Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 2019 2020

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΠΕ
Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.176403/Ε2/12-11-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. &
Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες Μ. Ταρλά
Π. Παναγιωτοπούλου
Τηλ. : 210-3442167

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
-του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
-του άρθρου 1 παρ.8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
-του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
-του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
-του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
-του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
-του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
-του άρθρου 31 του N. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
-των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
-του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
-του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
-του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
-του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
-του άρθρου 93 του N. 4547/2018 (Α’ 102)
-του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
-του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
-του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τα Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997 (Α΄ 94)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6.Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την με αριθ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
8. Τις με αριθ. πρωτ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) , 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) & 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ: 6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
9. Τις με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 & 156235/Ε2/7-10-2019 Υπουργικές Αποφάσεις .
10.Τη με αριθμό 21/24-10-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε..
11.Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία αποσπώνται, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.07 αποσπάσεις)

B. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 Yπουργική Aπόφαση αποσπάσεων, στο μέρος που αφορά στην κατά προτεραιότητα απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή της, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.01 τροποποίηση)

Γ1. Ανακαλούμε, ύστερα από αίτησή τους, την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ.124889/Ε2/2-8-2019 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.03 ανακλήσεις)

Γ2. Ανακαλούμε, ύστερα από αίτησή της, την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της παρακάτω εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία είχε αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ.156235/Ε2/7-10-2019 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ.01 ανάκληση)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.156235/Ε2/07-10-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Μ. Ταρλά
Π. Παναγιωτοπούλου
Κ. Οικονομίδη
Τηλ. : 210-3442120
210-3442167
210-3442335

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985(Α΄ 167)
- του άρθρου 1 παρ.8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
-  του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
- του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
2. Τα Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
8. Το άρθρο 2 της αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
9. Την με αριθ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
10.Τις με αριθ. πρωτ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-ΙΚΥ) , 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) & 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ: 6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
11.Τις με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019, 134180/Ε2/30-8-2019 & 146334/Ε2/20-9-2019 Υπουργικές Αποφάσεις .
12.Τη με αριθμό 17/26-9-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε..
13.Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.2/9797/23-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας.
14.Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως  ακολούθως:
(...) (σ.σ.47 αποσπάσεις)

Β. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 146334/Ε2/20-9-2019 Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων στο σημείο που αφορά στο επίθετο του εκπαιδευτικού Π.Ε., κλάδου ΠΕ11, (...) (Α.Μ. 219899), από το λανθασμένο (...)

Γ1. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ του παρακάτω εκπαιδευτικού Π.Ε., ο οποίος είχε αποσπαστεί, κατά προτεραιότητα, με τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 Υπουργική Απόφαση, ως ακολούθως: (...)

Γ2. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της παρακάτω εκπαιδευτικού Π.Ε., η οποία είχε αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 Υπουργική Απόφαση, ύστερα από αίτησή της, ως ακολούθως: (...)

Γ3. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της παρακάτω εκπαιδευτικού Π.Ε., η οποία είχε αποσπαστεί με τη με αριθ. πρωτ. 146334/Ε2/20-9-2019 Υπουργική Απόφαση, ύστερα από αίτησή της, ως ακολούθως: (...)

Γ4. Ανακαλούμε τη με αριθ. πρωτ. 134180/Ε2/30-8-2019 Υπουργική Απόφαση, στο σημείο που αφορά στην ανάκληση απόσπασης της εκπαιδευτικού Π.Ε., κλάδου ΠΕ07, (...) (Α.Μ. 220807), της Δ/νσης Π.Ε. Καστοριάς, ύστερα από αίτησή της και ισχύει η απόσπασή της στο ΠΥΣΠΕ Α:΄ Αθήνας..

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.146334/Ε2/20-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Μ. Ταρλά
Π. Παναγιωτοπούλου
Κ. Οικονομίδη
Τηλ. : 210-3442120
210-3442167
210-3442335

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985(Α΄ 167)
- του άρθρου 1 παρ.8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
- του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
2. Τα Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
8. Το άρθρο 2 της αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
9. Την με αριθ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
10. Τις με αριθ. πρωτ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΔ-ΙΚΥ) , 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) & 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ: 6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
11. Τις με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 & 134180/Ε2/30-8-2019 υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων
12. Τη με αριθμό 15/17-9-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
13. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφασίζουμε

Α1. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, οι οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 07 αποσπάσεις)

Α2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 30 αποσπάσεις)

Β1. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 134180/Ε2/30-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, στο όνομα της εκπαιδευτικού ΠΟΡΙΚΗ (Α.Μ. 619556), από το λανθασμένο ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΡΟΖΑ στο ορθό ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ-ΡΟΖΑ .

Β2. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 134180/Ε2/30-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων στο μέρος που αφορά τις ανακλήσεις αποσπάσεων και διαγράφουμε την εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ κλάδου ΠΕ06, ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΑ (Α.Μ.619746), διότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στην απόφαση ανακλήσεων.

Β3. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, μόνο στο μέρος που αφορά την κατά προτεραιότητα απόσπαση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής, ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ (Α.Μ. 601070) και τροποποιούμε το ΠΥΣΠΕ απόσπασης της εκπαιδευτικού από το ΠΥΣΠΕ Β΄ Θεσσαλονίκης στο ΠΥΣΠΕ Α΄ Θεσσαλονίκης, λόγω ικανοποίησης της ένστασής της.

Γ. Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, στο μέρος που αφορά την κατά προτεραιότητα απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού ΠΕ ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρεται 01 τροποποίηση)

Δ1. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. Πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων , ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 ανακλήσεις)

Δ2. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. Πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 26 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.134180/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Αιμ. Λυμπεράκη
Αικ. Σαραντοπούλου
Τηλ. : 210-3442120
210-3443266
210-3442467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985(Α΄ 167)
- του άρθρου 1 παρ.8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
- του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
2. Τα Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
8. Το άρθρο 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
9. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
10. Τη Τις με αριθμ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΔ-ΙΚΥ) & 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση Αποσπάσεων
12. Τη με αριθμό 14 /29-8-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
13. Τις ενστάσεις και τις αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφασίζουμε

Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων και αποσπούμε, για το διδακτικό έτος 2019-2020, με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, λόγω ικανοποίησης της ένστασης που υπέβαλαν & διορθώσεων που επήλθαν στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

(1) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 22 αποσπάσεις)

(2) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών βάσει μοριοδότησης:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 05 αποσπάσεις)

(3) Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, στο μέρος που αφορά την κατά προτεραιότητα απόσπαση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60 της Δ/νσης Π.Ε. Β Θεσσαλονίκης, (...) στο ΠΥΣΠΕ Α΄ Θεσσαλονίκης και διορθώνουμε τη μοριοδότησή της από 37,5 στο ορθό 67,5 με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται, για την τοποθέτηση της, λόγω ικανοποίησης της ένστασης που υπέβαλε.

Β1. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, μόνο στο μέρος που αφορά την κατά προτεραιότητα απόσπαση της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 της Δ/νσης Π.Ε. Χαλκιδικής, (...) και τροποποιούμε το ΠΥΣΠΕ απόσπασης της εκπαιδευτικού από το ΠΥΣΠΕ Α΄ Θεσσαλονίκης στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Θεσσαλονίκης.

Β2. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, στο μέρος που αφορά τις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης τους οποίους και αποσπούμε με βάση τη μοριοδότησή τους, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 03 αποσπάσεις)

Β3. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, στο μέρος που αφορά την κατά προτεραιότητα απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού ΠΕ και τροποποιούμε το ΠΥΣΠΕ απόσπασης , με βάση τη μοριοδότησή του, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρεται 01 απόσπαση)

Γ1. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, μόνο στο μέρος που αφορά στη μοριοδότηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης, με κάθε συνέπεια που αυτό συνεπάγεται, για την τοποθέτηση τους στο ΠΥΣΠΕ απόσπασής τους, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρεται 01 απόσπαση)

Γ2. Διορθώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων, στο μέρος που αφορά στη μοριοδότηση των παρακάτω εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης κι τροποποιούμε το ΠΥΣΠΕ απόσπασής τους βάση της νέα μοριοδότησή τους, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 02 αποσπάσεις)

Δ1 Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. Πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων λόγω κωλύματος απόσπασης, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 03 ανακλήσεις)

Δ2. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε. οι οποίοι είχαν αποσπαστεί με την αριθμ. Πρωτ. 124889/Ε2/2-8-2019 υπουργική απόφαση αποσπάσεων ύστερα από αίτησή τους, ως ακολούθως:
(...) (σ.σ. αναφέρονται 183 ανακλήσεις)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπασή τους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις Τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Αρ.Πρωτ.124889/Ε2/02-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες Αι. Λυμπεράκη
Γ. Μπουζιάνη
Χρ. Δημησιάνος
Τηλέφωνο: 210 3443266
2103442467
2103443266

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985(Α΄ 167)
- του άρθρου 1 παρ.8 του Ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄ 258)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄ 43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν.1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (71 Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 7 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α΄ 125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 93 του ν 4547/2018 (Α’ 102)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και του άρθρου 5 του ν.4555/2019 (Α΄ 133).
- του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν.4600/2019 (Α΄ 43)
2. Τα Π.Δ. 50/1996(Α΄ 45) & Π.Δ. 100/1997(Α΄ 94)
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του ΥΠ.Π.Ε.Θ».
4. To Π.Δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
7. Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
8. Το άρθρο 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1078).
9. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
10. Τη με αριθμ. 56623/Ε2/10-4-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
11. Τις με αριθμ. 9/19-07-2019, 10/30-07-2019, 11/31-07-2019 και 13/1-08-2019 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
12. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

(...) (σ.σ αναφέρονται 790 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2019-2020, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ αναφέρονται 2029 αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λήψη του εγγράφου με τις Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ


Εκτύπωση