Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας / Αξιολόγηση

Εκτύπωση  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ1/7924/ΓΔ4/18-01-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ B΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
---------
email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Τζιντάνου Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210344.2247
210344.3272
210344.2933
210344.2212
Fax : 210344.3390

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»

Σας κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 1816/ΓΔ4/7-1-2019 (Β΄ 16) που αφορά τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτής ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-20. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., κατά το τρέχον σχολικό έτος, υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήματα ή τον προγραμματισμό των δράσεών τους ή τη διαπίστωση σχετικών αναγκών και οργανώνουν την έναρξη εφαρμογής των διαδικασιών υλοποίησης του προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2019-20, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Τεύχος Δεύτερο
Αρ.Φύλλου 16
11 Ιανουαρίου 2019

Αριθμ.: 1816 /ΓΔ4
Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ.63/2005, Α΄ 98).
3. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (αριθμ. 51/25-10-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου).
6. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/445/174343/Β1/17-10-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Θεματικοί Άξονες Αναφοράς του Προγραμματισμού και της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων.

Οι θεματικοί άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4547/2018, είναι οι εξής:

α) Σχολείο και Σχολική Ζωή.

Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως:

αα) Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία,

ββ) Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων,

γγ) Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας.

β) Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες.

Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως:

αα) Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου,

ββ) Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα,

γγ) Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου,

δδ) Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

γ) Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα.

Στον θεματικό αυτό άξονα περιλαμβάνονται παράμετροι όπως:

αα) Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι,

ββ) ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών,

γγ) φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/τριών.

Άρθρο 2
Εκθέσεις Προγραμματισμού και Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου

1. Στην Έκθεση Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος Ι, γίνεται συνοπτική αναφορά της παρούσας κατάστασης ανά θεματικό άξονα του άρθρου 1 και καταγράφονται μέτρα, πρωτοβουλίες και δράσεις που προγραμματίζει η σχολική μονάδα να υλοποιήσει, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στους θεματικούς άξονες και στις παραμέτρους που αποφασίζονται από το σύλλογο διδασκόντων.

2. Για την υλοποίηση του προγραμματισμού, ο σύλλογος διδασκόντων, δύναται να ορίζει ομάδες εκπαιδευτικών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Οι ομάδες έχουν την ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της προόδου των συγκεκριμένων δράσεων, καθώς και για την ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, προκειμένου να ληφθούν από τον σύλλογο διδασκόντων σχετικές αποφάσεις.

3. Για την επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού, ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να εντάσσει στις προγραμματισμένες δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς και άλλα εγκεκριμένα προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Στην Έκθεση Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος II, περιγράφονται:

 1. Η εκτίμηση του συλλόγου διδασκόντων για το παραγόμενο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας για κάθε θεματικό άξονα του άρθρου 1.
 2. Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού με αναφορά στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, καθώς και στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των στόχων και επισυνάπτονται τυχόν κείμενα αποτίμησης επιμέρους δράσεων.
 3. Συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου οι οποίες θα ενταχθούν στον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους.
 4. Οι επιμορφωτικές και οι υποστηρικτικές δράσεις που κατά τη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων προτείνονται να αναπτυχθούν από τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

5. Για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του σχολικού συμβουλίου, για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και συγκεκριμένα επί των πεδίων του πρώτου θεματικού άξονα, όπως ορίζονται στις υποπαρ. αα έως γγ, της παρ. α του άρθρου 1,

6. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και διατυπώνουν παρατηρήσεις με βάση τις οποίες εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη τόσο για την υλοποίηση των δράσεων του τρέχοντος σχολικού έτους όσο και κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων που περιγράφονται στην περίπτωση δ της παρ. 4 και τις λαμβάνουν υπόψη τους στο δικό τους προγραμματισμό.

Άρθρο 3
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα ακόλουθα Παραρτήματα:

α) Παράρτημα Ι με τον τύπο της έκθεσης προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων,

β) Παράρτημα II με τον τύπο της έκθεσης αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και

γ) Παράρτημα III με τον τύπο της συμπερασματικής έκθεσης για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Έκθεση Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου

Συμπληρώνεται σε κάθε πεδίο συνοπτικά η παρούσα κατάσταση και αναφέρονται προγραμματιζόμενες ενέργειες στους θεματικούς άξονες και στις παραμέτρους που αποφασίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων να οργανωθούν δράσεις.

Α. Σχολείο και σχολική ζωή

1. Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία

Ενδεικτικά: Αναφορά στο γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί το σχολείο, αποτύπωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα και φορείς παιδείας και πολιτισμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α. Ε. Ι.), ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων

Ενδεικτικά: Αποτύπωση του κλίματος που επικρατεί στο σχολείο μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας - δυνατά σημεία και δυσχέρειες. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

3. Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας

Ενδεικτικά: Συνοπτική αναφορά στην υποδομή του σχολείου (π.χ στοιχεία για το κτίριο, τους χώρους, τον εξοπλισμό) και στην αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διαδέτει η Πολιτεία για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Άλλο

Β. Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

1. Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου

Ενδεικτικά: Αναφορά σε δυνατά και αδύνατα σημεία στην οργάνωση και λειτουργία του και σε πρωτοβουλίες και για την καλύτερη και πιο δημοκρατική λειτουργία του. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα

Ενδεικτικά: Εντοπισμός παραγόντων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και μάδηση και παρατηρήσεις σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα εκπαιδευτικά υλικά, όπως π.χ. με την έγκαιρη παραλαβή των σχολικών εγχειριδίων και άλλων υλικών, την πληρότητα και σαφήνεια των οδηγιών διδασκαλίας, την ανάγκη πραγματοποίησης σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού κ.λπ.

Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

3. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

Ενδεικτικά: Αποτύπωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών

Ενδεικτικά: Αποτύπωση του βαθμού ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών για την προώθηση και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων και δράσεων διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων καθώς και του βαθμού ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής των μαθητών. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

5. Άλλο

 

Γ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

1. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ενδεικτικά: Εντοπισμός παραγόντων που ευνοούν ή δυσχεραίνουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τις διδακτικές/μαθησιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται- ανάπτυξη προβληματισμού στο πλαίσιο του Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών

Ενδεικτικά: Καταγραφή παραγόντων που αφορούν το σχολείο και δυσχεραίνουν ή ευνοούν την ακαδημαϊκή πρόοδο καθώς και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/μαθητριών. Αναφορά τυχόν προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

3. Φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/μαθητριών

Ενδεικτικά: Αποτύπωση της κατάστασης σχετικά με την τακτική φοίτηση των μαθητών/μαθητριών και τη σχολική διαρροή και εντοπισμός σχετικών προβλημάτων. Αναφορά προγραμματιζόμενων ενεργειών.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Άλλο

 

Δ. Σχέδιο για τις Προγραμματισμένες Δράσεις

Ο Σύλλογος διδασκόντων/διδασκουσών του σχολείου προγραμματίζει την υλοποίηση μίας ή περισσοτέρων δράσεων, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, και συμπληρώνει το ακόλουθο Σχέδιο

Σχέδιο προτεινόμενης Δράσης

Τίτλος:

Σημειώνεται ο τίτλος της Δράσης.

Η Δράση αναφέρεται στον Θεματικό Άξονα: Ι, II, III και στην Παράμετρο: 1, 2, 3, 4 του Θεματικού Άξονα

Σημειώνεται ανάλογα ο Θεματικός Άξονας/οι Θεματικοί Αξονες και η Παράμετρος /οι Παράμετροι, στην / στις οποία/ες αναφέρεται η προτεινόμενη Δράση.

Αναγκαιότητα υλοποίησης:

Ενδεικτικά έως 200 λέξεις.

Σκοπός και στόχοι:

Ενδεικτικά έως 100 λέξεις.

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Ενδεικτικά έως 200 λέξεις.

Περιγραφή ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης ανά στάδια υλοποίησης της /Χρονοδιάγραμμα:

Ενδεικτικά έως 200 λέξεις.

Διαδικασίες ανατροφοδότησης της Δράσης:

Ενδεικτικά έως 100 λέξεις.

Διαδικασίες αποτίμησης των αποτελεσμάτων της Δράσης:

Ενδεικτικά έως 100 λέξεις.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Έκθεση Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου

Συμπληρώνεται συνοπτικά η εκτίμηση του συλλόγου διδασκόντων για το παραγόμενο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας για κάθε θεματικό άξονα και ειδικότερα στα πεδία των θεματικών αξόνων και παραμέτρων στα οποία υλοποιήθηκαν δράσεις:

 1. αναφέρονται τυχόν διαφοροποιήσεις που προέκυψαν σε σχέση με την Έκθεση Προγραμματισμού του κπαιδευτικού έργου καθώς και δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν,
 2. αποτιμώνται τα αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν,
 3. κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος και
 4. προτείνονται οι επιμορφωτικές δράσεις που θεωρούνται απαραίτητες να αναπτυχθούν από τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Α. Σχολείο και σχολική ζωή

1. Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

3. Υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Άλλο

Β. Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

1. Οργανωτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Διδασκαλία και μάθηση σε σχέση με τις διδακτικές μεθόδους, τα Προγράμματα Σπουδών και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις

3. Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις

4. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

5. Άλλο

Γ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

1. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

2. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών/τριών,

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις

3. Φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/μαθητριών

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

4. Άλλο

Δ. Αποτίμηση Δράσεων

Ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποτιμά τη Δράση/τις Δράσεις που είχε προγραμματίσει στην Έκθεση Προγραμματισμού και επισυνάπτει σχετικό υλικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ανάλογα με το είδος της Δράσης.

Αποτίμηση Δράσης

Τίτλος:

Η δράση αναφέρεται στον Θεματικό Άξονα: Α, Β, Γ και στην Παράμετρο: 1, 2, 3, 4

Κυκλώνεται ανάλογα ο Θεματικός Άξονας /οι Θεματικοί Άξονες και η Παράμετρος / οι Παράμετροι, στην/στις οποία/ες αναφέρεται η προτεινόμενη Δράση

Επισυναπτόμενο υλικό:

Συνολική αποτίμηση της Δράσης

Αναφορά σε στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά ή εκτιμήθηκαν ως κρίσιμα για την υλοποίηση της Δράσης.

Ενδεικτικά, από 200 μέχρι 500 λέξεις.

Ε. Λοιπές επισημάνσεις (προαιρετική συμπλήρωση)

Να αναφέρετε ό,τι θεωρείτε σημαντικό σε σχέση με τη διαδικασία Προγραμματισμού και Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και δεν καλύπτεται από τα ανωτέρω αναφερόμενα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Ενδεικτικά, από 100 μέχρι 300 λέξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Συμπερασματική Έκθεση για τη διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ξεχωριστή συμπερασματική έκθεση για τη διαδικασία προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά τύπο σχολείου ως εξής:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
Υποβάλλεται ξεχωριστή Έκθεση για: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά, Μειονοτικά σχολεία, Διαπολιτισμικά σχολεία.

Δευτεροβαθμια Εκπαίδευση:
Υποβάλλεται ξεχωριστή Έκθεση για: Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά Γυμνάσια, Μουσικά Γενικά Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Καλλιτεχνικά Γενικά Λύκεια, Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Γενικά Λύκεια, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ.), Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ), Μειονοτικά σχολεία, Διαπολιτισμικά σχολεία.

Α. Συνοπτική συνολική παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που υλοποίησαν τα σχολεία -ανά Θεματικό Άξονα (Θ.Α.) και τις αντίστοιχες Παραμέτρους τους

Πίνακας 1:
Πλήθος Υλοποιηθέντων Σχεδίων Δράσης ανά Θεματικό Άξονα (Θ.Α.) και Παράμετρο Σ

ημειώστε τον αριθμό των σχολείων και το πλήθος των υλοποιηθέντων Σχεδίων Δράσης ανά Θεματικό Άξονα και Παράμετρο σε αριθμούς και ποσοστά.

Σύνολο σχολείων:

Θεματικοί Άξονες (Θ.Α.)

Παράμετροι των Θ.Α.

Παράμετροι των Θ.Α

Πλήθος Σχεδίων Δράσης
(αριθμητικά)

Πλήθος Σχεδίων Δράσης
(σε ποσοστό %)

1

2

3

4

Σύνολο Σχεδίων
Δράσεων ανά Θ.Α.

1

2

3

4

Σύνολο

Α. Σχολείο και σχολική ζωή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Λειτουργία σχολείου και εκπαιδευτικές διαδικασίες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Σχεδίων Δράσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Σχεδίων Δράσης που αναφέρονται σε έναν μόνο Θεματικό Άξονα

 

 

Αριθμός Σχεδίων Δράσης που αναφέρονται σε περισσότερους από έναν Θεματικούς Άξονες

 

 

Να αναφέρετε τους τίτλους δύο χαρακτηριστικών Σχεδίων Δράσης σχολείων, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, (χωρίς αναφορά στα σχολεία προέλευσης), ως καλών πρακτικών και να επισυνάψετε τα αντίστοιχα αρχεία (Πρόταση Σχεδίου Δράσης - Αποτίμηση Σχεδίου Δράσης- Επισυναπτόμενο υλικό):
1.
2.
3.
4.
Επισύναψη αρχείων.

 

Πίνακας 2:
Σχέδια Δράσης ανά σχολείο

Να σημειώσετε τον αριθμό των σχολείων που πρότειναν/υλοποίησαν 1 Σχέδιο Δράσης, από 2 έως 5 Σχέδια Δράσης ή περισσότερα από 5 Σχέδια Δράσης.

 

Πλήθος Σχεδίων Δράσης
(ΣΔ) ανά σχολείο

 

Ποσοστό %

 

 

1ΣΔ

2-5 ΣΔ

>5ΣΔ

Σύνολο

1ΣΔ

2-5 ΣΔ

>5ΣΔ

Σύνολο

Αριθμός Σχολείων που πρότειναν ... αριθμό Σχεδίων Δράσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός Σχολείων που υλοποίησαν ... αριθμό Σχεδίων Δράσης

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων που προέκυψαν όσον αφορά τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αποτίμησης.

Ενδεικτικά, μέχρι 1.000 λέξεις.

2. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Προγραμματισμού και Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων.

Ενδεικτικά, μέχρι 1.000 λέξεις.

3. Ιεραρχημένη καταγραφή ενεργειών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου όπως αυτές προκύπτουν από τα αναφερόμενα στις Εκθέσεις Προγραμματισμού και Αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων.

Ενδεικτικά, μέχρι 1.000 λέξεις.

4. Ιεραρχημένη καταγραφή των κρισιμότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στις Εκθέσεις Προγραμματισμού και Αποτίμησης των σχολείων, σύμφωνα με τη γενικότερη εκτίμηση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης τους, κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Ενδεικτικά, μέχρι 1.000 λέξεις.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

 

 


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


(Μετάβαση στο άρθρο με τις οδηγίες - διευκρινήσεις για την υλοποίηση της αξιολόγησης)


ΦΕΚ 614/2013 - Αριθμ.30972/Γ1

Αρ.Πρωτ.30972//Γ1/05-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Στ. Μερκούρης
Τηλέφωνο: 210 344 3605, 210 344 2234

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/ 19-5-2010) «αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 21 του ν. 3966/2010 (ΦΕΚ 118 Α΄/ 24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).

5. Τη με αριθμ. 76051/04-07-2012 (ΦΕΚ 2091/05.07.2012, τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

6. Το πιλοτικό - ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) του ΕΣΠΑ («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS295381), όπως τροποποιήθηκε με την με την υπ. Αριθμ. 5028/29-03-12 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ευρωπαϊκών πόρων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Σκοπός της αξιολόγησης

1. Η σχολική μονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου.

2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών σημείων και αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου.

3. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συμβάλλει στην αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών στο σχολείο, στην αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών πρακτικών. Επίσης, συμβάλλει στην ανάδειξη των επιτευγμάτων των σχολείων, στην διάχυση των καλών πρακτικών, στην επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.

4. Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της γενικής εκπαίδευσης της χώρας (πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.

Άρθρο 3
Το Πλαίσιο της ΑΕΕ

1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα πραγματοποιείται με βάση το πλαίσιο της ΑΕΕ. Στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου:

 • Δεδομένα του σχολείου
 • Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
 • Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται με δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική σημασία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η αξία τους επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (Παράρτημα).

2. Η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου εφαρμογής της ΑΕΕ γίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.

Άρθρο 4
Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου.

2. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.

3. Η διαδικασία της ΑΕΕ περιλαμβάνει:

 • Την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου
 • Τον προγραμματισμό δράσεων βελτίωσης
 • Την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων
 • Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ.

4. Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης γίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ .

Άρθρο 5
Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ

1. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ περιλαμβάνει:

 • Το θεωρητικό πλαίσιο της ΑΕΕ
 • Εργαλεία και Διαδικασίες εφαρμογής
 • Σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης
 • Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παραδείγματα σχεδίων δράσης.

2. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ εγκρίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ώστε να είναι προσβάσιμο από όλα τα σχολεία της χώρας.

Άρθρο 6
Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ

1. Δημιουργείται Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως σκοπό:

 • Την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας της ΑΕΕ.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών.
 • Την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ.
 • Τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες της χώρας.

2. Το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π.

Άρθρο 7
Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ

1. Δημιουργείται Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο, το οποίο  έχει ως σκοπό:

 • Την επεξεργασία των δεδομένων των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
 • Την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων στην αξιοποίηση των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 • Τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε κεντρικό επίπεδο για τα δεδομένα των σχολικών μονάδων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των πολιτικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 • Το Δίκτυο Πληροφόρησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π.

Άρθρο 8
Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ

1. Την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού και της αξιολόγησης της ΑΕΕ έχουν:
· Σε κεντρικό επίπεδο οι Διευθύνσεις Σπουδών Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
· Σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας και οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.

2. Η διαδικασία της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Τον Ιούνιο κάθε έτους οι σχολικές μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

3. Ακολούθως, οι Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των σχολικών μονάδων συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση ΑΕΕ της περιφέρειας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., την οποία κοινοποιούν προς το Ι.Ε.Π. Τα στοιχεία των εκθέσεων αξιοποιούνται για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

5. Η αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της ΑΕΕ πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Αξιολόγησης (ΠΟΑ) στην οποία μετέχουν Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές Εκπαίδευσης. Το έργο της ΠΟΑ αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών που αναπτύσσουν τα σχολεία και στα αποτελέσματα που παράγουν, στη λειτουργία του δικτύου πληροφόρησης μεταξύ σχολικών μονάδων και Σχολικών Συμβούλων, στην αξιοποίηση των στοιχείων των εκθέσεων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΠΟΑ υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η συγκρότηση της ΠΟΑ καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

6. Στο ΙΕΠ συγκροτείται Ομάδα Αξιολόγησης στην οποία μετέχουν στελέχη του ΙΕΠ και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η Ομάδα Αξιολόγησης υποστηρίζει το έργο της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες, μελετά τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης των περιφερειών και υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

7. Μετά από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π, μπορεί να επικαιροποιείται και τροποποιείται το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες εφαρμογής της ΑΕΕ από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ανάλογα με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Πλαίσιο της ΑΕΕ είναι το ακόλουθο:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών καιτου σχολείου

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Τομείς

Δείκτες

1. Μέσα και Πόροι

1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

1.2. Στελέχωση σχολείου

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τομείς

Δείκτες

2. Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του Σχολείου

2.1.Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής

 

2.2.Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων

 

2.3.Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

3. Διδασκαλία και Μάθηση

3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών

 

3.2.Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών

4. Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο

4.1.Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ των μαθητών

 

4.2.Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς - κοινωνικούς φορείς

5. Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης

5.1.Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις

 

5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τομείς

Δείκτες

6. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

6.1.Φοίτηση και διαρροή των μαθητών

 

6.2.Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών

 

6.3.Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

7. Αποτελέσματα του Σχολείου

7.1.Επίτευξη των στόχων του σχολείου


Εκτύπωση