edu.klimaka.gr

Αξιολόγηση Μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ & Τάξης Μαθητείας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ4/199568/Δ4/20-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑTA Α΄ & Β΄
E-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Θ. Μελίσσα
Σ. Εμμανουήλ-Κωτούλα
Τηλέφωνο: 210 344 33 09
210 344 23 19
Fax: 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 εγκυκλίου με την οποία ενημερωθήκατε σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο προωθούμενης τροποποίησης του π.δ. 40/2018 (Α¨ 76) περί αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας διατάξεις του προωθούμενου π.δ. που ρυθμίζουν θέματα αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο από τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος π.δ. 40/2018 (Α¨ 76). Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις δεν είναι οριστικές και αποστέλλονται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων που ενδεχομένως επιφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς το οποίο αναμένεται να υποβληθεί το νέο π.δ.:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητριών/-τών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

(α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητριών/-τών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας θα πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να είναι εφικτό να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε σχετικά παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση της/του εκπαιδευτικού.

(β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητριών/-τών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητριών/-τών.

(γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο.

(δ) Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα» (εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή») διενεργείται υποχρεωτικά από μία σε κάθε τετράμηνο γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών.

(ε) Τα θέματα των υποχρεωτικών δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων κατατίθενται στον/στη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται από τον/την εκπαιδευτικό του μαθήματος μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο/η εκπαιδευτικός συνεκτιμά:

i. τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία
ii. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα
iii. τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο
iv. την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες
v. τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών/-τριών, σε προαιρετική βάση
vi. τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή/-τριας, όπου αυτός τηρείται.

Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παρούσας παραγράφου, ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια των τετραμήνων τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι μαθητές/-τριες έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:

i. η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
ii. η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
iii. η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
iv. η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
v. η αξιολόγηση δεδομένων
vi. η συνδυαστική σκέψη
vii. η ικανότητα των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

3. Μαθητές/-τριες Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης

Για τους μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, αναλυτικά και ανά τάξη ισχύουν τα ακόλουθα:


3.1. Α΄ τάξη


3.1.1. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά», «Άλγεβρα», «Γεωμετρία», «Φυσική», «Χημεία», «Ιστορία», τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα», θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα.

3.1.2. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.1.2.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

α) Βιολογία

Στον κλάδο «Βιολογία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» οι μαθητές/-τριες εξετάζονται σε δύο ομάδες θεμάτων:

αα. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θέματα που μπορούν να αξιολογούν την ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να ανακαλεί γνώσεις και να παρουσιάζει βιολογικές έννοιες, δομές και διαδικασίες με σαφήνεια και πληρότητα. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

αβ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από θέματα που μπορούν να αξιολογούν την ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από ποικίλες περιοχές της διδακτέας ύλης για τη διερεύνηση και ερμηνεία καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή και για τη λύση ασκήσεων εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

β) Πολιτική Παιδεία

Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

βα. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

ββ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από θέματα (ασκήσεις εφαρμογών ή προβλήματα, ή ερωτήματα) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/-τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

γ) Θρησκευτικά

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα «Θρησκευτικά» μπορεί να περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων.

Α΄ Ομάδα. Στην πρώτη ομάδα ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων μπορεί να είναι:

i. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

ii. Ερώτηση κατάταξης/ταξινόμηση

iii. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού (σε προτάσεις ή σε ολόκληρη παράγραφο πραγματική από το έντυπο υλικό του μαθήματος ή πρωτότυπη σύνθεση κειμένου)

iv. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης

v. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που απαιτούν τον συνδυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου και ανοικτής περιορισμένης απάντησης.

Β΄ Ομάδα. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών.

Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και συνακόλουθα να είναι σε θέση να εκφράζουν κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Στις ερωτήσεις και των δύο ομάδων μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. προσιτό κείμενο σε μετάφραση, εικονογραφικά θέματα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω. Στη δεύτερη ομάδα, οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέτουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

δ) Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται στους/στις μαθητές/-τριες ένα διδαγμένο κείμενο στα Αγγλικά, που συνοδεύεται από μία δοκιμασία με ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (τριάντα (30) μονάδες).

Θέμα 2α. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (είκοσι (20) μονάδες ).

Θέμα 2β. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (είκοσι (20) μονάδες).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές/-τριες καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (τριάντα (30) μονάδες).

ε) Πληροφορική

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του. Η κατανομή της βαθμολογίας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των επιμέρους ερωτημάτων κάθε θέματος και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς. Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητριών/-τών και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων. Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας της/του μαθήτριας/-τή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητριών/-τών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

στ) Φυσική Αγωγή

Για το μάθημα «Φυσική Αγωγή» η βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται ακολούθως έχει σημασία, διότι ο/η μαθητής/-τρια δεν επιδεικνύει μόνο μια ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος, συμμετοχή κ.λπ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνικούς κ.ά.), πρόσθετα στοιχεία συνεκτιμώνται θετικά, τόσο για να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-τριες που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές/-τριες καλούνται να αποκτήσουν επίσης αθλητική κουλτούρα και να αναπτύξουν αθλητικές-κινητικές δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορούν να συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.

Στο ΕΠΑ.Λ. η βαθμολογία θα διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν οι μαθητές/-τριες και κατά 50% από τα λοιπά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμμετοχή κ.ά.). Συμπερασματικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής είναι:

1 Άθλημα ή Κινητική Δραστηριότητα Επιλογής: 50% με άριστα 10 βαθμοί

2 Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% με άριστα 10 βαθμοί

Σύνολο: 100% με άριστα 20 βαθμοί

Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/-είσες μαθητές/-τριες, η βαθμολογία θα διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.

3.1.2.2. Μαθήματα Προσανατολισμού

α) Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

Για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε μαθητή/-τριας λαμβάνονται υπόψη:

αα. Η επίδοση της ομάδας. Οι ομαδικές εργασίες αξιολογούνται ως προς τη γραπτή εργασία, το τελικό προϊόν, την παρουσίαση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ενδεικτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

i. γραπτή εργασία: ο σκοπός της έρευνας/ερευνητικά ερωτήματα, το θεωρητικό μέρος/ πληροφορίες, η περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, οι πηγές, η καλαισθησία των παραδοτέων εργασιών, η ορθή χρήση του λόγου

ii. τελικό προϊόν: τα κριτήρια καθορίζονται από τις ομάδες σε συνεργασία με τον/τη διδάσκοντα/-ουσα

iii. διαδικασία: πραγματοποίηση σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράμματος, συνεργασία και συμμετοχή όλων των μελών στις εργασίες, στοιχεία πρωτοτυπίας/ επεκτάσεις

iv. παρουσίαση: παρουσίαση όλων των σταδίων της ερευνητικής εργασίας, συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση, πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις του κοινού.

αβ. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/-τριας στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ατομική συμβολή στις ομαδικές εργασίες.

αγ. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/-τριας στην παρουσίαση των εργασιών.

β) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Για την αξιολόγηση, ο/η διδάσκων/-ουσα συνεκτιμά:
βα. τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία
ββ. την προφορική εξέταση, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο μάθημα
βγ. τις εργασίες που υλοποιούν στο σπίτι ή στο σχολείο.

Οι εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Τετράμηνο: Δημιουργία Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του/της μαθητή/-τριας (ατομική εργασία). Ο Ατομικός Φάκελος μαθητή/-τριας δημιουργείται, οργανώνεται και ενημερώνεται από τον ίδιο τον/τη μαθητή/-τρια με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού ενώ φυλάσσεται και διατηρείται με ευθύνη του/της κατόχου του/της. Είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει: ημερολόγιο προσωπικής πορείας - εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημένων εργασιών κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος του Σ.Ε.Π., ατομικά και ομαδικά επιτεύγματα - διακρίσεις του/της μαθητή/-τριας, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα κ.λπ. Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία που συνδέουν τον Σ.Ε.Π. με το περιβάλλον εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία.

Β΄ Τετράμηνο: Ο/η διδάσκων/-ουσα δύναται να επιλέξει σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες ένα από τα κάτωθι:

i. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου εξέλιξης μαθητή/-τριας με μία (1) ατομική εργασία, που εκπονείται στο σπίτι και όχι στο σχολείο. Η εργασία θα είναι γραπτή, έκτασης 2.000-3.000 λέξεων. Το θέμα θα πρέπει να αφορά στη σύνδεση του Σ.Ε.Π. με το περιβάλλον εργασίας ή τη σύνδεση του περιβάλλοντος εργασίας με την ασφάλεια και υγεία.

ii. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου μαθητή/-τριας με την παρουσίαση μιας επαγγελματικής μονογραφίας (ατομική εργασία). Η επαγγελματική μονογραφία είναι η συστηματική παρουσίαση επαγγελματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ενίοτε σε μια μικρή ομάδα συναφών επαγγελμάτων. Η εν λόγω μονογραφία μπορεί να περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Μέρος 1ο
 α. Εισαγωγή: Σύντομη εισαγωγική παρουσίαση- περιγραφή επαγγέλματος (στοιχεία, τα οποία δίνουν μια πρώτη, γενική ιδέα για το επάγγελμα)
 β. ιστορική θεώρηση της εξέλιξης του επαγγέλματος (το στίγμα του επαγγέλματος στο χώρο και στο χρόνο)
 γ. κοινωνική προσφορά του επαγγέλματος, παραδοσιακές μορφές- σύγχρονες εξειδικεύσεις.

Μέρος 2ο
Ανάλυση επαγγέλματος, φύση και περιεχόμενο. Αυτός ο θεματικός άξονας μπορεί να συμπεριλάβει:
 α. τα τυπικά προσόντα-τρόπους εισόδου στο επάγγελμα
 β. την περιγραφή απαραίτητων σπουδών
 γ. την περιγραφή του επαγγελματικού αντικειμένου και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 δ. τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες (τι είναι ικανός/ή να κάνει ο/η επαγγελματίας)
 ε. τα στοιχεία προσωπικότητας του/της επαγγελματία
 στ. τις εργασιακές συνθήκες (ωράριο, αποδοχές, μονιμότητα, είδος απασχόλησης κ.ά.)
 ζ. τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την άσκησή του η. τα μέτρα υγείας και ασφάλειας
 θ. τους χώρους επαγγελματικής απορρόφησης
 ι. τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος
 ια. την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας
 ιβ. το δυναμικό επαγγέλματος
 ιγ. τις μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης
 ιδ. τις πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης για το επάγγελμα (επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις, αρμόδιες υπηρεσίες, τα επιστημονικά επαγγελματικά έντυπα και βιβλία για την ειδικότητα αυτή κ.ά.).
Μέρος 3ο Παραρτήματα: Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις επαγγελματιών, πληροφοριακό υλικό ενώσεων, θεσμικό πλαίσιο κ.ά.

γ) Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.)

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί, στους/στις οποίους/-ες έχει ανατεθεί η εφαρμογή της Ζ.Δ.Δ., ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη θεματική περιοχή ή τις θεματικές περιοχές που επιθυμούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος. Στη συνέχεια, συγκροτούνται οι ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών. Μετά τη συγκρότηση των ομάδων, οριστικοποιείται το θέμα από τον/την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες, καθορίζονται οι στόχοι και οργανώνεται η πορεία εργασίας. Κατά τον τελευταίο μήνα του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται οι παρουσιάσεις και κατατίθενται στον Σύλλογο Διδασκόντων τα παραδοτέα (κατασκευές, τέχνημα, φωτογραφίες, βίντεο, λεύκωμα κ.ά.).

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει στη συνεργατική προσέγγιση της μάθησης, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης, καθώς και στην αξιοποίηση των κλίσεων των μαθητών/-τριών, ο βαθμός για το εν λόγω μάθημα προκύπτει από την αποτίμηση των παρακάτω κριτηρίων, που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις που αναπτύσσονται καθώς και της προσπάθειας που καταβάλλει ο/η μαθητής/-τρια.

Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

i. η συμβολή στη διαμόρφωση του θέματος και στον προσδιορισμό του σκοπού του (αποτίμηση της αξίας και κρισιμότητας του θέματος για τους/τις μαθητές/-τριες ή το κοινό στο οποίο απευθύνεται)

ii. η ενεργός συμμετοχή στην αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων

iii. η συμβολή στην επιλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που είναι κατάλληλες για έναν ειδικό σκοπό ή κοινό και στην αιτιολόγηση αυτής της επιλογής

iv. η μεθοδικότητα και η συμβολή στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διεκπεραίωσης της δραστηριότητας

v. η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες

vi. η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα

vii. η συνεργατικότητα - ομαδικότητα

viii. η γενικότερη συμμετοχή στην πορεία υλοποίησης και παρουσίασης της δραστηριότητας και των παραδοτέων

ix. η συμβολή στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρουσίασης της δραστηριότητας ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται

x. η ανάληψη πρωτοβουλιών.

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο τα μέλη της ομάδας να ορίσουν από την αρχή της δραστηριότητας πρόσθετα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης και να συμβάλουν στην ατομική τους αξιολόγηση με τη συμπλήρωση ενός δελτίου αυτοαξιολόγησης που θα περιλαμβάνει κριτήρια, όπως τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει και να ενισχύει τα θετικά σημεία της δράσης κάθε μαθητή/-τριας.

3.1.2.3. Μαθήματα Επιλογής

α) Αγωγή Υγείας

Για τo μάθημα «Αγωγή Υγείας» θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μίας για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου που ανατίθεται στους/στις μαθητές/-τριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους/τις μαθητές/-τριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/-τρια ή ομάδα μαθητών/-τριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο/η διδάσκων/-ουσα και παραδίδεται πριν τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/-τριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:
i. η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες
ii. η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα
iii. η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα
iv. η ανάληψη πρωτοβουλιών.

β) Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

βα. Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.). Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών/-τριών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.

ββ. Ο τρόπος παράστασης του αντικειμένου είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

βγ. Από τους/τις μαθητές/-τριες ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι τα εξής:

i. ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.) (σαράντα (40) μονάδες)

ii. ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (είκοσι (20) μονάδες)

iii. πληρότητα σχεδίασης - ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης (δέκα (10) μονάδες) - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης (δεκαπέντε (15) μονάδες), που αξιολογείται συνολικά με είκοσι πέντε (25) μονάδες

iv. γενική εικόνα (πέντε (5) μονάδες)

v. οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (δέκα (10) μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων (πέντε (5) μονάδες) - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (πέντε (5) μονάδες).

Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.

γ) Βασικές Αρχές Σύνθεσης

Στο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» η γραπτή εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα απαιτούν σύντομες απαντήσεις περιγραφικού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι ερωτήσεις, με τις πιθανές υποερωτήσεις κατά την κρίση της/του εκπαιδευτικού, δεν θα υπερβαίνουν τις πέντε (5). Θα ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόηση τους και το άθροισμά τους θα συγκεντρώνει το 50% της βαθμολογίας. Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

Για το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας θα δίδεται σχεδιαστική άσκηση που θα συνδυάζει αρκετές παραμέτρους της σύνθεσης, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, με τα εξής κριτήρια:

i. οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (δέκα (10) μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση (πέντε (5) μονάδες) - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (πέντε (5) μονάδες)

ii. εφαρμογή των βασικών εννοιών της οπτικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό, (τριάντα (30) μονάδες)

iii. ποιότητα σχεδίασης (πέντε (5) μονάδες)

iv. ολοκλήρωση – γενική εικόνα (πέντε (5) μονάδες).

δ) Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας, Αρχές Οικονομίας, Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ναυτιλιακές Γνώσεις

Η γραπτή εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

δα. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

δβ. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από θέματα (ασκήσεις εφαρμογών ή προβλήματα, ή ερωτήματα) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/-τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα θεμάτων και 50% στη δεύτερη. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.


3.2. Β΄ τάξη


3.2.1. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.2.1.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά», «Άλγεβρα», «Φυσική» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας ή δύο ωρών ανά μάθημα.

3.2.1.2 Μαθήματα Τομέα

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και 50% στη δεύτερη.

Τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:

i. η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
ii. η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
iii. η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
iv. η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
v. η αξιολόγηση δεδομένων
vi. η συνδυαστική σκέψη
vii. η ικανότητα των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια της μίας ώρας.

β) Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου

Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό Σχέδιο» του τομέα «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», «Γραμμικό Σχέδιο» και «Ελεύθερο Σχέδιο» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών» θα εξετάζονται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένο στα χρονικά περιθώρια των δύο (2) ωρών.

3.2.2. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.2.2.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

α) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία» και «Χημεία» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας ώρας.

β) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Θρησκευτικά», «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» και «Φυσική Αγωγή» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για τα αντίστοιχα μαθήματα της Α΄ τάξης.

γ) Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για το μάθημα «Πληροφορική» της Α΄ τάξης.

3.2.2.2. Μαθήματα Τομέα

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασης τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα της Β΄ τάξης.
Στο μάθημα «Αγγλικά Τομέα» ακολουθείται η ίδια διαδικασία αξιολόγησης με εκείνη η οποία αναφέρεται για το μάθημα «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη.

β) Εργαστηριακά μαθήματα και εργαστηριακό μέρος μεικτών μαθημάτων

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μεικτών μαθημάτων δίνεται έμφαση στην επίτευξη των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

i. ο βαθμός εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο

ii. ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/-τρια έχει τηρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου, έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον

iii. ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά

iv. η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/-τριας

v. ο βαθμός αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), όπου αυτό είναι εφικτό

vi. η επίδοση στην γραπτή ή πρακτική ή προφορική δοκιμασία του τετράμηνου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων.

Όσον αφορά την εκτέλεση και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης, ο/η μαθητής/-τρια υποβοηθείται από σχετικά Φύλλα Έργου τα οποία συντάσσονται και μοιράζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας. Η αξιολόγηση κάθε εργαστηριακής άσκησης γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του/της μαθητή/-τριας από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης καταγράφονται και διατηρούνται σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου για κάθε μαθητή/-τρια.

Ειδικότερες οδηγίες εξέτασης παρέχονται για τα ακόλουθα μαθήματα:

βα. Στο μάθημα «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

ββ. Στο μάθημα «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι μαθητές/-τριες καλούνται να εφαρμόσουν τις πρακτικές δεξιότητες ψηφιακής σχεδίασης που διδάχθηκαν. Το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική πρόταση, και συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του προς σχεδίαση θέματος. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης στα παραπάνω μαθήματα είναι:

i. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες)
ii. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες)
iii. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες)
iv. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

βγ. Για τα μαθήματα «Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών» του Τομέα Μηχανολογίας και «Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγ-γελμάτων, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

i. η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), (35 μονάδες)

ii. η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.), (30 μονάδες)

iii. η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.), (25 μονάδες)

iv. η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, (10 μονάδες).


3.3. Γ΄ τάξη


3.3.1. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.3.1.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Άλγεβρα» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας (1) ή δύο (2) ωρών ανά μάθημα.

3.3.1.2. Μαθήματα Ειδικότητας

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασης τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα Τομέα της Β΄ τάξης.

β) Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου

Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Σχέδιο Κοσμηματοποιίας» της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» και «Γραμμικό Σχέδιο» της ειδικότητας «Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής», θα εξετάζονται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018, προσαρμοσμένο στα χρονικά περιθώρια των δύο (2) ωρών.

3.3.2. ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο τρόπος εξέτασης, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, των μαθημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «μη εξεταζόμενα» θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

3.3.2.1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

α) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία», «Φυσική» και «Χημεία» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο της τελικής γραπτής εξέτασης κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ.40/2018, προσαρμοσμένος στα χρονικά περιθώρια της μίας (1) ώρας.

β) Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» και «Φυσική Αγωγή» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για τα αντίστοιχα μαθήματα της Α΄ τάξης.

γ) Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης που ακολουθείται για το μάθημα «Πληροφορική» της Α΄ τάξης.

3.3.2.2. Μαθήματα Ειδικότητας

α) Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασής τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα Τομέα της Β΄ τάξης. Ειδικότερα

αα. Στο μάθημα «Αγγλικά Ειδικότητας» ακολουθείται η ίδια διαδικασία αξιολόγησης με εκείνη η οποία αναφέρεται για το μάθημα «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)» Γενικής Παιδείας στην Α΄ τάξη.

αβ. Στο μάθημα «Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά» της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» τα θέματα στη γραπτή εξέταση, ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται στις/στους μαθήτριες/-τές ένα (1) διδαγμένο κείμενο στα Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά, που συνοδεύεται από μία δοκιμασία με ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (30 μονάδες).

Θέμα 2. Λεξικογραμματική
Δίδονται δοκιμασίες που αποσκοπούν στον έλεγχο λεξιλογικής και γραμματικής ικανότητας με επιμέρους ερωτήματα συμπλήρωσης και επιλογής αντίστοιχα, για τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική γλώσσα (40 μονάδες).

Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθήτριες/-τές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου στη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (30 μονάδες).

β) Εργαστηριακά μαθήματα και εργαστηριακό μέρος μεικτών μαθημάτων

Ο τρόπος εξέτασης τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο εξέτασης των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους μεικτών μαθημάτων ο οποίος αναφέρεται για τα αντίστοιχα «μη εξεταζόμενα» μαθήματα Τομέα της Β΄ τάξης.

Ειδικότερες οδηγίες εξέτασης παρέχονται για τα ακόλουθα μαθήματα:

βα. Στο μάθημα «Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος (ξυλότυποι, σχεδιαστικά θέματα συγκοινωνιακών έργων κ.λπ.). Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα προβλέπονται για το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» στο άρθρο 15 του π.δ.40/2018.

ββ. Στα μαθήματα «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» και «Ψηφιακή Σχεδίαση» της ειδικότητας Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων, οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

βγ. Στο μάθημα «Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης» της ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης, ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να «μεταφέρουν» με ψηφιακό τρόπο στην οθόνη του Η/Υ αντίγραφο σκαριφήματος από παραδοσιακό κτήριο, εκκλησία, μικρό αρχαίο μνημείο ή ό,τι άλλο κρίνεται ότι ανήκει μέσα στο πλαίσιο της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα σχεδιαστικά προγράμματα. Στο σκαρίφημα (το οποίο κρίνεται σκόπιμο να είναι απλοποιημένο, ώστε να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών/-τριών) αποδίδονται με ευκρίνεια οι βασικές διαστάσεις, τα ύψη των τομών και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που κρίνονται απαραίτητες για την συνολική απόδοσή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης στα παραπάνω μαθήματα είναι:
i. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες)
ii. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες)
iii. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες)
iv. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

βδ. Στα μαθήματα «Σχέδιο Ειδικότητας» της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας και Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και «Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού» της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι:

i. η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), (35 μονάδες)

ii. η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.), (30 μονάδες)

iii. η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.), (25 μονάδες)

v. η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, (10 μονάδες).

βε. Στο μάθημα «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου - Σχέδιο με Η/Υ» της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού»:

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών ασκήσεων στο μάθημα «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου» δίνεται έμφαση στην επίτευξη των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

i. ο βαθμός εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο

ii. ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/-τρια έχει τηρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου, έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον

iii. ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά

iv. η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/-τριας

iv. ο βαθμός αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), όπου αυτό είναι εφικτό.

Για την εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης ο/η μαθητής/-τρια υποβοηθείται από σχετικά Φύλλα Έργου τα οποία συντάσσονται και μοιράζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας. Η αξιολόγηση κάθε εργαστηριακής άσκησης γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του/της μαθητή/-τριας από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης καταγράφονται και διατηρούνται σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου για κάθε μαθητή/-τρια.

Για την αξιολόγηση του Σχεδίου με Η/Υ οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. Τ

α κριτήρια βαθμολόγησης είναι:
i. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες)
ii. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες)
iii. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες)
iv. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

Στην τελική βαθμολογία του μαθήματος συνυπολογίζεται η απόδοση του/της μαθητή/-τριας στις «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου» και στο «Σχέδιο με Η/Υ».

γ) Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου

Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» της ειδικότητας «Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής» ακολουθείται η ίδια διαδικασία αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του π.δ. 40/2018 για το αντίστοιχο «γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ τάξης, προσαρμοσμένη στα χρονικά περιθώρια των δύο (2) ωρών.

4. Μαθητές/-τριες Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης

Για τους μαθητές/-τριες των Γ΄ και Δ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης η αξιολόγηση και η εξέταση των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων, που ως προς τον τρόπο εξέτασης είναι χαρακτηρισμένα όπως ακριβώς και τα μαθήματα του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, πραγματοποιείται κατ’ αντιστοιχία με τα αναφερόμενα παραπάνω. Όσα μαθήματα της Γ΄ και Δ΄ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα», ενώ τα αντίστοιχά τους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης χαρακτηρίζονται ως «μη εξεταζόμενα», αξιολογούνται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, με τη διαφορά ότι για αυτά τα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου ή του Β΄ τετραμήνου σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα.

5. Μαθητές/-τριες Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ν.4473/2017

Για τους μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 σχ. έτους 2018-2019, ισχύουν τα ακόλουθα:

Αυτοτελή Τμήματα

(α) Ο τρόπος αξιολόγησης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, στα Αυτοτελή Τμήματα, όπως έχουν οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ2/177268/22-10-2018 υπουργική απόφαση, είναι κοινός με εκείνον των αντίστοιχων μαθημάτων της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνων.

(β) Ο τρόπος αξιολόγησης των μη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, στα Αυτοτελή Τμήματα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 του ν.4186/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α΄ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).

Τμήματα Συνδιδασκαλίας

(α) Η αξιολόγηση και η εξέταση στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων, στα Τμήματα Συνδιδασκαλίας, πραγματοποιείται στα ίδια θέματα με εκείνα των μαθητών/-τριών του ν.4386/2016, σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνων. Η βαθμολογία καταχωρίζεται σε ξεχωριστή κατάσταση, με τον τίτλο του μαθήματος του ν.4186/2013 ή τον νέο τίτλο του μαθήματος που έχει αντικατασταθεί ή προστεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ2/177268/22-10-2018 υπουργική απόφαση.

(β) Ο τρόπος αξιολόγησης των μη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, στα Τμήματα Συνδιδασκαλίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη Δ΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 του ν.4186/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016 (Α΄ 91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).

Η αξιολόγηση και η εξέταση των μαθητών/-τριών στα μαθήματα αυτά, πραγματοποιείται ξεχωριστά από τους/τις μαθητές/-τριες του ν.4386/2016, σε όλες τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνων, σε όμοια ή διαφορετικά κατά περίπτωση θέματα και η βαθμολογία καταχωρίζεται σε ξεχωριστή κατάσταση, με τον τίτλο του μαθήματος του ν.4186/2013. Για τις ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις των τετραμήνων των μαθητών/-τριών της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ν.4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 σχ. έτους 2018-2019ι ισχύουν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα παραπάνω για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40
Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ιδίως την περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 και την παρ. 3 του άρθρου 11, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και της υποπερίπτ. αα της περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Την αριθ. 201408/Υ1/2016 (Β’ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
5. Τις υπ’ αριθ. 38/28.09.2017 και 45/02.11.2017 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Την υπ’ αριθμ. 5018/Β1/12-01-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
8. Τη με αριθμό 47/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός, Πλαίσιο και Τρόπος Αξιολόγησης

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.).

Ο/Η εκπαιδευτικός παρακολουθεί την προσπάθεια και το έργο των μαθητών/-τριών σε όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας και αξιολογεί τον βαθμό επίτευξης των Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Δίνει το στίγμα του σημείου που βρίσκεται ο/η κάθε μαθητής/-τρία σε σχέση με αυτά. Αποτιμά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την παρατήρηση, τις ατομικές και συλλογικές εργασίες, τους φακέλους εργασίας, την αυτοαξιολόγηση, τις γραπτές και πρακτικές δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας διαμορφώνουν και την τελική ή αθροιστική αξιολόγηση. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιδιωκόμενο, τότε απαιτείται αναπροσαρμογή και αναδιαμόρφωση στις διδακτικές ενέργειες του/της εκπαιδευτικού, με στόχο πάντοτε την αποτελεσματική διδασκαλία. Τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής αξιολόγησης χρησιμοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό για να διαμορφώσει τις περαιτέρω διδακτικές ενέργειες του/της, ενώ της τελικής αξιολόγησης για να αποτυπώσει τα τελικά αποτελέσματα (βαθμολογία).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση στοιχείων όπως την επίδοση, τον βαθμό επίτευξης προόδου, τη συνεργασία με άλλους/-ες μαθητές/-τριες και τον/την εκπαιδευτικό, τη συμμετοχή στην τάξη και στη σχολική ζωή κ.λπ.

Για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων όσο και της συμμετοχής και της δραστηριοποίησης των μαθητών/-τριών, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως με ερωτήσεις που απαιτούν σύντομη (όχι μονολεκτική) ή ελεύθερη απάντηση.

β. Η γραπτή εξέταση. Περιλαμβάνει ερωτήσεις, ιεραρχημένες ως προς το βαθμό δυσκολίας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών/-τριών κάθε σχολείου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία ερωτήσεων, όπως:
- Ελεύθερης ανάπτυξης,
- Επιλογής σωστού - λάθους,
- Πολλαπλής επιλογής,
- Σύντομης απάντησης,
- Ερμηνείας γραφικών παραστάσεων κ.λ.π..

γ. Η πρακτική εξέταση. Αξιολογείται η ορθή εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

δ. Η συμμετοχή στο μάθημα, τόσο κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον, συνεκτιμάται η επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συμμετοχή στη συζήτηση, κανόνες διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών, διαπραγματευτική ικανότητα κ.ά.).

ε. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, οι οποίες μπορεί να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές για ποικίλα, συνήθως επίκαιρα, κοινωνικά-πολιτικά-οικονομικά ζητήματα καθώς και η εκπόνηση ερευνητικών εργασιών (project). Οι συνθετικές εργασίες βοηθούν στην καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής ικανότητας των μαθητών/-τριών (αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, χρήση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη θεμάτων και παρουσίαση εργασιών κ.λπ.). Η αξιολόγηση των εργασιών μπορεί να γίνεται είτε από τον/την εκπαιδευτικό είτε από την ομάδα συνολικά ή από κάθε μέλος της και είναι ανάλογη με την ποιότητα της εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, τον δημιουργικό χαρακτήρα, την αναλυτική και συνθετική ικανότητα των μαθητών/-τριών, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπο παρουσίασης.

στ. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του/της μαθητή/-τριας σε σχολικές δραστηριότητες (ανάληψη εκπόνησης εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κ.τ.λ.), αλλά και γενικότερα σε θέματα σχετικά με το μάθημα.

ζ. Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

η. Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του/της μαθητή/-τριας, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις εργασίες και τις δραστηριότητές του/της.

Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων

1. Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. διακρίνονται σε:

α. Γενικής Παιδείας,
β. Προσανατολισμού και
γ. Επιλογής.

2. Τα μαθήματα της Β΄ τάξης διακρίνονται σε:

α. Γενικής Παιδείας και
β. Τεχνολογικά – Επαγγελματικά (μαθήματα Τομέα).

3. Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης διακρίνονται σε:

α. Γενικής Παιδείας και
β. Ειδικότητας.

4. Tα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους είναι: :

α. Το μάθημα «Μαθηματικά» των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων ημερησίου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο κλάδους: i) Άλγεβρα και ii) Γεωμετρία.

β. Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Α΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε τρεις κλάδους: i) Φυσική, ii) Χημεία και iii) Βιολογία.

γ. Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Α΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., των Β΄ τάξεων ημερησίου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο κλάδους: i) Φυσική και ii) Χημεία.

5. Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας χαρακτηρίζονται ως:

α. θεωρητικά
β. εργαστηριακά
γ. σχεδιαστικά
δ. μικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).

6. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών κατά τις προαγωγικές εξετάσεις τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α. Γραπτώς εξεταζόμενα (είναι όλα τα μαθήματα εκτός από τα παρακάτω αναφερόμενα ως μη εξεταζόμενα) και

β. Μη εξεταζόμενα, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

α. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (μάθημα Προσανατολισμού)

β. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας (μάθημα Προσανατολισμού)

γ. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (μάθημα Προσανατολισμού)

δ. Αγωγή Υγείας (μάθημα Επιλογής)

ε. Φυσική Αγωγή

στ.Τα αμιγώς εργαστηριακά μαθήματα Τομέων

ζ. Το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων Τομέων

7. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών κατά τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής, και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α. Γραπτώς εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

α. Νέα Ελληνικά

β. Άλγεβρα

γ. τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας και

δ. τα σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας και

β. Μη εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

α. Γεωμετρία

β. Φυσική

γ. Χημεία

δ. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ε. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

στ. Φυσική Αγωγή

ζ. Τα εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Άρθρο 3
Διαγνωστική αξιολόγηση

1. Από το σχολικό έτος 2018-2019, στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα και κλάδους μαθημάτων «Νέα Ελληνικά», «Άλγεβρα», «Γεωμετρία», «Φυσική», «Χημεία» και «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)». Στις επόμενες τάξεις, οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών μόνο σε μαθήματα στα οποία κρίνονται αναγκαίες.

2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι:

α. Να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές/-τριες διερευνώντας εάν και σε ποιον βαθμό διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, σε σχέση με την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή και να επισημάνουν τυχόν γνωσιακά κενά και μαθησιακές δυσκολίες τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν την προετοιμασία και την οργάνωση της διδασκαλίας τους.

β. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμασιών δύνανται να συνεκτιμηθούν από τον/την εκπαιδευτικό και κατά τον σχεδιασμό ωρολογίου προγράμματος (ώρες διδασκαλίας και διδασκόμενα μαθήματα) στην περίπτωση εφαρμογής πρόσθετης διδακτικής στήριξης ή ενισχυτικής διδασκαλίας. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθεί σχετική εισήγηση του/της εκπαιδευτικού προς τον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος και αποφασίζει επ’ αυτής.

3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες, όπως προβλέπεται για κάθε μάθημα από τις οικείες διατάξεις και τις σχετικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων/-ουσών σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών/-τριών.

5. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας.

6. Στην αρχή του σχολικού έτους, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας του ΕΠΑ.Λ., γίνεται ενημέρωση των μαθητών/-τριών και των κηδεμόνων τους για τον σκοπό και τον ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης.

7. Για την επίδοση των μαθητών/-τριών στις διαγνωστικές δοκιμασίες, ενημερώνονται οι κηδεμόνες κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο. Όπου στο παρόν αναφέρεται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/-τριας, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών/-τριών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 4
Γενικές οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του τετραμήνου

1. Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο.

2. Σε κάθε τετράμηνο, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε κλάδο. Στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή/-τριας (Α.Δ.Μ.) καταχωρίζεται ξεχωριστός Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) για κάθε κλάδο, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ) του μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. των κλάδων του. (Ο Π.Β.Τ. του μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 23).

3. Σε κάθε τετράμηνο, τα μικτά μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή/-τριας (Α.Δ.Μ.) καταχωρίζεται ξεχωριστός Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) για κάθε μέρος, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) του μικτού μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. των δύο μερών του. Ο Π.Β.Τ. του μικτού μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μικτού μαθήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 23.

Άρθρο 5
Βαθμολογική Κλίμακα

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών/-τριών σε Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών/-τριών σε όλα τα μαθήματα είναι 0−20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:

Κακώς 0−5

Ανεπαρκώς 5,1 − 9,4

Σχεδόν καλώς 9,5 − 13

Καλώς 13,1 − 16

Λίαν καλώς 16,1 − 18

Άριστα 18,1 − 20

2. Οι Προφορικοί Βαθμοί Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) δίνονται σε ακέραιους αριθμούς.

3. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, η βαθμολόγηση των γραπτών, των προαγωγικών, των απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0−100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0−20 και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτείται.

4. Ο Μ.Ο. των Προφορικών Βαθμών Τετραμήνων (Π.Β.Τ.) αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.) σε κάθε μάθημα και δίδεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτείται. 5. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) σε κάθε μάθημα δίδεται με προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτείται.

Άρθρο 6
Τρόπος αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του τετραμήνου

Ι. Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα όλων των τάξεων και Μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης (Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά), Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ)

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με την ενότητα «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων» της παρούσας εγκυκλίου, έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις, ο/η εκπαιδευτικός συνεκτιμά:

α. τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,

β. την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ. τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,

δ. την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες,

ε. τις δημιουργικές εργασίες των μαθητών/-τριών, σε προαιρετική βάση,

στ. τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή/-τριας, όπου αυτός τηρείται.

Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παραγράφου I της παρούσας ενότητας, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

ΙΙ. Μη εξεταζόμενα μαθήματα

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με την ενότητα «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων» της παρούσας εγκυκλίου, έχουν χαρακτηριστεί ως μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» (μάθημα Προσανατολισμού)

Για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε μαθητή/-τριας λαμβάνονται υπόψη:

α. Η επίδοση της ομάδας. Οι ομαδικές εργασίες αξιολογούνται ως προς τη γραπτή εργασία, το τελικό προϊόν, την παρουσίαση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ενδεικτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

α. γραπτή εργασία: ο σκοπός της έρευνας/ερευνητικά ερωτήματα, το θεωρητικό μέρος/ πληροφορίες, η περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, οι πηγές, η καλαισθησία των παραδοτέων εργασιών, η ορθή χρήση του λόγου,

β. τελικό προϊόν: τα κριτήρια καθορίζονται από τις ομάδες σε συνεργασία με τον/τη διδάσκοντα/-ουσα,

γ. διαδικασία: πραγματοποίηση σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράμματος, συνεργασία και συμμετοχή όλων των μελών στις εργασίες, στοιχεία πρωτοτυπίας/επεκτάσεις,

δ. παρουσίαση: παρουσίαση όλων των σταδίων της ερευνητικής εργασίας, συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση, πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις του κοινού.

β. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/-τριας στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ατομική συμβολή στις ομαδικές εργασίες.

γ. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/-τριας στην παρουσίαση των εργασιών.

2. «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» (μάθημα Προσανατολισμού)

Για την αξιολόγηση, ο/η διδάσκων/-ουσα συνεκτιμά:

α. τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,

β. την προφορική εξέταση, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ. τις εργασίες που υλοποιούν στο σπίτι ή στο σχολείο.

Οι εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Τετράμηνο:
Δημιουργία Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του/της μαθητή/-τριας (ατομική εργασία). Ο Ατομικός Φάκελος μαθητή/-τριας δημιουργείται, οργανώνεται και ενημερώνεται από τον ίδιο τον/τη μαθητή/-τρια με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, ενώ φυλάσσεται και διατηρείται με ευθύνη του/της κατόχου του/της. Είναι σκόπιμο να περιλαμβάνει: ημερολόγιο προσωπικής πορείας - εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημένων εργασιών κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος του Σ.Ε.Π., ατομικά και ομαδικά επιτεύγματα - διακρίσεις του/της μαθητή/-τριας, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα κ.λπ. Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία που συνδέουν τον Σ.Ε.Π. με το περιβάλλον εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία.

Β΄ Τετράμηνο:
Ο/η διδάσκων/-ουσα δύναται να επιλέξει σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες ένα από τα κάτωθι:

α. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου εξέλιξης μαθητή/-τριας με μία (1) ατομική εργασία, που εκπονείται στο σπίτι και όχι στο σχολείο. Η εργασία θα είναι γραπτή, έκτασης 2.000-3.000 λέξεων. Το θέμα θα πρέπει να αφορά στη σύνδεση του Σ.Ε.Π. με το περιβάλλον εργασίας ή τη σύνδεση του περιβάλλοντος εργασίας με την ασφάλεια και υγεία.

β. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου μαθητή/-τριας με την παρουσίαση μιας επαγγελματικής μονογραφίας (ατομική εργασία). Η επαγγελματική μονογραφία είναι η συστηματική παρουσίαση επαγγελματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ενίοτε σε μια μικρή ομάδα συναφών επαγγελμάτων. Η εν λόγω μονογραφία μπορεί να περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Μέρος 1ο

α. Εισαγωγή: Σύντομη εισαγωγική παρουσίαση- περιγραφή επαγγέλματος (στοιχεία, τα οποία δίνουν μια πρώτη, γενική ιδέα για το επάγγελμα),

β. ιστορική θεώρηση της εξέλιξης του επαγγέλματος (το στίγμα του επαγγέλματος στο χώρο και στο χρόνο),

γ. κοινωνική προσφορά του επαγγέλματος, παραδοσιακές μορφές- σύγχρονες εξειδικεύσεις.

Μέρος 2ο

Ανάλυση επαγγέλματος, φύση και περιεχόμενο. Αυτός ο θεματικός άξονας μπορεί να συμπεριλάβει:

α. τα τυπικά προσόντα-τρόπους εισόδου στο επάγγελμα,

β. την περιγραφή απαραίτητων σπουδών,

γ. την περιγραφή του επαγγελματικού αντικειμένου και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων,

δ. τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες (τι είναι ικανός/ή να κάνει ο/η επαγγελματίας),

ε. τα στοιχεία προσωπικότητας του/της επαγγελματία,

στ. τις εργασιακές συνθήκες (ωράριο, αποδοχές, μονιμότητα, είδος απασχόλησης κ.ά.),

ζ. τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την άσκησή του,

η. τα μέτρα υγείας και ασφάλειας,

θ. τους χώρους επαγγελματικής απορρόφησης,

ι. τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος,

ια. την υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας

ιβ. το δυναμικό επαγγέλματος,

ιγ. τις μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης,

ιδ. τις πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης για το επάγγελμα (επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις, αρμόδιες υπηρεσίες, τα επιστημονικά επαγγελματικά έντυπα και βιβλία για την ειδικότητα αυτή κ.ά.).

Μέρος 3ο

Παραρτήματα: Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις επαγγελματιών, πληροφοριακό υλικό ενώσεων, θεσμικό πλαίσιο κ.ά.

3. «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.) (μάθημα Προσανατολισμού)

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί, στους/στις οποίους/-ες έχει ανατεθεί η εφαρμογή της Ζ.Δ.Δ., ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη θεματική περιοχή ή τις θεματικές περιοχές που επιθυμούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος. Στη συνέχεια, συγκροτούνται οι ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών. Μετά τη συγκρότηση των ομάδων, οριστικοποιείται το θέμα από τον/την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες, καθορίζονται οι στόχοι και οργανώνεται η πορεία εργασίας. Κατά τον τελευταίο μήνα του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται οι παρουσιάσεις και κατατίθενται στον Σύλλογο Διδασκόντων τα παραδοτέα (κατασκευές, τέχνημα, φωτογραφίες, βίντεο, λεύκωμα κ.ά.).

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει στη συνεργατική προσέγγιση της μάθησης, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης, καθώς και στην αξιοποίηση των κλίσεων των μαθητών/-τριών, ο βαθμός για το εν λόγω μάθημα προκύπτει από την αποτίμηση των παρακάτω κριτηρίων, που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις που αναπτύσσονται καθώς και της προσπάθειας που καταβάλλει ο/η μαθητής/-τρια.

Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

α. Η συμβολή στη διαμόρφωση του θέματος και στον προσδιορισμό του σκοπού του (αποτίμηση της αξίας και κρισιμότητας του θέματος για τους/τις μαθητές/-τριες ή το κοινό στο οποίο απευθύνεται).

β. Η ενεργός συμμετοχή στην αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων.

γ. Η συμβολή στην επιλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που είναι κατάλληλες για έναν ειδικό σκοπό ή κοινό και στην αιτιολόγηση αυτής της επιλογής.

δ. Η μεθοδικότητα και η συμβολή στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διεκπεραίωσης της δραστηριότητας.

ε. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.

στ. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.

ζ. Η συνεργατικότητα - ομαδικότητα.

η. Η γενικότερη συμμετοχή στην πορεία υλοποίησης και παρουσίασης της δραστηριότητας και των παραδοτέων.

θ. Η συμβολή στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρουσίασης της δραστηριότητας ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

ι. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο τα μέλη της ομάδας να ορίσουν από την αρχή της δραστηριότητας πρόσθετα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης και να συμβάλουν στην ατομική τους αξιολόγηση με τη συμπλήρωση ενός δελτίου αυτοαξιολόγησης που θα περιλαμβάνει κριτήρια, όπως τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει και να ενισχύει τα θετικά σημεία της δράσης κάθε μαθητή/-τριας.

4. «Αγωγή Υγείας» (μάθημα Επιλογής)

Για τo μάθημα «Αγωγή Υγείας» θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μίας για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου που ανατίθεται στους/στις μαθητές/-τριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους/τις μαθητές/-τριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/-τρια ή ομάδα μαθητών/-τριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο/η διδάσκων/-ουσα και παραδίδεται πριν τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/-τριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

α. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.

β. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.

γ. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα.

δ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.

5. «Φυσική Αγωγή» (μάθημα Γενικής Παιδείας)

Για το μάθημα «Φυσική Αγωγή» η βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται ακολούθως έχει σημασία, διότι ο/η μαθητής/-τρια δεν επιδεικνύει μόνο μια ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος, συμμετοχή κ.λπ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνικούς κ.ά.), πρόσθετα στοιχεία συνεκτιμώνται θετικά, τόσο για να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-τριες που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές/-τριες καλούνται να αποκτήσουν επίσης αθλητική κουλτούρα και να αναπτύξουν αθλητικές-κινητικές δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορούν να συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.

Στο ΕΠΑ.Λ. η βαθμολογία θα διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν οι μαθητές/-τριες και κατά 50% από τα λοιπά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμμετοχή κ.ά.). Συμπερασματικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής είναι:

1 Άθλημα ή Κινητική Δραστηριότητα Επιλογής: 50% με άριστα 10 βαθμοί
2 Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% με άριστα 10 βαθμοί
  Σύνολο: 100% με άριστα 20 βαθμοί

Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/-είσες μαθητές/-τριες, η βαθμολογία θα διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.

6. Μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων που χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά και εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων δίνεται έμφαση στην επίτευξη των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

α. Ο βαθμός εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο.

β. Ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/-τρια έχει τηρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου, έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον.

γ. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.

δ. Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/-τριας.

ε. Ο βαθμός αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), όπου αυτό είναι εφικτό.

Για την εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης ο/η μαθητής/-τρια υποβοηθείται από σχετικά Φύλλα Έργου τα οποία συντάσσονται και μοιράζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας.

Η αξιολόγηση κάθε εργαστηριακής άσκησης γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του/της μαθητή/-τριας από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες.

Τα αποτελέσματα της παρατήρησης καταγράφονται και διατηρούνται σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου για κάθε μαθητή/-τρια.

Ειδικότερες οδηγίες αξιολόγησης παρέχονται για τα ακόλουθα μαθήματα.

6.1. Στο μάθημα «Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος (ξυλότυποι, σχεδιαστικά θέματα συγκοινωνιακών έργων κ.λπ.). Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα προβλέπονται για το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» .

6.2. Στα μαθήματα:
α. «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
β. «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ» της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»
γ. «Ψηφιακή Σχεδίαση» της ειδικότητας Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων,
δ. «Σχέδιο Ηλεκτρολογικό–Ηλεκτρονικό και με Η/Υ» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» και «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (μόνο για το σχολικό έτος 2017-18)
οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ.

Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

6.3 Στο μάθημα «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου - Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ» της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού»:

α. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών ασκήσεων στις «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου» δίνεται έμφαση στην επίτευξη των προβλεπόμενων από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα εξής:

α. Ο βαθμός εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο.

β. Ο βαθμός στον οποίο ο/η μαθητής/-τρια έχει τηρήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου, έχει εφαρμόσει κανονισμούς υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του/της και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον.

γ. Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποίησε κατάλληλα εργαλεία, όργανα, μηχανήματα και υλικά.

δ. Η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος της εργασίας κάθε μαθητή/-τριας.

ε. Ο βαθμός αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), όπου αυτό είναι εφικτό.

Για την εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης ο/η μαθητής/-τρια υποβοηθείται από σχετικά Φύλλα Έργου τα οποία συντάσσονται και μοιράζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στην αρχή κάθε εργαστηριακής ενότητας.

Η αξιολόγηση κάθε εργαστηριακής άσκησης γίνεται συμπληρωματικά με τη μέθοδο της συστηματικής και αντικειμενικής παρατήρησης του/της μαθητή/-τριας από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες.

Τα αποτελέσματα της παρατήρησης καταγράφονται και διατηρούνται σε πίνακα/φόρμα εργαστηριακής προόδου για κάθε μαθητή/-τρια.

β. Για την αξιολόγηση του «Μηχανολογικού Σχεδίου με Η/Υ» οι μαθητές/-τριες σχεδιάζουν με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις, απλή κατασκευή ή τμήμα της, με πιθανό εξοπλισμό, στοιχεία συμβολισμών κ.λπ. Ο τρόπος παράστασης του θέματος είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), ή συνδυασμός αυτών. Δίνεται σε αντίγραφο, με τη μορφή σκαριφήματος, ή σχεδίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, οδηγίες κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:
α. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες),
β. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες),
γ.- η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες),
δ. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες),

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

γ. Στην τελική βαθμολογία του μαθήματος συνυπολογίζεται η απόδοση του/της μαθητή/-τριας στις «Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου» και στο «Μηχανολογικό σχέδιο με Η/Υ».

6.4 Στο μάθημα «Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης» της ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης (Γ’ Τάξη), ζητείται από τους/τις μαθητές/-τριες να «μεταφέρουν» με ψηφιακό τρόπο στην οθόνη του Η/Υ αντίγραφο σκαριφήματος από παραδοσιακό κτήριο, εκκλησία, μικρό αρχαίο μνημείο ή ό,τι άλλο κρίνεται ότι ανήκει μέσα στο πλαίσιο της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα σχεδιαστικά προγράμματα. Στο σκαρίφημα (το οποίο κρίνεται σκόπιμο να είναι απλοποιημένο, ώστε να ανταποκρίνεται στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών/-τριών) αποδίδονται με ευκρίνεια οι βασικές διαστάσεις, τα ύψη των τομών και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες που κρίνονται απαραίτητες για την συνολική απόδοσή του. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης στα παραπάνω μαθήματα είναι:

α. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες),

β. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες),

γ. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες),

δ. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες)

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

6.5. Στο μάθημα «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, οι μαθητές/-τριες καλούνται να εφαρμόσουν τις πρακτικές δεξιότητες ψηφιακής σχεδίασης που διδάχθηκαν. Το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική πρόταση, και συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του προς σχεδίαση θέματος. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης στα παραπάνω μαθήματα είναι:

α. η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες),

β. η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες),

γ. η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες),

δ. ο βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες)

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

6.6. Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων:
«Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών» του Τομέα Μηχανολογίας,
«Σχέδιο Ειδικότητας» της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας και Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»,
«Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού» της ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού»,
«Στοιχεία Μηχανολογικού – Ναυπηγικού Σχεδίου» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
είναι:

α. η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), (35 μονάδες),

β. η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.), (30 μονάδες),

γ. η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.), (25 μονάδες),
δ. η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, (10 μονάδες).

Άρθρο 7
Ενδιάμεσες Προφορικές, Πρακτικές και Γραπτές Εξετάσεις

1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητριών/-τών ελέγχεται με προφορική ή πρακτική εξέταση, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων ή την ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Οι προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενες/-οι μαθήτριες/-τές βαθμολογούνται για τις επιδόσεις τους σε κάθε εξέταση και η επίδοσή τους συνεκτιμάται στον προφορικό βαθμό του τετραμήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν να δίνονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Ι.Ε.Π..

2. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητριών/-τών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

α. Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητριών/-τών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας θα πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να είναι εφικτό να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε σχετικά παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση της/του εκπαιδευτικού.

β. Ειδικά για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και διεξάγεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητριών/-τών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας ορίζεται ως δίωρη.

Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και γενικότερα η πρόοδος των μαθητριών/-τών. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, οι εν λόγω υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες που αφορούν στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα δύνανται να πραγματοποιηθούν στο Β΄ τετράμηνο.

γ. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας, όπως έχουν οριστεί στο άρθρο 2 του παρόντος, (εκτός του μαθήματος «Φυσική Αγωγή»), διενεργείται υποχρεωτικά από μία σε κάθε τετράμηνο γραπτή δοκιμασία.
Στην περίπτωση των εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους των μικτών μαθημάτων διενεργείται υποχρεωτικά από μία, σε κάθε τετράμηνο, εξέταση προφορική ή γραπτή ή πρακτική ή συνδυασμός αυτών, έτσι όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υποπερίπτ. ε, της περίπτ. 2 της παρ. 9α του άρθρου 16 του παρόντος.

Άρθρο 8
Δημιουργικές Εργασίες

Οι Δημιουργικές Εργασίες είναι προαιρετικές, έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του/της μαθητή/-τριας και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Μπορούν να είναι είτε ομαδικές είτε ατομικές, να έχουν τη μορφή ενός τεχνολογικού έργου ή μικρής πραγματείας, ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών/-τριών ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των Δημιουργικών Εργασιών δίνονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες στους/στις μαθητές/-τριες ή προτείνονται από αυτούς και εγκρίνονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες. Το Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνει ενδεικτικές προτάσεις Δημιουργικών Εργασιών στις οδηγίες διδασκαλίας που αποστέλλει στα σχολεία. Οι Δημιουργικές Εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορεί να εκτίθενται ή να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη μορφή) ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο ο Σύλλογος Διδασκόντων και αποτιμώνται μόνο θετικά ως προς την επίδοση των μαθητών/-τριών.

Άρθρο 9
Φάκελος Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων μαθητριών/μαθητών

1. Σε κάθε ΕΠΑ.Λ., και σε χώρο που καθορίζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή, τηρείται με ευθύνη της/του υπεύθυνης/-ου εκπαιδευτικού κάθε τμήματος ή τάξης, Φάκελος Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων των μαθητριών/-τών. Ο Φάκελος δημιουργείται, οργανώνεται και ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της/του μαθήτριας/τη από την/τον ίδια/-ο την/τον μαθήτρια/τη με τη βοήθεια της/του υπεύθυνης/-ου εκπαιδευτικού. Στον Φάκελο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών και τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως:

α. εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί η/ο μαθήτρια/-τής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, (π.χ. Δημιουργικές Εργασίες),

β. αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει,

γ. αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, επιχειρηματικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντι-κούς, επιχειρηματικούς και αθλητικούς φορείς εγνωσμένου κύρους,

δ. ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, που εκπονούνται από τις/τους μαθήτριες/-τές και σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.,

ε. λοιπά στοιχεία (π.χ. προτάσεις σχετικά με τα μαθήματα).

Κάθε μαθήτρια/-τής που επιθυμεί να εντάξει στον φάκελό της/του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στην/στον υπεύθυνη/ο εκπαιδευτικό (τμήματος ή τάξης).

2. Στον Φάκελο Εκπαιδευτικών Επιδόσεων και Δραστηριοτήτων κάθε μαθήτριας/-τή είναι δυνατό να εντάσσονται και στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης της επίδοσής τους. Όλες/-οι οι διδάσκουσες/-οντες κάθε τμήματος υποχρεούνται, πριν από την κατάθεση της προφορικής βαθμολογίας, να εξετάσουν και το περιεχόμενο του Φακέλου της/του μαθήτριας/-τή, όπου αυτός τηρείται, και να το συνεκτιμήσουν στη βαθμολόγηση.

3. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητριών/-τών, αλλά και η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκουσών/διδασκόντων και διδασκομένων και η παροχή έμμεσα στη/στον μαθήτρια/-τή της δυνατότητας συμμετοχής της/του, μέσω της αυτοαξιολόγησης, στη βελτίωση της διδακτικής πράξης.

4. Κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με την τήρηση των Φακέλων και την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών, καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Άρθρο 10
Λοιπά θέματα βαθμολόγησης ανά τετράμηνο

1. Για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκουσες/-ντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητριών/-τών.

2. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα «Θρησκευτικά» και «Φυσική Αγωγή» για τις/τους μαθήτριες/-τές και που έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

3. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στη/στον Διευθύντρια/-ντή του σχολείου ονομαστική κατάσταση βαθμολογίας για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά.

4. Αν από την ονομαστική κατάσταση της βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθήτριας/-τή, η/ο διδάσκουσα/-ων δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση.

5. Με ευθύνη της/του Διευθύντριας/-ντή του σχολείου και της/του διδάσκουσας/-ντος εκπαιδευτικού, η προφορική βαθμολογία των μαθητριών/-τών καταχωρίζεται αμελλητί μετά από έλεγχο και αντιπαραβολή στο Α.Δ.Μ. και στο προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης, η οποία διαπιστώνεται με ειδική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, επαρκώς αιτιολογημένη, και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

6. Μαθήτρια/-τής που δεν παραδίδει (υποχρεωτική) ατομική εργασία που της/του έχει ανατεθεί βαθμολογείται στην εργασία αυτή με τον κατώτερο βαθμό «κακώς», μηδέν (0).

Άρθρο 11
Κοινοποίηση προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητριών/-τών και οι ενήλικες/οι μαθήτριες/-τές για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου της/του μαθήτριας/-τή.

2. Με ευθύνη της/του Διευθύντριας/-ντή και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την πρόοδο των μαθητριών/-τών.

3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθύντριας/-ντή και διδασκουσών/-όντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα, κοινή για όλες/-ους τις/τους εκπαιδευτικούς στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητριών/-τών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, στους γονείς/κηδεμόνες μέσω των μαθητριών/-τών.

4. Οι κηδεμόνες των μαθητριών/-τών δικαιούνται να ενημερώνονται από τις/τους διδάσκουσες/-οντες κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διδάσκουσες/-οντες επιδεικνύουν τα γραπτά ή άλλα έργα των μαθητριών/-τών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους.

5. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στις/στους ενήλικες/-ους μαθήτριες/-τές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητριών/-τών του τμήματος για κάθε μάθημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων

Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου και διενεργούνται με ευθύνη της/του Διευθύντριας/-ντή και των διδασκουσών/-όντων. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθήτριες/-τές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις κάθε μαθήματος είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν με τη χορήγηση των θεμάτων στις/στους εξεταζόμενες/-ους. Ειδικά για τα μαθήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Σχεδιαστικά και για το μάθημα «Νέα Ελληνικά», η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Άρθρο 13
Εξεταστέα ύλη μαθημάτων

1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τη/τον διδάσκουσα/-οντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή και γνωστοποιείται στις/στους μαθήτριες/-τές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

2. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από την/τον εισηγήτρια/-τή εκπαιδευτικό και θεωρείται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή.

Άρθρο 14
Θέματα των εξετάσεων

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης) και ασκήσεις, οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τα καθορισμένα από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα ερωτήματα των θεμάτων διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:

α. η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
β. η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
γ. η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
δ. η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
ε. η αξιολόγηση δεδομένων
στ. η συνδυαστική σκέψη
ζ. ο έλεγχος της ικανότητας των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

2. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων διατυπώνονται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε κάθε τάξη του Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης και συνυπογράφονται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ..

3. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Τα θέματα είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων και διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθήτριες/-τές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

4. Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαρύτητα σε σχέση με τον τελικό βαθμό.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μία από αυτές.

Άρθρο 15
Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές,
προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Νέα Ελληνικά

1.1. Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ., η οποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες δύο (2) κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους, σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό, μη διδαγμένο (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι αδίδακτο, ποιητικό ή πεζό, (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Τα δύο κείμενα συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις (3) δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:

α) οι δύο πρώτες αφορούν στην κατανόηση του κειμένου και στην προσέγγιση της γλώσσας του και βαθμολογούνται η καθεμιά με 15 μονάδες

β) η τρίτη αφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου και βαθμολογείται με 20 μονάδες.

Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται με 60 (4Χ15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου με 40 (2Χ20) μονάδες. Οι δραστηριότητες που αφορούν στην κατανόηση του κειμένου και στην προσέγγιση της γλώσσας του και που είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν υποερωτήματα οι μονάδες επιμερίζονται αναλόγως.

1.2. Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας καλούνται οι μαθητές/-τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Με την πρώτη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

αα. να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν κάποια από τα παρακάτω στοιχεία: τις πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει, τις θέσεις που υποστηρίζει, τη σχέση του βασικού μηνύματος του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται στο κείμενο (με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου) ή/και

ββ. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το νόημα μέρους του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών:

α. είτε να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου

β. είτε να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις-φράσεις που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία του κειμένου

γ. είτε να αποδίδουν με πλαγιότιτλους το νόημα των παραγράφων ή ενοτήτων του κειμένου

δ. είτε να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή και ολόκληρο το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματική μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας και να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα

ε. είτε να ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου με βάση τα κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.

γ. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά στην παραγωγή λόγου, με την οποία ζητείται από τους μαθητές/-τριες να συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το αρχικό κείμενο. Η έκταση της ανάπτυξης αυτής καθορίζεται κατά προσέγγιση, χωρίς να υπερβαίνει τις 200-250 λέξεις.

1.3. Στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας καλούνται οι μαθητές/-τριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

α. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στην ανάγνωση-κατανόηση του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών

α. είτε να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες, που απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή τους με στοιχεία του κειμένου

β. είτε να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με βάση τα δεδομένα του κειμένου

γ. είτε να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο κ.λπ.

β. Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά στην προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών

α. είτε να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το λέει το κείμενο και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής γραφής,

β. είτε να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.),

γ. είτε να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα–τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.

γ. Η τρίτη δραστηριότητα αφορά σε ερμηνεία και παραγωγή λόγου, με την οποία προτείνεται στους μαθητές/-τριες ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης και ένα θέμα δημιουργικής γραφής και κάθε μαθητής/-τρια επιλέγει ένα από τα δύο.

Στην πρώτη περίπτωση (θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης) ζητείται από τους μαθητές/-τριες να αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που αναδεικνύονται στο κείμενο, να τις συγκρίνουν με αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ.

Στη δεύτερη περίπτωση (θέμα δημιουργικής γραφής) ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να μετασχηματίζουν το αρχικό κείμενο

α. είτε σε επίπεδο μορφής με τη χρήση άλλων αφηγηματικών και ποιητικών τεχνικών τις οποίες καλούνται να αξιοποιήσουν (είτε να αναδιηγηθούν τμήμα της ιστορίας από την οπτική γωνία συγκεκριμένου ήρωα με μορφή ημερολογίου, επιστολής κ.τ.λ. είτε να τροποποιήσουν αρχικό κείμενο με την αλλαγή οπτικής γωνίας στην αφήγηση ή του τέλους στην ιστορία, με τη δημιουργία διαλόγων, την εισαγωγή στοιχείων περιγραφής ή οπτικών, ακουστικών και άλλων εικόνων, με την απόδοση ενός παραδοσιακού ποιήματος σε ελεύθερο στίχο κ.ά. )

β. είτε σε επίπεδο περιεχομένου με τη σύνταξη νέου κειμένου στο οποίο οι μαθητές/-τριες εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους το οποίο καλούνται να γράψουν.

Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.

2. Μαθηματικά: Άλγεβρα - Γεωμετρία

Οι γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα «Άλγεβρα» και «Γεωμετρία» γίνονται ως εξής:

2.1. Στους/στις μαθητές/-τριες δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η γνώση εννοιών και ορολογίας, η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της μαθητή/-τριας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.

2.2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες διαρθρώνονται ως εξής:

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού - Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. Στο δεύτερο μέρος ζητείται η απόδειξη μίας απλής πρότασης (ιδιότητας, λήμματος, θεωρήματος ή πορίσματος), που είναι αποδεδειγμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που είναι εφαρμογή ορισμών, αλγορίθμων ή προτάσεων (ιδιοτήτων, θεωρημάτων, πορισμάτων).

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση που απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών και αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών.

δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/τη μαθητή/-τρια ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής του.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα μπορούν να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον/τη μαθητή/-τρια στη λύση.

2.3. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

3. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

α. Φυσική

Για τον κλάδο «Φυσική» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις θεωρίας κλειστού τύπου, οι οποίες εστιάζουν σε κεντρικές και θεμελιώδεις αναπαραστάσεις του περιεχομένου του μαθήματος και είναι κατανεμημένες σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, που μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοικτού τύπου, οπότε οι μαθητές/-τριες πρέπει να αναπτύξουν την απάντησή τους ή κλειστού τύπου, με την επιπλέον απαίτηση οι μαθητές/-τριες να αιτιολογούν την αντίστοιχη επιλογή τους. Το θέμα ελέγχει αποδείξεις θεωρίας ή/και την κριτική σκέψη των μαθητών/-τριών ή/και τις ικανότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μια άσκηση με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα. Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων καθώς και η λογική ακολουθία των γνώσεων που οδηγεί στην επίλυσή της.

γ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα. Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων και επιπλέον η ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα, η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

β. Χημεία

Για τον κλάδο «Χημεία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως εξής:

α. Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις θεωρίας κλειστού τύπου, οι οποίες εστιάζουν σε κεντρικές και θεμελιώδεις αναπαραστάσεις του περιεχομένου του μαθήματος και είναι κατανεμημένες σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, που μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι ανοικτού τύπου, οπότε οι μαθητές/-τριες πρέπει να αναπτύξουν την απάντησή τους ή κλειστού τύπου, με την επιπλέον απαίτηση οι μαθητές/-τριες να αιτιολογούν την αντίστοιχη επιλογή τους. Το θέμα ελέγχει αποδείξεις θεωρίας ή/και την κριτική σκέψη των μαθητών/-τριών ή/και τις ικανότητες που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από μια άσκηση με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα. Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων καθώς και η λογική ακολουθία των γνώσεων που οδηγεί στην επίλυσή της.

δ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα με τρία (3) ή τέσσερα (4) επιμέρους ερωτήματα Ελέγχεται η μάθηση εννοιών, τύπων, θεωριών, αρχών και νόμων και επιπλέον η ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες και στο δεύτερο θέμα, η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με δεκατρείς (13) μονάδες. Στο τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

γ. Βιολογία

Στον κλάδο «Βιολογία» του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» οι μαθητές/-τριες εξετάζονται σε τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, καθένα από τα οποία βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) μονάδες και έχουν τον ακόλουθο σκοπό, περιεχόμενο και μορφή:

Θέμα Α: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας ανάκλησης γνώσεων και του βαθμού κατανόησης βιολογικών φαινομένων, δομών και διαδικασιών σε ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό τμήμα της διδακτέας ύλης. Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους, αντιστοίχισης, διαζευκτικής απάντησης, συμπλήρωσης κενού κ.ά.. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

Θέμα Β: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του/της μαθητή/-τριας να ανακαλεί γνώσεις και να παρουσιάζει βιολογικές έννοιες, δομές και διαδικασίες με σαφήνεια και πληρότητα. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα τα οποία δύνανται να περιέχουν ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου (π.χ. ερωτήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού κ.ά.). Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα.

Θέμα Γ: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του/της μαθητή/-τριας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες για την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε εικόνες, γραφήματα και κείμενα και την εξαγωγή συμπερασμάτων διατυπωμένων με πληρότητα και σαφήνεια. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνει μια απεικόνιση ( εικόνα, γραφική παράσταση κ.λπ.) και επεξηγηματικό κείμενο που αναφέρεται σε μια βιολογική δομή ή σε ένα βιολογικό φαινόμενο. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα.

Θέμα Δ: Σκοπός του θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του/της μαθητή/-τριας να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε από ποικίλες περιοχές της διδακτέας ύλης για τη διερεύνηση και ερμηνεία καταστάσεων, την επίλυση προβλημάτων που άπτονται των εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή και για τη λύση ασκήσεων εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία. Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.

4. Πολιτική Παιδεία

Για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α΄ τάξης Ημερήσιου και της Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση με πέντε (5) υποερωτήματα σωστού - λάθους (5Χ3=15 μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που κάθε μία βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες (5Χ2=10 μονάδες).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

β. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/-τριες. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες

 

5. Ιστορία

Η αξιολόγηση στο μάθημα της Ιστορίας πραγματοποιείται με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξινομούνται σε δύο (2) ομάδες:

5.1. Στην ομάδα Α ́ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριών (χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):

α. Tο πρώτο θέμα περιλαμβάνει:

α. ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα (10) μονάδες
β. εξήγηση δύο (2) ή τριών (3) ιστορικών όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης (2.α) και (2.β) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

5.2. Στην ομάδα Β ́ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/-τριών στη σύνθεση συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ. Προς αποφυγήν επικαλύψεων, τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από την εξεταστέα ύλη με τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά ως προς το γνωστικό τους περιεχόμενο από τις ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α ́ και βαθμολογούνται αθροιστικά με πενήντα (50) μονάδες. Στην περίπτωση αυτής της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμάτων και των δύο (2) ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνονται γραπτώς στους/στις μαθητές/-τριες.

6. Θρησκευτικά

Η γραπτή προαγωγική εξέταση στο μάθημα «Θρησκευτικά» μπορεί να περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων.

Α΄ Ομάδα.

Στην πρώτη ομάδα ενδεικτικοί τύποι ερωτήσεων μπορεί να είναι:

α. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής.

β. Ερώτηση κατάταξης/ταξινόμησης.

γ. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού (σε προτάσεις ή σε ολόκληρη παράγραφο πραγματική από το έντυπο υλικό του μαθήματος ή πρωτότυπη σύνθεση κειμένου).

δ. Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης.

ε. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που απαιτούν τον συνδυασμό απάντησης αντικειμενικού τύπου και ανοικτής περιορισμένης απάντησης.

Θέμα Α1:
Περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5Χ5=25). Όλα τα θέματα είναι κλειστού τύπου και η αξιολόγησή τους είναι αντικειμενική. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του τύπου πολλαπλής επιλογής, ορθής ταξινόμησης/κατάταξης στοιχείων, αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενού, του τύπου διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό - λάθος».

Θέμα Α2:
Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

Β΄ Ομάδα.

Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει δύο (2) θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών για συνθετική και κριτική ανάλυση, όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών.

Με τις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε γνώσεις και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες, ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να κατανοούν, να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να διασυνδέουν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και συνακόλουθα να είναι σε θέση να εκφράζουν κριτικά και να προεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Θέμα Β1:
Περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Θέμα Β2:
Περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Στις ερωτήσεις και των δύο ομάδων μπορούν να δίνονται πηγές πληροφοριών (π.χ. προσιτό κείμενο σε μετάφραση, εικονογραφικά θέματα κ.ά.), εφόσον δεν ελέγχεται η δηλωτική γνώση, για να υλοποιηθούν αποδοτικότερα τα παραπάνω. Στη δεύτερη ομάδα, οι ερωτήσεις ανοικτής και εκτεταμένης ανάπτυξης θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μεσαίας δυσκολίας, εφόσον οι απαντήσεις σε αυτές προϋποθέτουν αναπαραγωγή, επεξεργασία και σύνθεση γνώσεων με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια. Σημειωτέον ότι οι ερωτήσεις απαιτούν απαντήσεις, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους είκοσι (20) στίχους η καθεμία. Η υπέρβαση του ενδεικτικού αυτού ορίου δεν συνεπάγεται αρνητική βαθμολόγηση.

7. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) Γενικής Παιδείας – Αγγλικά Τομέα – Αγγλικά Ειδικότητας

Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται στους/στις μαθητές/-τριες ένα ή περισσότερα διδαγμένα κείμενα στα Αγγλικά, συνολικής έκτασης 180−200 λέξεων, που συνοδεύεται/-ονται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (30 μονάδες).

Θέμα 2α:. Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (20 μονάδες ).

Θέμα 2β: Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (20 μονάδες).

Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθητές/-τριες καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 80-120 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (30 μονάδες).

8. Πληροφορική (Γενικής Παιδείας) και Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Γενικής Παιδείας)

Η γραπτή εξέταση των ανωτέρω μαθημάτων περιλαμβάνει δύο (2) θέματα θεωρίας και δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του, με τη βαθμολογία να κατανέμεται ισότιμα στα τέσσερα θέματα. Ειδικότερα, η βαθμολογία κάθε θέματος μπορεί να κατανέμεται διαφορετικά στα επιμέρους ερωτήματα που το αποτελούν, κατανομή που πρέπει να αναφέρεται στην εκφώνηση των θεμάτων.

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητριών/-τών και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας της/του μαθήτριας/-τή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Τα θέματα πρέπει να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, να περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητριών/-τών και να μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους.

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

α. Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.). Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών/-τριών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.

β. Ο τρόπος παράστασης του αντικειμένου είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

γ. Από τους/τις μαθητές/-τριες ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι τα εξής:

α. Ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.) (40 μονάδες).

β. Ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (20 μονάδες).

γ. Πληρότητα σχεδίασης - ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης (10 μονάδες) - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης (15 μονάδες), που αξιολογείται συνολικά με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

δ. Γενική εικόνα (5 μονάδες).

ε. Οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων (5 μονάδες) - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (5 μονάδες).

Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.

Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας, Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ναυτική Τέχνη

Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

β. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/-τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέματος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

3. Αρχές Οικονομίας

Για το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α. Η Ομάδα Α αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των βασικότερων εννοιών του μαθήματος. Στην εν λόγω ομάδα, οι διδάσκουσες/-οντες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής κ.ά.).

β. Η Ομάδα Β αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθήτριες/τές.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις Ομάδες Α και Β. Η κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ των ερωτήσεων κάθε ομάδας δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης. Η βαρύτητα κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ταυτόχρονα με τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές και γραπτώς.

4. Βασικές Αρχές Σύνθεσης

Στο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» (μάθημα Επιλογής) η γραπτή προαγωγική εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα απαιτούν σύντομες απαντήσεις περιγραφικού τύπου διαβαθμισμένης δυσκολίας. Οι ερωτήσεις, με τις πιθανές υποερωτήσεις κατά την κρίση της/του εκπαιδευτικού, δεν θα υπερβαίνουν τις πέντε (5). Θα ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόηση τους και το άθροισμά τους θα συγκεντρώνει το 50 % της βαθμολογίας. Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων και των υποερωτήσεων καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές γραπτώς.

Για το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας θα δίδεται σχεδιαστική άσκηση που θα συνδυάζει αρκετές παραμέτρους της σύνθεσης, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, με τα εξής κριτήρια:

α. Οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση (5 μονάδες) - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (5 μονάδες)

β. Εφαρμογή των βασικών εννοιών της οπτικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό, (30 μονάδες)

γ. Ποιότητα σχεδίασης (5 μονάδες)

δ. Ολοκλήρωση – γενική εικόνα (5 μονάδες)

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες.

1.1. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ερωτήσεις που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.

1.2. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και 50% στη δεύτερη.

Τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο ώστε να μπορεί να ελέγχονται, κατά το δυνατόν, παράμετροι όπως:
- Η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών/-τριών
- Η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
- Η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
- Η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων
- Η αξιολόγηση δεδομένων
- Η συνδυαστική σκέψη
- Ο έλεγχος της ικανότητας των μαθητών/-τριών να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

2. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων δεν προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση.

3. Μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου

3.1. Γραμμικό Σχέδιο

Στο μάθημα «Γραμμικό Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της ειδικότητας Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής, η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

α. Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.λπ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση της/του διδάσκουσας/-οντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.λπ.). Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ’ αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητριών/-τών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.

β. Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

γ. Από τις/τους μαθήτριες/-τές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι:

α. Η ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ. (40 μονάδες).

β. H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.τ.λ.) (20 μονάδες).

γ. Ο βαθμός ολοκλήρωσης της σχεδίασης και η τελική μορφή παρουσίασης (10 μονάδες) - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, (15 μονάδες), που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε (25) μονάδες.

δ. Η γενική εικόνα του σχεδίου (5 μονάδες).

ε. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονάδες). Συγκεκριμένα: τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων (5 μονάδες), ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης (5 μονάδες).

3.2 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής (Γ’ Τάξη) η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:

α. Το αντικείμενο σχεδίασης είναι απλή κτηριακή κατασκευή ή τμήμα της, με εξοπλισμό, στοιχεία επίπλωσης και συμβολισμούς δομικών και φυσικών στοιχείων.

β. Ο τρόπος παράστασης του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές), αξονομετρικού ή συνδυασμών τους. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου, παρουσιάζεται σε μία ή περισσότερες κλίμακες, με τις απαραίτητες, κατά την κρίση της/του διδάσκουσας/οντα, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις, κ.λπ.) και συνοδεύεται από σύντομη απλή περιγραφή του.

γ. Οι μαθήτριες/-τές εξετάζονται στη σχεδίαση κατόψεων, τομών, όψεων, χρησιμοποιώντας τα προβλεπόμενα όργανα, μέσα και υλικά και ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγηση τους έχουν ως ακολούθως:

α. Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

α. τοποθέτηση − συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών (15 μονάδες),
β. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων (20 μονάδες),
γ. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων (15 μονάδες).

β. Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης) (15 μονάδες),
β. γραμματογραφία (10 μονάδες),
γ. συμβολισμοί, ενδείξεις (5 μονάδες).

γ. Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

δ. Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

3.3. Οικοδομικό Σχέδιο

Στο μάθημα «Οικοδομικό Σχέδιο» του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού το σχεδιαστικό θέμα περιλαμβάνει αντικείμενο - στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος (κάτοψη, όψη, τομή κατοικίας, θεμελίωση, κλίμακα, ξυλότυπος κ.λπ.). Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο».

3.4. Ελεύθερο Σχέδιο

Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών η γραπτή εξέταση θα έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση εκ του φυσικού. Η σύνθεση προτείνεται να αποτελείται από ένα έως τρία αντικείμενα, να είναι απλή και τοποθετημένη σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθήτριες/-τές σχεδιάζουν με ελεύθερο τρόπο και σε συνθήκες φυσικού ή τεχνητού φωτισμού τα αντικείμενα.

Οι μαθήτριες/-τές μπορούν να επιλέξουν:
α. την αποτύπωση των αντικειμένων και
β. την αποτύπωση της σχέσης τους με τον περιβάλλοντα χώρο.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι:
α. η οργάνωση σχεδιαστικής επιφάνειας, δηλαδή η τοποθέτηση του θέματος και η σύνθεσή του (25 μονάδες ).
β. η σχεδιαστική ακρίβεια αναλογιών και αξόνων του θέματος, σχέση των αντικειμένων μεταξύ τους και με το όλο (25 μονάδες ).
γ. η απόδοση των τονικών σχέσεων και των όγκων του θέματος (25 μονάδες).
δ. η γενική εικόνα του θέματος και το προσωπικό ύφος σχεδίου (25 μονάδες ).

3.5. Σχέδιο Κοσμηματοποιίας

Στο μάθημα «Σχέδιο Κοσμηματοποιίας» της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας, η γραπτή εξέταση έχει ως αντικείμενο:

α. Τη σχεδίαση της κάτοψης ενός σετ κοσμημάτων (ή συναφούς θέματος) με συγκεκριμένο θέμα και εμπνευσμένα από ιστορικές περιόδους. Θα γίνει χρήση μεικτής τεχνικής αργυροχρυσοχοΐας (συρματερή, σφυρήλατη, κοκκίδωση, διάτρητη κ.λπ.) και ποικιλία υλικών (μέταλλα λευκά ή κίτρινα, πέτρες, σμάλτο, ξύλο πλεξιγκλάς κ.λπ.) σε κλίμακα 1:1.

β. Τησχεδίαση μιας τουλάχιστον ακόμα όψης (π.χ. πλάγιας ή πίσω), όπου χρειάζεται για να φανούν οι λεπτομέρειες, τα πάχη των μετάλλων και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

γ. Τησχεδίαση σε κλίμακα 2:1 όπου χρειάζεται σε περιπτώσεις αρθρώσεων, κουμπωμάτων κ.λπ.

δ. Τη χρωματική απόδοση με υποτιθέμενο φωτισμό τέτοιο ώστε να αναδεικνύεται η φύση των υλικών και τη τεχνοτροπία της κατασκευής.

ε. Την αναγραφή κλίμακας, διαστάσεων και διευκρινιστικών λεπτομερειών όπου χρειάζεται για υλικά και τεχνικές.

Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος είναι:
α. Η ορθότητα απεικόνισης (40 μονάδες).
β. Η ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, καθαρότητα σημείων τομής, κ.τ.λ.) (20 μονάδες).
γ. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (20 μονάδες).
δ. Ο βαθμός ολοκλήρωσης της σχεδίασης και τελική μορφή παρουσίασης (20 μονάδες).

4. Γαλλικά-Γερμανικά (Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»)

Τα θέματα στην τελική εξέταση, ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου
Δίδεται στις/στους μαθήτριες/-τές ένα ή περισσότερα διδαγμένα κείμενα στα Γαλλικά/Γερμανικά, συνολικής έκτασης 150-180 λέξεων, που συνοδεύεται/-ονται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (τριάντα (30) μονάδες).

Θέμα 2α: Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (20 μονάδες).

Θέμα 2β: Λεξικογραμματική
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (20 μονάδες).

Θέμα 3: Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι μαθήτριες/-τές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 60-80 λέξεων στη Γαλλική/Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (30 μονάδες).

Άρθρο 16
Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεω

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους/στις μαθητές/-τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

2. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας και των διδασκόντων/-ουσών σε κάθε ΕΠΑ.Λ..

3. Τα θέματα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σύμφωνα με την ενότητα «Θέματα Εξετάσεων» της παρούσας εγκυκλίου και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από έναν/μία μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου ένας/μία επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ως συνεισηγητής/ συνεισηγήτρια του μαθήματος.

4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου.

5. Εάν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον/άλλη εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο/η οποίος/-α ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον/την αρμόδιο/-α Διευθυντή/-ντρια Δ.Ε. άλλος/άλλη εκπαιδευτικός.

6. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους/στις μαθητές/-τριες ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών/-τριών.

7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους/τις μαθητές/-τριες σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του/της Διευθυντή/-ντριας και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.

8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών/-τριών ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, ενώπιον ενός/μίας (1) επιτηρητή/-τριας σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι/-ες μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον/στην αρμόδιο/-α διδάσκοντα/-ουσα εκπαιδευτικό για τη βαθμολόγησή τους.

9. Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για:
α. Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους/στις μαθητές/-τριες.
β. Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των μαθητών/τριών.

9.α. Προαγωγή - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Α΄, Β΄ τάξεων Ημερησίου ΕΠΑ.Λ

1. Οι μαθητές/-τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή ανώτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Μαθητές/-τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), οπότε και προάγονται εφόσον έχουν (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Αν δεν προαχθούν ούτε και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

2. Οι μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», «Αγωγή Υγείας», στα εργαστηριακά μαθήματα και στα μικτά μαθήματα έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:

α. Στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους (σε περίπτωση ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα τμήματα της ερευνητικής εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασίας) που έχουν ορίσει οι εξετάζοντες/-ουσες εκπαιδευτικοί. Εναλλακτικά και εφόσον η επιλογή των θεμάτων το επιτρέπει, η εξέταση μπορεί να είναι προφορική ενώπιον επιτροπής.

β. Στο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία, το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επαναξιολόγηση. Εναλλακτικά η εξέταση μπορεί να είναι προφορική ενώπιον επιτροπής.

γ. Στο μάθημα «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.) επιλέγουν ένα από τα θέματα της Ζ.Δ.Δ. και προχωρούν σε σύντομη προφορική παρουσίαση του θέματος ενώπιον επιτροπής ή υποβάλλουν μικρής έκτασης παραδοτέο.

δ. Στο μάθημα «Αγωγή Υγείας» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους (σε περίπτωση ατομικής εργασίας) ή επεξεργασμένα εκ νέου τμήματα της εργασίας (σε περίπτωση ομαδικής εργασίας) από θέμα που έχουν επιλέξει οι εξετάζοντες/-ουσες εκπαιδευτικοί ή εξετάζονται προφορικά κατά την κρίση της επιτροπής.

ε. Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές/-τριες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα.

αα Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα αποτελεί ο γραπτός βαθμός της εξέτασης.

ββ Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/-ντρια, τον/τη διδάσκοντα/-ουσα και έναν/μία άλλο/-η εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών/-τριών, ο οποίος αποτελεί και το Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα.

στ. Στα μικτά μαθήματα παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές/-τριες που έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μικτό μάθημα μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται και στα δύο μέρη του μικτού μαθήματος.

Συγκεκριμένα:

α. Στο θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται προφορικά και γραπτά και ως Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του θεωρητικού μέρους υπολογίζεται ο Μ.Ο. γραπτής και προφορικής εξέτασης.

β. Στο εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 9.α.2.ε. και ο βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.)του εργαστηριακού μέρους.

γ. Ο Μ.Ο. των δύο Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) αποτελεί το Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μικτού μαθήματος.

4. Οι μαθητές/-τριες των Α΄, Β΄ τάξεων του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/-ες παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα τα οποία έχουν κλάδους, έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά και προφορικά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο Μ.Ο. του γραπτού και του προφορικού βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του κλάδου.

9.β. Προαγωγή - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

1.Για την προαγωγή των μαθητριών/-τών του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προβλεπόμενα για τις/τους μαθήτριες/-τές του ημερησίου ΕΠΑ.Λ..

2. Για την παραπομπή των μαθητριών/-τών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προβλεπόμενα για την παραπομπή των μαθητριών/-τών του ημερησίου ΕΠΑ.Λ..

9.γ. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου – Παραπομπή μαθητών/μαθητριών της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016

1. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, και οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής:

α. Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο., όπως ορίζεται στην ενότητα «Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής – εξαγωγή του βαθμού Απολυτηρίου», είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β. Αποκτούν πτυχίο στη Γ΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ., όταν ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08).

γ. Αποκτούν πτυχίο στη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, όταν ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης του ημερησίου ΕΠΑ.Λ., είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) δεν είναι μικρότερος του οκτώ (08).

2. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως:

α. Οι μαθητές/-τριες που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας, στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ως εξής:

αα. Στο θεωρητικό μάθημα ειδικότητας εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος.

ββ. Στο εργαστηριακό μάθημα οι μαθητές/-τριες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα.

Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα αποτελεί ο γραπτός βαθμός της εξέτασης.

Αν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από έναν/μία εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/-ντρια, τον/τη διδάσκοντα/-ουσα και έναν/μία άλλο/η εκπαιδευτικό της ίδιας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών/-τριών, ο οποίος αποτελεί και το Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα.

γγ. Στα μικτά μαθήματα παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους οι μαθητές/-τριες που έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μικτό μάθημα μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται και στα δύο μέρη του μικτού μαθήματος.

Συγκεκριμένα:

- Στο θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται προφορικά και γραπτά και ως Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του θεωρητικού μέρους, υπολογίζεται ο Μ.Ο. γραπτής και προφορικής εξέτασης.

- Στο εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται όπως στην παράγραφο 9.γ.2.α της παρούσας ενότητας και ο βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του εργαστηριακού μέρους.

- Ο Μ.Ο. των δύο Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μικτού μαθήματος.

β. Οι μαθητές/-τριες που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) ως ακολούθως:

α. Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος.

β. Στο θεωρητικό μάθημα ειδικότητας εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος.

γ. Στο εργαστηριακό μάθημα οι μαθητές/-τριες εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα.

Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα αποτελεί ο γραπτός βαθμός της εξέτασης.

Αν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/-ντρια, τον/τη διδάσκοντα/-ουσα και έναν/μία άλλο/-η εκπαιδευτικό της ίδιας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών/-τριών, ο οποίος αποτελεί και το Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα.

δ. Στα μικτά μαθήματα παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους οι μαθητές/-τριες που έχουν Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μικτό μάθημα μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται και στα δύο μέρη του μικτού μαθήματος.

Συγκεκριμένα:

- Στο θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται προφορικά και γραπτά και ως Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του θεωρητικού μέρους υπολογίζεται ο Μ.Ο. γραπτής και προφορικής εξέτασης.

- Στο εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 9.γ.2.β. και ο βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του εργαστηριακού μέρους.

- Ο Μ.Ο. των δύο Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μικτού μαθήματος.

3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω:

α. Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/-τριών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες. Σε περίπτωση που επαναλάβουν τη φοίτηση:

α εάν δεν έχουν πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους.
β εάν δεν έχουν απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτηση, οι ανωτέρω μαθητές/-τριες μπορούν να προσέλθουν στις επόμενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Σε αυτή την περίπτωση:

α. εάν δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους
β. εάν δεν έχουν απολυτήριο ή ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι/-ες προφορικά και γραπτά. Εάν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας.

γ. Η εξεταστέα ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι αυτά που έχουν ορισθεί για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους που προσέρχονται στις εξετάσεις. Η διαδικασία απόλυσης, απόκτησης πτυχίου και παραπομπής τους είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 9.γ.2 και ισχύει για κάθε σχολικό έτος.

4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.

9.δ. Μαθητές/μαθήτριες παρελθόντων ετών.

1. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, ή και τα δύο, από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε από τα επόμενα σχολικά έτη εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά ως εξής:

α. Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι/-ες προφορικά και γραπτά. Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύει, κατ’ αντιστοιχία, ό,τι ορίζεται στην παράγραφο 9.ε. της παρούσας ενότητας.

β. Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν απολυτήριο ούτε πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου. Στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι/-ες προφορικά και γραπτά. Εάν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας. Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύει, κατ’ αντιστοιχία, ό,τι ορίζεται στην παράγραφο 9.ε. της παρούσας ενότητας.

2. Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, οι μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017, οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου–Ιουνίου της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε σχολικό έτος εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Στην περίπτωση που οι μαθητές/-τριες δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι/-ες προφορικά και γραπτά. Εάν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο, μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους των επόμενων σχολικών ετών εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και τα μικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος, ισχύει, κατ’ αντιστοιχία, ό,τι ορίζεται στην παράγραφο 9.ε. της παρούσας ενότητας.

3. Η αξιολόγηση των μαθητών/-τριών της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006 καθώς και των μαθημάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στις παραγράφους 9.δ. και 9.ε. της παρούσας ενότητας. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017 και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017, καθώς και των μαθημάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 56/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην παρούσα παραγράφο 9.δ. και στην επόμενη 9.ε..

9.ε. Εξεταστέα Ύλη – Προφορικές Εξετάσεις – Μαθήματα με κλάδους –Εργαστηριακά μαθήματα και Μικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος

1. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 9.α., 9.β., και 9.γ., εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/-τριες κατά το σχολικό έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις.

2. Για την περίπτωση 9.δ. η εξεταστέα ύλη για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006 είναι αυτή που είχε οριστεί στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους. Για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, 2016-2017 του ν.4186/2013 και τους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017 του ν.4186/2013 η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που έχει οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη.

3. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με Πρόεδρο τον/τη Διευθυντή/-ντρια ή τον/την Υποδιευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο καθηγητές/-τριες της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών/-τριών είναι ο προφορικός βαθμός του/της μαθητή/-τριας στο εξεταζόμενο μάθημα.

4. Σε περιπτώσεις που οι μαθητές/-τριες, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου σε μαθήματα που έχουν κλάδους έχοντας βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), εξετάζονται γραπτά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

5. Στα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου όλοι οι μαθητές/-τριες των ν.3475/2006 και ν.4186/2013 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα εργαστηριακά μαθήματα γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του/της Διευθυντή/-ντριας μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα.

α. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα αποτελεί ο γραπτός βαθμός της εξέτασης.

β. Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/-ντρια, τον/τη διδάσκοντα/-ουσα και έναν/μία άλλο/-η εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών/-τριών, ο οποίος αποτελεί και το Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) στο μάθημα.

6. Στα μικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος όλοι οι μαθητές/-τριες του ν.3475/2006 και του ν.4186/2013 που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα ανωτέρω μαθήματα ως εξής:

α. για να αποκτήσουν τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό τους εξετάζονται προφορικά στο θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος, ενώ στο εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Αν επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μικτού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/-ντρια, τον/τη διδάσκοντα/-ουσα και έναν άλλο/η εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του εργαστηριακού μέρους του μικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Ο μέσος όρος του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό στο μικτό μάθημα.

β. για να αποκτήσουν τον Γραπτό Βαθμό τους στο μικτό μάθημα:

α. εξετάζονται γραπτά στο θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος
β. ως γραπτός βαθμός του εργαστηριακού μέρος του μικτού μαθήματος θεωρείται ο βαθμός που απέκτησαν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, όπως ορίστηκε στην ανωτέρω παρ.6.α..
γ. Ο μέσος όρος του Γραπτού Βαθμού του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Γραπτό Βαθμό στο μικτό μάθημα.

γ. Ως Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης για το μικτό μάθημα ορίζεται ο μέσος όρος του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού και του Γραπτού Βαθμού στο μικτό μάθημα.

Άρθρο 17
Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητριών/ επιτηρητών

1. Με απόφαση της/του Διευθύντριας/-ντή του Επαγγελματικού Λυκείου πριν από την έναρξη των εξετάσεων ορίζονται ως επιτηρήτριες/-τές εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο. Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι δυνατόν να ορίζονται εφεδρικές/-οί επιτηρήτριες/-τές.

2. Οι επιτηρήτριες/-τές είναι υπεύθυνες/-οι για την τάξη και την επιτήρηση των μαθητριών/-των κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στη/στον Διευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ. όποιο πρόβλημα παρατηρηθεί. Οι επιτηρήτριες/-τές παραλαμβάνουν από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ. τον φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητριών/-τών, σημειώνουν τις/τους απούσες/απόντες, διανέμουν την κόλλα διαγωνίσματος, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρήτριες/-τές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητριών/-τών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους καθώς και αυτόν της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.

3. Οι επιτηρήτριες/-τές κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων είναι υπεύθυνες/-οι για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των μαθητριών/-τών ενώπιόν τους.

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις των μαθητριών/μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

1. Η κατανομή των μαθητριών/-τών στις αίθουσες εξέτασης γίνεται, με αλφαβητική σειρά, με την ευθύνη της/του Διευθύντριας/-ντή του ΕΠΑ.Λ., η/ο οποία/-ος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Ο έλεγχος και η κατανομή των μαθητριών/-τών στις θέσεις είναι ευθύνη των επιτηρητριών/-τών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητριών/-τών.

2. Οι μαθήτριες/-τές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων. Με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων/-ουσών, μετά από πρόταση των εισηγητριών/-τών, είναι δυνατόν να επιτραπεί στις/στους μαθήτριες/-τές να φέρουν μαζί τους κατά την εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων ορισμένα αναγκαία βοηθήματα. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στις/στους μαθήτριες/-τές μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρήτριες/-τές.

3. Αν η/ο μαθήτρια/-τής φέρει μαζί της/του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσας ενότητας ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητριών/-των, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή της/του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της/του Διευθύντριας/-ντή του ΕΠΑ.Λ., των επιτηρητριών/-τών και των διδασκουσών/-όντων το εξεταζόμενο μάθημα. Το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0) με απόφαση της/του Διευθύντριας / -ντή του ΕΠΑ.Λ. και μετά από εισήγηση των διδασκουσών/-όντων το εξεταζόμενο μάθημα. Η/Ο Διευθύντρια/-ντής του ΕΠΑ.Λ, οι επιτηρήτριες/-τές και οι διδάσκουσες/-οντες το εξεταζόμενο μάθημα πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική απολογία τη/τον μαθήτρια/-τή και συντάσσουν σχετικό Πρακτικό που υπογράφεται από τους ανωτέρω. Σε περίπτωση άρνησής της/του να προσέλθει τότε καταχωρείται η απουσία της/του στο οικείο Πρακτικό. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο Πρακτικό.

Άρθρο 19
Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων

1. Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από την/τον εκπαιδευτικό που δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

2. Εάν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών από τη/τον διδάσκουσα/-οντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τα γραπτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από άλλη/άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η/ο οποία/ος ορίζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός, η/ο οποία/-ος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τη/τον Διευθύντρια/-ντή της αρμόδιας Δ.Ε. άλλη/άλλος εκπαιδευτικός.

3. Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. το πολύ μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εξέτασης κάθε μαθήματος. Η/Ο Διευθύντρια/-ντής του Λυκείου μεριμνά για την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται. Οι βαθμοί είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, μόνον εφόσον οι μαθήτριες/-τές υποβάλουν αίτηση αναβαθμολόγησης και η βαθμολογία του γραπτού δοκιμίου τροποποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 20
Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τών του Επαγγελματικού Λυκείου με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ..

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητριών/-τών ή οι ίδιες/-οι, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2009/1992 (Α΄18).

3. Οι Διευθύντριες/-ντές των ΕΠΑ.Λ., μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν στην αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα το όνομα της/του μαθήτριας/-τή και τον αρχικό βαθμό της/του εκπαιδευτικού.

4. Με απόφαση της/του Διευθύντριας/-ντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίες/-οι είναι και οι βαθμολογήτριες/-τές της αναβαθμολόγησης και από μία/έναν σχολική/-ό σύμβουλο ή εκπαιδευτικό Δ.Ε. της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα με βαθμό τουλάχιστον Β΄, η/ο οποία/-ος είναι η/ο αναβαθμολογήτρια/-τής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια είναι περισσότερα από εβδομήντα, στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο (2) ακόμη εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε αναβαθμολόγηση και κατανέμονται τα γραπτά δοκίμια εξίσου μεταξύ των δύο (2) ομάδων βαθμολογητριών/-τών – αναβαθμολογητριών/-τών. Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολόγη-σης έχει η/ο Διευθύντρια/-ντής της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούνται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Πριν από τη βαθμολόγηση του γραπτού δοκιμίου από τη/τον δεύτερη/-ρο βαθμολογήτρια/-τή - αναβαθμολογήτρια/-τή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός της/του πρώτης/-ου, κατά τρόπο ώστε να μην γνωρίζει η/ο δεύτερη/-ος το βαθμό που έδωσε η/ο πρώτη/-ος. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητριών/-τών δια του δέκα (10).

Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητριών/-τών – αναβαθμολογητριών/-τών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται και από τρίτη/-ο εκπαιδευτικό αναβαθμολογήτρια/-τή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο (2) πρώτων βαθμολογητριών/-τών – αναβαθμολογητριών/-τών. Σε αυτή την περίπτωση τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών εκ των τριών (3) βαθμολογητριών/-τών δια του δέκα (10).

Ο τελικός βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από τον βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το γραπτό δοκίμιο.

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών δοκιμίων, το οποίο και αποστέλλει στα ΕΠΑ.Λ. προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά δοκίμια.

7. Οι μαθήτριες/-τές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις/τους οποίες/-ους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από τη/τον Διευθύντρια/-ντή και δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, άλλες/-ους από αυτές/-ούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τις/τους κηδεμόνες των μαθητριών/-τών ή από τις/τους ίδιες/-ους, εφόσον είναι ενήλικες/-κοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των δύο (2) εξεταστριών/-τών – αναβαθμολογητριών/-τών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

Άρθρο 21
Μαθήτριες/Μαθητές μη προσερχόμενες/ προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις

1. Μαθήτρια/-τής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτή/-ός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0).

2. Κατ’ εξαίρεση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

Μαθήτριες/-τές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθένειας, με αίτηση του γονέα/κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικες/-οι, που υποβάλλεται στη/στον Διευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου-Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητριών/-τών εφόσον είναι ενήλικες/-κοι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση άλλου σοβαρού αποχρώντος λόγου συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητριών/-τών ή των ιδίων των μαθητριών/-τών εφόσον είναι ενήλικες/-οι.

3. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τις/τους μαθήτριες/-τές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητριών/-τών ή των ιδίων των μαθητριών/-τών εφόσον είναι ενήλικες/-οι.

4. Οι μαθήτριες/-τές, εάν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ΄ όλο τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας:

α. από Δημόσιο Νοσοκομείο τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος

β. από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή

γ. από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητριών/-τών ή των γονέων και κηδεμόνων τους.

5. Για τις/τους εν λόγω μαθήτριες/-τές ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα διαρκεί.

6. Όσες/-οι από τις/τους παραπάνω μαθήτριες/-τές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ΄ όλο τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιες/-οι οι μαθήτριες/-τές, αν είναι ενήλικες/-οι, ή οι γονείς/κηδεμόνες τους να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στη/στον Διευθύντρια/-ντή του οικείου ΕΠΑΛ εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά ότι οι μαθήτριες/-τές αυτές/-οί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Στα προαναφερόμενα υπάγονται και μαθητές «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» της Α΄ ΕΠΑΛ καθώς και οι συμμετέχουσες/-οντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 22
Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τών αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο ΕΠΑ.Λ. ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με Πράξη της/του Διευθύντριας/-ντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕTΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Άρθρο 23
Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα

1. Βαθμοί αξιολόγησης μαθημάτων

α. Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.)
Είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας στη διάρκεια του τετραμήνου, και σημειώνεται με ακέραιο αριθμό.

β. Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.)
Είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ (Προφορικοί Βαθμοί Τετραμήνου) των δύο τετραμήνων και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου.

γ. Γραπτός Βαθμός (Γ.Β.)
Είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη βαθμολόγηση των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0−100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0−20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.

δ. Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.)
Είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. (Ετήσιου Προφορικού Βαθμού) με τον αντίστοιχο Γ.Β. (Γραπτό Βαθμό) και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου.

2. Τρόπος εξαγωγής του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων

α. Μαθήματα Γραπτώς Εξεταζόμενα (Γενικής Παιδείας, Θεωρητικά Τομέα και Ειδικότητας, Σχεδιαστικά) όπως ορίζονται στην ενότητα 2 του κεφ. Α΄:

α. Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται με τον Προφορικό Βαθμό Τετραμήνου (Π.Β.Τ.).
β. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον μέσο όρο των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.).
γ. Από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, εξάγεται ο Γραπτός Βαθμός (Γ.Β.).
δ. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.). για κάθε μάθημα προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. (Ετήσιου Προφορικού Βαθμού) με τον αντίστοιχο Γ.Β. (Γραπτό Βαθμό).

β. Μαθήματα μη Εξεταζόμενα (Γενικής Παιδείας και Αμιγώς Εργαστηριακά Μαθήματα και το Εργαστηριακό μέρος των Μικτών Μαθημάτων Τομέων και Ειδικοτήτων), όπως ορίζονται στην ενότητα 2 του Kεφ. Α΄:

α. Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται με τον Προφορικό Βαθμό Τετραμήνου (Π.Β.Τ.).
β. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον μέσο όρο των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.).
γ. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.). για κάθε μάθημα ταυτίζεται με τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.) του μαθήματος.

γ. Μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, όπως ορίζονται στην ενότητα 2 του Kεφ. Α΄:

α. Στο τέλος κάθε τετραμήνου κάθε κλάδος μαθήματος βαθμολογείται με τον Προφορικό Βαθμό Τετραμήνου (Π.Β.Τ.).
β. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον μέσο όρο των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.). για κάθε κλάδο.
γ. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ. Άλγεβρα), τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, εξάγεται ο Γραπτός Βαθμός (Γ.Β.) του κλάδου. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.). του κλάδου προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. (Ετήσιου Προφορικού Βαθμού) με τον αντίστοιχο Γ.Β. (Γραπτό Βαθμό).
δ. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι μη εξεταζόμενος (π.χ. Γεωμετρία, Φυσική Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κ.ά.), τότε ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του κλάδου ταυτίζεται με τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.).
ε. Ο βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των κλάδων του.

δ. Μικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.

α. Θεωρητικό Μέρος Μικτού Μαθήματος

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου το θεωρητικό μέρος βαθμολογείται με τον Προφορικό Βαθμό Τετραμήνου (Π.Β.Τ.).

2. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.) για το θεωρητικό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Προφορικών Βαθμών Τετραμήνων του θεωρητικού μέρους.

3. Από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, προκύπτει ο Γραπτός Βαθμός (Γ.Β.) για το θεωρητικό μέρος του μικτού μαθήματος. 4. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του θεωρητικού μέρους προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. (Ετήσιου Προφορικού Βαθμού) με τον αντίστοιχο Γ.Β. (Γραπτό Βαθμό).

2. Εργαστηριακό Μέρος Μικτού Μαθήματος

1. Στο τέλος κάθε τετράμηνου το εργαστηριακό μέρος βαθμολογείται με τον Προφορικό Βαθμό Τετραμήνου (Π.Β.Τ.).
2. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.) για το εργαστηριακό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Προφορικών Βαθμών Τετραμήνων του εργαστηριακού μέρους.

3.Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του εργαστηριακού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του εργαστηριακού μέρους.

γ. Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μικτού Μαθήματος
Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού).

ε. Μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής

α. Όσα από τα μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής έχουν χαρακτηριστεί (στην ενότητα «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων»), ως μη εξεταζόμενα, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν των μη Εξεταζομένων Μαθημάτων.

β. Όσα από τα μαθήματα Επιλογής είναι γραπτώς εξεταζόμενα, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν των Γραπτώς Εξεταζομένων Μαθημάτων.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου.

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση της/του μαθήτριας/-τή κριθεί επαρκής, η/ο Διευθύντρια/-τής συγκροτεί υπό την προεδρία της/του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου.
 Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστριών/-στών. Σε περίπτωση που η/ο μαθήτρια/τής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» - μηδέν (0).

Άρθρο 24
Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής - Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου- (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)

1. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ ημερησίου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Γ΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της «Φυσικής Αγωγής» και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 25
Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. - Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο, ο οποίος εξάγεται σύμφωνα με τη ενότητα «Εξαγωγή Βαθμού Προαγωγής – Εξαγωγή Βαθμού Απολυτηρίου – (Γενικός Μέσος Όρος –Γ.Μ.Ο.)» της παρούσας εγκυκλίου, των μαθημάτων της τελευταίας τάξης (Γ΄ για το ημερήσιο και Δ΄ για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ.). Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε η/ο μαθήτρια/τής και οι Β.Ε.Ε.(Βαθμοί Ετήσιας Επίδοσης) των μαθημάτων της τελευταίας τάξης.

2. α. Βαθμός πτυχίου για το ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε.(Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης.

β. Βαθμός πτυχίου για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) των μαθημάτων ειδικότητας των Γ΄ και Δ΄ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης του ημερησίου ΕΠΑ.Λ.

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται μόνο στη Γ΄ τάξη ή μόνο στη Δ΄ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα έτη κατά την Γ΄ και Δ΄ τάξη, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. (Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης) του μαθήματος στα δύο αυτά έτη.

Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε η/ο μαθήτρια/-τής.

3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. θεωρούνται και επικυρώνονται από τη/τον Διευθύντρια/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει το ιδιωτικό ΕΠΑΛ..

Άρθρο 26
Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές της Α΄ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου – Ιουνίου ή παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους και εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα, όπως οι υπόλοιπες/-οι μαθήτριες/-τές των αντίστοιχων τάξεων του ΕΠΑ.Λ.. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή ή την/τον Υποδιευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο προφορικός βαθμός τετραμήνων τους/του μαθήτριας/-τους στο εξεταζόμενο μάθημα. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») οι μαθήτριες/-τές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.

2. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τους αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητριών/-τους της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.

3. Οι εν λόγω μαθήτριες/-τές προάγονται όπως ορίζεται στην ενότητα «Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων». Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/ -ντες μαθήτριες/-τές προάγονται σύμφωνα με τους ισχύουσες διατάξεις για τους/τους παρακολουθούσες/ -ντες μαθήτριες/-τές.

Άρθρο 27
Μαθήτριες / Μαθητές από ξένα σχολεία

1 Οι μαθήτριες/-τές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978 (Α΄ 33), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (Α΄ 60), και φοιτούν σε Ελληνικό Επαγγελματικό Λύκειο, προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών. Για τις/τους μαθήτριες/τές αυτές/-ούς:

α. κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.9.α. της ενότητας «Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων» του κεφ. Γ΄, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες,

β. κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.9.α. της ενότητας «Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων» του κεφ. Γ΄, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία μονάδα. Οι μαθήτριες/-τές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στα αναφερόμενα για τις/τους μαθήτριες/-τές της ημεδαπής.

2. Οι μαθήτριες/-τές από ξένα σχολεία εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την αρ. 23519/Γ2/01-03-2010 απόφαση (Β΄ 258) «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ., για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 της παρ. 9.γ του άρθρου 16 του παρόντος, για το ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. και για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ.

4. Οι μαθήτριες/-τές του άρθρου αυτού εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται εξέταση από επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23.

5. Στους αποφοίτους του άρθρου αυτού χορηγείται απολυτήριο ή και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου

Άρθρο 28
Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου

Όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των λοιπών και, εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, δεκαδικά ψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ/ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 29
Εξετάσεις μαθητριών/μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

1. Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των μαθητριών/-τών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τις/τους μαθήτριες/-τές και των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

2. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητριών/-τών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη (Γ΄ ημερησίων και Δ΄ εσπερινών ΕΠΑ.Λ.) καθώς και στα μαθήματα ειδικότητας της Γ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ., ο βαθμός των οποίων συνυπολογίζεται στο πτυχίο, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..

3. Για τις εξεταστικές περιόδους των επαναληπτικών εξετάσεων ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε προηγούμενες επιτροπές.

4. Οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές και μέχρι τρεις (3) το πολύ, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση του αρμοδίου οργάνου για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής.

5. Πέρα από τα αναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο, οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητριών/-τών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητριών/-τών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 30
Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων - εξέταστρα

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητριών/-τών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μαθητριών/-τών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ.

2. Οι μαθήτριες/-τές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που προσέρχονται στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, υπό μορφή παραβόλου υπέρ του λογαριασμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατά τα εκάστοτε οριζόμενα σύμφωνα με τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως ισχύει.

Άρθρο 31
Επιτροπές εποπτείας εξετάσεων

Την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητριών/-τών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. έχει η/ο Διευθύντρια/-ντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στα ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. της δικαιοδοσίας της/του. Μετά το πέρας των εξετάσεων αυτών υποβάλλει σχετική έκθεση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Άρθρο 32
Εξεταστικές Επιτροπές - Επιτηρήτριες/Επιτηρητές

1. Με απόφαση του οργάνου που έχει την εποπτεία των εξετάσεων των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. ορίζονται η/ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί:

α. Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται μόνιμη/-ος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό τουλάχιστον Β΄ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ..

β. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο αριθμός των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής υπολογίζεται με βάση την αρχή ότι για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζεται μία/ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός, αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, και ότι η σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότητα, είναι ένα (1) προς εξήντα (60) το πολύ.

γ. Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται μία/ένας (1) εκπαιδευτικός της Δ.Ε. Εφόσον οι μαθήτριες/-τές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι περισσότερες/-οι από εκατό (100), τότε ορίζεται μία/ένας (1) ακόμη εκπαιδευτικός, ως γραμματέας. Όταν οι μαθήτριες/-τές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους διακόσιους (200), είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 1, να ορίζονται περισσότερες της μιας (1) επιτροπές εξετάσεων. Στην επιτροπή διενέργειας των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητριών/-τών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών του δημοσίου που είναι μέλη της επιτροπής. Με πρόταση της/του Διευθύντριας/-ντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. η/ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης ορίζει με πράξη της/του τα μέλη της επιτροπής που προέρχονται από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητριών/-τών ορίζονται από την/τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ως επιτηρήτριες/-τές ένα (1) τουλάχιστον μέλος της επιτροπής που προέρχεται από τον δημόσιο τομέα και μία/ένας (1) εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ..

2. Εφόσον υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί, ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρώτριες/-τές και ωρομίσθιες/οι από τα Γενικά Λύκεια ή Τ.Ε.Ι., ύστερα από συνεννόηση της/του Διευθύντριας/-ντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. με την/τον Πρύτανη των Τ.Ε.Ι. που ανήκει η/ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των προαναφερόμενων ως μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, εφόσον έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία προ της διεξαγωγής των εξετάσεων τριετία στην επιχείρηση στην οποία ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 33
Υποχρεώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων

1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων η/ο Πρόεδρος με δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής από δημόσιους εκπαιδευτικούς και τη/τον Γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν:

α. αν οι μαθήτριες/-τές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις

β. αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζομένων μαθητριών/-τών οι προφορικοί βαθμοί των τετραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυτών.

2. Η/Ο Διευθύντρια/-ντής του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. παραδίδει στην/στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητριών/-τών που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα.

3. Η/Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τη/τον Διευθύντρια/-ντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., καταρτίζουν το πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνει η/ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία των εξετάσεων που κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση της/του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι δυνατό να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολείου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Για τη διενέργεια των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου, για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα ακόλουθα:

Α.

α. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρτίζονται από διμελή επιτροπή και υπογράφονται και από τον/την Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) μία/έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή Γενικών Λυκείων ή ΤΕΙ, ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα και 2) μία/έναν εκπαιδευτικό του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα η/ο οποία/-ος έχει προταθεί για την Εξεταστική Επιτροπή.

β. Οι ίδιες διμελείς επιτροπές εξετάζουν προφορικά τις/τους μαθήτριες/-τές στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής.

γ. Στον χώρο που έχει επιλεγεί για τον καταρτισμό των θεμάτων των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτομα, εκτός των μελών της οικείας διμελούς επιτροπής και της/του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής.

Β.

α. Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητριών/-τών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. φυλάσσονται με ευθύνη της/του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, διορθώνονται και βαθμολογούνται από την διμελή επιτροπή.

β. Πρώτη/-ος διορθώνει και βαθμολογεί κάθε γραπτό δοκίμιο η/ο εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε χώρο που έχει επιλεγεί γι’ αυτόν τον σκοπό, και στη συνέχεια καλύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από το μέλος της επιτροπής του δημοσίου.

γ. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο (2) βαθμών αποτελεί το βαθμό του γραπτού δοκιμίου της/του μαθήτριας/-τή. Ο Μ.Ο. υπολογίζεται στην κλίμακα 0-20. Είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητριών/-τών δια του δέκα (10) και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
 Ο βαθμός της ετήσιας επίδοσης κάθε μαθήτριας/-τή προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στις ενότητες «Εξαγωγή του ετήσιου προφορικού βαθμού κατά μάθημα και του βαθμού ετήσιας επίδοσης» και «Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής – Εξαγωγή του βαθμού Απολυτηρίου».

δ. Σε περίπτωση που ο βαθμός της/του εκπαιδευτικού του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., διαφέρει από τον βαθμό του μέλους της επιτροπής που προέρχεται από το δημόσιο περισσότερο από δεκαπέντε (15) μόρια, το γραπτό αυτό αναβαθμολογείται αυτεπάγγελτα.

Στις περιπτώσεις αυτές η/ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητριών/-τών και τους αρχικούς βαθμούς των εκπαιδευτικών μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Δ/νση Δ.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αναβαθμολογήσεων διατάξεις.

Άρθρο 34
Έκδοση αποτελεσμάτων - αρχείο εξετάσεων

1. Οι τελικοί βαθμοί της ετήσιας επίδοσης των μαθητριών/-τών σε κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατομικά δελτία των μαθητριών/-τών και σύμφωνα με αυτούς τους βαθμούς εξάγεται το τελικό αποτέλεσμα της ετήσιας επίδοσης της/του μαθήτριας/-τή.

2. Η διμελής Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι απολυόμενες/-οι μαθήτριες/-τές και η κατά μάθημα βαθμολογία με τον γενικό βαθμό απόλυσής τους, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενες/-οι και απορριπτόμενες/-οι μαθήτριες/-τές με τα οφειλόμενα για την/τον κάθε μία/έναν, μαθήματα. Αντίγραφο του Πρακτικού αυτού, καθώς και αντίγραφο του μητρώου των μαθητριών/-τών του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται με μέριμνα της/του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής στην/στον Προϊσταμένη/-ο του οικείου Γραφείου Ε.Ε. ή στη/στον Διευθύντρια/-ντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχειοθετούνται. Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων των μαθητριών/-τών των αντίστοιχων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ..

3. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού δελτίου κάθε μαθήτριας/-τή μεταφέρονται ο γενικός βαθμός απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για τις/τους απολυόμενες/-ους μαθήτριες/-τές ή όσους λαμβάνουν πτυχίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τις/τους παραπεμπόμενες/-ους μαθήτριες/-τές. Σε αυτή την περίπτωση, τα καταχωρισμένα αυτά στοιχεία σφραγίζονται και υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 35
Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις μαθητριών/ μαθητών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους

1. Μαθήτριες/-τές ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει τη λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους με τη διαδικασία της μετεγγραφής, ύστερα από σχετική απόφαση της/του Διευθύντριας/-ντή Δ.Ε. στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., που έχει αναστείλει τη λειτουργία του.

2. Οι προαναφερόμενες/-οι μαθήτριες/-τές δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να εξετασθούν σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του δημοσίου ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θα εξεταστεί η/ο μαθήτρια/-τής γίνεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε..

3. Οι διατάξεις του άρθρου 26 που αφορούν στον τρόπο εξέτασης για τις/τους κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/-έντες μαθήτριες/-τές των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τις/τους μαθήτριες/-τές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 36
Έκδοση τίτλων σπουδών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

1. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητριών/-τών υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, τη/τον Διευθύντρια/-ντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., και τρία (3) μέλη της επιτροπής που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια Εκπαίδευση και το ένα (1) από το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. Με μέριμνα της/του Διευθύντριας/-ντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. τα απολυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση στη/στον Διευθύντρια/-ντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε., στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ..

2. Μετά τη λήξη του έργου των Εξεταστικών Επιτροπών, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τις/τους μαθήτριες/-τές που έλαβαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στη/στον Διευθύντρια/-ντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε..

3. Στις περιπτώσεις που ιδιωτικά ΕΠΑ.Λ. έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, οι τίτλοι των μαθητριών/-τών που φοίτησαν σε αυτά εκδίδονται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις Δ.Ε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 της ενότητας «Υποχρεώσεις της εξεταστικής επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των εξετάσεων».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 37
Τρόπος αξιολόγησης του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας

Η αξιολόγηση των μαθητευόμενων για το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθησιακών ενοτήτων τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) μαθητείας όλων των ειδικοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επταώρου του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας», οι μαθητευόμενες/-οι εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητευόμενων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τον/τους εκπαιδευτικό/-ούς που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας. Αν επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου όπως περιγράφεται παραπάνω στην παρούσα εγκύκλιο.

Όταν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας διδάσκεται από έναν/μία εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέτασή του συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/-ντρια, τον/τη διδάσκοντα/-ουσα και έναν/μία άλλο/η εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση βαθμός του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών/-τριών.

Ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης για το «Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας», που πραγματοποιείται στη σχολική μονάδα, αποτυπώνεται στο Μητρώο του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» (Υπόδειγμα 1, Υ.Α. Φ7/126862/Δ4 ΦΕΚ 2735/Β/2017) στο πεδίο «ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (0-20)», που συμπληρώνει/-ουν ο/η/οι εκπαιδευτικός/-οί του μαθήματος και εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός με προσέγγιση δεκάτου και σε βαθμολογική κλίμακα 0-20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ
- ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ’ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18,
- ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
- ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ν. 4473/2017)
ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΚΑΙ
- ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ν.4473/2017) ΤΗΣ Δ’ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Άρθρο 38
Χαρακτηρισμός των μαθημάτων

1. Για τη Δ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2017-2018 ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 5 του π.δ. 56/2016 (Α΄91), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α΄ 68).

2. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017, κατά τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-18 του ν.4186/2013, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α. Γραπτώς εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

α. Nέα Ελληνικά (που αντικαθιστά το μάθημα Ελληνική Γλώσσα με κλάδους Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν.4186/2013)

β. Άλγεβρα

γ. τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας

δ. τα σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας και το σχεδιαστικό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας (εργαστηριακό και σχεδιαστικό μέρος) και

β. Μη εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

α. Γεωμετρία

β. Φυσική

γ. Χημεία

δ. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ε. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

στ.Φυσική Αγωγή

ζ. Τα εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ή εργαστηριακό και σχεδιαστικό μέρος)

3. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών κατά τις απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-18 του ν.4186/2013, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α. Γραπτώς εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

α. Νέα Ελληνική Γλώσσα

β. Άλγεβρα

γ. τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας

δ. τα σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας και το σχεδιαστικό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας (εργαστηριακό και σχεδιαστικό μέρος) και

β. Μη εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

α. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

β. Γεωμετρία

γ. Φυσική

δ. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ε. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

στ.Τα εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ή εργαστηριακό και σχεδιαστικό μέρος)

4. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της παρ. 20 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), κατά τις απολυτήριες – πτυχιακές εξετάσεις της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-19, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως:

α. Γραπτώς εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

  • Νέα Ελληνικά (που αντικαθιστά το μάθημα Ελληνική Γλώσσα με κλάδους Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ν.4186/2013)
  • Άλγεβρα
  • τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας 
  • τα σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας και το σχεδιαστικό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας (εργαστηριακό και σχεδιαστικό μέρος) και

β. Μη εξεταζόμενα που είναι τα ακόλουθα:

  • Γεωμετρία
  • Φυσική
  • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
  • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
  • Τα εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ειδικότητας (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ή εργαστηριακό και σχεδιαστικό μέρος)

Άρθρο 39
Τρόπος εξέτασης μαθημάτων στις γραπτές, προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις

Το άρθρο 15 του παρόντος προεδρικού διατάγματος εφαρμόζεται αναλογικά στις/στους μαθήτριες/-τές του ν. 4186/2013 που παρακολουθούν: α. τη Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-18, β. τα Αυτοτελή Ειδικά Τμήματα και τα Τμήματα Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017)της Γ’ τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-18 και γ. τα Αυτοτελή Ειδικά Τμήματα και τα Τμήματα Συνδιδασκαλίας (ν.4473/2017) της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-19. Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» των ειδικοτήτων Γραφικών Τεχνών, Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Αργυροχρυσοχοΐας που χαρακτηρίζεται ως σχεδιαστικό, οι μαθήτριες/-τές του προηγούμενου εδαφίου εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που εξετάζεται το μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

Άρθρο 40
Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών εξετάσεων

1. Για την απόλυση - απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου μαθητών/-τριών με ανεπαρκή φοίτηση της Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017 καθώς και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018 του ν.4186/2013 ισχύουν τα εξής:

α. Μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής, μπορούν κατ’ εξαίρεση να εγγραφούν σε Ειδικό Τμήμα Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν.4473/2017. Στα τμήματα αυτά μπορούν να μετεγγράφονται και μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής.

β. Μαθητές/-τριες προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 των σχολικών ετών 2014-2015 ή 2015-2016 μπορούν κατ’ εξαίρεση να εγγραφούν σε Ειδικό Τμήμα της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν.4473/2017.

γ. Μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2017-2018 των οποίων η φοίτηση θα χαρακτηριστεί ανεπαρκής, μπορούν κατ’ εξαίρεση να εγγραφούν σε Ειδικό Τμήμα Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4473/2017.

δ. Για την απόλυση - απόκτηση πτυχίου των ανωτέρω μαθητών/-τριών ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερόμενα στην παρ. 9.γ.1 της ενότητας «Διαδικασία Προαγωγικών, Απολυτήριων και Πτυχιακών Εξετάσεων».

ε. Οι μαθητές/-τριες του ν.4186/2013, των ανωτέρω περιπτώσεων α και β της παρούσας παρ. 1, σχολικού έτους 2017-2018 και οι μαθητές/-τριες της ανωτέρω περίπτωσης γ της παρούσας παρ. 1 της Δ ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019 που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται κατ΄ αντιστοιχία γραπτά ή και προφορικά με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ9.ε του άρθρου 16.

στ. Οι ανωτέρω περιπτώσεις α, β, γ της παρούσας παρ. 1 των μαθητών/τριών του ν.4186/2013, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέλθουν από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής (των περιπτώσεων α, β) και από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής (της περίπτωσης γ), στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, της Γ΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ή Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα, οποιοδήποτε από τα επόμενα σχολικά έτη εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα στις παρ. 9.δ και 9.ε του άρθρου 16.

ζ. Για τους μαθητές /-τριες των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι ανωτέρω περιπτώσεις ε και στ.

η. Όλοι οι ανωτέρω μαθητές/-τριες της παρούσας παραγράφου διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 42/2017 (Α΄ 68) σε ό,τι αφορά τα μαθήματα, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων στη διάρκεια των τετραμήνων και στην τελική εξέταση Μαΐου-Ιουνίου, την εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου-πτυχίου, την εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο και την αριθ. Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 (Β΄ 4491) υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4473/2017 (Α΄ 78).

2. Για την απόλυση και απόκτηση πτυχίου και την παραπομπή μαθητών/-τριών της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2017-2018 ισχύουν τα εξής:

α. Για τους μαθητές/-τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2017-2018 ισχύουν κατ’ αντιστοιχία ό,τι ορίζεται στην παράγραφο 1.

β. Η αξιολόγηση των μαθητών/-τριών της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2017-2018, καθώς και των διδασκόμενων μαθημάτων, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 42/2017.

Άρθρο 41
Τρόπος Αξιολόγησης των μαθητών/-τριών των ειδικοτήτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-18 της παρ. 18 (περ. α) του άρθρου 46 του ν. 4186/2013

Για τις/τους μαθήτριες/-τές των ειδικοτήτων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018 της περίπτωσης α’ της παρ.18 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), οι οποίες/-οι είναι επί μακράν ναυτολογημένες/-οι και δεν έχει κατατεθεί για αυτές/-ούς βαθμολογία των διδασκομένων μαθημάτων σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτησή τους κριθεί επαρκής ο τρόπος αξιολόγησής τους ορίζεται ως εξής:

Οι συγκεκριμένες/-οι μαθήτριες/-τές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου, ή, σε περίπτωση που η ναυτολόγησή τους δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, ή Σεπτεμβρίου σε όλα τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τις/τους μαθήτριες/-τές της αντίστοιχης τάξης του ΕΠΑ.Λ..

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή ή την/τον Υποδιευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού και της γραπτής εξέτασης.

Οι συγκεκριμένες/-οι μαθήτριες/-τές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις/τους παρακολουθούσες/-ντες μαθήτριες/-τές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 43
Αντιστοίχιση τάξεων εσπερινού και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών της Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., όπου αναφέρεται Α’ τάξη, νοείται η Α’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ., όπου αναφέρεται Β’ τάξη νοείται η Β’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και όπου αναφέρεται Γ’ και Δ’ τάξη νοείται η Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υφυπουργός
Παιδείας, ’Ερευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

 


Καταργήθηκε το αρ.Πρωτ.Φ4/9685/Δ4/19-01-2018/ΥΠΠΕΘ

Καταργήθηκε το Αρ.Πρωτ.Φ4/227407/Δ4/22-12-2017/ΥΠΠΕΘ

Σχετικά Άρθρα