Ιδρύσεις - Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 2018 - 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΣΜΕΑΕ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΕΝΕΕΓΥΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2956/2018)

Αριθμ. 118931/Δ3
Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), από το σχολικό έτος 2018-2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 8 και 34 παρ. 4 και 35 του ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016).
3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 «Συγχώνευση των εταιρειών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» του ν. 4199/2013 (216 Α΄) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών "ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.", "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και "ΟΣΚ Α.Ε." με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."» (2856 Β΄).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (145 Α΄).
6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
7. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», το οποίο π.δ. με το άρθρο 86 κατήργησε το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
10. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 22-9-2015) με θέμα: «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
11. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/ 05-11-2016) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/09-10-2015).
13. Την υπ’ αριθμ. 52935/Υ1/30.03.2018 (ΦΕΚ 1227/τ.Β΄/02.04.2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη»,
14. Την αριθμ. 30061/Β1/22-2-2018 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της Οικ. Πίστωσης.
15. Την αριθμ. 317/Δ6/10-01-2018 (4756/Δ3/11-01-2018 της Υπηρεσίας) βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών εξοπλισμού σχολικών μονάδων Ειδικής αγωγής των «Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.».
16. Τις αριθμ. 224875/ΓΔ2/20-12-2017 και 224921/ΓΔ2/20-12-2017 αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης.
Β. 1. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, όπως καταχωρίστηκαν στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την αριθμ. Φ.2.1/13953/19-12-2017 πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και την αριθμ. 85/09-01-2018 πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Β. 2. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Ανατολικής Αττικής, Ηλείας, Άρτας, Ηρακλείου, Χανίων, Δωδεκανήσου, Αχαΐας και Ημαθίας, όπως καταχωρίστηκαν στο πληροφοριακό σύστημα myschool και τις αριθμ. 14934/23-10-2017 και 58/04-01-208 προτάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, την αριθμ. Φ.2.1./11638/05-10-2017 πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
Β. 3. Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, όπως καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα myschool, την αριθμ. 16172/06-11-2017 πρόταση της Διεύθυνσης ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Αν. Αττικής, την αριθμ. 9394/07-12-2017 πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, την αριθμ. 11534/29-11-2017 πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, την αριθμ. 5084/23-10-2017 πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, την αριθμ. 6211/30-11-2017 πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, τις αριθμ. Φ.2.1./12128/08-11-2017 πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
Γ. 1. Την αριθμ. 257/2017 (ΑΔΑ: 7ΞΑΓΩΗ2-ΧΒ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος, την αριθμ. 317/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, την αριθμ. 277/2017 (ΑΔΑ: 6Γ3ΜΩ0Π-57Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού, την αριθμ. 816/2017(ΑΔΑ: 7ΚΛΟΩΛΦ-ΧΧΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, την αριθμ. 353/2017 (ΑΔΑ: 6Υ96Ω6Ν-3ΘΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω, την αριθμ. 328/2017 (ΩΓΑΔΩΡ6-87Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, την αριθμ.297/2017 (ΑΔΑ: 7Κ80ΩΗΙ-6Θ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, την αριθμ. 304/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς, την αριθμ. 670/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΝΓΩ9Ο-8ΗΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, την αριθμ. 343/2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΟΩΛΟ-27Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, την αριθμ. 479/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την αριθμ. 312/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, την αριθμ. 628/2017 (ΑΔΑ: ΩΑΞΞΩΨΑ-ΣΜΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, την αριθμ. 611/2017 (6ΟΚ9ΩΞΘ-9Ξ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά, την αριθμ. 865/2017 (ΑΔΑ: ΩΕΑΓΩ0Ο-Ψ1Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, την αριθμ. 790/2017 (ΑΔΑ: 681ΑΩΗ5-Ω63) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, την αριθμ. 434/2017 (ΑΔΑ: 73ΠΑΩΛΕ-ΓΧΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω, την αριθμ.365/2017 (ΑΔΑ: 622ΠΩΚ0-ΕΣΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάουσας.
Γ. 2. Την αριθμ. 43293/20-12-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, την αριθμ. 789/22-01-2018 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, την αριθμ. 23030/24-10-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού, την αριθμ. 74907/06-12-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, την αριθμ. 35778/15-12-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω, την αριθμ. 46192/14-12-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, την αριθμ. 21585/1-11-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, την αριθμ. 36903/20-11-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, την αριθμ. 36293/9-10-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, την αριθμ. 45637/6-11-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την αριθμ. 304/03-01-2018 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, την αριθμ. 75565/20-12-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, την αριθμ. 41593/29-12-2017 δέσμευση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, του αριθμ. Φ2.1/1800/24-5-2018 βεβαίωση ανάληψης δαπάνης του Δήμου Κομοτηνής, του αριθμ.90/22-05-2018 βεβαίωση ανάληψης δαπάνης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, του αριθμ. 64/23-5-2018 βεβαίωση ανάληψης δαπάνης του Δήμου Αρταίων.
Γ. 3. Το αριθμ. 256/06-11-17 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, το αριθμ. 01/22-01-2018 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκηδόνος, το αριθμ. 64/27-10-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ωρωπού, το αριθμ. 913/30-11-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου, το αριθμ. 35777/15-12-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω, το αριθμ. 132/14-12-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας, το αριθμ. 204/01-11-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, το αριθμ. 659/17-11-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς, το αριθμ. 146/13-10-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, το αριθμ. 281/03-11-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, το αριθμ. 125/28-12-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων, το αριθμ. 03/03-01-2018 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παύλου Μελά, το αριθμ. 1525/29-12-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, το αριθμ. 1245/13-12-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το αριθμ. 319/29-12-2017 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω.
Γ. 4. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ και των Σχολικών Συμβούλων ΕΑΕ.
Δ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 13.200,00 € περίπου για κάθε έτος από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 4.400,00 € περίπου. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ.19-210 και 19-220, ΚΑΕ 0227).
β) Επί του Προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 69.840,00 € από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των ιδρυομένων σχολικών μονάδων, η οποία κατά το τρέχον οικ. έτος περιορίζεται στο ποσό των 23.360,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.
γ) Επί του προϋπολογισμού της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ: Δαπάνη το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων. Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.
Ε. Τις αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ. αποφασίζουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

A. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2018-2019, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου
Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαγκαδά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ωρωπού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο N. Λέσβου

Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2018-2019, τομείς και ειδικότητες στις παρακάτω Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Αιγάλεω (Κωδ. 0558001) ιδρύεται η παρακάτω Ειδικότητα:

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου στον υπάρχοντα Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πτολεμαΐδας (Κωδ. 2711201) ιδρύονται οι παρακάτω:

Τομείς και Ειδικότητες:
Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα:
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα:
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Φλώρινας (Κωδ. 4711201) ιδρύονται οι παρακάτω:

Τομείς και Ειδικότητες:

Τομέας Πληροφορικής με Ειδικότητα:
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα:
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κεφαλονιάς (Κωδ. 2511201) ιδρύονται οι παρακάτω:

Τομέας και Ειδικότητα:
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με Ειδικότητα:
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Βέροιας (Κωδ. 1658001) ιδρύονται οι παρακάτω Ειδικότητες:

1) Ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης στον υπάρχοντα Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας.

2) Ειδικότητα Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών στον υπάρχοντα Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Γ. Προάγονται από το σχολικό έτος 2018-2019, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής (Κωδ. 9420269) από 4/θ σε 5/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) Ειδικό Σχολείο ΠΙΚΠΑ Βούλας (Κωδ. 9520437) από 3/θ σε 4/θ.
2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Π.Ν.Α. Ραφήνας (Κωδ.9051525) από 5/θ σε 6/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άρτας (Κωδ. 9040257) από 4/θ σε 6/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης (Κωδ.9521024) από 1/θ σε 2/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Κωδ. 9170372) από 2/θ σε 4/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων (για Αυτιστικά Παιδιά) - (Κωδ. 9500424) από 3/θ σε 4/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1ο 2/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κω (Κωδ. 9521041) από 2/θ σε 3/θ.

Δ. Υποβιβάζονται, από το σχολικό έτος 2018 -2019, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου (Κωδ. 9520885) από 5/θ σε 3/θ.
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας (Κωδ. 9521485) από 2/θ σε 1/θ.
1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου (Κωδ. 9010661) από 2/θ σε 1/θ.
Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγρινίου «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ» (Κωδ.9010662) από 2/θ σε 1/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων (Κωδ. 9521697) από 2/θ σε 1/θ.
2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας (Κωδ. 9060621) από 2/θ σε 1/θ.
Ειδικό Νηπιαγωγείο Εκπαίδευσης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού (Κωδ. 9521162) από 2/θ σε 1/θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου (Κωδ.9150461) από 4/θ σε 2/θ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νάουσας (Κωδ. 9160215) από 5/θ σε 2/θ.

Ε. Καταργείται, από το σχολικό έτος 2018 - 2019, η Ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» του Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αιγάλεω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Pin It

Εκτύπωση