Υλοποίηση Προγραμμάτων στην Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ / ΜΝΑΕ»

Εκτύπωση  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ - ΜΝΑΕ»

Αρ.Πρωτ.Φ25α/199473/Δ4/16-12-2019/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β’
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Κρικώνης-Κ.Φλώρου
Τηλέφωνο: 210 344 32 78, 28 59
Fax: 210 344 23 65

Θέμα: Οδηγίες υλοποίησης προγραμμάτων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και σε συνέχεια της εφαρμογής τους σε πιλοτική φάση σε εννέα (9) ΕΠΑ.Λ. και στο σύνολο των ΕΠΑ.Λ. τη χώρας κατά τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19, αντίστοιχα, υλοποιούνται και κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) οι ακόλουθες δράσεις:

1) Πρόγραμμα Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά», που εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και πραγματοποιείται με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη προκειμένου να ενισχυθεί ο γλωσσικός και ο αριθμητικός γραμματισμός των μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ., βάσει των οριζόμενων στην υπ΄ αριθ. Φ25γ/158525/Δ4/10-10-2019 (ΦΕΚ 3892/τ.Β’/23-10-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Οργάνωση, Λειτουργία και Υλοποίηση για το σχολικό έτος 2019-2020 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»». Το πρόγραμμα (ΕΕΔ) υλοποιείται σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και στοχεύει στη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων και την παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών. Στη συνδιδασκαλία μετέχουν ο Υπεύθυνος Καθηγητής του Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συνεργάτης Καθηγητής (ΣΜ), οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική Ομάδα και συνεργάζονται με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνδιδασκαλίας, τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών και τη διαμόρφωση βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μαθητών/τριών στη σχολική κοινότητα. Όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας γίνεται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ενώ είναι δυνατόν να διατίθενται για τις ανάγκες του προγράμματος και μόνιμοι εκπαιδευτικοί για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

Η διαδικασία πρόσληψης του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ03 για τις ανάγκες της δράσης κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι οι πιστώσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης καθορίζονται βάσει της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδ. ΟΠΣ 5010706 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Aνθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Πράξη προβλέπει ότι στο πλαίσιο της δράσης Eναλλακτική Eνισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) θα ενισχυθούν οι μαθητές (δεύτερος καθηγητής στην τάξη) στο γραμματισμό (Νέα Ελληνικά) και αριθμητισμό (Μαθηματικά), κυρίως στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ. Όπως ορίζει η προαναφερθείσα υπ΄ αριθ. Φ25γ/158525/Δ4/10-10-2019 (ΦΕΚ 3892/τ.Β’/23-10-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε περίπτωση που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν με ΕΕΔ το κατά περίπτωση ωράριό τους στην Α' τάξη ενός ΕΠΑ.Λ. μπορούν να απασχολούνται για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σε τμήματα της Α΄ τάξης όμορων ΕΠΑ.Λ., στα οποία υλοποιείται Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία. Αν και τότε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν ωράριο, η παραπάνω ΚΥΑ ορίζει ότι μπορούν να απασχολούνται σε τμήματα της Β΄ και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ., στα οποία έχουν τοποθετηθεί, αποκλειστικά για την υλοποίηση εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, διδάσκοντας μόνο «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» ως δεύτεροι καθηγητές στην τάξη.

2) Παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με την πρόσληψη μελών ΕΕΠ που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, υλοποιούμενη βάσει της υπ’ αριθ.Φ25γ/158552/Δ4/10-10-2019 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/22-10-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»». Σύμφωνα με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο Ψυχολόγος που απασχολείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» παρέχει ψυχολογική υποστήριξη κυρίως στους μαθητές της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. ανταποκρινόμενος παράλληλα και στα αιτήματα των μαθητών άλλων τάξεων, συνεργάζεται με το Σύλλογο Διδασκόντων, ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς, σχεδιάζει και οργανώνει προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία. Η κατανομή των διακοσίων είκοσι δύο (222) μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. της Επικράτειας το τρέχον σχολικό έτος προβλέπεται στην υπ’αριθμ. Φ25γ/177305/Δ4/13-11-2019 (ΦΕΚ 4241/τ.Β’/20-11-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και αριθμού μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»». Σημειώνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης των Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες έχει ήδη ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

3) Ο θεσμός του Συμβούλου-Καθηγητή, που απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα και υλοποιείται δυνάμει της υπ’ αριθ. Φ25α/163580/Δ4/18-10-2019 (ΦΕΚ 3941/τ.Β΄/25-10-2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2019-2020». Η εφαρμογή της δράσης του «Συμβούλου-Καθηγητή» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ανατίθεται στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων αλλά συνδέεται και με την προαναφερθείσα παρέμβαση ψυχοκοινωνικής και συναισθηματική στήριξης των μαθητών.

4) Δημιουργία «Σχεδίων Δράσεων» από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ25α/220800/Δ4/20-12-2018 (ΦΕΚ 5883/τ.Β΄/31-12-2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» και χρηματοδότηση των ΕΠΑ.Λ. μέσω των σχολικών επιτροπών». Για την έναρξη υποβολής προτάσεων «Σχεδίων Δράσης» από τις 10-10-2019 είχατε ενημερωθεί με την υπ΄ αριθμ. Φ25/159030/Δ4/10-10-2019 σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσής σας μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων για όλες τις δράσεις του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και ειδικότερα:

 • Για τα Σχέδια Δράσης μέσω της ιστοσελίδας:
  https://mnae.noesis.edu.gr/?fbclid=IwAR0jn8EHpo5kQEa1-1gb63MdxOSHPJaEZ6aooXJkyyXFtYgqfDpvkOC4mIA
 • Για την Ενισχυτική Διδασκαλία και το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή μέσω της ιστοσελίδας:
  https://mnaepal.wordpress.com/

Ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5) Ο εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης για την εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία δικτύωσης των σχολικών μονάδων. Ήδη στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ για πραγματοποίηση από απόσταση επικοινωνίας - Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» της Πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020», έχει δρομολογηθεί η διαδικασία παράδοσης εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης που κατανέμεται στα ΕΠΑ.Λ. με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των σχολείων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα διαδραστικό σύστημα τηλεδιάσκεψης αποτελούμενο από επίτοιχο διαδραστικό βιντεοπροβολέα, φορητό Η-Υ, πίνακα προβολής & παρελκόμενα (κάμερα-ηχεία-μικρόφωνο-πολύπριζο), ενώ η παράδοση και εγκατάστασή του στα ΕΠΑ.Λ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η ανάγκη: i) το σύνολο του εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης που θα προμηθευτούν τα ΕΠΑ.Λ. να εγκατασταθεί, με μέριμνα των Διευθυντών των σχολικών μονάδων παραλαβής τους, σε χώρο που να εξυπηρετεί την εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» συστεγαζόμενων ή όμορων ΕΠΑ.Λ., και ii) να διασφαλιστεί η διαρκής συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων για την από κοινού αξιοποίηση του εξοπλισμού.

6) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι τελικός διακιούχος της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022459. Στο πλαίσιο της πράξης αυτής θα αναλάβει να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στις εξής δράσεις:

 • της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
 • του θεσμού του/της Συμβούλου Καθηγητή/-ήτριας, για τους μαθητές και μαθήτριες, προς υποστήριξη της σχολικής τους ένταξης, επίδοσης και δραστηριότητας, και
 • του έργου των Ψυχολόγων, που τοποθετούνται στο πλαίσιο της δράσης ΜΝΑΕ σε ΕΠΑ.Λ., για την υποστήριξη μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και Συμβούλων Καθηγητών/τριών, αλλά και, εν γένει, του συνόλου της σχολικής κοινότητας των ΕΠΑ.Λ.

Σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης του ΙΕΠ «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» σημειώνονται τα εξής:

Στις 05-02-2019 εγκρίθηκε η Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Στις 09-04-2019 εκδόθηκε η πρώτη Πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ, την οποία ακολούθησε η δεύτερη αντίστοιχη πρόσκληση στις 30-10-2019. Ως αποτέλεσμα αυτών των προσκλήσεων καταρτίστηκε μητρώο με πλέον των 700 επιμορφωτών. Το ΙΕΠ θα αναλάβει να επιμορφώσει τους επιμορφωτές, ώστε να αναλάβουν με τη σειρά τους την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν τις δράσεις της ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ.

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης θα εκπονηθεί επιμορφωτικό υλικό, το οποίο θα λάβει υπόψη του αρχικά τα αποτελέσματα του Συνεδρίου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» Αποτίμηση, Δυνατότητες, Προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30/11/2019 στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΙΕΠ υπολογίζεται ότι η επιμόρφωση των επιμορφωτών θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. να επιμορφωθούν σε επιλεγμένα Επιμορφωτικά Κέντρα στις Πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Αρχικά προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μία διήμερη επιμόρφωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων ωρών. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί μία ακόμα επτάωρη επιμόρφωση, με κύριο χαρακτηριστικό την αποτίμηση της επιμορφωτικής περιόδου. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο επιμορφωτικών περιόδων θα υπάρχει δυναμική επικοινωνία ανάμεσα στους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους αλλά και με την Επιστημονική Ομάδα Έργου στο ΙΕΠ με κύριο σκοπό την επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και τη συνεχή ανατροφοδότηση της πράξης.

Με στόχο την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος καλούνται οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για την εφαρμογή του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ –Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» κατά το τρέχον σχολικό έτος:

1) Σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων με τα παρακάτω θέματα:

 • Ενημέρωση από τον/την Διευθυντή/-τρια για τους σκοπούς, τους στόχους και την εφαρμογή του Προγράμματος.
 • Ορισμός συντονιστών έργου για τους άξονες του Συμβούλου Καθηγητή και της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ). Ο αριθμός των συντονιστών καθορίζεται από τις ανάγκες ή το μέγεθος του σχολείου. Ενδεικτικό παράδειγμα από την εμπειρία των εννέα (9) πιλοτικών σχολείων εφαρμογής του προγράμματος μπορείτε να αναζητήσετε στην υπ’ αριθ. Φ10/182230/Δ4/29-10-2018 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
 • Ενημέρωση σχετικά με τον θεσμό του Συμβούλου-Καθηγητή με στόχο την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για την ανάληψη του ρόλου του Συμβούλου αναδεικνύοντας τη σημασία και την αξία του θεσμού για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος.
  Στην ανωτέρω συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων κρίνεται απαραίτητο να παρευρίσκεται η/ο
  Ψυχολόγος του Σχολείου, που θα συνεπικουρήσει την εδραίωση του θεσμού.

2) Σύγκληση επόμενου Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα την κατανομή των μαθητών της Α’ τάξης σε εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν το ρόλο του Συμβούλου-Καθηγητή.

3) Ενημέρωση των μαθητών της Α΄ τάξης από τον/την Διευθυντή/-τρια του σχολείου και τους συντονιστές για το νέο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στο σχολείο τους. Παράλληλα, καλούνται οι γονείς των μαθητών της Α' τάξης και ενημερώνονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρακολουθούν την ένταξη και λειτουργία των ανωτέρω προγραμμάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) αρμοδιότητάς τους συνεργαζόμενοι με τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ., ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή των προγραμμάτων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των οδηγιών που θα παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.Φ25α/51921/Δ4/03-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄ &
E-mail: depek_merimna(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ. Φλώρου
Γ. Κρικώνης
Ν. Ασμαργιανάκη
Τηλέφωνο: 210 344 28 59
210 344 32 78
210 344 20 34
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ)

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόζεται στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

- Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά», η οποία πραγματοποιείται εντός του ωρολόγιου προγράμματος με τη μορφή της συνδιδασκαλίας από δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στον χώρο της τάξης και έχει ως στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού τους γραμματισμού.

- Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής τους.

- Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» για βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και του κλίματος στην σχολική κοινότητα.

- Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων «project» που προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

- Εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των σχολείων σε κοινές δράσεις.

- Δικτύωση των σχολείων μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία των σχολείων μεταξύ τους αλλά και των σχολείων με υποστηρικτικές δομές της περιοχής τους.

- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία και των ψυχολόγων από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2017-18 σε εννέα (9) Επαγγελματικά Λύκεια, αξιοποιώντας εμπειρίες και πρακτικές που ήδη εφάρμοζε η εκπαιδευτική κοινότητα σε σχολικές μονάδες. Από το σχολικό έτος 2018-19 το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στα 400 ΕΠΑΛ της χώρας. Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για 4 χρόνια.

Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων για την επέκταση του προγράμματος, τα αποτελέσματα είναι ήδη σημαντικά:

 1. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με εκδήλωση παρουσίασης-αποτίμησης της πιλοτικής φάσης του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς των 9 σχολείων και την επιστημονική επιτροπή, στις 04/09/2018 στο Υπουργείο Παιδείας.
 2.  Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο (Διατάξεις Νόμων και Υπουργικές Αποφάσεις) το οποίο ρυθμίζει το συντονισμό και την ανάπτυξη του προγράμματος, τη δημιουργία Επιτροπών και Ομάδων (Συντονιστική Επιτροπή Έργου, Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, Ομάδα Συντονιστών από τα σχολεία που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση, υπεύθυνοι ΜΝΑΕ στα ΠΕΚΕΣ). Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΕΘ και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων για την υποστήριξη – εποπτεία των ψυχολόγων και δημοσιεύτηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση.
 3.  Με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Έργου, που συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2018, πραγματοποιήθηκαν 8 ενημερωτικές συναντήσεις για τους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. και των Εργαστηριακών Κέντρων σχετικά με το σύνολο των δράσεων του προγράμματος [Αθήνα (2 συναντήσεις), Τρίπολη, Ηράκλειο, Λάρισα, Κομοτηνή, Πάτρα, Ιωάννινα]. Με τον τρόπο αυτό ενημερώθηκαν οι διευθυντές του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας.
 4. Ορίστηκαν υπεύθυνοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για το πρόγραμμα στα 24 ΠΕΚΕΣ της χώρας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις δράσεις του προγράμματος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Επίσης, ορίστηκαν διοικητικοί υπεύθυνοι στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Για τις ανάγκες της ψυχοκοινωνικής στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσλήφθηκαν 222 αναπληρωτές/τριες ψυχολόγοι. Πραγματοποιήθηκαν 4 ενημερωτικές συναντήσεις με τους ψυχολόγους που προσλήφθηκαν στα ΕΠΑΛ, από τους ψυχολόγους της ομάδας εμπειρογνωμόνων του προγράμματος.
 6. Για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα «Νέα Ελληνικά» και στα «Μαθηματικά» προσλήφθηκαν 437 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
 7. Ολοκληρώθηκε η υποβολή σχεδίων δράσης από τα ΕΠΑΛ στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε κάθε προσδοκία για την πρώτη φορά εφαρμογής και ανήλθε σε 306 σχέδια δράσης στο σύνολο των 400 ΕΠΑΛ της χώρας.
  Σημειώνουμε ότι το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”» είναι εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΠΕΘ και έχει οριστεί ως δικαιούχος της Πράξης με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και καλών πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας. Για τον σκοπό αυτό το “ΝΟΗΣΙΣ” λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις από την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αποτελεί και το φορέα λειτουργίας της Πράξης (https://mnae.noesis.edu.gr/).
 8. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία και στο ρόλο του σύμβουλου καθηγητή, όπως και η αντίστοιχη επιμόρφωση των ψυχολόγων, έχει ανατεθεί στο ΙΕΠ.
 9. Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα (https://mnaepal.wordpress.com/) για το πρόγραμμα από τα σχολεία της πιλοτικής φάσης, στην οποία υπάρχει πλούσιο και αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ αξιοποιούνται το κοινωνικό δίκτυο (facebook).

Την παρούσα χρονική περίοδο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται μια σημαντική δράση για την επέκταση του προγράμματος, η οποία συνίσταται στη μεταφορά της εμπειρίας από τους εκπαιδευτικούς- συντονιστές των ΕΠΑ.Λ. της πιλοτικής φάσης εφαρμογής του προγράμματος, σε συνεργασία με τους υπευθύνους ΜΝΑΕ στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ όλης της χώρας.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έργο οι εκπαιδευτικοί-συντονιστές των σχολείων της πιλοτικής φάσης:

 • συνεργάζονται μεταξύ τους και αναλαμβάνουν δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας ως εργαλείου προώθησης του προγράμματος
 • προωθούν και ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια των σχολείων και τη δικτύωση μεταξύ τους συνεργάζονται με δίκτυα σχολείων, μέσω συναντήσεων, του διαδικτύου και τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια εφαρμογής της επέκτασης του προγράμματος
 • οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις σε όμορες σχολικές μονάδες και σχολικές μονάδες που επιλέγονται σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με σκοπό την λεπτομερέστερη ανάπτυξη παραμέτρων του προγράμματος και τη μετάδοση της εμπειρίας τους.

Δημοσιεύτηκε, επίσης, η Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται η σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών/τριών - Ψυχολόγων από το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.). Έργο του/της «Επόπτη/τριας - Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών/τριών-Ψυχολόγων είναι η υποστήριξη και εποπτεία του έργου των Ψυχολόγων, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, στο πλαίσιο επέκτασης του προγράμματος ΜΝΑΕ, με στόχο την ενίσχυση και στήριξη του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα. Το πλαίσιο εποπτείας έχει τον χαρακτήρα συμβουλευτικής μεταξύ ομολόγων και ομοτίμων.

Ο/η «Επόπτης/τρια Ψυχολόγος» δεν υποκαθιστά τον εποπτευόμενο στο έργο του. Στηρίζει, συμβουλεύει, προτείνει, αλλά η ευθύνη υλοποίησης παραμένει στον/στην Ψυχολόγο, που στελεχώνει την συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να διευκολύνουν στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων τις παραπάνω δράσεις. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος των ΠΕΚΕΣ θα πρέπει να ενημερώνουν για τις δράσεις που σχεδιάζουν τόσο το ΠΕΚΕΣ στο οποίο υπάγονται όσο και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ


Εκτύπωση