Λήξη Μαθημάτων Διδακτικού Έτους 2019 2020

Λήξη μαθημάτων 2020
Εκτύπωση  
Pin It

Λήξη Μαθημάτων Διδακτικού Έτους 2019-2020

Αρ.Πρωτ.Φ1/71391/ΓΔ4/10-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210344.3272 (Δ.Ε.)
210344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210344.2212 (Ε.Ε.)
Fax : 210344.3390

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. Φ1/70554/ΓΔ4/9-6-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ1/70554/ΓΔ4/9-6-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι λόγω του φόρτου στο ΠΣ myschool και των διεργασιών που απαιτούνται για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 θα εκδοθούν μόνο τα αποτελέσματα απόλυσης για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.

Κατά τα λοιπά, ως προς το χρονοδιάγραμμα, ισχύει η αριθμ. 69504/ΓΔ4/5-6-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Με εντολή Υφυπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


 Αρ.Πρωτ.Φ1/70554/ΓΔ4/09-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
-----
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210344.3272 (Δ.Ε.)
210344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210344.2212 (Ε.Ε.)
Fax : 210344.3390

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων»
Σχετ.: Η με αρ. 69504/ΓΔ4/5-6-2020 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατόπιν ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ημέρα λήξης των μαθημάτων, ο Σύλλογος διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 της αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005).

Επίσης, την ίδια ημέρα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης βαθμών και απουσιών, θα εκδοθούν αποτελέσματα προαγωγής-απόλυσης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Αρ.Πρωτ.69504/ΓΔ4/05-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕ ΚΑΙ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
Τηλέφωνο : 210344.3318
210344.3272
210344.2933
210344.2212
Fax : 210344.33

ΘΕΜΑ : «Προγραμματισμός εργασιών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Με στόχο την εύρυθμη μηχανογραφική διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης τελικών αποτελεσμάτων και τίτλων σπουδών, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την τήρηση του κάτωθι χρονοδιαγράμματος :

Έως 12/6/2020: ολοκλήρωση της καταχώρισης βαθμών και απουσιών από τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων.

12/6/2020: ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος myschool για διαγωγή και φοίτηση του συνόλου των μαθητών/τριών των ως άνω μονάδων.

16/6/2020: ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος myschool για την τελική επίδοση του συνόλου των μαθητών/τριών των ως άνω μονάδων.

18/6/2020: ενεργοποίηση διαδικασίας έκδοσης τίτλων Γυμνασίων στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

19/6/2020: ενεργοποίηση διαδικασίας έκδοσης τίτλων Επαγγελματικών Λυκείων στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

22/6/2020: ενεργοποίηση διαδικασίας έκδοσης τίτλων Γενικών Λυκείων στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να προβούν στις μηχανογραφικές διαδικασίες α) ενημέρωσης βαθμών και απουσιών, β) φοίτησης, γ) υπολογισμού τελικής επίδοσης και δ) έκδοσης τίτλων σπουδών στις 26/6/2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

 


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1764/2020

Αριθμ. 52488/ΓΔ4
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
β. της περιπτ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β 3009).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
7. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.» (Α΄ 90).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.Φ.1/Γ/183/52096/Β1/07-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19,

αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Μαΐου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Pin It

Εκτύπωση