edu.klimaka.gr

Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΣΔΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2542/2024)

Αριθμ. 40496/Κ1
Kαθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 70 και της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), και ιδίως της περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 68Β,
δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
2. Την υπό στοιχεία 79/05.01.2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννα Λυτρίβη» (Β’ 69).
3. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
4. Την υπ’ αρ. 5953/23.06.2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» (Β’ 1861).
5. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, και Διά Βίου Μάθησης.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία για την επιλογή των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εν ενεργεία μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση με επιλογή των αντίστοιχων θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

2. Η αίτηση του ενδιαφερομένου επέχει τη θέση α) δήλωσης αποδοχής απόσπασης, β) υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για τη θέση του Διευθυντή είτε για τη θέση του Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφέρειας. O χρόνος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν αυτή, προς διακρίβωση και μοριοδότηση των οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας κριτηρίων, καθορίζονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση κοινοποιείται με μέριμνα των υποψηφίων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

4. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR. Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 2
Κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθούν σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικοί:

α) Οι οποίοι διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26) ή

β) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα ή

γ) έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής ή

δ) των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων και αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή έχουν υποβάλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.

2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Σ.Δ.Ε.

3. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης.

Άρθρο 3
Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης

1. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

α) εμπίπτουν στις περιπτώσεις απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών ή υποχρεωτικής υπηρεσίας της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) ή άλλων διατάξεων,

β) διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α’ 80),

γ) αποσπάστηκαν ή μετατάχθηκαν μέσω ΕΣΚ, δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή ανακλήθηκε κατόπιν αιτήσεώς τους η εν λόγω απόσπαση/μετάταξη, και δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α’ 224),

δ) είναι στελέχη εκπαίδευσης ή υπηρετούν σε θέσεις με θητεία που λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών ή Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από παράταση θητείας.

Εξαιρούνται και δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση Διευθυντές ή Υποδιευθυντές Σ.Δ.Ε., η θητεία των οποίων λήγει μετά τον χρόνο έναρξης της θητείας των Διευθυντών ή Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., ως ορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση.

2. Εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασης και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε Σ.Δ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την έκδοση της απόφασης ανάκλησης ή διακοπής, καθώς και κατά τα τρία (3) σχολικά έτη, που έπονται της έκδοσής της.

3. Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν από υποψηφίους που υπάγονται σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις - Κριτήρια επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.

1. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Διευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4763/2020).

2. Υποψήφιοι για επιλογή σε θέση Υποδιευθυντή στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι εν ενεργεία μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων (άρθρο 70 παρ. 4 του ν. 4763/2020).

3. Σε θέση Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας επιλέγονται εκπαιδευτικοί που κατέχουν ή στους οποίους έχουν αρμοδίως αναγνωρισθεί και αποδοθεί ειδικότητες, βάσει των οποίων δύνανται να καλύπτουν τις ανάγκες διδακτικού έργου τριών (3) και εννέα (9) ωρών, αντιστοίχως, στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 2 και 4 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και τον πίνακα αναθέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, που εκάστοτε ισχύει για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.

4. Η κατάταξη των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε αξιολογικούς πίνακες γίνεται βάσει των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι Διευθυντές υποβάλλονται επιπλέον σε συνέντευξη, στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα και η ικανότητά τους για την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

5. Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης εξειδικεύονται και αποτιμώνται, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

1.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

22

 

 

1.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

15

 

1.1.Α

Διδακτορικό Δίπλωμα

 

 

9

1.1.Β

Αποφοίτηση από Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 

 

8

1.1.Γ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

 

 

6

1.1.Δ

Δεύτερο Πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης

 

 

4

1.1.Ε

Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα

 

 

2

1.1.ΣΤ

Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

 

 

1

Αν ο υποψήφιος έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα (πρώτο ή δεύτερο), μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Μάθηση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων. Μεταπτυχιακές σπουδές (πρώτο μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 3 μόρια λιγότερο.

Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και είναι απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, λαμβάνει τον μέγιστο αριθμό μορίων (9) ανεξαρτήτως ειδίκευσης - κατεύθυνσης του διδακτορικού τίτλου.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων/σε θέματα ΣΔΕ/στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες).

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά oλοκληρωμένων επιμορφώσεων. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

2

 

1.2.Α

Επιμόρφωση στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων/σε θέματα Σ.Δ.Ε./ στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων από φορείς εκπαίδευσης του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2).

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων.
Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια.)

   

2

1.3 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  5  

1.3.Α ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

1.3.Α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

1.3.Β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1)

 

 

1,5

1.3.Γ

Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2)

 

 

2

1.3.Β ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

1.4..Α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

1.4.Β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1)

 

 

0,75

1.4.Γ

Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2)

 

 

1

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν.

1.3.Γ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
(Μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο επίπεδο)

 

 

 

Πιστοποίηση επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε.

   

2

Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου.

   

1

Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Α.Σ.Ε.Π. και δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86.

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15

 

 

2.1

Διδακτικό έργο στα Σ.Δ.Ε.

(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 9.
Για τον υπολογισμό της διδακτικής εμπειρίας σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης, λογίζεται ότι ένα έτος αντιστοιχεί σε 650 ώρες και 0,50 μόρια)

 

 

9

2.2

Διδακτικό έργο σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ενδεικτικώς σε Ν.Ε.Λ.Ε., Κ.Ε.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Κ.Ε.Κ.) και σε Σ.Α.Ε.Κ.

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

2.3

Διδακτικό έργο σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας για την περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με
διοικητικά καθήκοντα. Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε κατά τον διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.
Το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θεωρείται διδακτικό έργο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

18

 

 

3.1

Σε Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής

(1,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 9)

 

 

9

3.2

Σε Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

 

 

6

3.3

Σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Σ.Α.Ε.Κ., ως Διευθυντής ή Υποδιευθυντής.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Η ταυτόχρονη παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ)

70
ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ) 55

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Δεν μοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας και τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού.

Άρθρο 5
Διαδικασία ελέγχου των υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας και η μοριοδότηση των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας διενεργούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους Διευθύνσεων της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ., ως Πρόεδρο. Κάθε μέλος της Επιτροπής αναλαμβάνει τη μελέτη και τον έλεγχο συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων, που ανατίθενται από τον Πρόεδρο και εισηγείται συνοπτικά στην Επιτροπή για κάθε υποψήφιο.

2. Μετά το πέρας του ως άνω ελέγχου συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 πίνακες μη δεκτών υποψηφίων ανά θέση (Διευθυντή - Υποδιευθυντή) και ανά Περιφέρεια. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και συνοπτικά η αιτιολογία απόρριψής τους. Η Επιτροπή της παρ. 1 κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Mάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ενστάσεις επί των παραπάνω πινάκων υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους και εξετάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, που συγκροτείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., διοικητικούς ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και τουλάχιστον έναν Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως Πρόεδρο.
Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η εξέταση κάθε είδους ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψήφιους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και η έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτών.

3. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των πινάκων μη δεκτών υποψηφίων από την επιτροπή της παρ. 2., την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και της μοριοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 1 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών από την επιτροπή του άρθρου 6, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. με μέριμνα του Τμήματος Β’Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Mάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά Περιφέρεια. Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων της παρ. 2, η οποία αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, συντάσσονται από την επιτροπή της παρ. 1 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ανά Περιφέρεια.

4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολικά περισσότερες μονάδες στα κριτήρια της διοικητικής εμπειρίας. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα λοιπά κριτήρια κατά τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 4 (επιστημονική συγκρότηση - διδακτική εμπειρία - συνέντευξη).

5. Γραμματείς των Επιτροπών που συστήνονται με την παρούσα ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλοι των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. Στα μέλη των Επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές, οι δε συνεδριάσεις τους γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45). Οι προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. και η θητεία τους λήγει με το πέρας των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης.

Άρθρο 6
Συνέντευξη

1. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Διευθυντών διενεργούνται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ.,

β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. και

γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, με αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. Το Τμήμα Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πίνακα με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

2. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της θέσης του Διευθυντή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

3. Πριν την έναρξη της διαδικασίας παρουσιάζεται το βιογραφικό κάθε υποψηφίου από μέλος της Επιτροπής. Η συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής προς τον υποψήφιο, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση στα Σ.Δ.Ε. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο, και κάθε μέλος της Επιτροπής υποχρεούται να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικάαιτιολογημένη βαθμολογία. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των μελών της ανωτέρω Επιτροπής. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από την Επιτροπή η βαθμολογία των υποψηφίων στη συνέντευξη.

4. Η συνέντευξη ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν της ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο. Τα έντυπα αξιολόγησης, τα ηχητικά αρχεία και τα πρακτικά της συνέντευξης διαβιβάζονται στο Τμήμα Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και τηρούνται στο αρχείο του.

5. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. Η Επιτροπή μπορεί, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.

6. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο/η γραμματέας της Επιτροπής έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η παρουσία των υποψηφίων και συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η αξιολόγηση κάθε μέλους της επιτροπής και η συνοπτική αιτιολόγησή της και η λήξη των εργασιών. Το ως άνω πρακτικό διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 5 και στο Τμήμα Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, για το αρχείο του.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης

1. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. ανά Περιφέρεια κυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται με μέριμνα του Τμήματος Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. και ισχύουν μέχρι την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους από την κύρωσή τους. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς καλύπτουν τις κενές ή τις κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος τους, για το υπόλοιπο της θητείας.

2. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης απόσπασης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών και τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, αντιστοίχως στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης και προτίμησής τους, με τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή.

Άρθρο 8
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με τις προβλεπόμενες στην παρούσα Επιτροπές κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Το Τμήμα Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και οι προβλεπόμενες στην παρούσα Επιτροπές είναι αρμόδιες για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, στην οποία συμμετέχουν ή την οποία πραγματοποιούν και στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης directors.it.minedu.gov.gr, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Σ.Δ.Ε., άλλως μέχρι αμετάκλητης επίλυσης της διαφοράς που τυχόν ανακύψει.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Άρθρο 9
Διατήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.καιΔ.Β.Μ. διατηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο με τους φακέλους των υποψηφίων για τρία (3) έτη μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε ο αντίστοιχος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Σ.Δ.Ε. ενώ σε περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ή επιλογής και των συναφών πράξεων απόσπασης και τοποθέτησης, μέχρι να επιλυθεί αμετάκλητα η σχετική διαφορά.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 71705/Κ1/16.06.2021 υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(Σ.Δ.Ε.)» (Β’ 2605).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Απριλίου 2024

H Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΤΡΙΒΗ

  


Καταργήθηκε το Αριθμ. 71705/K1 στο ΦΕΚ 2605/2021

Καταργήθηκε το Αριθμ. Κ1/49929 στο ΦΕΚ 1151/2018

Καταργήθηκε το Αριθμ. Κ1/121552 στο ΦΕΚ 2604/2017

Καταργήθηκε το υπ. αρ. πρωτ.Κ1/62086/12-04-2016/ΥΠΠΕΘ

Καταργήθηκε η υπ. αρ.πρωτ..Κ1/116496/20-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

Σχετικά Άρθρα