Προγραμματισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Εργου Σχολικής Μονάδας (Παράταση συνεδριάσεων)

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολείων
Εκτύπωση  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 758/2021

Αριθμ. 22434/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
2. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
8. Την υπ’ αρ. 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
10. Τις υπ’ αρ. 56/3.12.2020 και 59/22.12.2020 πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
11. Την υπό στοιχεία Φ.13/321/24.9.2020 εισήγηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/118/22212/Β1/25.2.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα: “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο” (Β’ 140), και συγκεκριμένα το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 10 «Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων» ως ακολούθως:

Για την προετοιμασία της πρώτης έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχολικού έτους 2020-2021):

- Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι και 19 Μαρτίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 απόφαση (Β’ 140).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 140/2021

Αριθμ. 6603/ΓΔ4
Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
2) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
6) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
8) Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
9) Τις υπ’ αρ. 56/3-12-2020 και 59/22-12-2020 πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
10) Την υπό στοιχεία Φ.13/321/24-9-2020 εισήγηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/645/175893/Β1/24-12-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και στόχοι της εσωτερικής αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.

Eπιμέρους στόχοι της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι μεταξύ άλλων:

 • η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων που επιδιώκουν την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/-τριών,
 • η ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών,
 • η ενίσχυση της αυτογνωσίας και η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών,
 • η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στη σχολική κοινότητα.

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των αδυναμιών αλλά και των αναγκών που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα. H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:

 1. της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,
 2. της διοικητικής λειτουργίας, και
 3. της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της αποτελούν ο αναστοχασμός, σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από ποικιλία πηγών.

Άρθρο 2
Προγραμματισμός - Υλοποίηση - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας εφαρμόζουν κάθε έτος διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία τους και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού του έργου της σχολικής μονάδας, η οποία περιλαμβάνει τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης έχει ο/η Διευθυντής/τρια του σχολείου. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, η σχολική μονάδα συντάσσει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον λόγο αυτό.

Η εσωτερική αξιολόγηση είναι μια συνεχής κυκλική διαδικασία τριών (3) υποχρεωτικών σταδίων:

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
Αφορά στον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και στον εντοπισμό των θεματικών αξόνων, των τομέων δηλαδή που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη μάθηση των μαθητών/τριών ή/και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και είναι δυνατό να βελτιωθούν.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει στόχους και συγκροτεί ομάδες εκπαιδευτικών, που καταρτίζουν Σχέδια Δράσης, για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ.
Αφορά στην υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού και στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνολικά και οι υπεύθυνες Ομάδες Δράσης υλοποιούν, συλλέγουν, μελετούν, αναλύουν και αποτιμούν τα σχετικά δεδομένα, προσαρμόζοντας, τροποποιώντας και παρεμβαίνοντας διορθωτικά, εάν χρειάζεται. Ο/Η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού. Εάν ο Σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό –ή σε τυχόν αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του Συντονιστή-Εκπαιδευτικού– Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
Αφορά στην αποτίμηση:
(α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, καθώς και
(β) των επιμέρους Σχεδίων Δράσης,
με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τις Ομάδες Δράσης και τα δεδομένα (τεκμήρια) που έχουν προκύψει σε σχέση με την επίδρασή τους.

Το στάδιο αυτό συμπίπτει με το τέλος του διδακτικού έτους, οπότε ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον Σύλλογο Διδασκότων, για να συντάξουν την ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.
Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συντάσσεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. από 15 έως 25 Ιουνίου κάθε έτους.

Άρθρο 3
Λειτουργίες, θεματικοί άξονες και δείκτες για την εσωτερική αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

Το έργο της σχολικής μονάδας αποτιμάται ως προς τις τρεις βασικές της λειτουργίες, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω σε επιμέρους θεματικούς άξονες. Κάθε θεματικός άξονας περιγράφεται μέσω της παράθεσης μιας σειράς δεικτών, οι οποίοι διαμορφώνουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο αναφοράς του περιεχομένου κάθε άξονα και δεν αποτιμώνται ξεχωριστά.

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας γίνεται σε επίπεδο θεματικού άξονα, σε τετράβαθμη κλίμακα:

1 = μη επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση,

2 = επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση,

3 = καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση,

4 = εξαιρετική λειτουργία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αξιολογεί το έργο του σχολείου ως προς κάθε λειτουργία και θεματικό άξονα, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, τις διαθέσιμες υποδομές, και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της.

Οι λειτουργίες, οι θεματικοί άξονες και οι δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θεματικοί άξονες

Δείκτες

1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

• Προγραμματισμός διδακτικού έργου

• Εφαρμογή καινοτόμων/ εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών

• Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και μαθητριών

• Ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών

• Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του γλωσσικού και επιστημονικού εγγραμματισμού

• Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων

• Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης

2. Ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση

• Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

• Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης

• Εφαρμογή εξατομικευμένων παρεμβάσεων

• Υποστήριξη για την ένταξη παιδιών προσφύγων

3. Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

• Λήψη μέτρων πρόληψης και παρέμβασης

• Ενημέρωση και συνεργασία με οικογένεια

•Αξιοποίηση υποστηρικτικών δομών

4. Συμμετοχή του σχολείου και υποστήριξη σε δράσεις - διακρίσεις μαθητών/ μαθητριών

• Υποστήριξη των ενδιαφερόντων των μαθητών/-τριών (π.χ. σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα, όμιλοι)

• Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

5, Φοίτηση - σχολική διαρροή

• Πρόληψη/ περιορισμός περιστασιακών απουσιών των μαθητών/-τριών

• Πρόληψη/ περιορισμός φαινομένων διακοπής φοίτησης

• Μέριμνα για την ομαλή μετάβαση μεταξύ βαθμίδων

6. Σχέσεις μεταξύ μαθητών /-τριών

• Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-τριών

• Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης -Σεβασμός της διαφορετικότητας

• Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων

7. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών

 • Έμφαση στην πρόληψη και στην τήρηση των κανόνων

• Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών

• Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών

s. Σχέσεις σχολείου οικογένειας

• Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου -οικογένειας

• Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, συνεργασίας και επιμόρφωσης γονέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Διοικητική λειτουργία

Θεματικοί άξονες

Δείκτες

9. Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

• Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων

• Συλλογικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων

• Οργάνωση της ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων

• Αποτελεσματική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού

• Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

• Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού

10. Διαχείριση υλικών πόρων και υποδομών

• Κατανομή πόρων

• Προστασία και αξιοποίηση σχολικών χώρων - υποδομών

• Εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός υποδομών

11. Σχολείο και κοινότητα

• Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων

• Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς (κοινωνικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς, τοπική κοινωνία κ.λπ.)

• Εξωστρέφεια και προβολή του έργου του σχολείου

• Διάχυση καλών πρακτικών

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Θεματικοί άξονες

Δείκτες

12. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

• Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις

• Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς

13. Ανάληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του σχολείου για τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και αξιολόγησης

• Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για επιμέρους ειδικότητες ή ομάδες ειδικοτήτων

• Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης

• Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε
συνεργασία με άλλα σχολεία

14. Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις (προγράμματα Erasmus, συνεργασία με άλλα σχολεία κ.λπ.)

• Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ.λπ.)

• Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

• Δικτύωση με άλλα σχολεία

Άρθρο 4
Διαδικασίες Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής μονάδας

 Ο Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου αφορά:

 1. στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο της παροχής του εκπαιδευτικού της έργου, και
 2. στη συστηματική διαδικασία καθορισμού στόχων βελτίωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, επιλογής θεματικών αξόνων εστίασης και κατάρτισης Σχεδίων Δράσης.

Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση πριν την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση, εκτός από τον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Παιδαγωγικής Ευθύνης, είναι δυνατόν να προσκληθούν στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Π.Ε., καθώς και μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα και επιστήμονες άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων.

Στο πλαίσιο της αρχικής Συνεδρίασης, ο Σύλλογος Διδασκόντων, αξιοποιώντας:

α) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του προηγούμενου σχολικού έτους,

β) τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του/της Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης,

γ) τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν την ειδική συνεδρίαση, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, και

δ) τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει, προβαίνει:

 1. στον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας όσον αφορά στην καθημερινή λειτουργία της, και
 2. στο σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας, βάσει της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της και της εκτίμησης των δυνατοτήτων της.

Για τον σκοπό αυτό, τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια Δράσης που θα αναλάβουν ομάδες 2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον Ομάδες Δράσης (Α και Β):

Δράση Α.

Η υλοποίηση Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο του πρώτου θεματικού άξονα, «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» (άρθρο 3) είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Ομάδα Δράσης μπορεί να συγκροτείται από:

 • εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινά γνωστικά αντικείμενα. Τα μέλη της Ομάδας προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους, λαμβάνοντας υπόψη τα Προγράμματα Σπουδών και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζουν κοινές διδακτικές πρακτικές, επιλέγουν ή διαμορφώνουν από κοινού συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμόζουν εναλλακτικές πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών τους κ.λπ.,
 • εκπαιδευτικούς διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, που διδάσκουν σε κοινά τμήματα. Τα μέλη της Ομάδας προβαίνουν στο σχεδιασμό διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών και μαθητριών τους, την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών κατά τη διδασκαλία τους, την υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων κ.λπ.,
 • εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που θα σχεδιάσουν Δράση για την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών/παιδαγωγικών πρακτικών, δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, διαθεματικών προσεγγίσεων, πρακτικών αξιολόγησης κ.λπ. σε διαφορετικά τμήματα και γνωστικά αντικείμενα.

Οι εκπαιδευτικοί θέτουν στη δοκιμασία των πραγματικών συνθηκών της τάξης τους

 1. τον προγραμματισμό τους για τη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου,
 2. την εφαρμογή του κοινού προγραμματισμού σε πλαίσιο συνδιδασκαλίας ή/και ετεροπαρατήρησης, όταν είναι εφικτό, και
 3. τα συμπεράσματα από τη μεταξύ τους ανατροφοδότηση.

Διευκρινίζεται ότι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στον κοινό προγραμματισμό, σε συνδιδασκαλίες και συναντήσεις ανατροφοδότησης, στο χρονικό πλαίσιο του υπηρεσιακού τους ωραρίου. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας φροντίζει ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα να παρέχει τις σχετικές χρονικές διευκολύνσεις.

Δράση Β.

Κάθε εκπαιδευτικός εντάσσεται σε μία τουλάχιστον επιπλέον Ομάδα Δράσης, επιλέγοντας ένα δεύτερο θεματικό άξονα (άρθρο 3) με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχολικής μονάδας, καθώς και τα δικά του/της ενδιαφέροντα. Ο/Η Διευθυντής/τρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων φροντίζουν να υπάρχει, κατά το δυνατό, ισοκατανομή Ομάδων Δράσης στις τρεις λειτουργίες της σχολικής μονάδας.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε περισσότερα από ένα σχολεία συμμετέχουν σε μία τουλάχιστον Δράση (Α ή Β) της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες. Για τη δεύτερη Δράση τους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του σχολείου στο οποίο θα δηλώσουν συμμετοχή.

Ο Συλλογικός Προγραμματισμός, η καταγραφή δηλαδή των στόχων βελτίωσης για την εκάστοτε σχολική χρονιά, ανά θεματικό άξονα, και των τίτλων των Σχεδίων Δράσης που θα αναλάβουν οι Ομάδες, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., μετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι Ομάδες Δράσης, στη συνέχεια, προβαίνουν στον αναλυτικό σχεδιασμό των Δράσεων, τον οποίο επίσης αποτυπώνουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., αναφέροντας τους στόχους, το περιεχόμενο, τα μέσα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.λπ.
Ο Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδιασμού των Δράσεων στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το σχεδιασμό του με βάση την ανατροφοδότηση αυτή.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και όποτε κρίνεται αναγκαίο, ο/η Διευθυντής/τρια συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να εξετάσουν την πορεία υλοποίησης του Συλλογικού Προγραμματισμού, καθώς και την εφαρμογή τυχόν διορθωτικών παρεμβάσεων.

Στο τέλος του διδακτικού έτους, εξετάζεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν οι συνεργαζόμενες ομάδες την εργασία τους σε ειδική εκδήλωση του σχολείου, σε διασχολικές συναντήσεις ή σε εκπαιδευτικές ημερίδες ανάλογης θεματικής, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών.

Η τελική αξιολόγηση της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης λαμβάνει χώρα στο τέλος του διδακτικού έτους, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά την οποία οι Ομάδες παρουσιάζουν, αποτιμούν και συζητούν συλλογικά τις εμπειρίες από τη συνεργασία και τις Δράσεις που υλοποίησαν, τους τομείς που θεωρούν ότι βελτίωσαν, τα σημεία στα οποία δυσκολεύτηκαν, τους παράγοντες που τους βοήθησαν ή/και τους δυσκόλεψαν.

Συμπληρωματικά, οι ομάδες προβαίνουν στην λεκτική αυτοαξιολόγηση (1. μη επαρκής, 2. επαρκής, 3. καλή, 4. εξαιρετική) παραμέτρων των Σχεδίων Δράσης, με κριτήρια τις βελτιώσεις, τους εμπλουτισμούς, τους εκσυγχρονισμούς και τις αλλαγές που επήλθαν στις αντιλήψεις και στις πρακτικές των μελών της ομάδας δράσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. Τέλος, οι ομάδες δράσης παραθέτουν, ενδεικτικά, στοιχεία/τεκμήρια που στηρίζουν την αξιολογική αποτίμηση των Δράσεων.

Άρθρο 5
Διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, πραγματοποιείται η εσωτερική αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συμπληρώνεται και καταχωρίζεται μέχρι τις 25 Ιουνίου κάθε έτους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., και αποτυπώνει:

 1. τη σύντομη περιγραφή της ταυτότητας σχολικής μονάδας (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.).
  Στο πεδίο αυτό καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της,
 2. το αποτέλεσμα της αποτίμησης των λειτουργιών της σχολικής μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στους θεματικούς άξονες εστίασης (σε τετράβαθμη κλίμακα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης),
 3. την τεκμηρίωση της αποτίμησης αυτής, με επισύναψη σχετικών τεκμηρίων,
 4. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των τριών λειτουργιών της σχολικής μονάδας,
 5. τους στόχους βελτίωσης που είχαν τεθεί στο Συλλογικό Προγραμματισμό με εστίαση στις προτεραιότητες της σχολικής μονάδας,
 6. τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων που υλοποιήθηκαν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί,
 7. τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των Δράσεων,
 8. την πιθανή ανάδειξη καλών πρακτικών με προτάσεις για αξιοποίησή τους,
 9. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,
 10. προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης ή ανάληψης πρωτοβουλιών για το επόμενο σχολικό έτος.

Συνοπτική έκδοση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Άρθρο 6
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης

Α. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολείο

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου κάθε έτους, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. Στην Έκθεση αυτή έχει πρόσβαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, καθώς και το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 1. ανατροφοδοτικές παρατηρήσεις καθώς και προτάσεις υποστήριξης και βελτίωσης σχετικά με τον Συλλογικό Προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης της σχολικής μονάδας,
 2. την τεκμηριωμένη αποτίμηση των λειτουργιών του σχολείου ανά θεματικό άξονα (σε δεκάβαθμη κλίμακα),
 3. συνολική εκτίμηση των θετικών σημείων και των αδυναμιών του σχολείου όσον αφορά τις τρεις λειτουργίες, καθώς και προτάσεις βελτίωσης.

Επισημαίνεται ότι ο/η Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, κατά τη διατύπωση των ανατροφοδοτικών παρατηρήσεων και προτάσεων, πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, τα κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα της, τις προσπάθειες του Διευθυντή/τριας και των εκπαιδευτικών, καθώς και το γενικότερο κλίμα του σχολείου.

Β. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης του/της ΣΕΕ

Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου κάθε έτους.

Η Έκθεση αυτή των Σ.Ε.Ε. αποτυπώνει συνοπτικά:

 1. τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των σχολικών μονάδων ευθύνης τους,
 2. προτάσεις για τη βελτίωση των λειτουργιών τους και την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών,
 3. συνολική αποτίμηση των Δράσεων των σχολικών μονάδων ευθύνης τους με αναφορά στα σημαντικότερα αποτελέσματά τους, στις καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν, στα θέματα που χρήζουν μελέτης στο άμεσο μέλλον καθώς και σε προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Άρθρο 7
Εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει:

 1. συνολικές συνοπτικές παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης στα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ανά θεματικό άξονα,
 2. προτάσεις βελτίωσης ανά βαθμίδα και τύπο σχολείου,
 3.  καταγραφή των καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν, με παράθεση του υλικού που παρήχθη και προτείνεται για την εφαρμογή σε άλλες σχολικές μονάδες,
 4. προτάσεις για διάχυση των επιτυχημένων πρακτικών που αναπτύχθηκαν στις σχολικές μονάδες,
 5. προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις,
 6. καταγραφή των αναγκών και των τάσεων που αναδείχθηκαν μέσα από τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας,
 7. άλλες επισημάνσεις, κατά την κρίση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Άρθρο 8
Συντονισμός και Παρακολούθηση

Την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της διαδικασίας του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων έχουν:

 1. σε περιφερειακό επίπεδο το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
 2. σε εθνικό επίπεδο η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ψηφιακής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και εστιάζοντας κυρίως στις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.: (α) συντάσσει ετήσια Έκθεση (ν. 4142/2013), εστιάζοντας σε γενικές παρατηρήσεις, αναφορικά με τα επιτεύγματα, τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις τάσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και (β) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των διαδικασιών του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Οι ετήσιες Εκθέσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.

Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμενο της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ενδεδειγμένο ή αναγκαίο.

Άρθρο 9
Ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για τη σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματισμού, της Εσωτερικής και της Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4692/2020, το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στην οποία συντάσσονται

(α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονάδων,

(β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων,

(γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, και

(δ) η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 10
Διατάξεις για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων.

1. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, δεν προβλέπεται η εφαρμογή των διαδικασιών Συλλογικού Προγραμματισμού του άρθρου 4. Κατά συνέπεια, οι Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης θα υποβληθούν σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσης, χωρίς την αναφορά των σημείων που αφορούν σε θέματα του Συλλογικού Προγραμματισμού και στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης.

Ειδικότερα:

 1. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας δεν θα περιλαμβάνει τα σημεία 5-8 του άρθρου 5.
 2. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης για κάθε σχολείο (Α) δεν θα περιλαμβάνει το σημείο Α. 1 του άρθρου 6.
 3. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης σχολείων ευθύνης του/της ΣΕΕ (Β) δεν θα περιλαμβάνει το σημείο Β.3 του άρθρου 6.
 4. Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν θα περιλαμβάνει τα σημεία 1, 3, 4 του άρθρου 7.

2. Για την προετοιμασία της πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (σχολικού έτους 2020-2021):

 • Ο/Η Διευθυντής/τρια του σχολείου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2021, συγκαλεί ειδική συνεδρίαση για την ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με το νέο σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσης.
 • Συγκροτούνται ομάδες εκπαιδευτικών, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του έργου του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες του άρθρου 3, με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι το τέλος Μαΐου 2021 εισήγηση αναφορικά με την αποτίμησή τους. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας και ο αριθμός των θεματικών αξόνων που αναλαμβάνει η κάθε ομάδα εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων συλλέγουν δεδομένα και τεκμήρια σχετικά με τη λειτουργία και το έργο της σχολικής μονάδας όσον αφορά τον θεματικό άξονα (ή τους θεματικούς άξονες) που έχουν αναλάβει, προκειμένου να συμβάλουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη αποτίμηση του θεματικού άξονα (ή των θεματικών αξόνων).
 • Στις αρχές Ιουνίου, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων παρουσιάζουν τις σχετικές εισηγήσεις τους στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων προκειμένου να συζητηθούν από κοινού και να συνταχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, με τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.i).
 • Στο πεδίο «Ταυτότητα» της σχολικής μονάδας (άρθρο 5.1), όπου περιγράφονται σύντομα τα χαρακτηριστικά της (μαθητικό δυναμικό, στελέχωση, υποδομές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον κ.λπ.), καταγράφονται και οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν ενδεχομένως επιδράσει στη λειτουργία της σχολικής μονάδας το σχολικό έτος αναφοράς και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση του έργου της.

3. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης μελετούν τις Εκθέσεις των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και συντάσσουν, μέχρι τις 20 Ιουλίου, Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.ii).

4. Οι Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης συντάσσουν στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iii).

5. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, καθώς και τις Εκθέσεις των Σ.Ε.Ε. για τα σχολεία ευθύνης τους, συντάσσει, στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ευθύνης του, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης και τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου (1.iv).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

 

 

 

(Διαδικασίες Αυτοαξιολόγησης) 2014 - 2015

(Νομοθεσία αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικής μονάδας)

Αρ.Πρωτ.191364/ΓΔ4/25-11-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κώστας Παπαχρήστος - Ανδρέας Παπαδαντωνάκης
Τηλέφωνο : 210 344 2425 -  210 344 3619
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ : «Παράταση υποβολής και συμπλήρωσης του ετήσιου προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχ. Μονάδας για το σχολικό έτος 2014-2015»

Σε συνέχεια του με αριθμ. 155922/Γ1/30-09-2014 εγγράφου, με θέμα «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» - Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)» σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης στο «δ» -> Δίκτυο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2014-2015, έως και την Δευτέρα 15-12-2014.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.155922/Γ1/30-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο : 210 344 3284 - 210 344 3619

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» - Οδηγίες και Κατευθύνσεις (2ο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ)»

Έχοντας υπόψη, την παρ. 2 του άρθρου 2, της με αριθμ. 30972/Γ1/05.03.2013, (ΦΕΚ 614/2013 τ.β΄), «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» Υ.Α. και σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: 190089/Γ1/10.12.2013 (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια του άρθρου) εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες», θέτουμε υπόψη σας, όσον αφορά τη λειτουργία του θεσμού της ΑΕΕ για το 2ο έτος, σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, τα ακόλουθα:

Α. Ετήσιος Προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014-2015.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2, της με αριθμ. 30972/Γ1/ 05.03.2013( ΦΕΚ 614/2013 τ.β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», Υ.Α.

«Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.»

Ο Ετήσιος Προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας, βασίζεται στα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του σχολικού έτους 2013-2014, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν επέλθει, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια στη λειτουργία του σχολείου.

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων προγραμματίζουν τις επιμέρους δραστηριότητες και καθορίζουν διαδικασίες παρακολούθησης και ανατροφοδότησης. Παράλληλα, εστιάζουν στην επίλυση των προβλημάτων και των αδυναμιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ιεραρχούν τις προτεραιότητες και αναπτύσσουν σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της χώρας, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014, καλούνται να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr και αφού επιλέξουν «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2014-2015 της σχολικής τους μονάδας.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή του Ετήσιου Προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2014-2015, υπάρχουν στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι η αποθήκευση μετά την συμπλήρωση της φόρμας γίνεται αυτόματα. Τυχόν συμπληρωματικές διορθώσεις που γίνονται μέχρι και το κλείσιμο του συστήματος καταχωρούνται επίσης αυτόματα. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Β. Υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Έργου στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου λειτουργίας του σχολείου.

Η υλοποίηση του σχολικού προγράμματος βασίζεται στο σχήμα: Προγραμματισμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/ Ανατροφοδότηση, Εφαρμογή, Αξιολόγηση / Αξιοποίηση (Π-Ε-Α-Ε-Α). (βλ. «Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά», ΥΠΑΙΘΠΑ/ΙΕΠ Δεκέμβριος 2012), που αφορά σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα ή σύνολο δράσεων που λαμβάνουν χώρα στη σχολική μονάδα. Έτσι αναδεικνύεται το συνεχές του εκπαιδευτικού έργου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίηση του σχολικού προγράμματος έχει η διαδικασία της παρακολούθησης, της ενδιάμεσης αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης. Τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης/ανατροφοδότησης συμβάλλουν ώστε η σχολική μονάδα να προβαίνει στη λήψη μέτρων ή στην τροποποίηση του αρχικού προγραμματισμού, όπου απαιτείται, με σκοπό την προσαρμογή σε νέα δεδομένα ή τη βελτίωση των διαδικασιών.

Γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης στη διάρκεια του σχολικού έτους - Επιλογή νέων Σχεδίων Δράσης και προετοιμασία για την εφαρμογή τους από το νέο σχολικό έτος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που προηγήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος, η σχολική μονάδα μετά τη γενική εκτίμηση της εικόνας και τη συστηματική διερεύνηση, προσδιόρισε σχέδιο (ή σχέδια) δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, το οποίο θα υλοποιήσει το τρέχον σχολικό έτος.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι ανωτέρω σχολικές μονάδες θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αξιολόγηση και τα αποτελέσματα του Σχεδίου δράσης στο Δίκτυο «δ» της ΑΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr. Παράλληλα, όλες οι σχολικές μονάδες θα προσδιορίσουν και θα προετοιμάσουν και το σχέδιο((ή σχέδια) δράσης που θα υλοποιήσουν για το επόμενο σχολικό έτος 2015-16. Κατά την εφαρμογή των σχεδίων δράσης, έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους και στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη λειτουργία του σχολείου.

Ειδικό ενδιαφέρον θα δοθεί στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο με την ανάπτυξη δικτύων μεταξύ σχολείων και με την διάχυση των «καλών πρακτικών» σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Δ. Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2014- 2015.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 4, της με αριθμ. 30972/Γ1/05.03.2013, (ΦΕΚ 614/2013 τ.β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης». Υ.Α., στο τέλος του διδακτικού έτους, η σχολική μονάδα καταρτίζει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους. Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr. Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης αναρτάται σε συνοπτική μορφή στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και στοιχεία για τον σχεδιασμό νέων δράσεων για το σχολικό έτος 2015-2016. Μαζί με την ετήσια έκθεση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και η Αξιολόγηση και τα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης.

Καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της χώρας, με την λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι 30 Ιουνίου 2014, να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr και αφού επιλέξουν «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά: α) την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας για το σχολικό έτος 2014-2015.

Στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ : http://aee.iep.edu.gr είναι αναρτημένο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή της ΑΕΕ .

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης όλων των σχολικών μονάδων της χώρας μεριμνούν σχετικά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού.

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε., οι Διευθυντές Π/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι της χώρας καλούνται να συνεργαστούν με το Ι.Ε.Π., την Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ καθώς και με τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/ντές Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής ) και να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στα σχολεία όλης της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.155906/Γ1/30-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210 344 3284
210 344 3619

Θέμα: « Δυνατότητα εκ νέου πρόσβασης στο «ΔΙΚΤΥΟ» του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ για τυχόν τροποποιήσεις- συμπληρώσεις της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ ) του σχολικού έτους 2013 – 2014 από τις σχολικές μονάδες της χώρας ».

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.: 86578 /Γ1/03.06.2014 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολικού έτους 2013 – 2014» και μετά από ερωτήματα που τίθενται στο ΥΠΑΙΘ, σχετικά με προβλήματα που εντοπίστηκαν από σχολικές μονάδες της χώρας, στις ήδη αναρτημένες Ετήσιες ‘Εκθέσεις της ΑΕΕ στο «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», σας ενημερώνουμε, στα εξής :

1. Δίνεται δυνατότητα εκ νέου πρόσβασης στο «ΔΙΚΤΥΟ» του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ ( http://aee.iep.edu.gr ) από 30.09.2014 μέχρι 15.10.2014 σε όλες τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης .

2. Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, δύνανται να επισκεφτούν τον ιστότοπο: http://aee.iep.edu.gr και στην επιλογή «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ» και να επικαιροποιήσουν, είτε να τροποποιήσουν, είτε να συμπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου για την Εφαρμογή της ΑΕΕ της σχολικής τους μονάδας εφόσον διαπιστώσουν προβλήματα στα καταχωρηθέντα στοιχεία της φόρμας που είχαν υποβάλει.

3. Οι σχολικές μονάδες που θα προβούν σε οποιεσδήποτε αλλαγές να ενημερώσουν και τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη της Σχολικής Μονάδας, Προσχολικής Αγωγής , Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ( μόνο οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.44375/Γ1/24-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210 344 3605
210 344 3619

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014».

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 32773/Γ1/6-3-2014 και της υπ. αριθμ. 190089/Γ1/10.12.2013 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και τα Άρθρα 29,37,39 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης, την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. Β΄, 30972/Γ1//15-3-2013 & την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013, επισημαίνουμε ότι:

Σε περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ. τους δείκτες που θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα), τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας

Οι σχολικές μονάδες καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συγκρότησης των ομάδων μέχρι 4-4-2014. Στη συνέχεια και μέχρι 31-5-2014, ο σύλλογος διδασκόντων θα πρέπει να συνεδριάσει και αφού λάβει υπόψη του τις εισηγήσεις των ομάδων εργασίας, μέσα από ανοικτό διάλογο, να προβεί στην γενική εκτίμηση της σχολικής μονάδας με την αποτύπωση των 15 δεικτών καθώς επίσης να αποφασίσει για τα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος.

Η τελική έκθεση αυτο αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τέλους του διδακτικού έτους.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καλούνται μέχρι 11-4-2014 να αποστείλουν στον Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού πίνακα με τα σχολεία στα οποία τυχόν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των ομάδων εργασίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.32773/06-03-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
Τηλέφωνο:
210 344 3605
210 344 3619

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014».

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 1900089/Γ1/10.12.2013 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και τα Άρθρα 29, 37,39 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης, την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄, 30972/Γ1//15-3-2013 & την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013 διυκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, εφαρμόζεται σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, όπως προβλέπεται στο Ν. 2986/2002 (Α΄ 24/13-2-2002) και στην με αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 Υ.Α. (B΄ 1340/16-10-2002), για τη σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης από του Συλλόγους Διδασκόντων και τα Στελέχη Εκπαίδευσης.

Σκοπός της ΑΕΕ είναι η εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική/παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική στήριξη των Δ/ντών Διευθύνσεων.

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στο πεδίο αυτό, αφορούν αποκλειστικά στον αριθμό, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ομάδων. Συνιστάται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές επιθυμίες των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξή τους σε ομάδα συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, εργάζονται εκτός διδακτικού ωραρίου, εντός όμως του εργασιακού ωραρίου.

Οι σχολικές μονάδες θα ολοκληρώσουν τη γενική εκτίμηση της εικόνας, η οποία θα παραμείνει στο σχολείο, καθώς, επίσης, θα αποφασίσουν για τα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος.
Η ετήσια έκθεση της αυτοαξιολόγησης, η οποία θα εμπεριέχει στοιχεία της εκτίμησης της γενικής εικόνας του σχολείου, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο τέλος του διδακτικού έτους.

Σχετικές οδηγίες για την αποστολή των εκθέσεων των σχολικών μονάδων, των στελεχών εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής καθοδήγησης, των Διευθυντών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και των Περιφερειακών Δ/ντών, θα αποσταλούν το επόμενο διάστημα.

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να συνδράμουν ενεργά το έργο των Σχολικών Σύμβουλων Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, που έχουν την ευθύνη για την ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να υποστηρίξουν τις σχολικές μονάδες σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ. 190089/Γ1/10-12-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Στ. Μερκούρης
Τηλέφωνο: 210 344 3605, 210 344 2234
email: spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
t05sded(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 – Διαδικασίες»

Με την αριθμ. 157723/ 23.10.2013/Γ1 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας πραγματοποιήθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2013 επιμορφώσεις των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ. Ακολούθως οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα ενημερώσουν/επιμορφώσουν τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της παιδαγωγικής τους ευθύνης, σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ.

Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/15-3-2013 & την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013 με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.

Σκοπός της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του θεσμού είναι η εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων. Η εφαρμογή κατά το σχολικό έτος 2013-14, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου.

2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2014-15.

3. Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου.

Ειδικότερα, για κάθε μία από τις παραπάνω διαδικασίες σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου: Αποτελεί βασική διαδικασία της ΑΕΕ και αποσκοπεί στην εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η αποτίμηση των 15 δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.

Η εκτίμηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής αναδεικνύονται τα αξιόλογα επιτεύγματα του σχολείου και επισημαίνονται οι αδυναμίες, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη βελτίωσή τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν συνεργατικές πρακτικές, διερευνούν τα δεδομένα του σχολείου, αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ (Τόμος ΙΙΙ: «Μεθοδολογία και εργαλεία διερεύνησης») καθώς και υλικό από τις καλές πρακτικές των σχολείων που είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (aee.iep.edu.gr).

Οι Διευθυντές των σχολείων, εποπτεύουν και συντονίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής και διευκολύνουν τις συνεργασίες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ενημερώνουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν παιδαγωγικά την ανάπτυξη των διαδικασιών της «αυτοαξιολόγησης» και την εφαρμογή του θεσμού στο σχολείο.

Οι Διευθυντές Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης στηρίζουν με κάθε τρόπο την εφαρμογή της ΑΕΕ σ’ όλες τις σχολικές μονάδες της Χώρας.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τον Μάϊο του 2014 με τη σύνταξη της Έκθεσης της Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου.

2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης: Τα Σχέδια Δράσης αποτελούν σημαντική διάσταση της ΑΕΕ καθώς συνδέονται με πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και τη διάχυση των καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων όλης της χώρας.

Η επιλογή του σχεδίου δράσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γενικής εκτίμησης (διαπίστωση αδυναμιών του σχολείου) ή να αφορά σε προτεραιότητες που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων. Κάθε σχολείο επιλέγει δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σε συγκεκριμένες πτυχές του εκπαιδευτικού έργου ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές του. Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015. Οι σχολικές μονάδες που εφάρμοσαν, κατά τη διετία 2010-2012 τη διαδικασία της ΑΕΕ, δύνανται και κατά το τρέχον έτος να υλοποιήσουν Σχέδιο Δράσης.

Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού προτείνεται να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως:
• η δημιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου,
• η διαμόρφωση ή ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου,
• η οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και η βελτίωση των σχέσεων με το σύλλογο γονέων και την μαθητική κοινότητα.

3. Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου: Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς κάθε σχολική μονάδα υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιούνται στον ετήσιο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους και στον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου.

Κατά το φετινό σχολικό έτος η Έκθεση της Γενικής Εκτίμησης και η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης ταυτίζονται.

 Ετήσια Έκθεση αποτελεί μια σύντομη και περιεκτική αποτύπωση της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης. Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης θα υποβληθεί από τον Διευθυντή του σχολείου ηλεκτρονικά στο Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ τον Ιούνιο του 2014. Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για την αποστολή των Εκθέσεων.

Αναφορικά με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στα σχολεία σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Οι διαδικασίες της ΑΕΕ εμπλουτίζουν χωρίς να ανατρέπουν το σχολικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου. Συστηματοποιούν την εργασία του συλλόγου διδασκόντων, τις δράσεις και τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας με στόχο τη συνεχή βελτίωση της παιδαγωγικής της λειτουργίας.

2. Η έναρξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στο σχολείο γίνεται με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας και ολοκληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους με την έγκριση των αποτελεσμάτων σε τακτικές ή έκτακτες ολομέλειες του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και το Άρθρο 37 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης.

3. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας των ομάδων εργασίας, μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας.

4. Οι σχολικές μονάδες της προσχολικής αγωγής και τα ολιγοθέσια σχολεία (έως 3/θ) δεν υποχρεούνται στην υλοποίηση σχεδίων δράσης, εκτός και εάν το επιλέξουν, με δική τους απόφαση.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης μεριμνούν για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού.
Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής του θεσμού και των επιμέρους διαδικασιών της ΑΕΕ έχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).

Καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε., οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Χώρας να συνεργαστούν με το Ι.Ε.Π., την Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ καθώς και με τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/ντές Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.) και να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου στα σχολεία όλης της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.157723/Γ1/23-10-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Στ. Μερκούρης
Τηλέφωνο: 210 344 3605
210 344 2234
email: spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
t05sded(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας»

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 & Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013). (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια του άρθρου)

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί, σε πρώτη φάση, ενημέρωση/επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων και όλων των Διευθυντών Διευθύνσεων. Θα ακολουθήσει σταδιακή ενημέρωση/επιμόρφωση όλων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της χώρας.

Την ευθύνη της επιμόρφωσης θα έχουν η Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Για να μην προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία των μονοθεσίων σχολικών μονάδων της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των Προϊσταμένων και των Διευθυντών τους θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων σε τοπικό επίπεδο.

Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα περιλαμβάνει:

1. Αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικασιών υλοποίησης της ΑΕΕ στη σχολική μονάδα (εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ανάπτυξη έρευνας-δράσης στη σχολική μονάδα, σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων δράσης, αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, υποβολή ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης),

2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις των σχολείων που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΕΕ (2010-2012), τρόπους και δυνατότητες αξιοποίησης του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, καλές πρακτικές σχολείων),

3. Παρεμβάσεις των Δ/ντών και αξιοποίηση της εμπειρίας των σχολείων που συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ, συζήτηση, ανατροφοδότηση.

Κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων οι Διευθυντές θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και θα παρέχουν ανατροφοδότηση στους Σχολικούς Συμβούλους και την Ομάδα Έργου της ΑΕΕ.

Λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ

Τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν διαρκή υποστήριξη από το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασίες εφαρμογής, παραγωγή εργαλείων αυτοαξιολόγησης, διάχυση καλών πρακτικών, βιβλιογραφία, κλπ.). Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ θα λειτουργήσει ως ιστοχώρος πληροφόρησης και διάχυσης των καλών πρακτικών και ως φόρουμ επικοινωνίας μεταξύ Εκπαιδευτικών, Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων και θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα υποστήριξης του θεσμού της ΑΕΕ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής.

Την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου και την υποστήριξη των σχολείων θα έχει η Ομάδα Έργου της ΑΕΕ, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)

Καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας να συνεργαστούν με το Ι.Ε.Π. και την Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ καθώς και με τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/ντές Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.) τόσο για την προετοιμασία όσο και για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Καλούνται οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Οι ημερομηνίες των επιμορφωτικών ημερίδων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, σε πρώτη φάση καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

 

 

(Μετάβαση στο άρθρο με τη νομοθεσία για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικής μονάδας)


Εκτύπωση