Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Εκτύπωση  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1151/2018)

Αριθμ. Κ1/49929
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ..... Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .....».
8. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
11. Την αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’, ’’Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς/Διοικητικό .... και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
12. Την αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:ΔΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20    
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   14  
Διδακτορικό     9
Μεταπτυχιακό     6
Δεύτερο Πτυχίο
(δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)
    5
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων)
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)
  6  
Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2
Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013)
15    
Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.
    7
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
Στην τυπική εκπαίδευση
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

14    
Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)
    6
Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
Στην τυπική εκπαίδευση ( Διευθυντής – Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Διευθυντής – Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)
    4
• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5    
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1.5
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     2
4.1. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    1  
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     0.5
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     0.75
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     1
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   2  
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ     2
ΣΥΝΟΛΟ : 54
5.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10    

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική
εγκύκλιο με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης».

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και ετεκπαίδευση,
οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε προ-
ηγούμενη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2604/2017)

Αριθμ. Κ1/121552
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Την υπ' αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/2014) υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/ Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...».
7. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ' αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων».
10. Την υπ' αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».
11. Την υπ' αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β΄/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

26

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

1.1.Α. Διδακτορικό

 

 

9

1.1.Β. Μεταπτυχιακό

 

 

6

1.1.Γ. Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμοί μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις - κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.)

 

12

 

1.2.Α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

4

1.2.Β Στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων ΣΔΕ)
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013)

15

 

 

2.1 Στα ΣΔΕ
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

 

 

7

2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

14

 

 

3.1 Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

 

 

6

3.2 Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3.3 Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής - Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Διευθυντής - Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

4.2.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του ν. 3848/2010)

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3

 

4.3 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

3

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του ν. 4327/2015)

ΣΥΝΟΛΟ: 61

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

15

 

 

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική εγκύκλιο με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/B'/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης».

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης

Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής

Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Ιουλίου 2017

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Καταργήθηκε το υπ. αρ. πρωτ.Κ1/62086/12-04-2016/ΥΠΠΕΘ


 

Καταργήθηκε η υπ. αρ.πρωτ..Κ1/116496/20-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ


Εκτύπωση