edu.klimaka.gr

Οργάνωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18άνω

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ

ΦΕΚ 2271/2011 - Αριθμ.102706/Γ7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2271
12 Οκτωβρίου 2011

Αριθμ. 102706/Γ7
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ B’ 507) απόφασης με θέμα Οργάνωση και Λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
β. Της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103), «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)».
γ. Του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 5 και 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146), «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» καθώς και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα π.δ..
δ. Του εδάφιου 1βΙΙΙ, παρ 2, του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90), «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
ε. Της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
στ. Του άρθρου 25 του π.δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7,8 του άρθρου 1 του π.δ.43/2010 (ΦΕΚ Α΄ 86).

2. Tην υπ’ αριθμ. 153789/Γ7/6−12−2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/2011) Κοινή Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δημιουργία Σχολικών Τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης του «18 ΑΝΩ» και επιθυμούν να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο».

3. Την υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ Β’ 507) Υ.Α., «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ»

4. Την υπ’ αριθμ. Γ2/38398/18−04−03 (ΦΕΚ Β΄ 551) Υ.Α., «Κατατακτήριες εξετάσεις ατόμων που έχουν ενταχθεί κι έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ274/30−09−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1595) Απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Το αίτημα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» για τη λειτουργία τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη μονάδα απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ».

8. Την ανάγκη να ολοκληρώσουν τα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ Β’ 507) αντικαθίσταται ως εξής:

Την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για όσους τομείς και ειδικότητες προβλέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατ’ ιδίαν διδασκαλία, σε χώρους της μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ», Μαυρομιχάλη 122 και Αριανήτου στα Εξάρχεια, στο πλαίσιο της κατ’ οίκον διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές αυτών να έχουν τη δυνατότητα κατατακτήριας εξέτασης, ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, για την απόκτηση απολυτηρίου τίτλου, στη σχολική μονάδα μετεγγραφής τους. Εφόσον επιλέξουν να δώσουν απολυτήριες εξετάσεις στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Λυκείου, οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το έτος αποφοίτησής τους.

2. Η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ Β’ 507) αντικαθίσταται ως εξής:

Τη λειτουργία των τμημάτων θα εποπτεύει πενταμελής (5) επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δύο (2) εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο/η επιστημονικά υπεύθυνος/η της μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» και θα διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων που θα δημιουργούνται.
Επίσης, η επιτροπή θα επιλέγει τους εκπαιδευτικούς ύστερα από συνέντευξη και εφόσον έχουν τα κάτωθι προσόντα:
α) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης του έργου τους, εφόσον το επιθυμούν, λόγω της ιδιαιτερότητας των μαθητών/τριών.
β) Να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Θα συνεκτιμάται:
1) επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας
2) υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες
3) εκπαιδευτική εμπειρία σε μονάδες απεξάρτησης.

3. Η παράγραφος 8 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ Β’ 507) αντικαθίσταται ως εξής:

Η μονάδα απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» θα γνωστοποιεί έγκαιρα τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων στο Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίζουν τη προσπάθεια αυτή και να διευκολύνουν την μετεγγραφή των μαθητών σε αντίστοιχα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά και μόνο για τα εν λόγω άτομα.

4. Οι παράγραφοι 9 και 10 της υπ’ αριθμ. 27677/Γ7/09−03−2011 (ΦΕΚ Β’ 507) δεν Ισχύουν.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ


ΦΕΚ 507/2011 - Αριθμ.27677/Γ7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 507
4 Απριλίου 2012

Αριθμ. 27677/Γ7
Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
β. Της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α΄ 103), «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)».
γ. Του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 5 και 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146), «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» καθώς και τα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα π.δ.
δ. Του εδάφιου 1βΙΙΙ, παρ 2, του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90), «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
ε. Της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Tην υπ’ αριθμ. 153789/Γ7/6−12−2010 (ΦΕΚ Α΄ 65/2011) κοινή απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δημιουργία Σχολικών Τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης του «18 ΑΝΩ» και επιθυμούν να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο».

3. Τη με αρ. πρ. Γ2/38398/18−04−03 (ΦΕΚ Β΄ 551) υπουργική απόφαση με θέμα: «Κατατακτήριες εξετάσεις ατόμων που έχουν ενταχθεί κι έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ274/30−09−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1595) Απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».

5. Την από 6−12−2010 επιστολή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Μονάδα Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» με αίτημα τη λειτουργία τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη μονάδα απεξάρτησης Τοξικομανών «18 ΑΝΩ» για το σχολικό έτος 2010−2011.

6. Την ανάγκη να ολοκληρώσουν τα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη, αποφασίζουμε:

Την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Γ΄ τάξης Γυμνασίου και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου σε χώρους της μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ», Μαυρομιχάλη 122 και Αριανήτου στα Εξάρχεια, στο πλαίσιο της κατ’ οίκον διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές αυτών να έχουν τη δυνατότητα κατατακτήριας εξέτασης, ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, για την απόκτηση απολυτηρίου τίτλου, στη σχολική μονάδα μετεγγραφής τους. Εφόσον επιλέξουν να δώσουν απολυτήριες εξετάσεις στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Λυκείου, οι εξετάσεις αυτές θα διενεργούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά το έτος αποφοίτησής τους.

Στα τμήματα αυτά εντάσσονται απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο στεγνών προγραμμάτων απεξάρτησης της μονάδας «18 ΑΝΩ», εφόσον έχουν παρέλθει 3 χρόνια από την τελευταία εγγραφή τους στην αντίστοιχη σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τη λειτουργία των τμημάτων θα εποπτεύει πενταμελής (5) επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, δύο (2) εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο/η επιστημονικά υπεύθυνος/η της μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ». Επίσης, η επιτροπή θα επιλέγει τους εκπαιδευτικούς ύστερα από συνέντευξη και εφόσον έχουν τα κάτωθι προσόντα:

α) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι μόνιμοι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης του έργου τους, εφόσον το επιθυμούν, λόγω της ιδιαιτερότητας των μαθητών/τριών. β) Να έχουν εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. Θα συνεκτιμάται: 1) επιμόρφωση σε θέματα αγωγής υγείας 2) υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες 3) εκπαιδευτική εμπειρία σε μονάδες απεξάρτησης.

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θα κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες της Αττικής, προκειμένου όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν γνώση, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγονται, θα διατίθενται ή θα αποσπώνται στην ως άνω μονάδα απεξάρτησης και θα τους ανατίθεται η εκπαίδευση των ανωτέρω ατόμων ως υπερωριακή εργασία, υποχρεωτικά πέραν του ωραρίου τους. Οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να συνεργάζονται, στο πλαίσιο της εκεί παροχής του έργου τους, με τα στελέχη της μονάδας απεξάρτησης, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για συζήτηση πιθανών προβλημάτων, αξιολόγηση, βελτίωση και προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλογα με τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ατόμων του κάθε τμήματος. Στις συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες εφόσον παρίσταται ανάγκη.

Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ταχύρυθμο εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα, διάρκειας μιας εβδομάδας, το οποίο θα υλοποιείται από τους θεραπευτές και τα στελέχη της ευρύτερης θεραπευτικής μονάδας «18 ΑΝΩ».

Τα στελέχη της θεραπευτικής μονάδας υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μετεγγραφής και εξέτασης των εν λόγω μαθητών/τριών, σχετικά με τις ιδιαιτερότητές τους.

Πριν τη λήξη του διδακτικού έτους, η λειτουργία των σχολικών τμημάτων θα αξιολογείται από την επιτροπή που έχει την εποπτεία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους θεραπευτές και θα υποβάλλεται σχετική έκθεση από τον/την επιστημονικά υπεύθυνο/η της μονάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» στη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ..

Η μονάδα απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» θα γνωστοποιεί έγκαιρα τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων στο Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής και στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίζουν τη προσπάθεια αυτή και να διευκολύνουν την μετεγγραφή των μαθητών σε αντίστοιχα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τη σχολική χρονιά 2010−2011 τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στη μονάδα απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» είναι:
− Ένα (1) τμήμα Γ΄ τάξης Γυμνασίου, έως 12 μαθητών, για την απόκτηση Απολυτηρίου Γυμνασίου.
− Δύο (02) τμήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έως δώδεκα (12) μαθητών το καθένα, για την απόκτηση Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.
− Δύο (02) τμήματα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έως δώδεκα (12) μαθητών το καθένα, για την απόκτηση Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.

Τα τμήματα θα λειτουργούν τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη) από τις 16:00 έως τις 21:00 μ.μ. σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ωρολόγιο προγράμμα:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α/Α   ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

1

2

3

4

5

6

7

16:00-16:45

16:50-17:30

17:35-18:15

18:25-19:05

19:10-19:45

19:50-20:30

2030-21:30

Αρχ. Ελληνική Γλώσσα

Αρχ. Ελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

Αγγλικά

Φυσική

Φυσική

Χημεία

Πληροφορική

Πληροφορική

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

Αρχαία

Χημεία

Βιολογία

Βιολογία

Μαθηματικά

Μαθηματικά

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΓΕΛ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θ1 & Θ2
Α/Α   ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

1

2

3

4

5

6

7

16:00-16:45
 

16:50-17:30
 

17:35-18:15
 

18:25-19:05
 

19:10-19:45
 

19:50-20:30
 

2030-21:30
 

Αρχ. Ελληνική Γλώσσα
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα
Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά & Στοιχεία
Στατιστικής

Μαθηματικά & Στοιχεία
Στατιστικής

Φυσική
Γενικής Παιδείας

Βιολογία
Γενικής Παιδείας

Αρχαία Ελληνικά
Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά
Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά
Κατεύθυνσης

Λατινικά Κατεύθυνσης
 

Ιστορία Κατεύθυνσης
 

Αγγλικά
 

Αγγλικά
 

Αρχαία Ελληνικά
Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά
Κατεύθυνσης

Νεοελληνική Λογοτεχνία
Κατεύθυνσης

Ιστορία
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Λογοτεχνία
Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Λογοτεχνία
Γενικής Παιδείας

Πληροφορική
 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΓΕΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΚ1 & ΤΚ2
Α/Α   ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

1

2

3

4

5

6

7

16:00-16:45
 

16:50-17:30
 

17:35-18:15
 

18:25-19:05
 

19:10-19:45
 

19:50-20:30
 

2030-21:30
 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Κατεύθυνσης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Κατεύθυνσης

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Κατεύθυνσης

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης
 

Φυσική Κατεύθυνσης
 

Φυσική Κατεύθυνσης
 

Μαθηματικά
Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά
Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά
Γενικής Παιδείας

Ηλεκτρολογία
Γενικής Παιδείας

Ηλεκτρολογία
Γενικής Παιδείας

Φυσική
Γενικής Παιδείας

Φυσική
Γενικής Παιδείας

Αγγλικά
 

Αγγλικά
 

Χημεία – Βιοχημεία
Γενικής Παιδείας

Χημεία – Βιοχημεία
Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά
Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά
Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά
Γενικής Παιδείας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 9 Μαρτίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Σχετικά Άρθρα