται ελλείψεις λαμβάνεται μέριμνα από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – «Διόφαντος» ώστε τα βιβλία αυτά να τυπώνονται σε επαρκείς ποσότητες προκειμένου να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες.

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1    
Κωδικός Τίτλος Τάξη
διανομής
Τάξη
διδασκαλίας
ISBN ΙΤΥΕ Συγγραφείς
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0027 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ Α Α, Β, Γ 978-960-06-2480-9 ΑΝΤΥΠΑ ΙΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
10-0022 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Α Α, Β 978-960-06-2475-5 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10-0017 ΜΟΥΣΙΚΗ Α Α 978-960-06-2470-0 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ-ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
10-0025 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α Α, Β 978-960-06-2478-6 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΕΛΛΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0046 ΜΟΥΣΙΚΗ Β Β 978-960-06-2503-5 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΟΥΤΣΙΑ - ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0070 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γ Γ, Δ 978-960-06-2531-8 ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΠΕΣΣΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10-0073 ΜΟΥΣΙΚΗ Γ Γ, Δ 978-960-06-2534-9 ΚΑΨΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΓΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10-0076 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ Γ, Δ 978-960-06-2537-0 ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0102 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ
- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ
Δ Δ, Ε, ΣΤ 978-960-06-2566-0 ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0139 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ε Ε, ΣΤ 978-960-06-2605-6 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΠΛΙΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10-0142 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε Ε, ΣΤ 978-960-06-2608-7 ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ
10-0129 ΜΟΥΣΙΚΗ Ε Ε 978-960-06-2596-7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΕΠΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
10-0145 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε Ε, ΣΤ 978-960-06-2610-0 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ι.
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
10-0175 ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤ ΣΤ 978-960-06-2641-4 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΑΝΝΑ, ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ.31/225128/Δ1/20-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
TMHMA Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 3286

Θέμα: «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/ τ.Α΄,) σε συνδυασμό με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του Ν. 1566/85 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277, τ.Α΄), β) του άρθρου 30 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144, τ.Α΄ ), γ) του άρθρου 33 του Ν. 1143/81 (ΦΕΚ 80, τ.Α΄) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα υπό του άρθρου 88 του Ν.1566/85 Προεδρικά Διατάγματα ή Κανονιστικές Αποφάσεις, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1824/88, το οποίο προστέθηκε ως παράγραφος 12 στο άρθρο 60 του Ν. 1566/85.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/1996, τ. Α΄) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2010, τ.Α΄) «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 22 ως 34 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011, τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Την με αριθμ. Φ.1ΤΥ/1375/170829/Γ1/26-10-2015(ΦΕΚ 2388/6-11-2015, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π.».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016(ΦΕΚ 210/2016) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την με αριθμ. 52/14-12-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
9. Το με αρ. πρωτ. 3256/1-12-2017, έγγραφο του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».
10. Τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παραγωγή και διανομή, των παρακάτω εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

Κωδικός

Τίτλος

Τάξη διανομής

Τάξη διδασκα-
λίας

ISBN ΙΤΥΕ

Συγγραφείς

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0195

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ

Δ

978-960-06-2563-9

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΚΚΟΤΑΣ Β.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10-0196

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Δ

Δ

978-960-06-2564-6

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΚΚΟΤΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0197

ΦΥΣΙΚΑ

Ε

Ε

978-960-06-2599-8

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜ., ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,

10-0194

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Ε

Ε

978-960-06-2571-4

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το βιβλίο «10-0082 - Γλώσσα (τεύχος 1) Δ΄ Δημοτικού» να επανακτυπωθεί και να διανεμηθεί με τις διορθώσεις που ορίζονται στην Υ.Α. Φ. 31/185416/Δ1/31-10-2017

 Ως βιβλία για την Αγγλική Γλώσσα της Γ΄ Δημοτικού να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν τα ακόλουθα:

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κωδικός

Τίτλος

Τάξη διανομής

Τάξη διδασκαλίας

ISBN ΙΤΥΕ

Συγγραφείς

10-0188

MAGIC BOOK 2

Γ

Γ

978-960-06-4446-3

ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ, ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

10-0189

MAGIC BOOK 2

(ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Γ

Γ

978-960-06-4447-0

ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ, ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

10-0190

MAGIC BOOK 2 (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Γ

Γ

978-960-06-4462-3

ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΩΜΑΗ, ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Τα βιβλία για την Αγγλική Γλώσσα Alfa English και Beta English της Α΄ και Β΄ τάξης Δημοτικού θα διανεμηθούν στο σύνολο των σχολικών μονάδων και παραμένουν στο σχολείο προς αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό Αγγλικής, καθώς δεν προορίζονται για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Σχετικά με την εκτύπωση με διορθώσεις του σχολικού εγχειριδίου «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Ε’ Δημοτικού, όσον αφορά το θέμα της απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας, εγκρίνουμε τις κάτωθι διορθώσεις:

Στη σελ. 13: στο ανδρικό σκίτσο που βρίσκεται επάνω και δεξιά της σελίδας να προστεθεί τετραγωνάκι με το εξής κείμενο:
«Τo παιδί που ζει στην Ελλάδα και δεν γεννήθηκε από Έλληνες γονείς, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια αν πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο».

Στη σελ. 15:  η τελευταία πρόταση «Την ελληνική ιθαγένεια την αποκτούμε με τη γέννηση από Έλληνα ή Ελληνίδα ή με την πολιτογράφηση» να ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ως εξής:
“Την ελληνική ιθαγένεια μπορούμε να την αποκτήσουμε με τους εξής τρόπους:
α) με τη γέννηση μας από Έλληνα ή Ελληνίδα, ή
β) λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, για τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα και οι γονείς τους δεν είναι Έλληνες, ή
γ) με την πολιτογράφηση”».

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118Α/24-5-2011), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου.

Η σχετική δαπάνη παραγωγής και διανομής όλων των ανωτέρω τίτλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”».

Το  «Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  και  Εκδόσεων  (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”»  να  προχωρήσει  στις  απαραίτητες ενέργειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.31/205016/Δ1/24-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
TMHMA Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 3286

Θέμα: «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/ τ.Α΄,) σε συνδυασμό με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του Ν. 1566/85 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277, τ.Α΄), β) του άρθρου 30 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144, τ.Α΄ ), γ) του άρθρου 33 του Ν. 1143/81 (ΦΕΚ 80, τ.Α΄) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα υπό του άρθρου 88 του Ν.1566/85 Προεδρικά Διατάγματα ή Κανονιστικές Αποφάσεις, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1824/88, το οποίο προστέθηκε ως παράγραφος 12 στο άρθρο 60 του Ν. 1566/85.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/1996, τ. Α΄) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2010, τ.Α΄) «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 22 ως 34 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011, τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Την με αριθμ. Φ.1ΤΥ/1375/170829/Γ1/26-10-2015(ΦΕΚ 2388/6-11-2015, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π.».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016(ΦΕΚ 210/2016) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την με αριθμ. 44/30-10-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
9. Την με αριθμ. 46/09-11-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
10. Τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παραγωγή και διανομή, των παρακάτω εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

Κωδικός

Τίτλος

Τάξηδιανομής

Τάξηδιδασκαλίας

ISBNΙΤΥΕ

Συγγραφείς

Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10-0036

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)

Β

Β

set:978-960-06-

2492-2T.A.978-

960-06-2491-5

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

10-0037

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Β

Β

set:978-960-06-

2493-9T.A.978-

960-06-2494-6

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

10-0038

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ2)

Β

Β

set:978-960-06-

2492-2T.B.978-

960-06-2495-3

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

10-0039

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Β

Β

set:978-960-06-

2493-9T.B.978-

960-06-2496-0

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

10-0040

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Β

Β

set:978-960-06-

2493-9T.Γ.978-

960-06-2497-7

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

10-0041

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Β

Β

set:978-960-06-

2493-9T.Δ: 978-

960-06-2498-4

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

10-0042

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Β

Β

978-960-06-2499-

1

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, ΣΟΦΟΥ ΒΑΣΩ

Σχετικά με την εκτύπωση με διορθώσεις α) των διδακτικών βιβλίων: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Ε’ Δημοτικού και «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» ΣΤ’ Δημοτικού, και β) των Φακέλων Θρησκευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγκρίνουμε τις κάτωθι διορθώσεις:

Α) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1. Σελ. 13: Στο πράσινο πλαίσιο: « … ύστερα από 10 χρόνια μόνιμης παραμονής…» να αντικατασταθεί με «… ύστερα από 7 χρόνια μόνιμης παραμονής…»

2. Σελ. 17: Στο τρίτο πράσινο πλαίσιο. «Όταν γίνουμε 18 χρονών, θα ψηφίζουμε…» να αντικατασταθεί με «Όταν γίνουμε 17 χρονών, θα ψηφίζουμε…»

3. Σελ. 18: Τελευταία ετικέτα. «Όταν θα γίνω 18… θα είμαι…» να αντικατασταθεί με το «Όταν θα γίνω 17… θα είμαι…»

4. Σελ. 20: Στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας, «η Αιξονή» να αντικατασταθεί με «η Αιξωνή»

5. Σελ. 28: Στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λείπει η Κροατία και στο πράσινο πλαίσιο στην τελευταία γραμμή το «αριθμεί 27 κράτη μέλη…» να αντικατασταθεί με «αριθμεί 28 κράτη μέλη…»

6. Σελ. 50: Δεύτερη γραμμή από το τέλος, «την έχουν υπογράψει 191» να αντικατασταθεί με «την έχουν υπογράψει 193»

7. Σελ. 55: Τέταρτη γραμμή από πάνω προς τα κάτω «Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» να αντικατασταθεί με «Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών»

8. Σελ. 64: Προτείνεται η επικαιροποίηση της εικόνας του Προέδρου Δημοκρατίας και της εικόνας της Κυβέρνησης

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1. Σελ. 16: Το ΥΠΑΙΘ να αντικατασταθεί με το ΥΠΠΕΘ

2. Σελ. 17: Γραμμή 7 από το τέλος. Το ΥΠΑΙΘ να αντικατασταθεί με το ΥΠΠΕΘ και να διορθωθεί σε Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

3. Σελ 26: Γραμμή 3 ως 5 από το τέλος. «, , ο μουσουλμανισμός ο ιουδαϊσμός, ο βουδισμός και ο ινδουισμός» να διορθωθούν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα

4. Σελ. 30: Γραμμή 4 από το τέλος. «από 52 Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομούς)» να αντικατασταθεί με «από 74 Περιφερειακές Ενότητες»

5. Σελ. 33: Γραμμή 13 από το τέλος «Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια…» να αντικατασταθεί με «Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε 5 χρόνια…»

6. Σελ. 37: Αντικατάσταση της εικόνας λογαριασμού ΔΕΗ με νεότερη, αν είναι εφικτό.

7. Σελ. 42: ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χάρτης της Ελλάδος δεν περιλαμβάνει το Καστελόριζο, τη Γαύδο κτλ. Να αντικατασταθεί με πλήρη και πιο ευκρινή χάρτη της Ελλάδος.

8. Σελ. 49: Πλαίσιο κάτω αριστερά στη σελίδα. Τα ονόματα των υπουργείων χρειάζονται επικαιροποίηση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να γίνει Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να γίνει Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού να γίνει Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Σελ. 54: Γραμμή 13 από το τέλος. «Οι πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω…» να αντικατασταθεί με «Οι πολίτες ηλικίας 17 ετών και άνω…»

10. Σελ. 60: Πρώτο πλαίσιο σελίδας. Τα τηλέφωνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΔΕΗ να αντικατασταθούν με Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - 213-1520000 και ΔΕΗ – 11770

11. Σελ. 66: Δεύτερη παράγραφος, «αριθμεί 785 μέλη από τις 27 χώρες» να αντικατασταθεί με «αριθμεί 785 μέλη από τις 28 χώρες, κράτη-μέλη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα»

12. Σελ. 74: Γραμμή 2 από το τέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 27 κράτη – μέλη και έχει ορίσει 23 επίσημες γλώσσες. Να αντικατασταθεί με «Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 28 κράτη – μέλη και έχει ορίσει 24 επίσημες γλώσσες»

13. Σελ. 83: Δεύτερη γραμμή από το τέλος. “από το 2005 τα μέλη του είναι 191» να αντικατασταθεί με «τα μέλη του σήμερα είναι 193»

14. Σελ. 84: Στη γραμμή 11 από την αρχή η αναφερόμενη διεύθυνση δεν ισχύει πλέον. http://www.ysun-greece.org/files/2007_pics/UN_charter_greek.pdf.
Να αντικατασταθεί με την www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14

15. Σελ. 94: Γραμμή 13 από το τέλος. Το site που αναφέρεται (www.synigoros.gr/0-18/gr/children/news.html).
Να αντικατασταθεί με το (https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el

Β. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ.. 29: στο «Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ τω γένει των ανθρώπων, κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν ο οκταήμερος κατά την Μητέρα, ο άναρχος κατά τον Πατέρα...

Σελ. 34: αντί «Γι’ αυτό και εξορίστηκε πολλές φορές. Στη διάρκεια μιας απ’ αυτές πέθανε από τις κακουχίες» : «Τελικά τον εξόρισαν σε μακρινό τόπο και πέθανε στο δρόμο από τις ταλαιπωρίες»

σελ 41: αντί «διακοσμούνται με αραβουργήματα με το όνομα του Αλλάχ ή φράσεις από το Κοράνι.» : διακοσμούνται με καλλιγραφικά αραβικά γράμματα που σχηματίζουν το όνομα του Αλλάχ ή φράσεις από το Κοράνι

σελ. 44: «Την Κυριακή οι χριστιανοί πηγαίνουν από νωρίς το πρωί στην εκκλησία για να συμμετέχουν…» : «….στην εκκλησία, για να πάρουν μέρος….»

σελ. 47: αντί «Η Θεία Λειτουργία αρχίζει όταν ο ιερέας, κρατώντας το Ευαγγέλιο από την Ωραία Πύλη,…» : να γίνει « Η Θεία Λειτουργία ξεκινά με τον ιερέα να λέει δυνατά: "Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος" και τους πιστούς να απαντούν "Αμήν". Αφού προσευχηθούν για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ακολουθούν ύμνοι και ψαλμοί.

Σελ 50: «Στον τοίχο που βρίσκεται στο βάθος του κτιρίου βρίσκεται τοποθετημένη η Ιερή Κιβωτός που περιέχει τα ιερά τους βιβλία. συναγωγές υπάρχουν σε πολλά μέρη του κόσμου και, βέβαια, και στην Ελλάδα.» : …………….βιβλία. Συναγωγές

Σελ . 98 αντί «Στη διάρκεια της Σαρακοστής, έχουμε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας το απόγευμα κάθε Παρασκευής.» να γίνει : Στη διάρκεια της Σαρακοστής ψέλνουμε τους Χαιρετισμούς στην Παναγία το απόγευμα κάθε Παρασκευής

Σελ. 116: αντί «κατασκευές, και κολάζ με λουλούδια.» να γίνει : κατασκευές και κολάζ με λουλούδια

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ.12: (λεζάντα εικόνας) αντί «Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ» : «…του Σάρωφ»

Σελ. 52 αντί «Το διάσημο άγαλμα του Μιχαήλ Άγγελου κρατάει στον ώμο του μια σφεντόνα με πέτρες, για να θυμίζει τη νίκη του Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ» να γίνει «Ο Δαβίδ, το διάσημο άγαλμα του Μιχαήλ Αγγέλου, που κρατάει στον ώμο του μια σφεντόνα με πέτρες, για να θυμίζει τη νίκη του απέναντι στον Γολιάθ»

Σελ. 61: αντί «Ο Βόλφγκανγκ Μότσαρτ ήταν ένα πολύ διάσημο παιδί-θαύμα στην Ευρώπη του 1700.» να γίνει «… στην Ευρώπη του 18ου αιώνα.»

Σελ. 75 αντί «1. Η εικόνα που βλέπετε, είναι του σπουδαίου ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο).» να γίνει «Η εικόνα που βλέπετε είναι του σπουδαίου ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο).»

Σελ. 75: αντί «Η Εκκλησία γιορτάζει τη γιορτή της Βάπτισης του Χριστού (των Θεοφανίων) στις 6 Ιανουαρίου» να γίνει «…..(των Θεοφανείων)…»

Σελ. 76: αντί «Έθιμα των Θεοφανίων στον τόπο μας» να γίνει «Έθιμα των Θεοφανείων…»

Σελ. 79: στο «Δραστηριότητα» αντί «Συγκρίνετέ τες… να γίνει «Να τις συγκρίνετε…»

Σελ 93: αντί «Έγιναν έτσι από ψαράδες ψαριών, ψαράδες ψυχών!» να γίνει «….ψαράδες ανθρώπων!»

Σελ. 94 στο «Δραστηριότητα» αντί «:Βρείτε ιστορίες τους και συγκρίνετέ τις με αυτήν του Παύλου» να γίνει «Να βρείτε ιστορίες τους και να τις συγκρίνετε με αυτήν του Παύλου»

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ. 40: (λεζάντα εικόνας) αντί «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος» να γίνει «Δομήνικος…»

Σελ 92: (λεζάντα εικόνας) αντί «Χριστός ως Αμπελουργός (Άγγελος Ακοτάντος, 15ος αιώνας)» να γίνει «Ο Χριστός ως Άμπελος……»

Σελ. 110: στο «Δραστηριότητες» αντί «1. Παρατηρούμε την παρακάτω τοιχογραφία που βρέθηκε στην κατακόμβη του Αγίου Μαρσελλίνου.» να γίνει «…….του Αγίου Μαρκελλίνου»

ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σελ. 50: (στη λεζάντα της εικόνας) αντί «Φυγή από τον Παράδεισο..» να γίνει «Η εκδίωξη από τον Παράδεισο»

Σελ. 57: (λεζάντα εικόνας) αντί «Ο Χριστός και ο Αβραάμ συνυπάρχουν στην τέχνη» να γίνει
«Ο Αβραάμ μιλάει με τον Θεό που απεικονίζεται με τη μορφή του Χριστού»

Σελ 58: (λεζάντα εικόνας) αντί «Αντίγραφο της Γουτεμβέργειας Βίβλου…» να γίνει «Αντίγραφο της Γουτεμβέργιας ….»

Σελ 72: οι λεζάντες των εικόνων είναι τοποθετημένες αντίστροφα και πρέπει να τοποθετηθούν ως εξής: δηλαδή η λεζάντα «Μυστικός Δείπνος, Κρήτη, 16ος αι.» να τοποθετηθεί κάτω από τη β΄εικόνα και η λεζάντα «Μυστικός Δείπνος, Άγιο Όρος, 14ος αι» κάτω από την α΄εικόνα.

Σελ. 85: η λεζάντα της εικόνας αντί «Χριστιανοί της Ελλάδας, της Ινδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας, του Σουδάν, της Ιερουσαλήμ» να γίνει «Χριστιανοί στην Ελλάδα, την Ινδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Ιερουσαλήμ»

Σελ. 115: να συμπληρωθεί η λεζάντα ως εξής : ...(Μ. Βατοπεδίου 14ος αι).

Σελ. 142: η λεζάντα της β΄εικόνας αντί «Καπέλα Παλατίνα, Παλέρμο, 10ος αι» να γίνει 5 «Καπέλα Παλατίνα, Παλέρμο, 12ος αιώνας»

Σελ 142: η λεζάντα της εικόνας «Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, 18ος αι» να γίνει «Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, Χαροκοπίου Ιωαννίνων, 18ος αιώνας»

Σελ. 143: η λεζάντα της φωτογραφίας «Ι.Μ. Βαρλαάμ, Μετέωρα» να γίνει «Ι. Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων, Η τράπεζα»».

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118Α/24-5-2011), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου.

Η σχετική δαπάνη παραγωγής και διανομής όλων των ανωτέρω τίτλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”».

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.31/185416/Δ1/31-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
TMHMA Α΄ - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος
Χ. Μαραγκός
Τηλέφωνο : 210 344 3286

Θέμα: «Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 188/ τ.Α΄,) σε συνδυασμό με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του Ν. 1566/85 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277, τ.Α΄), β) του άρθρου 30 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144, τ.Α΄ ), γ) του άρθρου 33 του Ν. 1143/81 (ΦΕΚ 80, τ.Α΄) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα υπό του άρθρου 88 του Ν.1566/85 Προεδρικά Διατάγματα ή Κανονιστικές Αποφάσεις, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1824/88, το οποίο προστέθηκε ως παράγραφος 12 στο άρθρο 60 του Ν. 1566/85.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/1996, τ. Α΄) «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/2010, τ.Α΄) «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 22 ως 34 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/2011, τ.Α’) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5. Την με αριθμ. Φ.1ΤΥ/1375/170829/Γ1/26-10-2015(ΦΕΚ 2388/6-11-2015, τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π.».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016(ΦΕΚ 210/2016) περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την με αριθμ. 44/30-10-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
9. Τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την παραγωγή και διανομή, των παρακάτω εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

(...)

1. Υπενθυμίζεται ότι στις επανεκδόσεις των βιβλίων που θα πραγματοποιηθούν για το έτος 2018-2019 και εφεξής θα πρέπει:

α) Να εμφανίζεται στο εξώφυλλό τους το λογότυπο του Ι.Ε.Π., και στην αναφορά με τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ» να αναγράφεται ότι οι διορθώσεις έγιναν κατόπιν έγκρισής του.

β) Να διορθωθεί, όπου χρειάζεται, το λογότυπο «Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» και να γίνει «Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

γ) Το λογότυπο του Ι.Ε.Π.: «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» να είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας του εξωφύλλου κάθε βιβλίου, αμέσως μετά το λογότυπο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Επίσης, στο κάτω μέρος, να εμφανίζεται, το λογότυπο του Ι.Τ.Υ.Ε., καθώς και στο οπισθόφυλλο, όπως ορθά τίθεται.

δ) Για λόγους ιστορικής μνείας και τεκμηρίωσης σε κάθε επανέκδοση βιβλίου στη σελίδα 2 (Στοιχεία αρχικής έκδοσης) ή στη σελίδα 3, να γίνεται αναφορά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον το βιβλίο εκπονήθηκε και εκδόθηκε υπό την εποπτεία του ως εξής: Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου «Τίτλος βιβλίου & τάξη ανά βαθμίδα, π.χ. Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι στα βιβλία που θα επανεκδοθούν πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι εξής διορθώσεις, βελτιώσεις, μεταβολές:

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/2-2-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., στο βιβλίο της Γλώσσας της Δ΄ τάξης Δημοτικού, Α τεύχος, σελίδα 42, στην ενότητα 2 σχετικά με το Φράγμα και το Υδραγωγείο του Μόρνου, η παράγραφος:

«Στο διάστημα μεταξύ 1969-1979 κατασκευάστηκε φράγμα στον ποταμό Μόρνο, που βρίσκεται στο νομό Φωκίδας, καθώς και το υδραγωγείο του Μόρνου. Είναι το ψηλότερο φράγμα της Ευρώπης, ύψους 126μ. Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου (Ταμιευτήρας Μόρνου) έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κ.μ. Από τον Μόρνο το νερό φτάνει στην Αθήνα μέσω του υδραγωγείου του Μόρνου, που είναι ένα κανάλι ελεύθερης ροής και διασχίζει τους νομούς Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδραγωγεία στην Ευρώπη και έχει μήκος 192 χλμ»,

να αντικατασταθεί με την παράγραφο:

«Στο διάστημα μεταξύ 1969-1979 κατασκευάστηκε φράγμα στον ποταμό Μόρνο, που βρίσκεται στο νομό Φωκίδας, καθώς και το υδραγωγείο του Μόρνου. Το φράγμα του Μόρνου έχει ύψος 126 μ. Η Τεχνητή λίμνη του Μόρνου (Ταμιευτήρας Μόρνου) έχει χωρητικότητα 764 εκατ. κ.μ.. Από τον Μόρνο το νερό φτάνει στην Αθήνα μέσω του Υδραγωγείου του Μόρνου – Αθήνας, που είναι ένα κανάλι ελεύθερης ροής και διασχίζει τους Νομούς Φωκίδας, Βοιωτίας και Αττικής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα Υδραγωγεία στην Ευρώπη και έχει μήκος 188 χλμ.».

Επιπροσθέτως, στην ίδια σελίδα χρειάζεται να γίνουν οι εξής μεταβολές (στην άσκηση 3: Γράφοντας με σύντομο τρόπο…):

-i. Αντικατάσταση της φράσης «Το φράγμα του Μόρνου είναι το ψηλότερο φράγμα της Ευρώπης, ύψους 126 μ.» με τη φράση «Το φράγμα του Μόρνου έχει ύψος 126 μ.».

-ii. Αντικατάσταση της φράσης «Το φράγμα του Μόρνου είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδραγωγεία στην Ευρώπη και έχει μήκος 192 χλμ.» με τη φράση «Το Υδραγωγείο του Μόρνου-Αθήνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και έχει μήκος 188 χλμ.».

-iii. Αντικατάσταση της φράσης «Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου έχει χωρητικότητα 780 εκατ. κ.μ.» με τη φράση «Η Τεχνητή λίμνη του Μόρνου (Ταμιευτήρας Μόρνου) έχει χωρητικότητα 764 εκατ. κ.μ.».

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3966/2011(ΦΕΚ 118Α/24-5-2011), ο αριθμός των αντιτύπων των διδακτικών βιβλίων καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –«Διόφαντος», μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και τα υπάρχοντα αποθέματα κάθε τίτλου.

Ο αριθμός των αντιτύπων των βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. καθορίζεται από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η σχετική δαπάνη παραγωγής και διανομής όλων των ανωτέρω τίτλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”».

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)-“Διόφαντος”» να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

(σ.σ.Λήψη του πρωτότυπου αρχείου με τον κατάλογο των βιβλίων που θα διατεθούν στους  μαθητές το διδακτικό έτος 2018-2019)


Εκτύπωση