Ένταξη Φυσικής Αγωγής στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ΠΔΣ

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΔΣ) ΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αρ.Πρωτ.28434/Γ7/27-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΓΔΑ
ΤΖΑΝΝΕΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 210-3442212
210-3442859
Fax : 210-3443343
e-mail: oikds(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13-11-2013/ ΦΕΚ 2996/τ.B’/25-11-2013 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-2014», της με αρ. πρωτ. 2609/Γ7/10-1-2014 ΦΕΚ 96/τ.Β’/22-01-2014 Υ.Α. με θέμα : «Τροποποίηση της αρ. πρωτ.172435/Γ7/13-11-2013 (ΦΕΚ 2996/τ.Β’/25-11-2013) Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης”» και του υπ΄ αριθμ. 10878/Γ7/27-1-2014 εγγράφου με θέμα: «Ένταξη της Φυσικής Αγωγής στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη» παρακαλούμε όπως:

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στη Φυσική Αγωγή να αποστείλετε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. εμπεριστατωμένες εισηγήσεις με τα στοιχεία των καθηγητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό ωρών), τα στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο και αριθμό μαθητών ανά σχολική μονάδα), καθώς επίσης το πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής και το χώρο υλοποίησής του. Κρίνεται απαραίτητο τα στοιχεία των μαθητών να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων τους, με τις οποίες θα εξασφαλιστεί και η δυνατότητα συμμετοχής τους από ιατρικής πλευράς. Τέλος, να αναφέρετε τα πλήρη στοιχεία του Υπεύθυνου του προγράμματος ανάλογα με το χώρο υλοποίησης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ


Αρ.Πρωτ.10878/27-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΓΔΑ, ΤΖΑΝΝΕΤΕΑ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 210-3442212, 210-3442859
Fax : 210-3443343
e-mail: statpds(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: « Ένταξη της Φυσικής Αγωγής στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη »

Σε συνέχεια της Y.A. με αρ. πρωτ. 172435/Γ7/13-11-2013 (ΦΕΚ 2996 τ. Β’/25-11-2013) με Α.Δ.Α. ΒΛ1Τ9-0ΚΑ και θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013-14» και έχοντας υπόψη το εδάφιο 6, άρθρο 25 του Νόμου 4203 (ΦΕΚ 235/τ. Α’/1-11-2013) σας γνωρίζουμε ότι δύναται να συμπεριληφθεί και η Φυσική Αγωγή στο Πρόγραμμα της Π.Δ.Σ.

Σύμφωνα με την αριθ. Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538/10-12-2002) Υ.Α. οι τελειόφοιτοι της Δ/θμιας Εκπαίδευσης εξετάζονται στις πρακτικές δοκιμασίες (Δρόμο, Άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση) με σκοπό την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Σε ανάλογες αθλητικές δοκιμασίες σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.337.1/42/250453 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι υποψήφιοι εξετάζονται για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Αντίστοιχα υπάρχουν ανάλογες αθλητικές δοκιμασίες και στις Αστυνομικές Σχολές.

Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του δημοσίου, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής δύνανται να συμβάλλουν στην βελτίωση της απόδοσης των εξεταζομένων και γενικότερα την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση